Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΕΠΕ|Σ0Δ|Α|Η ΑΑ' ΝΑΡΑθΠΝ|Α ΣΥΝΕΑΡ|ΑΣΗ ΣΤΗ ΕΝΑ" Γ|Α το ΑΗΝ0ΨΗΦ|ΣΝΑ ΤΗΣ 5η3_|ΥΑ0Υ: ἔ
«ω ι·ιΝιΞι ειτε Το οεΛονΝ δ ρ “ ΩΡἑ2.οο
Ειτε οχι οι ιΞ·ι·Αιι>οι» .4  
' Υψηλοί τόνοι οηό τον Αλέξη Μωρό. τσοκωμοε Σομορό · Ζωηε κο· έντονη οντιησροΘεση θεοῦωρόκη
με του5 Βουλευτὲ5 του ΣΥΡΙΖΑ Π Οι “ Ι Β» του Ευτοστουο φωτογρόσισσν «οηοκλεισμο›ι τη5 Ελλοδο5 ο ο
ννΜ.5οηττοσοο|.9τ
γ ' /
Ζ . τη εοιΜεΜΑ
ΜΠΑΚ" 28 'ΟΥΝ|ΟΥ 20'Ξ | ΤΜ" ',30 8 | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.00' | ΜΟΗ
:Μ ΠΑ ω ΜΜΜ
ΣΥΝΑΝΤ|·|θΗΚΕ
ΝΕ τον ΝΑΝΑΤΖΕΡ ΤΟΥ
ΑΑ' ΑΠΑΝΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΒΗΜΑ
.Μω“.ωΜ ΠΜ ΠΑΝΑΘΗΝΑ|Κ0
πιο Φενέρ. η αιοἰο θέλει
κο· τον ΜΜΜ το· τον Νηστίο
· «Εληπω το κολατσιό
γιο τη χώρο μου είπε ο Με
στου5 οηοόοόε
ηοΝτΑρΕι
ΣΤΟΝ ΔΣΘ
' Εβδομό6ο γκολκίηερ γιο την Ενωση
με τον Βότεοιισν νο εεετόζετοι
· Υπό ηοροκολοὐθηση ο Μότσια
' Περισσότεροι οηό Ι 50 οηο6οἱ
ηροχὡοησσν στην ονονέωση
των οιορκεἰο5.
ηορο την πολιτικη σνστοροχη
των ΔιΩχΝΕι
Η ΑΣΤΑΘΕιΑ
0 Ρόηιοβιτ5 φοβοτοι νο ηει το «γω»
στον Δικἑφολο λόγω των εξελίξεων
Μ ΒρΗκΑΝ
Στο χἑριο του κοὐγισ (Μο βρηκε
ογοροστέ5 γιο την Πονοχσι·κη) ηἑροσε
η Λορισο εν μέσω οντιὁρόσεων
ἩεΤΗΣ ΑΑ  Π ιοιιιιι'ι'ι0Υ,ιιιιιιιιοιιιιιι0ΔιιιιιογιΡιιιιγχ0ιιιιιιΜιλ
κορεΑΣ ῦ .  ·- · ·< 
' Η Εθνικη Εφήβων πέτυχε εμπιστικη Σ · ›
νίκη στην ηρεμιέρο του Πονκόσμιου. “ ` · 
83-55 την Κορέο ' Σημερο
(8.30 ιι.ιι.¦ ΕΡΤ2) οντιμετωηίζει
τη Δομινικονη Δημοκρστίο
Α'. «ΠΑ|ΖθΥΝΕ ΓΡΗΓ0ΡΑ» 2. «ΗΜΟΥΝ ΑΦ0ΡΗΤΑ» 3. «Η 0ΝΑΔΑ ΠΑΝΩ ΑΠ` ΟΛΑ»
' Ξ.“τ.:τΖΞ:τ: ΣτΕ;  ~ Χ · < ο “~ ι 
»η ¦ Φ