Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26 04
ΝΤΕΡΜΠΙ' Με χΜῳιΑΣ
Μ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑ|ΚΟΣ
των: ΤΗΛΕ0|'|Τ|κΑ ΣΤΟ 
ΕΥΤΥΧΩΣ
καλα ο οπαδός!
' 7 ' . Ϊ: 1 έ
Γῆἰτωσετον.κἰνδυνο. μετσ
β, . ¦ Ψ ε
το μσχσιρωμσ.<ενω η Αστυνομισ·.
συνεχίζει τις σιιῆῆήψεις '
., .Μ· Ο Πεπσ9Ρσνσσόκης η
_ | Ι ε!Αχιῆῆεσ κορσῆή
:εκινοιιν Χ Ο  “Ο
με το δεξί ν
στο πῆέι οφ
· οΜΑΔΑ
κΑι ΜοΣ
πΑιΡΝογΝ
Μ 3 Β^θΜ9!δ
ΧΩΡιΣ ΠΡΟΒΛΗΜ
. , Β
Αντοκρστορικο περσσμσ
κ η, Μ , γ ι
· απο ·τσ Τρικσῆο
Ι  ν· ¦
ΕτοιΜι
για αλλαγές στην ΚΑΕ
κερδίζουν τονἘΒρο Μ
(·15:00. ΜΜΜ 89.4» @ΜΕΘ
μυσῆό ΜωΜ@
ι | Ο 
_ ι _ 7 Ψ' 7   η στο κουτσνζήγ ειο ·
ΑΤΑ Ο ΗΜ|ΟΕΟΣ · Η ΑΕΚ ΜΕ ΑΜΥΝΤ|ΚΗ ΤΑΚΤ|Κ
ΣΥΓΚ|ΝΗΣΗ
Α.Σ. ΠΑΟΚ - Α.Σ. ΠΕΡΑ!
^ γ ι·ΣΕΑ.34,35
'Έ ι ΔΔ  Π
ι ι . ' Ή 
η Μ Αναμνη9τΜὅ
Ο|ΚΟΝΟΜΟΥ:
“ΚΟΥΒΑΛ0ΥΣΑΜΕ
ΧΩΜΑ ΠΑ ΤΗ Ο4
ΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΡ|ΒΑΝ|»
κατσε
μ.Λ.ο ἡ
 ' ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΕΑ|ΚΟΣ (17:00)
# . ·
τι' ' ΡΒ
<ΒρσΒεύτηκε γισ το
«κσῆμτερο γκοῆ», θεῆει
ι η" . Ι
να ποιξει~προκριΒστικσ
Ι “Εκει ειναι
€ὴσπιριὸη5 Ι.ε@9ιιε οι ρΞζες τον“ΜΑΟκ
' ΣΕΑ.5-9
======= Τε
' Δ Απευθεἰσς μετόδοση
ή.. χ
·`ῷ ι ι" τ Ε
_ί/4_ε@@ Μο
Πήγε νο ε“ιΒθέψειτις ερν9_σἐἐςι · · ι ” , ¦ · . ' ¦  . .  ©77Μ 
ΜΜΜ Ι Β ω-:ὅ τ ~  ·· ·στη¦ν`εκκῆησισ _Ο·ΙερΕ€.Βσος”Ποω ' α
._ ὰ  Προσγείωση μέσο στο ,Ο Ψ _ ζ _ · Ϊ 9νεύμστ0ς ο#ΣσΒΒἰδηὅ ΗΜ ουτ ΠΑ ΑΓΡ0Τ|κ0,
 Π|ΕΡ|ΚΟ, Α|Τ|Ν|ΑΚΟ
» ΕΩΣ το πι·οχΩΜΑ, ΔΩΡιΣΕ ΕΜΑΣ ΠΑ τΑ κοιΜι-ιτΗΡιΑ τΩΝ ΕΛΛΗΝοποΝτιΩΝ,   @ ΜΜΜ..
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Γ|Α ΜΟΝ|ΜΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ Κ20, ΦΤ|ΑΧΝΕ| ΓΗΠΕΔΑ, Τ| ΑΕΕ' Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ... Βο^Εῖ¦ Αεκ _ ΜΕΝ· 0.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα