Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ννννν.5θηττοοοοι.9τ
ΣΥΝΕΒΗ" ΣΑΜ ΣΗΜΕΡΑ. ΕΝΠ Ο ΜΝΗΜΗΣ 7
ΤΩΝ|ΣΣ Ο" Ν"0ΡΕ| "Λ Η" ΠΠΣ' Δ"ΜΨ"Φ|ΣΜ
ΝΕΤΕΩΡ|·| ΧΩΡΑ
' «Οχι» στην Προτοση ΤσιΠρο γιο 2ετέ5 Ποκετο στηριΕηε
μέσω του Ε5Μ ' ΝτάισελμΠλουμ: «Πάμε γιο ένο τριτο Προγρομμο
Που μΠορει νο έχει σκληρότερου5 ορου5»
' Μονο 120 ευρώ μΠορουν νο Πάρουν οι συντοειουχοι
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΠΙΣ. το ΜΝΗΜΗ  ~ |
ρ ΤΕΤΑΡΤΗ"0ΥΛ|ΟΥ 2°'5 Ι ΤΜ" '|,30€ | ΜΟΗ” Έ
ΕΡ'ΔΑ ιι ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.003
<ἴἔἘἔἴἔΖοΝηι© την Μ ΠονΣΕἴΠΔλ
ΑΠΟΔΕ|ΞΕ|Σ»  ο.. ο
 τουτου τΜΕιιο,@
 ιιΕιιἑ@λΕττΕμΡ 
ιο ιιλιιι οΕτιιο Μιτου    
' «Η ΠΕΡΑ έχει δεχθεί χοτορχι°ιν
τον 0λυμΠιοκά» εΠισάμονε ο Τζιάνι _
'ντροντινο τουσθετοάμενοε άνοφορικά
με την εμΠλοκά του Μορινάχη ,
στην «εγκλημοτικη οργάνωση» ο 33
· Διστοχτικάε λογω κοτάστοσΠ5 . ο 7
ο Νενέ ' Κο· εΠίσημο ο Γεωρνάτο5 Η·
διευθυντάε Ποδοσφοίρου Σ 
Με Ο)
«ΟΧ|» ΣΤΑ ]6,5
ΚΑΤ. ΤΟΥ ΟΠΑΠ
Ποτ:: ° ζ”
?Ξέἶιεἱ απο
' Η $υρετ Σοοσυε ορνηθηχε
την κεντρικά διοφημιση στι5 φονέλε8
χοτ τη χορηγίο στο ΠρωτάθλΠμο
' «Μπλόκο» οΠά ολυμΠιοκά
σε ΜελισσονίοΠ
στην· 6) 7 _   _ Δ
ΣβἔἔΕΞὲΜ  ιιΕοιιιχιι 0ΝΜΛ1ΜΕΦΗΒΜΝ|ΚΗΣΕ!Εο[email protected]@Ν!Μ0]ΗΣΜ|ΜΜΣΗΜΑ
. τι ιὲ ιιτι·λττ~λιιττιΠιι ΣΤΗἶΕΥΤΕΡΗ”ΦἈΣἩ0Υ ιιλιχοτΠιον;ιιι·ιιτΛοιιιιΜτοτ Με".
σοντιιῦΠτΨ8.3'›'λιιτιΠττιιιιιτ“ιιιινιιιιτιλ
Η Σ'ω!" ΠυΡΤΣΣ"ΤΣ ΣΣ"Ν'|ΣΣ Μ' Ε"|Σ"Μ Σω" "Α0
«ΕΤ0|Ν0Σ
Γ|Λ το ΤΛΞΔ|»
' Ο Μιλον Μινιτ5 στο τιλευρο του ' Πάρε σάρκο
χοι οστά το ορομο των «Πράσινων» οχοοημιὡν
ο ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
' "Ἡ ' Φάσσοε χο· Βάχολοε δείηνησον με τον Σάντσεθ
ο  ΠροσΠοθὡντοε νο άρουν σε εΠιφυλάεειε του γιο
τ ο την κοτάστοση στην Ελλάδο ' Ποτέ άλλοΕε στάση.
ον χοτ είχε στείλει Προσύμφωνο ' Υπογράφει
σημερο ο θελάντερ ' Σενάριο γιο 0οριοε Φ
"ΝΤΑΣ" ΤΗΣ Λ" ΣΣ" ΜΝΗΜΗΣ! ΠΑ Η" "ΜΜΜ
ΦΕΛΕ|
ι '|'Ζ|ΟΒΑΝ|
' Στην Αθηνά χθε8 οι μάνοτζερ του 26χρονου
οριστεροά μΠοιτ, συζάτΠσον με τον Μιλοβάνοβιτε
κο· ονοχωρουν σημερο γιο νο μετοφέρουν
την Προσφορά ' Προτάθηκον Βάλτερ χο· Λουκά Φ
Ϊ ' Μ ΣΜΣ! ' Η”. ΣΥΝ ΠΑ "Η "Μ" 'ΕΜΣΤ'
Κ  εΠεΝΔνεΠ-ΡεκοΡ
0 διεθνη5 με τι5 μικρέ5 εθνικέ5 ομάδε5
ηλέι μέιχερ συμφώνησε μέχρι το 202 ι
Το ευρωΠοϊχά ρεκορ του Γιάννη
Σεβὁιχολη. ο οποίοε έχοοε κοι
το δυο του Πάσιο σε ασχημο το 20 ι 2
ιιιετττ“οτττ 6)
ΛΗΞ|ΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
ΠΑΝ|ΚΟΣ
Νέο Προβλημοτο στι5 ΠΑΕ. οι οποίεε
έχουν κάνει συμφῳνίε5 με ΜΜΜ
Που έχουν Προσφυγει στη ΠΡΑ