Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
23 Μαρτίου 202
Νίκωνος όσίου και των σύν αυτφ 199 μαθητν αυτού μαρτ .
Σελήνη 21 ήμερν ! Άνατολή ήλίου 6.24-Δύσις ήλίου 6.40
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις, τοπικές βροχές καί βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμ έως 11β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 15β.
Άριθμ. φύλ . 42215
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΒΑΡΕΛΙ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 1973-1979
Τρομάζουν τά σενάρια καταβυθίσεως
της παγκόσμιας οίκονομίας σέ υφεση
Κρίσιμη ή Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ παρουσία Μπάιντεν γιά τήν έπιβολή έμπάργκο στό πετρέλαιο
Μέποιά χρεωχοπία άπειλείται ήΡωσσία
στό έδαφος της Εύρωπαϊκής Ενσεως. Θά
πρόκειται για μία δριακή στιγμή τού πολέμου , καθς ή Εύρπη μέ την παρότρυνση
της Αμερικής ή όποία έχει λάβει ήδη άντί
στοιχη άπόφαση, δείχνει άποφασισμένη
νά πυροβολήσει τά πόδια της και τούς λαούς της . Οριακή στιγμή έπίσης, γιατί μέ βά ση τήν ίστορική έμπειρία ή άπόφασις αύτή
θά έκτινάξει τις διεθνείς τιμές προμήθειας πετρελαίου και θά άποτελέσει ίσως την
αίτία γιά νά προκληθεί άνεπανόρθωτη βλά βη στήν παγκόσμια οίκονομία, ή όποία προσπαθεί νά σταθεί στά πόδια της μετά τό δι ετές σόκ τής πανδημίας.
Μέ τις σκέψεις αύτές λοιπόν κάλεσα
στό τηλέφωνο έναν κορυφαίο οίκονομικό
παράγοντα της πατρίδας μας , άναλυτή, δ
όποίος γνωρίζει καλά τις διεθνείς άγορές
και όσμίζεται τίς συνέπειες πού θά έπιφέ .
ρουν στήν παγκόσμια οίκονομία οί εύρω ατλαντικές άποφάσεις πού θά ληφθούν
παραμονές τής έθνικής μας έπετείου της
25ης Μαρτίου . Ο άνθρωπος ήταν είλικρι
νής. Μού έκανε μία άναδρομή στό πς
συμπεριφέρθηκε στό παρελθόν ή παγκό
σμια οίκονομία και ποϋ κινήθηκε ή τιμή
του πετρελαίου άνά βαρέλι στίς προηγούμενες παγκόσμιες κρίσεις τής ένέργειας
τού έζησε δ πλανήτης μας .Όπως μού θύμισε, στήν πετρελαϊκή κρίση του 1973 ή τ μή του βαρελιού έκτοξεύθηκε άπό τά τρία
στά 12 δολλάρια και αύξήθηκε έτσι κατά
3006! Στήν κρίση του 1979 ή τιμή του βα ρελιού αύξήθηκε άπό τά 15 στά 30 δολλάρια, δηλαδή κατά 100%. Στήν ένεργειακή
κρίση πού άρχισε τό 2021 όταν πιστέψα με ότι διαφαίνεται τό τέλος τής πανδημί ας, ή τιμή του βαρελιού άπό 75 δολλάρια
έκτοξεύθηκε στά 100 έως 110.Ωστόσο
σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς πού γί νονται αύτήν την στιγμή , έάνή Σύνοδος
Συνέχεια στήν σελ. 3
Του Μανλη Κοττάκη
ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ , δτανδ όρίζοντας σκοτεινιάζει καί τά δεδομένα δέν είναι έπαρκή ,
προσφεύγουμε πάντοτε στούς είδικούς
Στούς τεχνοκράτες . Στούς είδήμονες. Σέ
δσους γνωρίζουν. Καί τά δύσκολα μέ τόν
πόλεμο άρχίζουν μόλις τρα . Τραπού θά
συνεδριάσει ή έκτακτη σύνοδος κορυφής
τής Εύρωπαϊκής Ενσεως παρουσία του
Προέδρου τν 'Ηνωμένων Πολιτειν Τζό
Μπάιντεν προκειμένου νά κλιμακσει τίς
κυρσεις κατά της Ρωσσίας και νά έξετάσει τό ένδεχόμενο τής έπιβολής έμπάργκο
στήν έξαγωγή ρωσσικού πετρελαίου και
του ΓΝ.Παπαθανασόπουλου*
Την Πέμπτη 24/03
Τό ραδιοτηλεοπτικό
συμβούλιο
θά έπιβάλλει πρόστιμα
στόν Τύπο
ΕΣΤΙΑ
Οι σύμμαχοί μας διαχρονικά
ΜΕ ΤΗΝ εύκαιρία της 201ης έπετείου άπό την μανν γιά τρείς λόγους: Πρτον άπό τν θλίψη
έναρξη του Άγνα της Παλιγγενεσίας καί τν έκα- καί τήν άγανάκτησή τους άπό τή βαριά και άνυπότο έτων άπό την τραγωδία της γενοκτονίας των
Έλλήνων της Μικράς Ασίας , είναι διδακτικό να ταστάσεως της έλευθερίας του Γένους καί τρίτον
γνωρίζουμε τή διαχρονική σχέση της Ελλάδας μέ άπό την ζέση της πίστης τους στόν Χριστό . Αλλά
τις μεγάλες δυνάμεις της κάθε έποχής. Κατά την ούλγαρης σημεινει , οί Γραικοί βλέπουν ότι
Έπανάσταση του 1821 οί τρείς συμμαχικές δυνά- δέν πρέπει νά έλπίσουν στό έξης νά δουν βοήθεια
μεις (Αγγλία , Γαλλία , Ρωσσία ) θέλανε μιάν Έλλά- γιά τήν έλευθερία τους: αΕπειδή τρα (Σημ. μεδα μικρή και έξαρτημένη άπό τόν Σουλτάνο και τά τούς ρωσσοτουρκικούς πολέμους ) έφεξε στούς
άπό αύτές. Ο Καποδίστριας άγωνίστηκε καί πέ - Ελληνες μιά έλπίδα οί Δυνάμεις της Εύρπης άντί
τυχε νά έπεκτείνει τά όρισμένα άπό τούς συμμά - νά προθυμοποιηθούν καί νά άπλσουν σέ αυτούς
χους σύνορα τής Ελλάδος καίνά είναι άνεξάρτητη χέρι βοηθείας και να τούς έλευθερσουν , φάνηάπό τόν Σουλτάνο . Ή άξιοπρέπεια που έδειξε ένα ντι τον ίσχυρν της τότε έποχής και ή άντίστασή Καί όποιο χέρι άπλθηκε νά τούς έλευθερσει , τό
του πρός τά σχέδιά τους τόν έφεραν σέ σύγκρου- έμπόδισαν. ,
ση μαζί τους. Και αύτοί τόν έξουδετέρωσαν Μέ
τήν βοήθεια Ελλήνων έπέβαλαν ήγεμόνα άλλοεθνή στιανικν συμμαχικν δυνάμεων κάνει τούς ήγεμόκαι άλλόδοξο σέ ένα αυταρχικό καθεστς . Οι τότε
προσπάθειες των Σαμίων καί των Κρητν νά περιλη- νά σκέπτονται, όπως γράφει μέ θαυμαστή άκρίβεια
φθουν στήν έλεύθερη Έλλάδα πνίγηκαν μέ τή βία . Βούλγαρης: Τά χρησμολογήματα του Μωάμεθ
οι Σύμμαχοι ήθελαν μιάν άδύναμη χριστιανι - πληροφοροϋν τούς Τούρκους ότι αύτοί είναι τό
κή Ελλάδα καί μιάν ίσχυρή μουσουλμανική Τουρ - έθνος τό θεοφιλές και έκλεκτό . Το μόνο έθνος, τό
κία . Αύτά άπό τόν 180 αίνα. Γράφει ό Άρρχιεπίσκο- όποο ό Θεός διόρισε νά κυβερνήσει όλο τόν κόσμο
πος Σλαβινίου και Χερσνος Εύγένιος Βούλγαρης
στούς Στοχασμούς του τό 1771 , ότι οι Γραικοί παίρ- συμφωνήσουν όλες οί δυνάμεις των βασιλίσκων της
νουν τό μέρος τν Χριστιανν Βασιλέων, κάθε φο - Ευρπης. .. Το βασίλειό τους θά μείνει άκέραιο έως
ράπού αύτοί κάμουν πολέμους έναντίον των ΌθωΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
σημαία της Έπαναστόσεως
φορη τυραννία, δεύτερον άπό τήν έλπίδα άποκαΜΕΣΑ στήν νύκτα ή Κυβέρνησις κατέθεσε τροπολογία γιά τόν Τύπο μέσα
σέ ένα σχέδιο νόμου τού 'Υπουργείου
Εσωτερικν πού άφορά θέματα δημόσας διοικήσεως και όργανισμούς τοπικής
αύτοδιοικήσεως . Ή τροπολογία πού
κατετέθη άπό τόν ύφυπουργό παρά το
Πρωθυπουργφ και κυβερνητικό έκπρόσωπο Γιάννη Οίκονόμου άλλάζει τόν
νόμο περί Τύπου είδικά σέ ό,τι άφορα
τίς έφημερίδες έν τοποθετεί αύθαίρετα - άφού τυπικά δέν έχει καμμία άρμοδιότητα-τό Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) δίδοντάς του ρόλο φύλακος
που θά έπιβάλλει πρόστιμα . Περαιτέρω
των Κυλοκοτρωναίων
καν τρόπον τινά ζηλότυποι στήν έλευθερία τους.
Η έναντι τής Τουρκίας συμπεριφορά τον χρινες της , άπό τούς Σουλτάνους έως τόν Ερντογκάν,
ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ.4
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΠΕΝΝΙΕΣ
καί δέν είναι δυνατό νά καταργηθεί έστω και άν
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Λύτρα ζήτησαν
άπό τά ΕΛΤΑ οί χάκερς!
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια σττήν σελ. 3
ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ένέργεια ίδιωτν χά κερς μέ έδρα κατά πάσαν πιθανότητα την
Ούγγαρία άποδίδεται ή κυβερνοεπίθεσις
στά Ελληνικά Ταχυδρομεία . Στόχος ήταν
νά κλειδωθούν όλα τά άρχεία τού όργανισμού και όλων τν θυγατρικν του, προκειμένου έν συνεχεία νά ζητηθουν λύτρων γιά
τήν άποδέσμευσή τους . Αύτό τούλάχιστον
.0 Οκος Christie s άνεκοίνωσε δτι βγάζει στό
κσφυρίν τόν Μάιο στήν Νέα Ύόρκη, στίς HΠΑ,
ένα πορτραϊτο τής Μέριλυν Μονρόε άπό τόν Άντυ
Γουρχολ . Ή άξία τού έργου έκτιμάται στά 200
έκατομμύρια δολλάρια, κάτι πού θά τό καταστήσει
τό άκριβότερο έργο Τέχνης του 20ού αίνα πού θά
έχει ποτέ πωληθεί σέ δημοπρασία Πρόκειται γιά
τόν πίνακα Shot Sage Blue Marilyn , πού ζωγράφισε τό 1964 ό Άντυ Γουρχολ. Oί ύπεύθυνοι
του Christie 's διευκρίνισαν πς τό διάσημο πορτραϊτο θά άφιερσει τά έσοδα Τής πωλήσεως για
<τή βελτίωση τής ζωής τν παιδιν σέ όλόκληρο
τόν κόσμο μέσω προγραμμάτων ύγείας και έκπαι δεύσεως . Σύμφωνα μέμια κατάταξη του Γαλλικού
Πρακτορείου, τό άπόλυτο ρεκόρ γιά τήν πληση ένος έργου Τέχνης σέ δημοπρασία κατέχει αύτή
τή στιγμή ό Σωτήρας του Κόσμουν (Salvator
Mundi) του Λεονάρτο ντά Βίντσι, που έπωλήθη
τόν Νοέμβριο του 2017 έναντι 450,3 έκατομμυρίων
δολλαρίων άπό τόν Christie's στήν Νέα "Ύόρκη .
Έξοργίζει την Τουρκία
ή Στρατηγική Πυξίδαν τής Ε.
