Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
2Φεβρουαρίου 2022
ΑΤΙΚΗ Κακοκαιρία καί βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ Βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 7β.
Άριθμ. φύλ . 42175
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΗΥπαπαντή του Τησου Χριστου
Σελήνη 1 ήμέρας 1 Άνατολή ήλίου 7 291- Δύσις ήλίου 5.49
<Σασμό Άνδρουλάκη-Πολάκη!
Πρός λήξιν ή πολιτική
ή άντιπολίτευσις έπάνω στόν άπαράδεκτο άκτιβισμό του βουλευτού Χανίων στό Κοινοβούλιο
βεντέττα ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ - Άντιδεξιό μέτωπο οίκοδομε
ΜΙΑ όδυνηρά έκπληξη έκρυβε ή καταψήφισις τής
προτάσεως δυσπιστίας πού κατέθεσε ό ΣΥΡΙΖΑ μέ
άφορμή τίς ντροπιαστικές είκόνες άπό την χιονοσκέ παστη Αττική , Η Κυβέρνησις έσπευσε να πανηγυρί
σει ότι ή άπόφασις τού Άλέξη Τσίπρα γύρισε μπούμερανγκ στό ίδιο του τό κόμμα . Δυστυχς δμως για
έκείνη άποδεικνύεται ότι ήταν μία στιγμή δρόσημο
για τις δυνάμεις της άντιπολιτεύσεως, όδηγντας σέ
κσασμόν μεταξύ τν κ. Ανδρουλάκη-Πολάκη και την
λήξη τής πολιτικής βεντέττας ΣΥΡΙΖΑ -ΚΙΝΑΛ. Γιά
πρτη φορά οίκοδομεϊται ένα άντιδεξιό μέτωπο- μέ
διαφορετική άφετηρία γιά κάθε κόμμα- πού άναμένεται νά σκληρύνει άκόμη περισσότερο την στάση του
άπέναντι σέ κάθε κυβερνητική ένέργεια . Τό Μέγαρο Μαξίμου είδε ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ συστρατεύονται έναντίον και στήν περίπτωση τού Παύ λου Πολάκη. Ο βουλευτής Χανίων , πού άπό τήν Κυριακή τό βράδυ μονοπωλεί τό ένδιαφέρον , έπέτυχε έναντίον του Πρωθυπουργού όνέος Πρόεδρος του
κάτι άνέλπιστο . Νά μήν καταδικασθούν τά λεγόμενά του καί ή όλη συμπεριφορά του μέσα στήν Όλομέλεια της Βουλής ούτε άπό τό ΚΙΝΑΛ ούτε άκόμη
και άπό τό ΚΚΕ!
νη και στήν ΝΔ γιατί κύποβαθμίζει την ποιότητα της
δημοκρατίας μας .
Το Μέγαρο Μαξίμου βλέποντας τις τελευταϊες
ήμέρες τόν δρόμο πού χαράσσει ή νέα ήγεσία τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ την κατηγόρησε άνοικτά δτι τηρεί κκυνική στάσην έπειδή συνεχίζει νά υίοθετεί τακτική ίσων άποστάσεων , Ισαποστακισμός και Πολακισμός δέν χω
ρούνν σχολίασαν πηγές του Μαξίμου και έπέκριναν
την ήγεσία του κόμματος έπειδή έξισνει τήν ΝΔ μέ
τόν ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι κ.
