Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΕΝΑ ΒΕ": ΜΕ «ΤΑΜΕ|Α» ΧΘΕΣ ΠΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ |'|Α ΡΕΚΟΡ
Ι :3) “1  Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ κ· Ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΜΟ|Ρ|Α|·|Σ Γ|Α
τ ` |ΒΑΝ ΚΑ| ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΟΚ
¦ Μιῆόεηγισ όῆσ 
· Ο ΒΑΣ|Α
_ξρΣ ΦΥΛΛΟΥ: 323 | ΚΥΡ|ΑΚΗ 31/05/2015 | Τ|ΜΗ 1,3Ο€
¦ Η'. ΕΜ υ |
ΜεΞριποΝτο¦ Ι Ε" .μ 8 Στο ΓΗΠΕΔΟ. .τηςμ““¦ς
Ε|'|| ΒΟΛΟΥ · ` '
ι . ζ ' π ,7 7 Ι - π ι ΣΑΜ;"
ο «Γ0ΛΗ095Σ» κ°ΗΠῆέ@“° Α έ ΖΧ Πω" Με”... τ" · Στηβ-ιι η « 
ΓΕΜ|ΣΤΕ Το ΚΑΥΤΑΝΖοΓ^Ε|ο, ΧΕ|Ρ0κΡ0ΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 0ΜΑΔΑ ο κ°κκΩΝ Μ' °Νκ°ΜἰΜΣ
ο Πάντως . "Α Το ΜΝΤΜ"°^ "ΑΟΚ
στην κσρυφή _
της επίθεσης
μέσσ στην
Λεωφόρσ
· ΒΑΡΙ.”
 'Ο μόνες-γ
ΕΝ ΑΕΧ _
_ ΦΕἑΝΕ|!ΤρΝφ
πΡοηοΝΗτΗ
<ρ _ ,Σ
@ΜΝ ΜΜΜ @Η ΝΕ@Π¦ΧΜΔ, 
ΜΠΞΑΞΑΞ έ _ ι ¦ ΜετηΞΝτΞηΜΜη
ο «Εστω εἰνσι · Δ ' _ 7 Σ 7
στη ΜσρσέΜ σῆῆό... _ Πνοή στον πάγκο
η 7-τσυ›_ΠΑρκ __ γ;
_ Ο ὰ ' Δ έ _ 7 7 ' ' 7 ξ ω τ
Μέ: ΙΠ@ιΠἑΜΧ ΜΒΜ @Π.Π@Μ@]@ @Μ @η ΜΝ@Π ΠΜ ΜΜΜ κ°Νξἔ==:;:==ἔΜ%
ΞῦΞΒ στ _ω_Μ1 @838 ΜΜἑΜ]Μ@Ἡ ΞΜ@ἐΞΜ@Ψ ]:@κ£χ@ῖ@ κ@ϊάΜΥ@:=Ε: Ο · . τη
τσ έργο πως...
500.00 “ἰβὅἘς¦
«Ο ΑΡΗΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑΖ
ΑΝΕΒΑ|ΝΕ| ΝΟΜ|ΜΑ _
ΣΤΗ ΕΟΟ'|'ΒΑ|_[ |_ΕΑΟΟΕ» Σ“νέἩε“ξ
31 05
ΣΗΜεΡΑ το ΡΑΝτΕΒογ Με τκ·Ρπ·κΗ ΜΝΗΜΗ Μπι Η τησ τΗ ΣΩΣτΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΟΝ-'ΤΕ το Κ0Υ|'|0Ν| ΚΑ| ΜΠΕ|ΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΡ||'|Λ0 ΚΩΔ|Κ0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα