Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
10 Ιανουαρίου 2022
Γρηγορίου έπισκόπου Νύσσης. Δομετιανού Μελιτινής
Σελήνη 8ήμερων ! Αναολή ήλίου 741- Δύσις ήλίου 5.24
ΑΤΤΙΚΗ Κακοκαιρία καί νοτιοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 14β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία και άνατολικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 126.
Άριθμ . φύλ. 42155
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Έλληνιστή πρωθυπουργέκ. Τζόνσον συμμαζέψατε
τους Αθλίου του Βρεταννικού Μουσείου!
Παρενέβησαν θρασύτατα στίς διοικήσεις τν Μουσείων Παλέρμο καί Κοπεγχάγης μέ αίτημα νά μήν
μας έπιστρέψουν τίς άρχαιότητες τού Παρθεννος! - Διπλωματικό θρίλλεο σέ όχτ πόλεις της Εύρπης
ΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ θρίλλερ όμοιο τού
δποίου συναντάται μόνο στά μυθιστορήμα τα του Ντάν Μπράουν τύπου Κδικα Ντά
Βίντσυν όπου περιγράφεται δ άγν για την
άνακάλυψη του Αγίου Δισκοπότηρου, εύρί - Άκροπόλεως . Εν τήν δια ρα έχουν θέ σκεται σέ πλήρη έξέλιξη αυτές τίς ήμέρες
σέ όλόκληρη τήν Εύρτη μέ πρωταγωνιστή
τό Βρεταννικό Μουσείο του Λονδίνου και
άντίστοιχες ύπηρεσίες πληροφοριν πού
σπεύδουν νά τό ένημερσουν γιά τίς πρω τοβουλίες πού άναλαμβάνουν οι έλληνικές
άρχές για τήν έπιστροφή των Γλυπτν του
Παρθεννος .
μο όπου έξετίθεντο άρχαιότητες άπό τόν
Παρθεννα και έπιστρέφουν σήμερα στήν
Ελλάδα μέ αίτημα νά μήν κάνουν δεκτό τό
αίτημα τν έλληνικν άρχν! Μήντούς τά
δσετε πίσωy ήταν ή άπαίτησις. Το αίτημά τους άπερρίφθη μετ' έπαίνων άπό τούς
Ίταλούς της Magna Grecia , και τό θραύσμα
" Fagan" έξαιρετικής άρχαιολογικής σημασίας θά τοποθετηθεί σήμερα σέ είδική τελετή στό Μουσείο της Άκροπόλεως.
και την Κοπεγχάγη , στά μουσεία τν όποί
ων έκτίθενται θραύσματα τής ζωφόρου του
Παρθεννος , και ή Ελληνική Δημοκρατία
αίτείται τήν έπιστροφή τους στό Μουσείο
κυνηγιού, ή όποία άτενίζει πρός τήν πομπή
των Παναθηναίων , πού προσέρχεται πρός
τόν μεγάλο ναό.
σει σέ συναγερμό τίς πηγές τους στά Μου σεία του Λούβρου, τού Βατικανού, της Βιέννης , της Καλσρούης , τής Χαϊδελβέργης και
του Βίτσμπουργκ, δπου έκτίθενται άρχαιότητες του Παρθεννος, άποσπασπασθείσες
σέ άλλους χρόνους, καθς είκάζουν βασίμως
δτι ή Ελληνική Δημοκρατία θά ζητήσει και
άπό αύτά τήν έπιστροφή τους
Πρόκειται για άπόσπασμα του λίθου VI
της άνατολικής ζωφόρου του Παρθεννος,
δπου άπεικονίζονται οί θεοί του Όλύμπου
καθιστοί , παρακολουθντας την παράδοση του πέπλου στήν Άθηνα, την πολιούχο
θεά τής Αθήνας . Απεικονίζε, τά κάτω άκρα
της θεάς Αρτέμιδος, μεταξύ άλλων θεάς τού
Το ζοχυ τν Ιταλν όμως δέν τούς πτό ησε Οι ύπεύθυνοι τοϋ Βρεταννικού Μου
σείου στό δποίο στεγάζονται καί έκτίθενται
τά κλεμμένα της ζωφόρου της Ακροπόλεως, είχαν τό θράσος νά όχλήσουν , σύμφωνα
μέ τις ίδιες πληροφορίες , και τούς ύπευθύ
