Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ωκνν.5εηττοοοο|.9τ κά* Ψ
ΟΤΕ $Ρ0ΝΤ4Ν0
ΟΤΕ $ΝΝΤοΝ0
ΟΤΕ 5Ρ0ΝΤ5ΝΒ
ΟΤΕ, $Ρ0=ΝΤ6Η0
. ΟΠ ΜΤ4ΝΏ
ΟΤΕ $ΡΟΝΤ6Νῦ
ΒΥΕ 5Ρ°ΝΤ5ΗΟ
ΟΤΕ ΜΤ4Η0
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 643 Ι ΕΒΔ0ΝΛΔ'Λ|Λ ΛθΛΝΤ|ΚΝ εοιιιιει·ιΔΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 29 '0ΥΝ'0Υ 20'5 | ΠΝ" 1.30 €
ΜΜΜ Ξ
ΜΠΟΝ ΚΑΜΠΕΛ "
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΕΝΑΛ
, _ 7317;" Γ ι.
ΜετΑΦιι
ΑετοΔΡοηιον,
ΕΛΛΝΝΑΡΕΣ ΜΟΥ!
ηρ~“- ¦
· Στην Μοτο Ρίκο οηοκολὐητομν ότι οι «ερυθρόλεμκοι»
μιλονε με τομ5 Λον6οέζομε
Π «οχι» στο 5 εκατ. τηε Φενέο
γιο τον Μιλιβογεβιτ5. η οηοίο
ζητάει κοι Ντομρμοζ · Μηοτίο
· Στο 3 εκοτ. οποτιμούν
τον Σουηδό οι Πειροιὡτε5
Π Στο κόκκινο ο Ανδρεόηουλοε
τη5 Κέρκυρα· τον οηοίον
ήθελεΠΑεΝ
ΣΤΕΛΝΟΥΝ
οιΝΜηοτκΑΣοΝι 
' Γιο ομμφωνίο δονειομοὐ
οηό τη Σοοιεδοδ γράφουν
οι |οηονοί ' Εμχετοι ο Λούκο5
κοι μιλοει με Αρνεοεν
Κιολληνίκητη8Εθνικηε . . . . Χ " “- “` . Σ' . ° ' `7 'ί' Ι Ξ' “η Ι
Εφήβων Μο "ογκὁ°Μ · κλειοτεε οι τοοηεζεε.Ικομηλοτοτο οριο ονοληψεων: ελευθεμε5 οι συνολλογε8 ζωα” κ"¦°ϋ¦¦ Μωβ” κ"ω”$¦ "ΜΜΜ :¦έΜ¦¦¦
με κρεωοτικε8 κοι ηιοτωτικεε κοοτε8. ολλο κοι μεσω Ποτε κ ο "οχι“ τη5 κορδιο5. «στον κοι στην Κμηρο «τομεγοΜ
Μ Σοκ στι5 ηογκοομιεε ογορεε κοτω οηο το Ι ι 0 η ιοοτιμιο με το 6ολ ριο στην Ασιο το ΝΑ' τομ μοολοιι εκλειοον θυμοτο
· Ποοὲμβοοη ΗΠΑ ηρο5 θεομούε γιο ομεοη λύση κοι ελοφρμνοη τρωμε
οι τούηεζεε» .ο τριών ημωθμηοιιμγὡν»
Φ κοι το ο6ιέΕο6ο» ο
ΝΕ ΜΗΝ ΚΟΛΠΟ «ΕΔΕΣΕ» γ 0 ΖοΡΑΝ ΣΑΒ|ΤΣ ΑΝΑΑΥΕ| ΤΟΝ Α"Ρ0'|0ΝΝΤΝ
Ι ΝΑ' ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ _  ελ. ΤΩΝ «ΠΡΑΣ|ΝΠΝ» ΣΑΣΑ ΤΖΟΡΤΖΕΒ|ΤΣ
ΕΚΤΟΣ ΚΟΠΑ
ΚΔ' ΦΕΛΛΝΤΕΡ
ΚΔ' ΣΑΝΤΣΕθ
«|ΔΑΝ|ΚΟΣ
'>  ΟΝ ΠΑΟ»
5 Π Ο 23χρονοε Δονοε στοηερ οηοκτηθηκε οηο την _ β _ 
4 Αολμηοργκ γιο 4 χρόνιο κοτοηιν εισηγηοη5 του Χένρικοεν “ › _ _ · “η «Εινοι γεννημένοε ηγέτη; “Πλ
ο Τρει5 ογωνιοτικέ8 γιο _ ¦ ' Ποσο· το μεσημερι οι οκολουθεί έωε μεθοὑρ·ο λ ` . - · Ητον ω5 ΜΜΜ, ι · _-_
τη χε¦ρ°γομωωυ χ¦λωνω _` κοι ο ιοηονοε ηομ ουμφωνηοε γιο συμβολοιο 3+ι . _ ·- εινοι κοι ω5 ηροηονητη5» ἶΥοτΝ“Μ
στονΚοβονι.χονει . Δ ι ἶ` _ _  ϊ , τ _ > ο ΠληοιοζειοΛοομε, Ἡ 
τηνιιηὁλοιηηδιομγονωοη γ 7 μ · ` “ :ι  ·~ οηερριψε κοιτην ημο_τοση - `
' Το δρόμο του Γκονσάλε5. Δ  · · . τη ' ' - η τη5 Γολοτοοοροι χ
τομ Πορογομονοὐ «ηρωω Μ” ώ ν - -ο . ·· , · ι ο:
στονοηοκλειομοτηεΒροζιλίο5  · λ· ο: . ' Β