Άνδρουλάκης αύτό πού έπιδικει είναι νά τοξικοποι ήσει έμμεσα τό πολιτικό σκηνικό προκειμένου δ ίδιος
και τό κόμμα του νά βγούν άλβητα άπό την σύγκρουση πού μαίνεται τις τελευταίες ήμέρες. Η Πειραις σημείωσε ότι οί ίσες άποστάσεις τουκ . Άνδρουλάκη σημαίνουν ταύτιση μέ τόν Πολακισμό πού βλάπτει τήν Δη
μοκρατία, γεγονός πού θά έτρεπε νά έχουν άντιληφθεί
πολύ καλύτερα ίδίως δσοι έχουν έμπειρία στό Εύρωκοι
νοβούλιο! Τό ΚΙΝΑ άπέναντι σέμιά καθαρά άντιθεσμική συμπεριφορά έπέλεξε τόρόλο του "Επιτήδειου
Συνέχεια στήν σελ. 3
συμβαίνουν μόνο στόν ΣΥΡΙΖΑ άλλά έβαλε στό κά δρο καί τήν ΝΔ πού κδημιουργούν καί συντηρούν
ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ήλθε ή άνακοίνωσις τοξικό κλίμων. Εκανε λόγο για χουλιγκανικοϋχα
ρακτήρα σύγκρουση μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ πού
μετατρέπει την Βουλή των Ελλήνων σέ Βουλή τριτοκοσμικής χρας . Επέρριψε δέ άνοικτά τήν εύθύΜετά την προσωπική έπίθεση πού έξαπέλυσε
του κόμματος για τόν κάψύ Σφακιανόν που προεκάλεσε τήν έκρηξη τής Νέας Δημοκρατίας. Ή Χαριλάου Τρικούπη δέν έπέρριψε τήν εύθύνη γιά δσα
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 06/02
Κρίσις στίς σχέσεις
Έλλάδος -Σερβίας
για τό Κοσσυφοπέδιο
ΕΣΤΙΑ
Το ίερό βήμα του κοινοβουλίου
Ο Ελευθέριος Βενιζίλος και ή εποχή του
μνηστος εύπατρίδης Αθανάσιος Τσαλδάρης, τόν όποιο διαδέ χθηκε ό Απόστολος Κακλαμάνης
Από όσα είδαμε, ούτε δ κ . Πολάκης κατάλαβε πάνω σέ ποιό ίερό
βήμα στεκόταν ούτε και δ είσαΥγελεύς έχων ύφος Κορλεόνε ,
Χαράλαμπος Αθανασίου , κατάλαβε . (Πρός άρσιν πιθανν παρεξηγήσεων , μόνον ύφος έχει ,
δέν είναι. ) "Εχω άνέβει σέ αυτό
το βήμα , κατά τήν διάρκεια μιάς
ΗΝΩΧΛΗΜΕΝΗ είναι ή Σερβία μετά
την άπόφαση τής έλληνικής Κυβερνήσεως να άναβαθμίσει τό έμπορικό γραφείο του Κοσσυφοπεδίου στήν Άθήνα .
Ο Σέρβος ύπουργός Εξωτερικν Νίκολα Σελάκοβιτς δήλωσε ότι ή χρα του
δέν είναι χαρούμενη άπό αυτή τήν έξέ λιξη. Είναι κάτι πού άναστατνει τούς
Σέρβους πολίτες δπως και τά συμφέροντα τν διμερν σχέσεων μας. Είχαμε τήν ίσχυρή ύπόσχεση άπό τόν Πρωθυπουργό τής Ελλάδος, ότι ή θέσις της
Ελληνικής Δημοκρατίας δέν πρόκειται νά άλλάξεν προσέθεσε ό Σελάκοβιτς σέ συνέντευξή του στό Euronews.
ΕΚΕΙ ΠΟΥ στεκόταν όρθιος έπί
μία ρα, προχθές βράδυ , δ
Παύλος Πολάκης , άρνούμενος
νά έπιστρέψει στό έδρανό του,
έχουν σταθεϊ όρθιοι και έχουν
κερδίσει τόν σεβασμό του έλληνικού λαοϋ κορυφαίες προσωπικότητες του δημοσίου βίου. Στό
άρχετο της ΕΡΤ μπορεί νά βρει
κανείς μνημειδεις άγορεύσεις ,
του Παναγιτη Κανελλόπουλου,
του Ηλία 'Ηλιου, το0 Κωνσταντί νου Καραμανλή , του Γεωργίου Ράλλη, του Ανδρέα τηλεοπτικής έκπομπής τό 2007, όταν περιηγη θήκαΠαπανδρέου, του Λεωνίδα Κύρκου, του Γιάγκου
Πεσμαζόγλου, του Αθανασίου Κανελλόπουλου , Σωτήρη Χατζηγάκη τήν αίθουσα τής Όλομελείας ,
του Αναστάση Πεπονή , του Γεωργίου-Αλεξάνδρου
Μαγκάκη , και τόσων άλλων προσωπικοτήτων που άξιωματούχων (βρίσκονται άριστερά των όμιλητν).
μέ τά λόγια και τά έργα τους σφράγισαν τόν δημό- Είναι συγκλονιστικό τό συναίσθημα της εύθύνης
σιο βίο . Δίδαξαν. Κάθε άγόρευσή τους ήταν και μία πού σέ διακατέχει άπό έκετ ψηλά, όταν άπευθύνεσαι
μικρή διδακτορική διατριβή . Κρέμονταν οί πολίτες στήν έθνική άντιπροσωπία . Καί είναι άκόμη μεγαλύσάν τά τσαμπιά άπό τά θεωρεία, για νά τούς άκούσουν. Στήν καρέκλα πού καθόταν προχθές βράδυ, ό δρείου. Δυστυχς , έσχάτως τά κόμματα δέν άντιάντιπρόεδρος του κοινοβουλίου, Χαράλαμπος Άθα- μετωπίζουν μέ σοβαρότητα τόν κοινοβουλευτισμό.
νασίου, άπό τό 1974 έως τό 1981 , καθόταν ό σοφός Η άριστερά στό πρόσωπο του κ. Πολάκη βρήκε τήν
Κορίνθιος Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου. Από εύκαιρία νά κάνει άκτιβισμό , πάνω στό ίερό βήμα
τό 1981 έως τό 1989, ό Ίωάννης Άλευράς , ό όποτος
πέθανε σέ ένα φτωχό δυάρι στά Πατήσια . Από το μποροϋσε νά βρεϊ άνέτως βήμα σέ μια τηλεοπτική
1989 έως τό 1998, στήν ίδια θέση βρισκόταν ό άειΓια πρτη φομά
με μαζί μέ τόν τότε άντιπρόεδρο του κοινοβουλίου
Aυχτήστε τό 160 CD
τά ύπουργικά έδρανα καί τά έδρανα των κρατικν
ΑΓΝΩΣΤΕΣ
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
τερο , όταν ίστασαι ύψηλότερα στή θέση τοϋ προεΑναδρομικές αύξήσεις
στίς συντάξεις μετά λάθ
του ΕΦΚΑ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κόλαφος ό 
άρχισαν νά ραίνουν μέκόκκνα γαρύφαλλα τήν κυρία ΔΙ
ζη άπό τά θεωρεία .
Καί χίλια δίκαια νά είχε μεταβληθεί ή Βουλή σέ άρe
δ βουλευτής καί πρην
ύπουργός πού κατέλαβε τό
Βήμα τής Βουλή , τά χάνει , ζήσουμε δκίνα τά γιούργια ν στό όποίο έγραφε Στακατά τήν ταπεινή μας άποΨη. Η έπιστροφή στόν πρό
του 2015 άκτιβισμό τής πο
λιτικής πρέπει νά έμποδισθ
άπό όλες τίς δυνάμεις του
Κοινοβουλίου . Αν είναι νά
όταν ή βουλευτής τν Olkoνα , νά έχουμε σκηνές μέ πάνω λόγων Μαρίνα Δίζη ύyωσε
καί κάτω πλατείες, νά ξανα. Αστραπή που έξετάθη σέ 768 χιλιόμετρα στίς
ΗΠΑ Τήν 29η Απριλίου 2020 κατέχει πλέον τ ε .
κόρ αύτής μέ τό μεγαλύτερο μήκος που έχει καταγραφεί ποτέ Αύτό άνεκοίνωσε ό Παγκόσμιος
Μετεωρολογικός Οργανισμός , Η ύπηρεσία αύτή
του ΟΗΕ έπεκύρωσε άκόμη ένα ρεκόρ , αύτό Τής
άστραπής μέ τήν μεγαλύτερη διάρκεια . Αύτή κατε
γράφη Τήν 18η Ίουνίου 2020, όταν θύελλα έπλητπ
την Ούρουγουάη καί τήν βόρειο Αργεντινή , όπότεή άστραπή είχε διαρκέσει 17,102 δευτερόλεπτα
μέσα στήν αίθουσα ένα παστό προαύλιο και τήν ύψω ση παν έντός τής αίθούσης , καλύτερα νά καθίσουμε κάτω καί νά σκεφθούμε.
Βρισκόμασταν στήν Βουλή , νεχεία μετεβλήθη σε πανδαπρό πολλν έτν (1989) , μόνιο , καθς όπαδοί τν
ματήστε τό θέατρο γιά τό
σύν ένα , τόν Πρόεδρο καί τό
νέφορ Θυμόμαστε τήν άρxκή άμηχανία, ή όποία έν συΉταν ή έποχή τής κάνα λογικήρ πού έχε ψηpίσει τό
ΠΑΣΟΚ (μέ ύπουργό Εσω τερικν τόν Μένιο Κουτσό
γιωργα) μέ στόχο νά μήν
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
" 771108 " 701137 "