Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μαζί Αυκτήστε τό 14ο CD
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ εα
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015).
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
19Ιανουαρίου 2022
Μακαρίου όσ. του Αίγυπτίου . Άρσενίου Κερκύρας
Σελήνη 17 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.38-Δύσις ήλίου 5.34
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 10β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ηλιοφάνεια και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 8β.
Άριθμ. φύλ . 42163
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
2.339 βεβηλσεις χριστιανικν έχκλησιν
κατά τήν πενταετία 2015-2020
Έν μόλις 30 έπιθέσεις έναντίονίσλαμικν χρων λατρείας
ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΗ γλσσα τού δημοσίου , οί βεβηλσεις τν έκκλη- περιπτσεων άφορά Εκκλησίες
σιν χαρακτηρίζονται ς περι- Ορθοδόξων. Τό ποσοστό αύτό γί στατικά είς βάρος χρων θρησκευ τικής σημασίας. Καί γιά μήν εύρε - και τις έκκλησίες Γνησίων Ορθοθεϊ κάποιος πού θά ίσχυρισθεί ότι
δέν όμιλούμε για έκκλησίες μόνον, άλλά και γιά χρους λατρείας
γενικς , νά σημεισουμε άπό την
άρχή δτι οίΌρθόδοξες Χριστιανι
κές Εκκλησίες είναι δ κύριος στόχος τν βεβήλων στήν πατρίδα μας,
συμφνως πρός την έπίσημη έκθε-Ελληνισμού έξοργίζει τούς κατοί .
ση τής Γενικής Γραμματείας Θρη
σκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας πού προλογίζει ή ύπουργός μικν χρων λατρείας, πού ούτως
Νίκη Κεραμέως . Το 92,57% τν
αθρησκευτικν Σχέσεων της Διευθύνσεως Θρησκευτικής Έκπαιδεύ- ρήξεις , κλοπές, ίεροσυλίες, νεκροσεως και Διαθρησκευτικν Σχέ - συλίες , ληστείες , τοποθετήσεις
σεων της Γενικής Γραμματείας έκρηκτικν μηχανισμν καί λοιΘρησκευμάτων του -Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Χριστιανισμός
Ισλάμ
πάσης φύσεως (βανδαλισμοί, διαρ 2015
νεται 93,66%, άν συνυπολογίσουμε
πές βεβηλσεις).
δόξων Χριστιανν (Παλαιοημερο λογιτν ) . Τά περιστατικά αυτά μά λιστα βαίνουν αύξανόμενα, όσο ή
χρα κατακλύζεται άπό περισσοτέ .
ρους μουσουλμάνους , ή περιφρόνησις τν όποίων πρός τίς άρχές καί
τις άξίες τού Χριστιανισμού και του
Είδικότερα:
Ας δούμε άναλυτικς τίάναφέ ρει ή"Εκθεσις αύτή
. Τριακόσια έβδομήντα τέσσερα (374) περιστατικά άφορούν
στήν Ορθόδοξη Έκκλησία ήτοι τό
92,579% έπί του συνόλου.
Συνολικά γιά τό έτος 2020 κατεγράφησαν τετρακόσια τέσσερα
(404) περιστατικά είς βάρος χρων
θρησκευτικής σημασίας, κατανεμό
μενα άνά θρήσκευμα ς έξής:
Σύνολο
ή άλλως είναι άτυποι, δέν ύπερβαί νουν τό 2,23% του συνόλου . Αύτά
για τό παρελθόν έτος 2020, συμφνως πρός τήν Εκθεση γιά τά Περιστατικά είς βάρος χρων θρησκευτικής σημασίας στήν Ελλάδων, πού δημοσιοποίησε τό Τμήμα
Θρησκευτικν Ελευθεριν και Δι
.Επτά (7) περιστατικά άφορουν
στήν Καθολική Εκκλησία , ήτοι τό
1,73% έπί του συνόλου.
κους αυτής της χρας . Παρά ταυτα
τά περιστατικά βεβηλσεως ίσλαΧριστιανισμός: τριακόσια
όγδόντα πέντε (385) περιστατικά
Συνέχεια στήν σελ .3
Ή Ελλάς βγαίνει
στίς άγορές
μέ 10ετές όμόλογο
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 23/01
ΕΚΔΟΣΙΣ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
οι σερβιτόροι τής έξουσίας
ΕΣΤΙΑ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ έξοδό της στίς άγορές έπιχειρεί σήμερα ή χρα μέ την
έκδοση 10ετούς όμολόγου και στόχο
την άντληση 3 δισ. εύρ , ύπό τόν φό βο άνόδου τν έπιτοκίων. Ο νέος τίτ λος θά έχει λήξη τον Ίούνιο του 2032
μέ στόχο τήν έπίτευξη ένός έπιτοκίου
κάτω του 2%.Η άλλαγή τής νομισμα τικής πολιτικής των κεντρικν τρα
πεζν και ή αύξησις του πληθωρισμο
έχουν άνεβάσει τό κόστος δανεισμού για
τό έλληνικό δημόσιο . Είδικτερα , δπως
άναφέρει ή άνακοίνωσις του ΟΔΔΗΧ
κή Ελληνική Δημοκρατία, μέ βαθμολογία Βa3 / BB / BB / BB (Μoody's
stb./S&P pos./Fitch pos./DBRS pos. ),.
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ κλίμακα βλέπεις τίς παθογένειες της κό πρόστιμο σέ έργαζόμενο, το διάβασαν όμως καί
δημοκρατίας μας : Καί διαπιστνεις ποιά είναι ή μελ - χιλιάδες Ελληνες σερβιτόροι οί όποιοι δύο χρόνια
λοντική πηγή διαρρον κοινοβουλευτικν κομμά - τρα δέχονται διαρκς ίσχυρότατο σόκ στόν οίκοτων πρό τά άκρα . Η Δημοκρατία δέν υπήρξε ποτέ γενειακό τους προϋπολογισμό έξαίτίας τν λουκέπολίτευμα που κυβέρνησε τόν κόσμο μέ τόν φόβο .
ούτε μέ τό νταηλίκι . Άρκουσε ή προσήλωση στούς βασαν χιλιάδες έργαζόμενοι πού τρέχουν σάν τόν
κανόνες καί ή διασταλτική έρμηνεία των νόμων για Βέγγο καίπνίγονται έπί δδεκα ρες μέσα στίς μά νά προστατεύονται οί κοινωνίες . Στήν ύπόθεση της σκες προσπαθντας νά έξυπηρετήσουν τούς πελάταβέρνας Ψαρομεζέδες" στό Μοσχάτο ή όποία τες τους. Το διάβασαν καί τά συναφή έπαγγέλματα:
έγινε γνωστή άνά το Πανελλήνιον μετά τό έπεισόδιο Πολάκη καί άστυνομικν το0 οίκείου τμήματος,
όλα έγιναν λάθος . Καί άπό τόν Βουλευτή και άπό
τά όργανα του έλέγχου και άπό τοπικό Βουλευτή σερβιτορους , Καί στούς ίδιοκτήτες τούς όποίους
της συμπολίτευσης, ό όποιος ένεπλάκη στήν δι νεξη ς μή φειλε καί άπό τό άρχηγείο της Έλληνικής Αστυνομίας καί άπό τό κοινοβούλιο που καλείται τρα νά νομοθετήσει τήν διαπόμπευση κατα στημάτων στά όποία καταγράφονται παραβιάσεις , μήθηκε έτσι όμως ή φοροδιαφυγή. ) Πρέπει νά είναι
Τό μόνο πού θά μείνει στήν κοινή λαϊκή συνείδηση πολυ ξένος μέ αύτό που όνομάζεται λαϊκή ψυχή καί
άπό όλη αύτή τήν ύπόθεση είναι ή διατύπωση της λαικη συνείδηση για νά βγάζει τόσο τό άχτι του σέ
άστυνομίας στό δελτίο Τύπου , ή όποία λειτουργει aπλούς έργαζομένους . Είδικος άν άληθεύει ή πληως προσάναμμα στήν όργή χιλιάδων έργαζομένων ροφορία (δέν διαψεύστηκε μέχρι στιγμης ) , ότι τό
πού άπασχολούνται στήν έστίαση. Τό πρόστιμο πρόστιμο έπεβλήθη έπειδή ό σερβιτόρος κατέβασε
στόν σερβιτόρο ίσχύειν μάς διαβεβαίωσε ή ΕΛΑΣ
Μή τυχόν καί μείνει άμφιβολία σέ κανέναν ότι έγι - κρυά άπό τούς πελάτες . Στίς κανονικές δημοκρατί νε το θέλημα του Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Τό διαβάσαμε έμείς τό περίφημο αύτό δελτίο Τύπου, όλά- παριστάνει τό ύγειονομικό", άλλά αυτό έλλείψει
κερο άρχηγείο νά έκδίδει άνακοίνωση για διοικητιτων στήν καραντίνα . Από τό άνοιξε-κλεισε. Το διάΗ Ευρπη
Αυτοκτονεί
Τ6 συνταρακτικό βιβλίο
το0 Douglas Murruy
τν " Timw" για τίς άογοητεντικές
Τν μετανάστευση, Τήν Ευεψη
ταυτότητος & τό πλήγμα στήν καρδά
300 εύρ πρόστιμο!
