Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΜΕ ΔΕΝ ΔΗΜ" ΤΜ" ΑΥΞΗΜΕΜΗ ΗΜΙΑΣ" ΤΟΥ ΟΑΥΜ"ίΑ|ΟΥ ΚΑί ΟΡΟῖ|ΜίίΠ
ΜΑ ΕΦΥΓΕ' ΑΠΟ ΜΝ ΗΟΜΜΕ" ΣΠΑ ΙΟΥ «ΑΜ ΕΜ» ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΝ ΗΓΕΤ||Ο ΤΟΥ ΡΟΛΟ Η" ΦΕΜΕΡ
«ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ»
του Ζελικ0  
ννννΝ.5ΘΜτοΩοοί.9τ η " η  -  ' ί! 
ο ο ο _ ι
 .ρ Ο. ΠΟΝΤΟΣ: «Οι 4 μοτοιε5
ΟΖοοοεθεεινοιοοντικοτοστστοετου Ύ “ΝΒ !°'°Π°ὐΨ$ ΜΜΜ"
κΑ0ιΜεΡιΝπ Α0Λπτικυ ε0ι·ιΜεριΔΑ | ΣΑΒΒΑτ0 27 ι0νπι0ν 20ι5 Απ. ονΛΛ0ν 4.000 | που ι.30 στο |€Οϋθ00Λευκ0τ οοοτεΟ θ" ΥΜΝΟ ΑΜΜΑΝ”
ΡὁθἑΞΑἔἐρω ῦ ' “ ·.,.·ΑΡΑΜΑΤ||(ί| ΕΒΔΟΜΑΔΑ |'|Α Ο" ΧΩΡΑ, ι
”εῇ:τι“Μ0Φ“ΦΜτυ ιιυΞυτυυ .2:
 °“ιΝ“ττΕυΕτττι..
· Γιο δυο χρόνιο υπέγροψε ο Αρθο.
που δήλωσε έτοιμ05 νο προσφέρει
γιο τον ΜΜΜ" του πρωτοθλιιυοτ05
τοι τον επιστροφή στον Ευρώπη
· Το «οσοι» σκιογροφεί
το προφίλ του
Μπιουτ
5 Εις/ΑΤ. Η ΦΕΝΕΡ
ΠΑ Μ|Λ|ΒΟίἙΒ|ΤΣ
' Οι Τούρκοι υποστηρίζουν
ότι ο Περἑιρο θέλει τον Σέρβο χοφ
' Ξεπἑροοε ο Ζὁνοτ05 στο λίστο
τον Μπερυποτοφ ' Νέο κώλυυσ στο
διοζυγιο του ΣΑΜ με το Σπορτινγκ
«ΣγΣτΗΘΗκΕ»
ΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ
Με πρόστιμο (500 ευρώ
στον Περέιρο) κοι «περιορισμό» σε
ξενοδοχείο μετοξυ των προπονήσεων
ξεκίνποε ο προετσιυοσίο
τοι π εποχή Τουντ0ρ στον Δικἑ0ολο
Η ΝΕΑ ΓΕΝίΑ “
Ε|ΝΑ| ΕΔΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟΥ "ΑΝΑΟίίΜΑ'|ίΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΣΤΟΠΕΡ
Πρεμιέρο τπ5 ΕΟνικίι5 Εφήβων
στο Πογκόσυι0 Πρωτσθλπυο
που διεεογετσι στο Ηροκλειο κὁντρο ' ο | Λ
στον Κορέο(8.30 μυ.. ΕΡΤ2) ¦· Χ .› '
"Μ"    ' Με ΣΑΝ Ε ΣΕΦ
ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ " - .  ί
' ΜΑΜ εκκρεμοτΠτε5 γιο τον οριοτικοιτοίποτι του Μι ' “Νεα οτοΧοι.
νέα Προκλήσει5. ολλο τιοντο υοζι*“ οχολίοοε στο ιο5τοοτοιττ τι συζυγ05
του Ποικτο ' Σε τελικο οτοδιο κοι ὁευτεροε κεντρικο5 ουυντικοε
' Στιλ: «Μου τοιοιοζει ο τροποε Ποδοοφοιρου του ΠΑΟ»
«ΠΡΩΤΗ» ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΠΟΜΕΝΗ Ο °
στον Ελλοὁο το 80 μετολλι0 στ0υ5
Ευρωπο'ι'κ0υε Αγώνε5. κοτοκτὡντ05
το χάλκινο στο ί00 τι. πετολ0ι360