Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο ΑΕΒΑΔΕ|ΑΚ0Σ Ν||(||ΣΕ τοκ ΕΝΝΕΑ", ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ |ΣθΒΑθΝ|Α, ΑΜΑ Η ΒΕΡ0|Α Ν"0ΡΕ| "Α τοκ Δ|ΑΤ||Ρ|ι|ΣΕ| ΣΤΗ" ΚΑΙ'""0Ρ|Α
ΗΝ|ΧΡ0Ν0... ΥΓ|ΟΒ|ΒΑΣΝ0Σ¦ ΤΕΛ|Κ0... ΑΓΝΩΣΤΟ!
«Μέχρι νο σποχοιρετπσουμε οριστικό του5 Βοιωτουε κσι τον κομπότπ έχει πολύ δρόμο» ΓΡΑΦΕΙ 0 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΡΑονΔΑκιιΣ ° 0 ο Φ
Α 'ι Ι
 ρσγρσμμσ Μονο· "/05- "Ι/05 . Μ8Μ9ω·-9τ Με
ογΑεικτκτοΝ ΓΟΥ|ΖΑΡΝΤΣ-ΑῖΛΑΝΤΑ χοκε. ΜΔ ΜΜΜ. ωστε 4 οτε 5Ροπτ4Μ
ΒοΛοεΜπογΡτκ-ΝτοΡτΜογΝτ ¦ οτε Μπτ2Μ
ιΝτεΡ-τιογΒεΝτογε οτε ΜΜΜ
ΜοτοοΡ, Γσλλιο. Αγωνσε οτε ΜΜΜ
Με ΜΜΜ ιοοο. Ρωμτι. Τελικοε οτε 5Ροπτ6Μ
ΜΑΜ. τιογΝΑ'ιτεΝτ-ΑΡεεΜΛ οτε Μοτι Μ
ΑτΛετικο ΜΑΔΡΙΤΗΣ·ΜΠΑΡΤΣΕΛ0ΝΑ οτε ΜΜΜ
ΕΣΠΑΝ|ΟΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡιτκε 7 οτε ΜΜΜ
Μπι· ω
ΑΑΛΑΞΕ ΤΗ... ΜΟ|ΡΑ
· Το Η του Ατρομήτου
στπν κσλλονπ έκοψε βσθμό
οπο τον Πσνσθπνσῖκό στο πλέι οφ
Π Εύκολο 2-0 του Αστέρσ
επί Με κέρκυρσ8 · Αποθέωσπ
Μορτίνε8 στο 2-0 του
Πσνσιτωλικου επι τπ5 Βέροισ5
κΑΜΠΑΝΑκι
' 0 Δέλλσε ψόχνει τι5 λυσει5
μετό τπ νέο προβλπμστικπ
εμφάνιση τπ8 Ενωσπε
Π Στον... πόνο το μετογρσφικό
Δευ-ΜΗ
ΖΩΝΤΑΝΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΝΑ
Οι «κίτρινοι» διοτήρπσσν
το δ·κσἱωμσ στπν ελπίδα
ον κο· ο Γ'σνσερρσϊκόε
( ι ·0 τον Εθνικό Αν.) Μοτό
τον πρωτιό στο χεριο του
ΜΜΜ 6) _ ρ ο
ΕΘΝ|κΗ στιό τι5 όποιτπσειἔτου Γκσνέζουῇ' Αισιοόοείσ ότιόθσ βρεθει ' . ' · η
ΥΓΕΙΑΣ ῇ-Αγ^|ΔΗΣ Νοκ τομή στιὲ<όιΐμότευὅ€ἰ?ῆοὐἶ6ιεεόγοντσι κσθπμερινό = 3 ·
Νἱκπσε με Ι-0 το Σκωτίσ Δ “ Η .
κσιείνσισγκσλιό μετπν 8ό8σ . . 7 . _ “Δω Ψ ὁΨφ+μΔη _ ο Μ  _ 3 υ
τ°"Ε“°ω"°'"°" 0.ΒΟ|(0Λ0ΣιΕ|ΔΕ ΜΝ Λ|20Ν Σ ΗΝ 0ΜΑΝΔ|Α' · ~ ι
Μι @69 ο ο ο  °  - η ΜΜΜ   .- 31+:εε.:ῷ_ζ Α ·.
;8;ἔἔἔ%ἑΞΜ 0 ΕΞΑΣΤΕΡ0Σ ΠΗΡΕ ΤΟΝ '(0ΥΠΕΡ, “ " ο , ·
.. 0Χ| ΟΜΩΣ ΕΑ' τοκ ΜΑΡΤ|Ν  Μ · ·
0 Μόργκσν τπ5 Γκέτινγκεν και ο Τζόνσον τπ5 Νπεὅίκτ Θ ' ° · · ι. . .“ =· Η .
.-;-5ὐ '
ΣΠΒΗ|Ε0 ·'ιἰ[·)' ' ι·  ·““; ι' ι ···· -·
(0!  ιι- τΜ:-Η:·ΙΓ..¦·μ- ι ..Αι
Ενστπ νικπ γισ τον Γερμονό
που εγινε ο ένστοε δισφορετικόε
νικπτπ5 σε ισόριθμσ γκρσν πρι
Κοτσλονίσ5
. “. ω .¦ Ο Ό _ρ Δ ¦
γωνιστικο χωροοι ΝΕοσμυρνιωτε5-"ΜισπΌρσ κσιενο
.- ή . - μ¦.~..-ο ...λεπτο κροτπσε π σγοἩιοστσν Πσνθροκικο (2-0 τπν Ξσνθπ)
9 ?7ΊΊ09 ι042“'Ο7