Τό κράτος κάνει έπίδειξη δυνάμεως στούς .
Μήν χάυε εε τν ' ΤΟΜΟ
θά διαπομπεύει στό διαδίκτυο άν δέν έφαρμόζουν
τά μέτρα . (Τό ίδιο είχε γίνει και μέ τήν διαπόμπευ ση τν φοροφυγάδων τό 1994, των όποίων τά όνοματα δόθηκαν στήν δημοσιότητα-δέν καταπολεΣυνέχεια στήν σελ. 2
ΒΕΤHOVEN
LEBENDARY RECORDINGS
Πιό κοντά Σκόπια-Σόφια:
Προσπάθεια νά καμφθεί
τό βουλγαρικό βέτο
στιγμιαία τήν μάσκα εύρισκόμενος στό ταμετο μαΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Η Ελλάς τιμμενη χρα
στήν Διεθνή Έκθεση
Βιβλίου Καΐρου (σελ 7η
ες δέν είναι βεβαίως άρμοδιότης της άστυνομίας να
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Σύγκρουσις
Πολάκη-Γεωργιάδη
για τό ΚΕΕΛΠΝΟ
Άντιπρόεδρου
της Εύρωβουλής
Καϊλή-Παπαδημούλης
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Ομόνος Τρόπος νά έπιβισει ή άνθρωπότης, είναι
νά άποικίστι άλλους πλανήτες , συμφνως πρός Τόν δι σεκατομμυριούχο Ελον Μάσκ Όπως έγραψε ό ίδιοκτήτης Τής SpaceX στό twitter του, κύπάρχει 100% πθανότης ότι όλα τά είδη θά έξαλειφθούν, έξ αίτίας τής
διαστολής του ήλίου, έντός άν ή άνθρωπότης έπιδιξει τήν διαπλανητική ζωήν . ΟΕλον Μάσκέπιμένει ότι
όμόνος τρόπος γιά νά διατηρηθί τό είδος μας , είναιάρχικά-νά έποικίσουμε τον Άρη , Αύτό είναι άλλως π
και τό όραμά του και τό βασικό σχέδιο τής SpaceX.
