Πρωτοσέλιδο Αυγή: Καθαρή εντολή
Newspaper website Website







Recognized text:
Η ΑΥΓΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Βτ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12376
Μ.ονεὶ.8τ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΤΙΜΗ: 1.5 Ο
Κοθορηεντοῇη
'οχυρό κυβερνηση
Στοθερη ηορεἱο
Συμμόρευση με την κοτνωνἱο
«Με όσου5 εκείνου5 μου θεῆουν οῆῆογε5 με δομοκροτἱο,
μετορρυθμἱσε|5 με Προοδευτικό ορόσημο, δ·οφόνε·ο κοτ δικοτοσυνο»
«Αυτό το ουμφωνἱο εἰμοοτε υηοχρεωμενστ νο την τορόσουμε,
οῆῆό τουτόχρσνο θο δώσουμε τη μόχη ντο νο εῆοχ·στσΠότόσσυμε
το ορνοτικε5 τη5 συνεοειε5. Με στόχο νο δονοκερδίσσυμε
το συντομότερο τον κυρ·ορχίο μο5 ενονττ των δονειστὡν»
«Κόνομε την υηόθεση το5 Εῆῆόδο5 Πογκόσμιο υοόθεσο.
Κο· ο Ευρὡηο δεν εἰνοι ίδτο μετό το δυσκόῆο ουτό εξόμονό. Η τδεο
όττ ορεΠει νο μμε· εΠιτεῆου5 ενο στα στο ῆ·τότοτο κερδίΖετ έδωσε»
προεδρος δυΕ/ μου
7 Γ «Η εΜην·κη
Ϊ κυβερνηση κο·
ο Μ. Τσίπροε
χρε·ο:οντο·
την ηῆηρη
ποστ μοε»
ΣΕΛ. 2
Πεθονε ο
“Εγκον Μουρ
Ο 'Εγκον Μηορ. ένος οΠό τους
ορΧιτὰτονες «Οστηολιτίκ» του Πρώην κογκελορίου της ΓερμονΙος Βίλι
ΜΠροντ. του ξ
, οποίου ήταν ! ο ` Μ
“ Ϊ στενός συνερ
γότης, ηέθονε | | “' -_ έ
σε ηλικίο 93 ε- “
ο Χ; ἶἔΞἔοΣ  . . Ευ ω-στηρ·εη στο οἱτημσ
προεδρος  μοροθυρο στη Υρυσ·η Αυγη "ἔσω γω εμ“ῆΜ
ονο·εε ο Ευ. Με·μοροκηε! Με τικ ΕυρωΒουῆη8 16
Θο συμβόλουμε άμεσο στη συγκρότηση
οντιμνημονιοκου μετώπου Με
Ο μόνος αρμόδιος, ο λαός Με
γερμονικού Σοσιολδημοκροτικού
Κόμμοτος Ζἱγκμορ Γκόμηριελ.
ΣΕΛ. 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα