Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27 949
μww.dimoprasion.gr
email:dimonews @dimoprasion .gr
Θα χτυπήσει η
Τουρκία τη Πόρτα
του ΔΝ ;
Ασφυξίαν στη βιομηχανία από
το ενεργει ακό κόστος
Η τουρχική οικονομία βρίσκεται σε
χρίσιμη χα μπή και η στρατηγική που α .
χολουθεί ο Τούρκος Πρόεδρος , όπως εκτι μάο καθηγητής Παναγι της Πετράκης,
προχαλεί μεγαλύτερη εσωτερική αστάΣυνάντηση Σκρέκα Μαθιού (ΣΒΑΠ) για λύσεις
μέτρων παρέμβασης
της κυβέρνησης:
<Υπό τις παρούσες
συνθήκες οι ελληνικές βιομηχανίες και
βιοτεχνίες , αναγκάζονται να περιορίσουν ή και να κλεί σουν προσωρινά τις
εγκαταστάσεις τους .
Ιδιαίτερα για τις εξα γωγικές επιχειρήσεις
η συνεχιζόμενη αυτή
χατάσταση επηρεάζει
σημαντικά την ανταγωνιστικότητα
προϊόντων τους στις
διεθνείς αγορές κα
θς το ενεργειακό
κόστος αποτελεί υψηλό μερίδιο του κόστους παραγωγής και
δραστηριότητας τους . Οι εξαγωγικές επι χειρήσεις είναι οι πιο εκτεθειμένες στις
δραματικές αυξήσεις των τιμν του ρεύθεια.
Με την οικονομία της Τουρχίας να βυθίζεται και τον πληθωρισμό να εκτινάσσε
ται , ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν ανα μένεται να αντιμετωπίσει μια δύσκολη οικονομική περίοδο έως τις προεδρικές εκλογές που είναι σε 18 μήνες .
Ο Ερντογάν εξέφρασε τη λύπη του για
τον πληθωρισμό , αλλά ταυ τόχρονα χαι την ικανοποίη
Εκπαίδευση 400
ατόμων για την
<πανεπιστημιακή
αστυνομίαν
Αττικής Πειραις (ΣΒΑΠ) , Δημήτρης
Μαθιός , στον υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κστα Σκρέχα σε συνά ντηση στο υπουργείο Ενέργειας με την
διοίκηση του Συνδέσμου .
Αυτό σημεινεται σε ανακοίνωση του
συνδέσμου εν γνωστοποιείται ότι ο κ.
Μαθιός παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις
του ΣΒΑΠ στο οποίο προτείνονται οι πα
ρακάτω λύσεις εν όψει της διαμόρφωσης
Τον προβλη ματισμό επιχειρήσεων
Στο τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου ε .
χτιμάται ότι θα είναι έτοιμο, από πλευράς εκπαίδευσης, να αναλά βουν υπηρε σία οι 400 άνδρες και γυναίκες που προσελήφθησαν στο πλαίσιο την δημιουργί.
ας των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακν Ιδρυμάτων , ( ΟΠ1 , σύμφωνα με
δηλσεις του υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, αμέσως με .
τά τη συνάντηση που είχε με τον πρύτα.
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης , Νίκο απαϊωάννου, στο
μέγαρο της Κατεχάχη.
Είναι απόλυτη προτεραιότης μεταποίησης να περιορίσουν ή και
να αναστείλουν προσορινά τις εγκατα
στάσεις τους και τις εξαγωγικές δρα
στηριότητές τους, καθς οι πιέσεις στις
τιμές ενέργειας επηρεάζουν σημαντικό τατα την ανταγωνιστικότητα των προϊό .
ντων τους στις διεθνείς αγορές , μετέφερε
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιν
ματος και του φυσικού αερίου.
Για την αντιμετπιση της κατάστασης
προτείνουμε τα παρακάτω 7 μέτρα και
σας καλούμε για την άμεση αξιολόγηση,
συζήτηση και εφαρμογή τους:
1. Προστασία των καταναλωτν Μέσης
Τάσης ( ΜT) από τη Ρυθμι στική Αρχή Ενέργειας (PA 2
Μείωση του επιτοκίου δανεισμού τον Νοέμβριο
Μείωση χκατέγραψ αν τον Νοέμβριο
Για Πο1ους λόγους ανοίγουν τα σχολεία
Νέο τε στ yια
έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου
τα επιτόκια χορηγήσεων εν των κατα
θέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτό
κιο των νέων δανείων μειθηκε στο
3,73 , εν το μέσο σταθμισμένο επιτόχιο
του συνόλου των νέων καταθέσεων παρ
Τια το που θα μπορούν οι μαθητές να υποβληθούν σε δωρεάν rapid test και τι ισχύει
Επιστήμονες στη Βρετανία ανέπτυξαν ένα νέο τεστ αίματος που μπορεί να
βοηθήσει στην ανίχνευση του καρχίνου
σε ανθρ πους , οι οποίοι δεν έχουν συγκε .
κριμένα συμπτμα τα αλλά πιοακαθόρι στα , όπως είναι η ανεξήγητη απλεια
βάρους ή η μεγάλη χόπωση .
Εφόσον το τεστ εγκριθεί , θα επιτρέψει
τον πιο έγκαιρο εντοπισμό ορισμένων περιο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσε.
ων και δανείων μειθηκε στις 3,68 εκα
το στιαίες μονάδες .
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικν δανείων χωρίς καθορισμένη
διάρκεια ( κατηγορία που περιλαμβάνει
τα δάνεια μέσω πιστωτικν καρτν , τα α νοιχτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από
τρεχούμενους λογαριασμούς ) παρέμεινε
σχεδόν αμετά βλητο στο 14,50% .
Το μέσο επιτόκιο των χαταναλωτικν
δανείων με συγκεκοιμένη διάρχεια και
χυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν
αμετά βλητο στο 11,42%, Το μέσο επιτόκιο
των στεγαστικν δανείων ΣΤ ΝΑ 2
για τις απουσίες , μίλησε η υπουργός Παιδείας , εν όψει του ανοίγμ ατος των σχολείων με
το νέο υγειονομικό πρωτόχολλο.
Τους λόγους, που αποφασίστηκε το άνοιγμα των σχολείων, παρά τη μεγάλη δια σπορά
ανέλυσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας για ακόμα μία φορά τη θέση
της χυβέρνησης ότι ατα σχολεία είναι τα πρτα που ανοίγουν και τα τελευταία που πρέπει να κλείσουγν,
Η Νίκη Κεραμέως , μιλντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι βάσει του υγειονομ κού πρωτοχόλλου που προβλέπεται για τη λειτουργία των σχολείων, με τα συνεχή τεστ
τα παιδιά είναι πιο ασφαλή εντός του πλαισίου αυτού.
Αταντντας στις αμφιβολίες που εκφράζονται σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
self te st, η υπουργός Παιδείας, επεσήμανε ότι κατά το πρτο τρίμηνο λει
τουργίας των σχολείων , τα αυτοδιαγνωστικά τεστ ανίχνευσαν το 84% των
εργαστηριακά επιβεβαιωμένων χρουσμάτων σε παιδιά , ποσοστό που έπεσε
ριστατικν καρκίνου που μέχρι σήμερα
διαγιγνσκονται με καθυστέρηση, χα θιστντας έται πιο εύκολη τη θεραπευτική
αντιμετπισή τους, προτού υπάρξουν μεταστάσεις των όγκων, καθός το τεστ μπορεί να δείξει επίσης κατά πόσο ο καρχίaimoprasion.α
νος έχει εξαπλωθεί στο σ13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι Ευρωπαίοι με χαμηλό εισόδημα αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές στον αγώνα για το κόστος στέγασης
  Έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι πάνω από το ένα τέταρτο των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα αναμένουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των στεγαστικών τους δανείων τους επόμενους μήνες Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων με χαμηλό εισόδημα αναμένεται να καθυστερήσει να πληρώσει βασικούς λογαριασμούς τους επόμενους μήνες, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των ενοικίων και του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. “Η ικανότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις δαπάνες που σχετίζονται με τη στέγαση και τ
 • Ευρωεκλογές: Ελληνικό “άρωμα” στις γερμανικές υποψηφιότητες
  Μια Φιλελεύθερη με πάθος για την Ελλάδα, μια ανεξάρτητη καπετάνιος-ακτιβίστρια για τους πρόσφυγες είναι μερικοί από τους Γερμανούς επικεφαλής υποψηφίους για τις ευρωεκλογές. Ο προεκλογικός πυρετός δεν έχει ακόμη αγγίξει τη γερμανική πραγματικότητα, αν και οι πρώτες αφίσες έχουν κάνει δειλά την εμφάνισή τους και στις τηλεοπτικές εκπομπές λόγου γίνεται σαφές ότι οι πολιτικοί προσκεκλημένοι απευθύνονται στο εκλογικό τους κοινό. Ούτως ή άλλως στις 9 Ιουνίου εκατομμύρια Γερμανοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες για να στείλουν εκπροσώπους τους στην Ευρ�
 • Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή άνοδος 1,99%, στα 105,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος
  Ισχυρές ανοδικές τάσσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά τέταρτη συνεδρίαση, επανερχόμενη στα επίπεδα των 1.420 μονάδων. H αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές από την Standard & Poor’s και η ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος σημαντικά υψηλότερου του στόχου, για το 2023, έδωσαν ώθηση στην αγορά. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.420,40 μονάδες, σημειώνοντας ισχυρά κέρδη 1,99%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 105,38 εκατ. ευρώ, ενώ �
 • Κορυφώνεται η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
  Κορύφωση  αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα Τρίτη επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από χθες Δευτέρα 22/04.   Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα, εκτός από τις πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λασποβροχές, κυρίως στη βόρεια και δυτική χώρα. Την Τετάρτη η στροφή των ανέμων σε δυτικούς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της σκόνης στα Δωδεκάνησα και την προοδευτική απομάκρυνσή της προς τα
 • Σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων εν πτήσει στην Μαλαισία
  Δυο ελικόπτερα της αεροπορίας ναυτικού της Μαλαισίας συγκρούστηκαν σήμερα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα μέλη των πληρωμάτων τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο δυτικό τμήμα της μαλαϊκής χερσονήσου, ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ασιατικού κράτους. «Τα δυο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 10 θυμάτων από το ιατρικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Σουχάιμι Μοχάμαντ Σουχάιλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης πυρκαγιών, σύμφωνα με δελτ