νους του Εθνικού Μουσείου της Κοπεγχά
γης όπου έκτίθενται άρχαιότητες πού άπεσπάσθησαν άπό τόν Παρθεννα άπό Δανούς
στρατιτες μετά τόν βομβαρδισμό του άπό
τόν Μοροζίνι. Και γιά αυτά έχει άπευθύνει
αίτημα ή Ελληνική Δημοκρατία . Πρόκειται
Συνέχεια στήν σελ. 3
"Όπως άποκαλύπτει σήμερα ή Εστίαων ,
στελέχη τού Βρεταννικού Μουσείου άκο, κατά πόδας τά ίχνη στελεχν τού
Υπουργείου Πολιτισμού στό Παλέρμο
Σύμφωνα μέ έγκυρες πηγές , στελέχη το
Βρεταννικού Μουσείου έπικοιννησαν καί
παρενέβησαν θρασύτατα στούς ύπευθύνους
του Μουσείου Antonino Salinas στό Παλέρτου Μανλη Κοττάκη
Στίς 16/01
<Βόμβαν στά
σχολεία άπό
άμερικανική έρευνα
για τά self test
ΕΣΤΙΑ
Κύπρος: Δίδει βάθος στόν Έλληνισμό
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
Η ύποψηφιότητα Χριστοδουλίδη κόντρα στήν έπίσημη ύποψηφιότητα του
- Δημοκρατικού Συναγερμού ό όποιος
στόν σκληρό του πυρήνα συσπειρνεται γύρω άπό τόν νυν Πρόεδρό του
Άβέρωφ Νεοφύτου, συνιστά τεκτονι κού χαρακτήρα διάσπαση της κυπριακής συντηρητικής παράταξης. Πολύ
δέ περισσότερο άν τελικς τό άπαξιωμένο ΑΚΕΛ τό όποιο δέν εύρίσκει σήμερα άξιόμαχο ύποψήφιο (ούτε στήν
προηγουμένη άναμέτρηση είχε) ζητήΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ παρακολουθεί άπό
πολύ κοντά τίς έξελίξεις στήν Κύπρο , 1
καί για αύτό στό χθεσινό φύλλο της, σέ
ρεπορτάζ του Εύθυμίου Πέτρου, προ βλεψε αυτό πού θά συμβετ τήν παραίτηση του Υπουργου Εξωτερικν Νί κου Χριστοδουλίδη, ό όποιος σχεδιάζει
νά κατέλθει ύποψήφιος Πρόεδρος στίς
έκλογές του Φεβρουαρίου του 2023
Χθές πράγματι ό κύριος Χριστοδουλίδης παραιτήθηκε καί τήν θέση του-θά
καταλάβει έκτός άπροόπτου όπολλάκις
χρηματίσας Υπουργός Εξωτερικν τής ΌΝ Χριστοδουλίδης σει άπό τόν έπίσης προερχόμενο άπό
Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννης Κασουλίδης . Ο όποιος μάλιστα μετά άπό πείρα δεκα- Υπουργό Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδος
ετιν στό τιμόνι του ΥΠΕΞ άλλά και ς παλαιό στέ - Χρήστο Στυλιανίδη νά διεκδικήσει για λογαριασμό
λεχος του Δημοκρατικού Συναγερμούν (διεκδίκησε καί τήν Προεδρία της Δημοκρατίας ) έχει κατασταλαγμένη άποψη γιά τήν λύση του Κυπριακού μέτόν Πρόεδρο Άναστασιάδη είχε στηρίξει τόν ύποστό πλαίσιο της Διζωνικής-Δικοινοτικής Ομοσπον- ψήφιο του ΑΚΕΛ , κύριο Μαλλά.)
δίας . Ή πρότασή του προβλέπει μεταξύ άλλων καί
την έναλλαγή Έλληνοκύπριου καί Τουρκοκύπριου
στήν Προεδρία στήν διάρκεια μιας πενταετους θητείας , είς τρόπον στε Έλληνοκύπριος νά άναλαμ - λουθοϋμε γιατίο μελλοντικός Πρόεδρος τής Κυπριβάνει και Ελληνοκύπριος νά παραδίδει τήν έξουσία . ακής Δημοκρατίας όποιος καί άν είναι αύτός, άναλόΔέν άποκλείεται μάλιστα στό προσεχές μέλλον και γως τον άπόψεν του , θά έχει συγκεκριμένη στάση
μέχρι τίς έκλογές νά ύπάρξει μετά τήν άποχρηση στίς Συνόδους Κορυφής και στά έλληνοτουρκικά .
Χριστοδουλίδη έκνέου κινητικότης στό Κυπριακό .
Η Είρτη
Τής Μαρίας Παπαπαναγιτου
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ χιλιάδες μαθητές
έπέστρεψαν σήμερα στά θρανία μέ δι
απιστευτήριο το άρνητικό self test του
προηγούμενου 24ρου . Η κυβέρνησις
και οί άρχές τής Δημόσιας Υγείας , έπ στήμονες , παιδίατροι καί άξιωματούχοι
διαβεβαινουν τούς γονείς τν μαθητν
έδ και ήμέρες ότι ή θωράκιση γιά την
άσφαλή έκπαίδευση των μαθητν έναντι τής σαρωτικής διασποράς της Ο βα σίζεται σ ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα συχνν αυτο-ελέγχων , πού θά έντοπί
ζει τό κρούσμα έγκαίρως και θά άποτρέ
πει την διασπορά της νέας μετάλλαξης
στήν τάξη , στά διαλείμματα και στά σχολικά λεωφορεία .
Η Ευρπη
Αυτοκτονεί
Τ6 συνορακτι pλο
τόν Δημοκρατικό Συναγερμό- νν
Ατυχτήστε τό 13ο CD
του τόν θωκο . (Στίς προηγούμενες έκλογές ο κύριος Στυλιανίδης μετά τήν διάρρηξη των σχέσεν του
ΒΕETHOYEN
LEGENDARY RECORDINGS
Η κατάσταση έμφανίζεται αύτήν τήν στιγμή λίαν περίπλοκη καί μας ένδιαφέρει νά τήν παρακοΣυνέχεια στήν σελ . 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Απειλούν τήν ζωή
του πουτάνεως του Α Ο
Καταγγέλλοντας
κάγρια θηρίαν παρητήθη
δΝ. Χριστοδουλίδης
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Πρός νέο ρεκό
όπληθωρισμός τόν Δεχέμβριο
Αρχίζει ή δίκη για τό μεγάλο
σκάνδαλο της Folli Follie
ΠΕΝΝΙΕΣ
Άγγελτήρια κηδείας μέ τήν
φωτογραφία του στήν Θεσσαλονίκη
( σελ. 4)
ΤΟ PΑΛΛΥ> τν διεθνν τιμν στά ένεργειακά προΤόντα και οί μεγάλες άνατιμήσεις στά τρόφιμα άναμέ
νεται νά διαμορφσουν τόν έθνικό δείκτη τιμν καταναλωτού γιά τόν Δεκέμβριο πάνω άπό τό 5%. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή θά άνακοινσει τήν προσεχή
Πέμπτη τόν πληθωρισμό, και είναι βέβαιον ότι θά άπο τελέσει ένα άπό τά ύψηλότερα ποσοστά πού έχουν καταγραφεί στήν χρα. Ήδη ή Eurostat άνεκοίνωσε δτι.
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΞΕΚΙΝΑΕΙ σήμερα ή πολύκροτη δίκη για τό μεγάλο οίκονομικό σκάνδαλο τής Foli Folie πού ζημίωσε
Δημόσιο και ίδιτες μέ έκατομμύρια εύρ. Στό άκρο ατήριο έχουν παραπεμφθεί 13 κατηγορούμενοι πού
θά κληθούν νά λογοδοτήσουν για βαρύτατα άδικήματα και έκτιμμενη ζημία άνω τν 400 έκατομμυρίων
εύρ . Μεταξύ αύτν καί τά τρία μέλη τής οίκογενείας
Κουτσολιούτσου . Η οίκογένεια μαζί μέ τά ύπόλοιπα
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Οι εύτελεϊς
κομπορρήμονες
. Ενας Ίταλός μαφιόζος συνελήφθη μετά 20
χρόνια φυγής όταν οί άστυνομικοί τόν ένετόπισαν στό Google Maps στήν Ισπανία . Ο Τζιοα
κίνο Γκαμίνο, έναs άπό τους πιό διαβόητους καταζητούμενους που έχει καταδικασθεί γιά φόνο ,
δραπέτευσε άπό φυλακή τής Ρμης τό 2002 και
ζούσε στό Γκαλαπαγκάρ , μια πόλη βόρεια Τής
Μαδρίτης. Ο 60χρονος είχε άλλάξει τό όνομά
του, δούλευε ς σέφ καί είχε άνοίξει ένα κατάστημα μέ φρούτα καιί λαχανικά Όμως ή Ιταλική άστυνομία έφτασε στά ίχνη του και έκανε μιά
σημαντική άνακάλυψη όταν τόν ένετόπισε τυχαία στό Google Street Viewνά στέκεται έξω
άπό ένα παντοπωλείο μέ τό όνομα ΕΙHuerto
de Manu%. Ο Γκαμίνο είχε άλλάξει Τό όνομά
του σέ Μανουέλ . Σέ κοντινή άπόσταση βρήκαν
ένα έστιατόριο μέ τό όνομα Cocina de Manu
που ήταν κλειστό γιά άρκετό καιρό Ωστόσο, ή
σελίς του στό Facebοok έξακολουθούσε νά είναι
ένεργή , δείχνοντας τόν Γκαμίνο νά ποζάρει μέ
τά λευκά του σέφ έν τό μενού είχε μια σπεσιαλιτέ άπό Σικελικό δείπνο , μέ σχέδιο παρόμοιο μέ
τήν διάσημη άσπρόμαυρη άφίσα άπό τήν ται
νία Ο Νονός.
του Αποστόλου Διαμαντή
ΗΤΡΕΧΟΥΣΑ κατάσταση των πραγμάτων στήν Έλλάδα δημιουργεί πλέον
τή βεβαιότητα μιας παρακμιακής πορείας , ή όποία δέν φαίνεται νά άνακόπτεται . Πρόσφατα κραυγαλέα παραδείγματα αύτής της κοινωνικής καί
πνευματικής παρακμής είναι οί πρά ξεις ή δηλσεις δημοσίων προσπων .
Μέσα στίς γιορτές άρχίσαμε μέ την
περίπτωση Μόσιαλου, ό όποιος θερησε τόν καιρό κατάλληλο νά άστειευτεί , όχι βεβαίως μέ τόν πολιτικό του
προϊστάμενο που τόν έχει διορίσει
έκπρόσωπο ύγείας τής χρας μας σέ
όλα τά διεθνή φόρουμ, ούτε έναντίον
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτη Καπράνου |
Τόρούχο, ό παπάς τά Θεοφάνια, τό Πρωτόκολλο
Είδαμε, άνήμερα τν Θ
οφανίων, τίs φωτογραφί - Πρωθυπουργό , προφανς ρα. Ότ. Πρωθυπουργός και
s τής Προέδρου τής Δημο - Επειδή ή έπίσκεψή του στόν
κρατίας , τού Πρωθυπουρ - Άγιο Εύστράτιο και την
γου και τν άρχηγν τν
κομμάτων . Επιτρέψτε μας
νά σταθούμε στό πρωτό
κολλο τού ένδυματολογι κού . Νομίζουμε δτι ή Πρό
δρος καί ό πρόεδρος τού Κιν.
παιδιά;, Μάκι έμείς , κάζουαλντυνόμαστε Τις καθημεριάρχηγός τή Άξιωματικής νέs , Άλλά τν Θεοφανίων,
Αντιπολιτεύσεως προτίμησε φορέσαμε κοστούμι καί γρα
ένα στέκι , μέ τσίπουρο καί βάτα! Όχι μόνο ς άντίστα
ση άπέναντι στόν κορωνοιό ,
που μάς στέρησε άκόμη καί
τήν εύχαρίστηση του ντυσίματος, άλλά καί γιά νά τμήΣυνέχεια στήν σελ. 4
Αλτό τήρησαν καλύτερα. Ο
βάτα. Σωστός, πέρα γιά πe
Λήμνο έγινε μέ στρατιωτικό
έλικόπτερο , προτίμησε ένα
κσπόρ ντύσιμο , μέ μπουφάν και άνοικτό ύποκάμισο.
Ο. Άνδρουλάκης , στήν
Λήμνο , κοστούμι και γραμεζ . Χωρίς γραβάτα (φυσκά) , μέντύσιμο καθημερινό.
Τρα βά μάς περιλάβουν
δρισμένοι και θά μας πούν:
Καλά, πού έχετε μείνει βρέ