Στόν Δημήτρη Τζιόβα
τό Βραβείο Γραμμάτων 2021
Η ΤΟΥΡΚΙΑ χαρακτηρίζει παράνομον τό σχέ
διο της Ε.Ε. Στρατηγική Πυξίδαν πού διεμορφ θηγια την άμυντική άναμόρφωση τής Εύρπης και
ύποστηρίζει ότι Ελλάς και Κύπρος τό έχουν ύπαγορεύσει . Η Στρατηγική Πυξίδα γιά την Άνατολική
Μεσόγειο και ή άναφορά στήν χρα μας φαίνεται
δτικαθοδηγήθηκε άπό δύο μέλη τής Ε.Ε. πού έχουν
μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις στά θαλάσσια σύνορά
Συνέχεια στήν σελ.5
ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Δημήτρη Τζιόβα, γιά την συνολική του προσφορά στά Γράμματα , άπονέμεται τό
Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2021, σύμφωνα μέ άνα κοίνωση τού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , στήν όποία άνεκοινθησαν έπίσης τά Κρα τικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2021 (γιά τίς έκδόσεις
2020) , τά Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μεταφρά σεως 2021 (έκδόσεις 2020) και τά Κρατικά Βραβεία
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
Οδ. Κυριακόπουλος
Κλείνει ένα κεφάλαιο
τής μεταλλευτικής
ίστορίας ()
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου |
του Κστα Κόλμερ
. Στό προσκήνιο έρχονται ξάνά τά σενάρια γιά
τήν κατάσταση τής ύγείας του Ρετζέπ Ταγίπ
Έρντογάν, ό όποίος ένεφανίσθη βραχνιασμένος σέ
έκδήλωση. Ό Τούρκος Πρόεδρος έδωσε τό απαρν
στήν έκδήλωση Forum Metaverse και μίλησε γιά
τήν Τεχνολογική άλλαγή που έρχεται στό άμεσο
μέλλον στήν Τουρκία 1Ωστόσο, καθς ξεκίνησε τήν
όμιλία τουή φωνή του ήταν βραχνή , έν έδειχνε και ίδιαίτερα καταβεβλημένος . Ό ίδιος έστπευ
σε νά καθησυχάσει τους παρευρισκομένους που ζητωκραύγαζαν λέγοντάς τους πς είναι κρυωμένος.
<Εέρετε , έχει κλείσει ή φωνή μου . Την Παρασκευή
έγκαινιάσαμε τήν γέφυρα στά Δαρδανέλλια καιί έκεΐ
προκλήθηκε κρυολόγημα. Έάν θέλε ό Θεός Τήν Πα ρασκευή θά έγκαινιάσουμε Τό άεροδρόμιο τής πόλεως Τοκάτν είπε ό Τουρκος Πρόεδρος.
Ήύποχρισία της Εύρπης καί ή λούφα Ερντογάν
τε τήν καθυστέρηση; Επιδή πέρασε ένας μήνας άπό
την " εlρηνική έπιχείρηση
γιά τήν άποναζιστικοποίηση τής ούκρανίας" καί κάθε μέρα σκοτνονται κάποιε
έκατοντάδες άθοι άνθρω
ποι; Έπειδή κάποια έκατομμύρια Ούκρανν μένουν
ΕΠΕΙΔΗ ή έπικρατουσα άποψις, ότι τό
μέλλον της Ελλάδος είναι ή "μονοκαλλιέργεια του Τουρισμο , κρίνεται σκόπιμη ή έξιστόρησις του συναρπαστικού
αύτο0 κεφαλαίου. Παππούς του ΟΠΚ
ύπήρξεν ό Γεργιος Ήλιόπουλος που
μαζί μέ τόν Εύριπίδη Μαυρομάτη ίδρυσαν τίς μεταλλευτικές έπιχειρήσεις
Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης"
και "Βωξιτν Παρνασσο0ν ΑΕ.Η πρτη παράγει τά όρυκτά περλίτη, βαρυτίνη , μπετονίτη και καολίνη στήν νήσο
Μέδύο λόγια, διαμαρτυ- χους καί προσέχουν στε νά
Διάβαζα μιά άνάρτησηΕλληνα δημοσιογράφου , ρόταν λέγοντας περίπου τά ύπάρχουν οί λιγότερες δυνα6 όποίος ζεί καί έργάζεται έξή: <Πού Τήν είδατε την
στήν Μόσχα και είναι άντα- καθυστέρηση στίς Επιχειρή λέω , άνθρωπος άπό του
ποκριτής Τηλεοπτικού στο μού στήν Έλλάδα . "Εβαλλε Ισα-σα, oί Ρσσοι βαδίζουν
κατά του δυτικού Τύπου, σύμφωνα μέ τό σχέδιο , καέπίδή παρουσιάζει τά συμ
βαίνοντα στήν Ούκρανία κατά τρόπο μεροληπτικό!
Τές άπλειες άμάχων Δέν
σεις ου ρωσσικού στρατού;
Ρσσους πληρνεται (κυ
ταστρέφουν όλες Τις ύποδομές τής Ούκρανίας, χτυπούν
μόνο στρατιωτικούς στό και πολλάχρόνια , Τήν δουλειά τν Ρσσων θά κά νει . Μέ έκπλήσσει, δμως ,
δ κυνισμός , Πού τήν είδαΣυνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 8