Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
'|3 'Η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡ·ογ
Μο] που @Πυλί
ΜΗ Μ ΜΒΜ
' Πυρ αααα υἡ 21 Αυγούστου 2015 ' Δρ. Φύλλου 326
θρίλερ με την υγεία της Αντζελίνα, σύμφωνα με το <<Εηηυἱτετ»
=κΜωΛι"ἶ ”Ί 
Με ` Με
Με  ··
ΜΜΜ Ο .
ΜΜΕ Χ ί
λ Κ ·
ΜΒΜ  Ι
ί Με ί" ΜΜΜ 'ΙΜΙΜΜΜΒ!' η
π' τε εε Π
ι* ΗΜΜυΜΜΜΗΕΒΜε Κ η.
η 'η η' 'σελ.25 4
πίνει·ωκί ΜΒΜ" κι" καρκίνο 
ο· ||υΜΜίυΜ
Ξ ΜΜΜ" Μαρί"
ί -κυΙωκ0Μ των
_ |σΒ"Μ||νὡν
'σελ. Μ