Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26 06
ΕΠΑΦΗ Γ|Α |'|ΕΑΕκΑΝ0 - ΣΤΡ0Φ|·| ΣΕ ΞΑΝθ0|'|0ΥΑ0 (ΠΑΝ|ΩΝ|0Υ)
π) ΦΜΑ
Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 348 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/06/2015 |Τ|ΜΗ: 1.30€
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:
ΠΕΝΤΕ πΑικΤΕΣ
ΣΤΟΝ «ΚΟΡΜ0»
ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΜΕΧΡ|
?00.000 Ο ΚΑΘΕΝΑΣ
Ξέρει τι πρέπει νο κάνει χ /
κοι το οπέδειξε ..
με το ῆόγιο του...
0 |Σ|'|ΑΝ0Σ Γ|Α ΑΡΗ
ΜεΜεΡΑοοΝ  ϊ
επ,   γ ,ψ ο,
ν·! ' ΜΜιΜΜ·“·εΜοωω“:    -: ί 4 ` β; .
ΒΑ ΑΜ ἔ ΧΗοΣ ν ! ~ ο . τ 9 9
γ· Ζ^ΡΠ5 .κ- - . Μ πω ¦ Ο
' Μ χὅόκι στο κέντ ο ΜοκκετεκΜΜ ἶἐζ ”¦.· "°Ρ°γ^|Δ"Σ γ ὅ Ν!! /Ι .έ
` « » · ο οι;" ` Ί · ' ' ι Πχ. 'Υ ., ΧΑ μ Ι
η Ρ ΜΝ... Μ ματ...  Ε- Γ δ Αγονεωοον τη οἶινεργοοιο τους,
 εκτιπήθηκε η προσφορά του «Πούρτοιι»
·.¦(ιΐ Η 'έν .Π
  ΜΝτκΦοΡΝι
κΡΑΤΑΕι
ο Μπόνε
με τον
Γοτ εν
' ζ“ζῖη τοπ ~ 0
ποΛεγἐιΗἑΜιΑ |εῆεΥχ°ς °τ°Ϊ°“τ°ὺἶἐΥῆεΦ“ Ι
. Ι . Δ · κ”
κΑι 0 ΤΣ|Λ|ΑΝ|Δ|·|Σ · |'|Ρ
ποροιιοἰο του Ιν'ἰόκιιἔΣορῆήέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα