Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ ο
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ Ο
41918-1974
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
4 Ιανουαρίου 2022
Πρό των Φτων ! Θεοκτίστου όσίου. Νικηφόρου όσίου
Σελήνη 3 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.41-Δύσις ήλίου 5.19
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία μέ μετρίους δυτικούς άνέμους. Θερμοκρασία έως 18β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αραιές νεφσεις. Άνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία ως 16β.
Άριθμ. φύλ. 42151
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
άρχές της ΝΔ
Αντίθετη μέ τίς ίδεολογικές
ή διαφωνία γιά τά κέντρα ύποδοχής μεταναστν!
Σέδιαγραφές δύο στελεχν του κόμματος στήν Χίο προχρησε ό νέος Γραμματεύς
του κόμματος Παύλος Μαρινάκης-Έκουθμος ή κατάστασις στό άκοιτικό νησί
νον ή κεντρική διοίκησις του κόμματος μπορεί νά έξηγήσει . Το μόνο
σίγουρο είναι τό έξής: στό νησί έπικρατεί μεγάλος άναβρασμός λόγ
τής προγραμματισμένης γιά σήμερα ένάρξεως τν έργασιν κατασκευής τής ύπερ- δομής φιλοξενίας
λους θά ύπάρξουν έπιπρόσθετες χιλιάδων μεταναστν . Τά δύο στε λέχη τής ΝΔ, Γιάννης Μαλαφής και
Χρήστος Καραχάλιος, μαζί μέ χιλιάδες κατοίκους της Χίου, διαφωνουν μέ τήν άνέγερση της κλειστής
δομής στήν περιοχή Θόλος.Ωστόσο ό κ . Μαρινάκης θερησε ότι
τά δύο στελέχη παρεξέκλινον τής
έπίσημης γραμμής τού κόμματος
πού είναι ύπέρ τής κατασκευής
Γιάννη Μαλαφή , πρ . Δημάρχου
ρέουν άπό αύτήν γιά χρονικό διά
ΠΟΔΑΡΙΚΟ μέ διαγραφές έκανε
τό 2022 ό νέος Γραμματεύς της Πο - Όμηρουπόλεως Χίου:
λιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος
Μαρινάκης . Μία άπό τις πρτες
ένέργειες του νεοεκλεγέντος γραμ
ματέως στήν αύγή τού νέου χρό -μοκρατίας.
νου ήταν ή διαγραφή δύο άξιόλογων στελεχν του κόμματος στήν
Χίο, έπειδή διεφνησαν μέ την κατασκευή τής ύπερδομής ύποδοχής
και φιλοξενίας παράνομων μεταναστν . Η διαφωνία τους έθεωρήθη άντίθετη μέ τίς ίδρυτικές άρχές
τής ΝΔ!
Ο μηνν κατόπιν δηλ στημα
σεν του , οί όποίες είναι άντίθετες πρός τίς ίδεολογικές άρχές και
θέσεις τού Κόμματος
Σέ περίπτωση ύποτροπής ή νέ ων άντίστοιχων δηλσεων του μέ
. . Έχοντας ύπόψη:
1. Τό Καταστατικό της Νέας Δη2. Τό άπό 10/12/2021 Πρακτικό
και Απόφαση Έκλογής του Γραμματέα της Πολιτικής Έπιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας
3 Τις ίδεολογικές άρχές και τίς
θέσεις τού Κόμματος
ΣΤΟ ΘΟΛΟΣ ΟΥΤΕ Π ΕΝΑ
PΑΤΟΠΕΔΑ
κυρσεις
ΟΓραμματέας Πολιτικής Επι τροπής Νέας Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣΜΑΡΙΝΑΚΗΣ>
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τό κείμενο της έξάμηνης άνα
στολής τής κομματικής ίδιότητος
τν Χρήστου Καραχάλιου, πρ. μέ λους τής πολιτικής έπιτροπής, και ωμάτων και άξιωμάτων πού άπορΤήν άναστολή της ίδιότητας
του μέλους του Κόμματος του . ,
καθς καί τήν άπλεια τν δικαι Τό που άντίκειται ή διαφωνία τν στελεχν ένός φιλελεύθε ρου κατά τά άλλα κόμματος
άρχές τής ίδεολογικής διακηρύξεως τής ΝΔείναι ένα ζήτημα πού μόΣυνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 09/01
Ό Ίωάννης
Κασουλίδης ΥΠΕΞ
της Κύπρου
ΕΣΤΙΑ
οι κλειδοκράτορες τής πόλεως
Η βιογραφία του Ίωάννη Καποδίστρια!
ΗΕΚΡΗΞΗ διαμαρτυριν για τήν κατάληψη τής πλα- έλληνικότητας στούς πεζόδρομους γύρω γύρω άπό
τείας Συντάγματος άπό χλιάδες μετανάστες πακι
στανικής καταγωγής τήν παραμονή της Πρωτοχρο - τικς έντυπωσιακές . Γι' αύτό καί τά"Εθνη μέ αύτονιας έχει τήν αίτία της: τόν φόβο. Τήν υποψία , ότι πεποίθηση δέν πρέπει νά τό βάζουν στά πόδια καιί
στό μέλλον οι άνθρωποι πού θά κυκλοφορουν στό
κέντρο των Αθηνν θά είναι τόσο διαφορετικοί στό
ντύσιμο, τήν έμφάνιση και τήν λαλιά άπό τούς γεν- γάλωσε σέ μιά χρα πού ύπάρχει σεβασμός γιά την
νήτορες αυτής της πόλης, στε θά άλλοιωθεί ή φυ - λέξη Γιουνάν-οί κάτοικοί της ζουν άκόμη μέ την
σιογνωμία της . Ο πολιτισμός της. Ή κοσμοπολίτι- άνάμνηση του Μεγάλου Άλεξάνδρου .
κη δυτική ταυτότητά της. Υπό αύτή τήν έννοια ή
άνησυχία μπορεί νά θεωρηθεί εύλογη . Είδικς όταν
δημιουργεϊται στούς γηγενείς τό αίσθημα τής άδι - πυρήνα τής πόλεως: Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Απο
κίας έξ αίτίας της άτιμωρησίας και της έπιείκειας στόλου Παύλου, Αρχαία Άγορά , Ρωμαϊκή Αγορά ,
που έδειξε στούς παραβάτες των μέτρων ή Ελλη- Ναό Ηφαίστου, Στοά Αττάλου, Τέμενος Μοναστηνική Αστυνομία . Ή πεποίθηση είναι κοινή: ή Ελλάς ρακίου, Λουτρό Αέρηδων , Ναό Μεταμορφσεως
στέκεται άνάμεσα στήν Δύση καί τήν Άνατολή . Δέν Σωτήρος (Κοττάκη ), Αναφιτικα , όδό Πρυτανείου,
υπήρξε ποτέ καθαρή Άνατολή.
τήν Άκρόπολη, στούς πρόποδές της ήταν έξαιρε Υποψήφιος πρόεδοος
δΝίκος Χριστοδουλίδης
190 χρόνια,
άπό τήν δολοφονία
του μεγάλου ήγέτου .
νά βγάζουν ύστερικές κραυγές στήν θέα του πρ του Πακιστανού μετανάστη. Ο όποίος έν τέλει με ΑΛΛΑΓΕΣ στήν
κυπριακή κυβέρνηση άναμένονται
έντός τν προσεχν ήμερν,
καθς ό ύπουργός Εξωτερικν
Νίκος Χριστοδουλίδης προτίθεται νά παραιτηθεί προκειμένου νά διεκδικήσει τό
χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού
για τίς προεδρικές έκλογές οί όποϊες
Μία μοναδική έκδοσις
γιά τον πρτο Έλληνα
Κυβερνήτη
που άνέστησε τήν χρα
μετά τήν Επανάσταση
του 1821
1ΩAΝΝΙΚΑΠΟΛΣΤΡΙΑ
Σας μεταφέρω λοιπόν σήμερα άτμόσφαιρα
καί περιστατικά άπό τό μεγάλο τόξο, τόν ίστορικό
Αποκτήστε τό 120 CD
όδό Θόλου, όδό Μητροπόλεως κ .λπ. Σέ όλες αυτές
ΒΕETHOVEN
οι άντιδράσεις και οί διαμαρτυρίες αυτές θά τίς περιοχές αυτές τίς μέρες ήταν άκροβολισμέήταν κατά πολύ όλιγτερες άν είχε κανείς τήν ύπομονή να διατρέξει πεζή περιμετρικά όλο τό ίστορι - Νέοι , μεσήλικες , ήλικιωμένοι . Και τί ύπέροχο θέα κό κέντρο των Αθηνων αυτές τίς μέρες . Οχι μόνο
στιγμιαίως τό Σύνταγμα . Διότι πέρα άπό τό κυμα με - τητή μέσα άπό κλειστά παντζούρια στήν όδό Κυταναστν άπό τήν Ανατολή και πέρα άπό τούς Βαλ- δαθηναίων, μέσα άπό άπόμερα δρομάκια στήν όδό
κάνιους Ρόμ άπό τήν Ρουμανία και τήν Βουλγαρία Μάρκου Αύρηλίου , στίς μικρές πλατετες στήν διαπου μποροϋσε νά συναντήσει κανείς στήν πλατεία σταύρωση τν θρυλικν όδν Πανός και Θεωρίας ,
Άβησσυνίας, τήν όδό Άθηνας μέχρι και τόν σταθμό του Ηλεκτρικού στό Θησείο , οι είκόνες βαθιάς
Συνέχεια στήν σελ.4
νον μέ τήν καλή έννοια δεκάδες ραίοι"Ελληνες .
LEGENDARY RECOROINGS
μα και άκουσμα νά φθάνουν στά τα του περιπαΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ό καλύτερος οίχογενειακός
ίατρός είναιΕλλην
καί έργάζεται στήν Μάνη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
στά σκαλοπάτια έξω άπό τό Σινέ Θησείον , έξω άπό
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Ήταν "ανουάριος τού 1876 όταν ή Εστίαν έξεδόθη για πρτη φορά Ds βδομαδιαϊο περιοδικό. Σέ μικρό σχήμα 16 σελίδων . Πολύ γρήγορα
έγινε δημοφιλές κυριακάτικο άνάγνωσμα μέ συνδρομητές σέ όλον τόν έλληνισμό και κυρίως στίς
άκμάζουσες κοινότητες Τής Κωνσταντινουπόλεως
καί της Μικράς Ασίας. Ήμερησία έφημερίς έγινε τό
1894, όταν οί όθωμανικές άρχές άπηγόρευσαν τήν
κυκλοφορία της στήν Σμύρνη καί τήν Κωνσταντινούπολη. Δέν ήθελαν οί σουλτάνοι τής έποχής νά
μεταλαμπαδεύει τό πνεύμα Τής Ελλάδος , Τό όποΐο
διατηρεί ζωντανό μέχρι σήμερα . Στά 146 χρόνια
που πέρασαν άπό τότε, ή έφημερίς Εστίαν εύρί
σκεται πάντοτε στήν πρωτοπορία τν έθνικν
άγνων . Γιά την Μακεδονία, για τήν Κύπρο, γιά
τήν Βόρειο Ήπειρο . Βαρειά ή παρακαταθήκη καί
μεγάλη ή εύθύνη γιά τήν συνέχισή της!
Έξαρχία στήν Τουρκία ίδρύει
τό Ρωσσικό Πατριαρχείο
Άοχίζει ή διαβούλευσις γιά νέα
αυξηση του κατωτάτου μισθού
ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ρωσσική έπίθεση άντιμετωπίζει ή
έλληνορθόδοξος έκκλησία και πρωτίστως τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο . Τό Πατριαρχείο της Μόσχας
άμφισβητντας τήν δικαιοδοσία του Οίκουμενικού
Πατριαρχείου έντός τής Τουρκίας άξιοποιεί τίς σχέσεις μεταξύ τν Προέδρων Πούτιν καί Ερντογάν και
προαναγγέλλει τήν έγκαθίδρυση δικής του Εξαρχίας στήν Άγκυρα . Έτσι έρμηνεύεται δήλωσις του
Συνέχεια στήν σελ . 5
TΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ τής διαδικασίας γιά τόν έπανακα θορισμό τού κατωτάτου μισθού , μετά την αύξηση κα
τά 2%, πού ίσχύει άπό τήν 1η Ιανουαρίου 2022 , προ ανήγγειλεό ύπουργός Εργασίας και Κοινωνικν
"Υποθέσεων , Κωστής Χατζηδάκης . Η Κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει γιά τόν καττατο μισθό ότι δέν
θά μείνει στό 2%, Θά ξεκινήσουν άμεσα οί διαδικασίες , μέ στόχο νά καταλήξουμε στό πρτο έξάμηνο
Συνέχεια στήν σελ. 2
(σελ. 3)
Κλείνουν
οί λιγνιτικές μονάδες :
<Εμμονή στό λάθοφ
. Μιά μοτοσυκλέττα Honda CB100N πού πέρασε Τέσσερεις δεκαετίες κλειδωμένη σέ άποθήκη
μέ μηδέν χιλιόμετρα στό κοντέρ της βγαίνει σέ δημοπρασία . Τήν βγάζει ό Graham Tozer άπό τό
Somerset τής δυτικής Άγγλίας γιά λογαριασμό
του γείτονος του ίδιοκτήτου της . Η μικρού κυβισμούμοτοσυκλέττα είχε άγορασθεί καινούργια Τό
1981 άπό τόν έφηβο τότε γείτονα, που προφανς
ήλπιζε ότι θά μπορούσε, άγοράζοντάς την , νά
κάμψει Τις άντιρρήσεις του πατέρα του καί νά τήν
χρησιμοποιεί Όμως, ό πατέρας δέν σήκωνε κουβέ
ντα-τήν άπέσπασε άπό τόν γυιό του και προτ μησε να τήν άφήσει νά σκουριάζει στήν άποθήκη
του , άντί νά του έπιτρέψει νά κάνει έστω και ένα
χιλιόμετρο μέ αυτήν . Πρόσφατα ό πατέρας άπεβ ωσε, σέμεγάλη ήλικία, και ό γυός-κοντά στά 60
του πιά- καθαρίζοντας Τό σπίτι βρήκε τήν σπάνια
CB100N Στήν σέλα της βρισκόταν άκόμη ή άπόδειξις της έφορίας, που ληγε στίς 31 Ίουλίου 1982
του Προδρόμου Εμφιετζογλου*
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ στόν Τύπο ότι έδόθη μικρή παράταση μέχρι το 2025 στήν
λειτουργία των λιγνιτικν μονάδων.
Δέν ήταν βέβαια ή λύση , άλλά μό νο ένα μικρό , άτολμο βήμα πρός τήν
όρθή κατεύθυνση. Δυστυχς , άμεσα
ήρθε ή δήλωση της ΔΕΗ που διαψεύδει τήν είδηση παράτασης καί έμμ
νει στό πρόγραμμα άπόσυρσης των
λιγνιτικν μονάδων-ήτοι άποσύρονται. Το 2022 άποσύρονται ή Μεγα λόπολη 3 και οί Άγ . Δημήτριος 1-4, τό
2023 όΑγ. Δημήτριος 5, ή Μελίτη 1, ή
Πότε θά σταματήσουν οί τραγωδίες στό κυνήγε
Είχα κι έγ τήν τρέλλα ήπεριοχή άλλάξε όνομα καί
του κυνηγιού . Από μικρόs , χαρατήρα .
πού δπατέρος μου είχε άγοράσει ένα άεροβόλο Diana μέ μιά καραμπίνα Μπερέτα καί
τά γνωστά σκάγια τποτη
ράκια, έμαθα άρχικά νά σημαδεύω Τίς λάμπες Τής ΔΕΗ
κι άργότερα κάποια έρμα Η μπειρία, δμωs , μού Εδε πουλάκια στό δάσος του
Παλαιού Μπογιατίου , πρίν
τσαλαπετεινό . Κι έκεί πού
τόν έχω στό πιάτο , άνοίγι
τό πολύχρωμο λοφίο του
καί μαρμαφνω . Τί πάω νά
γαν οί κκυνηγοίν συνήθως κάνω;> σκέφτηκα και έτοτε
δέν έχω άΥγίξει ίχνος κυνη
γετικού δπλου, έν μού είνα
άπεχθής άκόμη και ή σκέψη
νά κστήνω καρτέριν γιά νά
μα τν ραδικιν καί στήν
έπισήμανση τν καλύτερων <χασαποταβερννν
στά Βίλλια, όπου κατέληΆργότερα , άποκτήσαμε
άκολούθησα μερικές φορές σέ
κυνήγια τόν θείο μου, πού
ήταν μανιδης κυνηγός.
μέ άδεια χέρια!
Πέταξα τό όπλο και κάθε τί που χε σχέση μέ τό
ξε ότι δ θείos Σπύρος ήταν κνήγη δταν βρέθηκα νά σηπολύ καλύτερος στό μάζε - μαδεύω μέ τό δπλο έναν
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ 3