Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο ΜΕΣΗΣ ΜΝΑΣ ΕΝΠ Τ"| ΠΟΥΝ" ΠΑ Η "Η ΕΥΝ'||Η"| Η" ΧΩΡΑ ΠΟΠ ΕΥΡΠ"Μ"Ε.
νννννν.80πττοοοο|.9τ
λ ΡΟΛΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΗ' ΝΕ!" Τ" ΔΕΠ!"
ΜΑΧΗ ΝΕΧΡ|
ΤΕΛΟΥΣ
' Εμμένει στο «όχι» ο πρωθυπουργ05 που στο χθεσινό του
διογγέλμο έγγυπθπκε προσωπικο γιο συντοξει5 κοι κοτοθέσει5
' Κομιο κουβέντο μέχρι το Δευτέρο οποντ0υν οι θεσμοί
¦  · Ατέλειωτε5 ουρέ5 κοι τολοιπωριο γιο του5 συντοΕι0υχ0υ5
πεππτιι 2 ι0νλι0ν :015 ι του· ι,30 ο ι Αυ. 0νλΛ0ν 4.004 | κΑοιιπει>ιΝιι Α0Λιιτικπ ε0ιιπει>ιΔΑ . . η γιο μολι5 ι 20 ευρώ
ΜΜΜ (Ο
«ι-ι κριΣιι ΔΕΝ 0 "ΜΚ ΕΦΕΡΕ ΕΤΕ' θΕΕΕΜ0Ν|ΕΗ
ΤΟΝ ΜΜΜ τ τοκ ΡΜ"|Ν 0λΕΕΝ "Μ λιιοττιιΕι
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΕ ΠΕΡΝΑ!"
ΑΜΕΣΗ, Ο θ"0|0Σ ΧΤ|ΖΕ|
ΤΗΝ ΜΑΜ ΑΜ τοκ «ΔΕΟ»
Π ο Κορειιπέ τόνισε
ότι 0 προγρομρστισμόε των
«ερυθρόλευκων» δεν εππρεόζετσι
' Το βρπκέ ο Δικέφολοε με το Μολμε στο 500.000 ευρώ
' 0 ὁιμετρο5 τερμοτοφυλοκο5 πέροσέ
οπο το εξελιεειε στον ελλόόο ¦ ¦ , ι .
.Μέχρ|τ°Σόββω°έρχπωοΣίλβ° οπο ιοτρικέ5 έξέτοσέι5 κοι στιμερο θο υπονοοψει
·Ετ0ιρ0τ0 σεο|μετπΦενερ ' Στον οποστολο που ονοχωρέι στιμερο γιο τον Ολλονὁιο
ΥΜΕ” Μ'λ'βόΥεβ“Ξ κοι ο κουπέ ο οποιοε επέστρεψε νωριτερο
μετο οπο στη του επιθυμιο
' Μοντουρο: «Στον Ελλο6ο οι τροΓιέζέ5 έκλεισον
γιο μισ βδομοόο. υποσχ0υν οιο6πλὡσει5 υπέρ
"Ο Φ κοι ενοντιέον το5 Ευρωιιο4ι'κπ5 Ενωσπ5 κοι εινοι δυσκολο
 νο γινει οντιλιτοτο ουτο που συμβοινει»
ΠΕιΘΑΡχικοΣ
' Σε σωστό δρόμο ο νέα ΚΑΠ
' Η Λινκσ 00 πρέπει νο οπ0βόλλει
τι5 0μόόε5 που 00 πρ000εόν00ν
στο πολιτικό δικσστπρισ
ΕΠ|ΔΕ|ΞΗ
σιτε· Ματ
στπν εστι
ΕκκιΝΗΣΗΣ ττιικιεκλιτιοιιοτονκ
7 · σε ότι οττι0ιιικιΔεκ οι _
κιιοπιστιτιιιι ιιι·οτλτιι“ ..ί
ἄ“Βροζιλιονοε έινοι
Ξπροβλπμοτισμένοε"
γιοΡτπν κοτοστοσπ η
Η εθνική ομόδο των εφήβων
σκόρπισε τον Τυνπσίο ( ι 00-48)
κοι πέροσε στ0υ5 «8»
του Πονκ00μι0υ Πρωτοθλπμοτ05
όπου οντιμετωπιζει τον 'σπονιο
Ιη¦ , ε
 ὶ έ 
Τ Ἡ 3
ι  ” 
Ε - Φιλ
καυτό νων λιιλκτλΕι Μικροσκοπικό κοντερ
ΜΜΜ Στοκ ΜΝΗΜΗ τον κιιλ:κττικ0νλ·ιι
' Οι Φυσο05 κοι Βοκ0λ05
κοτόφερσν νο «γυρίσουν»
τπν προ όιπμὲ00υ
ορνπτικἡ διόθεσπ
στον ΕΠό|δῖι του 29χρ0ν0υ στόπερ
' Ετοιμοζέτοι κιντἴὁ'ἶτ` έ? γιστπν Ελλοδο
7 γιο τον ΜΗ ' Ενγυόσέι5
Πρεμιέρα χθε5 νο τον ανανεωμένο Η κοντσἩ6ιεΘ% οπο το 6ι0ικπσπ
^ΙρόιΙΠϊ0- τον "ΑΣ ΜΜΜ γκ0`λῖιπΜΕνωσπ ΠΕ008 ποικτε5
κοι τον κέρκυρο που πορουσίοσε
κοι τον Σόκπ Τ0ιὡλπ
γιο το συμβόλ0ιό τ0υ5
'Σένοριο γιο ~ .- 
τ0νΡ0μπινΡουιτέρ ω ἴ>Ἡ _ ·  'Στιλ:<<Πλπρωνομσστεκσν0νικό»
Μπι-Μ ο· Ξ “   ο
οἔΒοκκ@%ΑΣ 'ΤΩ Δ|ΝΕ| ι 0ΡΑίΤΒΥ
' Σχεδόν όλο π 0μόδσ Με δεκ0ετἰσε του Ι 900 έδωσε
το «πσρὡν» ' Γκόλπε: «Η ψυχή μου εἱν0ι εδώ.
είμοι περόφσν08 γισ τ0ν σύλλογό μου»
0 Ρομπίνι0 έκλεισε στπν Γκ0υ0νγκζ0τι Ε |  ¦ . Ε | ¦
με 36 εκ0τ. ευρώ γιο 3 χρόνιο κοι
το ΙΖ εκστ. οπο 0υτό... προκστσβσλό