Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
33 Ἡἑ>ΜξΗ> 3 κ 4
.εΘηττΘ@©αί@τ
την ακᾶβ~οΜηφη τη5 μεχρι τωρα ηίηραωσι05τὅα
"ΕΜμΌζΜι'ίὅα η ΛορενΘο`ν“ὁ τττΕιὁε
στην ΑΜΠνηΜβειαοτει "Η Μίλαν αίτ“
Π για Ροιίηινῖοί ' Δενί“ω Πάπα Δταοα
γ ΜΕΡΑ".
Ο ειδικὸΞ
~~ ανακριτη5
έχει ασκησει
δίωξη
«δωροδοκία5δωροληψία5»
για το
Ολαρηιακὸ5
· Βεροια και
έ στον ηρὸεδρο
Φ των «ερυθρόλευκων»
Μο·- 7  . Δ: γ Ε:: .· 3 Π 'Ϊ '8. _  μ Δ < ·' Έ
:ΕΜΞΝΒΡ"! . · ε ί “- Ι - 
' Χωρίε
ηεριοριατικοὐε οροαε
αφέθηκε ελεύθεροε
ο και" μετα
την αηαλογία του
' 0 Ανδρεαδηε
καλεί τον Σα Πίνω
και ο φακελο5
τη5 «εγκληματικηε
οργανωση”
θα μείνει στα χερια του
ω5 τα φθινόπωρο
      4 τ χ ›. 
Εφτασε αργα
χθε5 βραδυ
ο Αμερικανοε
γκαρντ. ηερναει
αηα ιατρικὲ5
 Φ εξετασει5
|ΜΜ"'"“ ”Μ
ΜοιΜι·εΜΜΜ
των αηρωιγων·. Μαιο Μόργκαν
Με: γ .
· Στην ΜΜΜ ο Ντακόλ, ο ο · ο - . ο ο ο
¦··¦ ο· |······ ιο·
ὲΕωτρειε.ταανακατεύειαΔέλλαε . . . . Ἡ.. . . ·  ·`_
ο Δ ο ο ο ο·
· ο ο Ο ο ο “η
ο ο Ο ·"" ο
για τα ααριανὁ μακ με την ΑΕΛ  . ,ι
' Στην ΕΠΟ για αδειοδότηση · ' Ο · ' ' · ' ' ,
Π Εκδίδεται η αδεια ηερίφραξη5 ° ° ° ° ' ' ° ° ° · ε :δ
τη8 εκτααη5 τη5 «Αγια-Σαφιαε» ο · · ο · · ι ο ο . . ο
' Και ο Ραούλ κόβω για τα ατδηερ . . ¦ . . . . .
η" @  `
'Μ ΜΜΜ
"Ε Μα'Μ.θΠ
' Παρουσιαατηκε η χορηγία
για τη εθνικε8 αραδεε βόλεϊ
Π Προηανητίι5 κτύηηαε διαιτητή
σε πολο καρααίδων!
η· . ο . .