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ τής Όλομελείας τής Βουλής μετεφέρθη ή σύγκρουσις τού Άδνιδος Γεωργιάδη μέ τον
ΣΥΡΙΖΑ μέ άφορμή τίς διξεις είς βαθμόν κακουργήματος πρην άνωτάτων στελεχν τού ΚΕΕΛΠΝΟ και
νύν συνεργατν του ύπουργού . Η άντιπαράθεσις δέν
περιορίσθηκε μόνο στό ΚEΕΛΠΝO άλλά έπεκτάθηκε
Συνέχεια στήν σελ .3
ΔΥΟ άντιπροέδρους θά έχει ή Ελλάς στήν Εύρωβουλή
μετά τήν έκλογή της Εύας Καλή και του Δημήτρη Πα
παδημούλη . Ηκ. Καλή , εύρωβουλευτής τού ΠΑΣΟΚ
KΙΝΑΛ , έξελέγη στόν πρτο γύρο . Ο εύρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ έπανεξελέγη στόν τρίτο γύρο. Σημεινεται
δτικανείς εύρωβουλευτής τής ΝΔ δέν ήταν ύποψήφιος
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Ηστάση τν ΗΠΑ
άπέναντι
στόν EastMed
. Σημαντική αύξηση παρουσίασε ό άριθμός τν Βρε
ταννν πού καταναλνουν έπικίνδυνα ύψηλές ποσότητες άλκοόλ άπό Τήν άχή τής πανδημία Συμφνω
πρός έπίσημα στοιχεία που έδόθησαν στήν δημοσιότητα άπό τήν κυβερνητική ύτηρεσία που είναι άρμοδία για τήνβελτίωση Τής ύγείας καί τήν καταπολέμηση Τν άνισοτήτων τόπρόβλημα είνα σημαντικό . Ή
Ερευνα έβασίσθη σέ δεδομένα του Ινστιτούτου δημοσκοπήσεων YouGov ύπολογίζοντα Τόν άριθμό τν
άτόμων στήν Άγγλία πού καταναλνουν κρασί, μπ ρα καί άλλα άλκοολουχα ποτά σέ βαθμό Τέτοιο που
νά θεωρείται ύψηλού κινδύνου . Μέ βάση ένα δείγμα
1.700 προσπων, τόν Όκτβριο τού 2021 τό 181%
τν ένηλίκων-ποσοστό που άντιστοιχεί σέ σχεδόν
8.000.000 άνθρπους-Εκαναν έπικίνδυνη χρήση άλκοΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Αλεξάνδρου Ν. Ζήνωνος*
ΑΡΧΕΣ του 2014 , άν θυμάμαι καλά,
μέ έπισκέφθηκε ό άντιπρόεδρος της
EDISON, ένός άπό τούς μεγαλύτερους, άν όχι ό μεγαλύτερος, εύρωπαικός ένεργειακός κολοσσός, για νά
μου παρουσιάσει τό σχέδιο (project)
του EastMed ."Οχι άσφαλς τίς τεχνικές και οίκονομικές πτυχές, για τίς
όποίες ούτε τίς άπαραίτητες γνσεις
είχα ούτε τήν καθ ' ύλην άρμοδιότητα ,
άλλά τίς πολιτικές παραμέτρους του
έγχειρήματος .
Δέν θά γίνουμε γκαρσόνια τής Εύρπης .
μαίνει δεξιάν και που έχαμε άρχηγού, όταν , Επαγγελλό - λαιά Βουλή , δ φίλος μου δ
Θυμάμα έκείνες Τις ένδοξες Εποχές , που ό Ανδρέας άποκτήσει Τριροφα χω
μενος τόν πολυπόθητο σοσιΠαπανδρέου μοίραζε κατά - ράφια, κας ol έπιδοτήσεις αλισμό , έίχε πί άπό μβωνoς και μέ στόμφο : Δέν θά
γίνουμε τά γκαρσόνια τής
Άλέκος μού δίχνει τό κτίριο
του ΟΤΕ. Τά Εμαθες ; Eενοδοχείο θά γίνει κι έτούτο,
μού λέει
pεs στήν ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ Τό
ίδιο συνδικάτο , τότε που γρότες μας ήταν τρές φορέs
ό προφήτης Χάρρυ Κλύνν περισσότερες άπό tecives που
τραγουδούσε Φεύγουν oί
βάσεις πού μένουν καί μένουν τήν γή καί τήν καρποφορία χθές στήν Σταδίου και φθά- ζι στήν Αθήνα, άγοράζεται
ol βάστες πού φεύγουν, τότε
που κό λαός δέν ξεχνά Τί σητις όποίες ένθυλάκωνααν οί
Εύρπης
Χαμός στό ίστωμα , άγα
τητοί Όποιο κτίριο ξεχωρ
έδικαιούντο , άναλόγως πρός
Περπατούσα , λοιπόν ,
βριο του 2019 τό άντίστοιχο ποσοστό ήταν 11,9%
(65.000.000 άνθρωποι) καί Τόν Φεβρουάριο του 2020
άκριβς πρίν έπιβληθούν τά πρτα λοκντάουν στήν
Είρπη, ήταν 12.4%.
καί γίνετα Ενοδοχείο!
που διέθεταν . Θυμάμα άκό μη έκείνη τήν Εκρηξη του Γρου του Μωριά, στήν Πα
νοντας πρός τό άγαλμα του
Συνόχεια στήν συλ 6
Συνέχεια στήν σελ.3