Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΜΜ ΜΜΜ! Μ ΜΜΜ ΜΑΜ ΠΠ ΜΗ
 περι ο ΜΜΜ
ΑΡΜ0Δ|ΠΣ ΡΥθΜ|ΠΗΣ ΠΕΠ ὰ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΜΝΗΜΗ' ΜΟΝΟ Η ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ Η ΠΜ έ ΓΡΑ Η 'Η ΣΤΝΡίΞΗΣ ΠΜ ιιΑιΞε ΥΠΕΥΘΥΝΑ
@τοΜΗ“Λ
Ι κελοφρο τοειορκίο» ' Σο'ίλέ6ιιε κ|'|ῆγο γιο σέντρο κοι είδο τον μιισλο στο δίκτυο» Δ ο
' Εβδομοδο... Μούλντερ. τελειώνει το σίριολ Με μετογροφίι5 ί
ενυεχι:ει Διιτοι-ιτρεετσκγμιιι·ι τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΝΤΟΣ
οῖιιι·Διιε2!ο`τιιΝ τιΔΝωικιι ο· · ·
ΜΜΜ: @
 ·  ῦ  οιιικιοιικλίκοτιιιεπιιοκετιτκ,
  έ ,_ ¦ _ .. οοιιοιοτιτιχιιειοειικοτ
> ΘΕΣΗ" «ΠΡΑΣ|Ν|·|» ΜΝΉΜΗ
' θετικ65 ο Ρομτιίνιο
στο νο φορέσει το ερυθρόλευκο
' Περιμένει γιο τον Βίντιτ5
ΝΕ 'ΜΑΜΑ "ΠΛΗ
ΠΑ ΜΑΜ
Εύκολο οι «ερυθρόλευκοι» Φ
ΙΟΑ-55 τον Πονελευοινιοκο
ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ
'|'0 ΡΕΘΥΜΝΟ
' Δύσκολο ο Αρτι5 (69-66 του5
Κρητικού5)τ έδωσε μοντεβσύ με
τον ΑΕΚ στο πλέι οφ ' Τρίτοε ο ΠΑοκ
(ιο5-73 το Τρίκσλο) ' Στον 8οδο
ο κοροιβοε ί8 Ι -73 τον κολοσσὁ)
ΚΥΡ|ΑΡΧ0Σ
ο Ολυμπιοκ68 κυπελλουκοε.
ί 8- ' Ο τον Πονοθιινοι'κσ στον τελικο
ΜΜΜ @
χ ·γ 
ΜΜΟ ΜΕΤΑΓΡλΦικ0 «ΜΜΜ» ΑΜ ΜΝ "ΑΝΑθ"ΝΑΪ'0 "Ε ΠΜ” "ΑΠ". Μ' "Ἡ τΖΕ'ι'κοΥιιΕΡ
' 'τολικο δημοσιεύμοτο έκονον λόγο γιο Προσύμφωνο
' Γιο ιτολλέ5 τιιθονοτιιτε5 νο γίνει το οσο' έγροφον στον Γκονο.
ειτικολούμενοι μορτυρίο οπο τον στενό κύκλο του 32χρονου οσου
' Ξεκοθοριι τι διόθεσιι των «πράσινων» νο τελειώσουν σύντομο την υιιὁθεστι
ρ . Ι .
.·Δι·ι· .τι ι ·¦·¦·τ·|···μ .ο ο Γ_'··ογ· `ο· .ο ·
ΔΝοιΞε ο Δι:οκιοΣ
ι·ιΔ του ΑΜι·ιειΝ·ι·
' Τζομέλ Μπουκίο. ο μονοτζερ του Αρτιεῖντ στο «Βοσί»; «Ο Μεκντί θέλει νο
γυρίσει κοινο τισίξει στον Πονοθιινο”ι'κὁ. Πουθενο ολλούτ Κι συτὁ μιλοει ορο
μόνο του» ' Χωρί5 από ολλο με... Γκονζολε5 κοντρο στον ΠΑΣ (7 μμ.. Ν52)
· «Είδε» Στρσντμιιεργκ χθε5 Μου ο Χένρικσεν
. .ΤΙ γ
ε ;“:7
- _ε ε “ΔΣ-44. _ “ΔΔ ΣΗ - ο ,
το πι·οΧΩΜει Μι κκειη  Με· Δ γ
=ἔἩἔ= Ι Ξἔ ῖΟΥΣ "ΒΡΕ ΠΑΚΕΤΟ
'Ο5τοιχιπιοιι.οτΠΑΟΚνίκιισε   "'
28-27τονΑΕκστοντιρὡτο Ι · . τ . Γ . η Γ η . . ..
Πμ¦τελ¦κότων"λέ¦ω -  'Τι σλΛοζειοτρυ) “Προσινου5“μειτιωιιοκτΠσΠτων ὁυΟ_Το Πολειμε.
'Διομήδη5·ΠσσειδὡνοεΖΖ-|9 ο _  _ · υλλο δεν... ΠροκυνεγιτιτοικσιμοκΟγΜύ ' Μενειοριστικοστωιιογκο
ι  . Δ 7 κ 4 -   σΜυνωΜΠουΜε μέχριτοτέΛο5τιι5 οεζΟν
ῖΗΣΧΑΡ|ΣΕ '7 · Φ
ΤΟΝ'|'|ῖΛ0
Η Μιλ έφερε 2-2 με το Βολένθιο
κοι ιι Μοορτσελόνο με νίκη επί
τικ Ατλέτικο τιοίρνει το πρωτοΘλιιμο