Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
13 Δεκεμβρίου 2021
Εύστρατίου, Αυξεντίου, Εύγενίου, Μαρδαρίου
καί 'Ορέσου μαρτ. Λουκίας μάρτ.
Σελήνη 9 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.32-Δύσις ήλίου 5.06
ΑΓΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 14β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφσεις , βροχές καί βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία δως 8β.
Άριθμ. φύλ . 42136
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ο ΣΥΝΑΣΠΣΜΟΣΤΩΝ ΠΡΟΕΣΤΩΝ ΣΗΜΤΗ ΛΑΛΙΩΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΞΕΤΟΠΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Όκομματικός σωλήν κατενίκη σε
τον πορφυρογέννητο πρίγκηπα
Έκτος άρχηγός του ΠΑΣΟΚΟ Νκος Άνδρουλάκης μέ ποσοστό 68%
Αλλά ή οίκογενειοκρατία καλά κρατε Υποψηφία Βουλευτής ή Μαργαρίτα Παπανδρέου
Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
είναι άπό χθές ό έκτος άρχηγός τόση βαρύτητα δέ. Ο άντίπαλος του
του ΠΑΣΟΚ, μετά τόν Άνδρέα Πα πανδρέου , τόν Κστα Σημίτη, τόν
Γιργο Παπανδρέου, τόν Εύάγγε - βολείς , τελεισουν οί πανηγυρι λο Βενιζέλο και την Φφη Γεννηματά . Υπό μίαν έννοια είναι τυχε - ή είκόνα θάγίνει πιό καθαρή: ό κομ
ρός άρχηγός . Η έκλογή του έχει
ηύξημένη νομιμοποίηση έπειδή ρογέννητο. Ό άννυμος τόν έπ κατάφερε και νίκησε έναν Παπανδρέου . Πρην Πρωθυπουργό και
πρην Πρόεδρο του κόμματος . Άν αίγλη στήν έκλογή άποσυρθεί στό
είχε κερδίσει τόν Ανδρέα Λοβέρδο ή έκλογή του θά ήτο άξιοσημεί
μπορεί νά τά καταφέρει νά έπιτύ-έχει κάν τήν δυναμική του πρχει σέ σόλο έμφάνιση άρχηγού ή
μήπως πρέπει νά άκολουθήσει μοντέλο ήγεσίας πιό συλλογικό, στε
και οι άτέλειές του νά καλύπτονται και οι εύθυνες να μοιράζοντα .
Είμεθα άκόμη στήν άρχή . Θά πα ρέχουμε πίστωση χρόνου στόν κύριο Άνδρουλάκη γιά νά δούμε πόσο
κνέος) ή πόσο παλιός είναι πράγ
ματικαι θά έπανέλθουμε.
ωτη μέν, δέν θά είχε τόση άξία καί
του γύρου. Το ποσοστό πού συνεκέντρωσε ύπερέβη τό 68%, Σέ τρία
έκλογικά κέντρα δέν προσεμετρήθησαν τά ψηφοδέλτια, στήν Αγχίαλο, τήν Ερέτρια και τόν Ορχομενό,
όπου έσημειθη έπεισόδιο μεταξύ
τν έκλογικν άντιπροσπων.
χάρισε αίγλη και τόν στεφάνωσε .
"Όταν όμως άπομακρυνθούν οί προσμοί και καταλαγιάσει δ θόρυβος,
ματικός σωλήν ένίκησε τόν πορφυΌ πρην Πρωθυπουργός δέν
μπόρεσε νάπροηγηθεί σέ καμμία πε ριφέρεια . Η στήριξις πού παρείχαν
στόν εύρωβουλευτή οί ύποψή φιοι
νυμο . Ο μη χανισμός τόν πρίγκηπα. Και όταν ό πρίγκηψ πού έδωσε
βάθος της σκηνής , ο κομματικός
σωλήν θά πρέπει νά άναρωτηθεί άν
Όκ. Ανδρουλάκης κατήγαγε συντριπτική νίκη στόν δεύτερο
γύρο , μέ τόν άντίπαλό του νά μήν
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΣΤΙΣ 19/12
ΔΝΤ: Ο πληθωρισμός
δέν άφήνει περιθριο
γιά πολύ χαμηλά
έπιτόκια
ΕΣΤΙΑ
Ρομαντικός Έθνοκεντρισμός
παρουσιάζε
ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΑΣ
ΗΙΣΤΟΡΙΑ παίρνειν καμμιά φορά τήν
έκδίκησή της μέ έναν τρόπο τόσο περίεργο καί τόσο γλυκό , στε έν τέλει
καταλήγεις νά πιστεύεις ότι όλα σε
αύτήν τήν ζωή είναι ανομοτέλειαόπως έλεγε καί ο φίλος μου ο Γιάννης , άδερφός κορυφαίου έπιχειρηματία της χρας. Δείτε: Το έτος 2000
οσυνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης
ήταν έπικηρυγμένος άπό τήν διαπλοκή. Αποσυνάγωγος . Το έργο του
άπαγορευμένο άπό τούς μεγάλους
τηλεοπτικούς σταθμούς όπως τό
Mega Channel τής έποχής. Στόν ίδιο
δέν έπιτρεπόταν νά έμφανίζεται κάν στό 'Ηρδειο . άπό τό Mega Channel, το Μέγαρο Μουσικής και τό
Ο Χρήστος Λαμπράκης άρνειτο νά του παραχωρή- Ηρδειο . Είχε προηγηθεί ή γνωριμία μας τά Θεσει τό Μέγαρο Μουσικής γιατί δέν ήταν του μουσι - οφάνεια της ίδιας χρονιάς στήν Κωνσταντινούκου γούστου του.
εκήρυσσε "Εμείς νά παράγουμε
Παιδεία , έμείς νά παράγουμε πολι τισμό . Εθεωρήθη τούτη του ή έπιλογή (του Σταμάτη ) έγκλημα καθοσισεως . Μόνον οι άριστεροί ήδύ
ναντο νά έχουν τέτοια μεταχείριση .
και ό Σταύρος Ξαρχάκος κατ' έξαίρεσιν. Άκόμη διατηρ στό άρχετο
μου τήν συνέντευξη πού μου έδωσε ό Σπανουδάκης τό 2003 για τήν
Απογευματινή της Κυριακής στήν
όποία έπιτέθηκε μέ δριμύτητα στόν
Χρήστο Λαμπράκη καί τόν Γεργιο
Μπόμπολα για τόν άποκλεισμό του
άφεερωμένο στό 1922 κί τήν πολυθρύλητη Σμύρνη
Η ΕΙ ΚΕΦΑΛΗΣ οίκονομολόγος του
ΔΝΤ Γκίτα Γκόπινατ προειδοποίησε ότι
Μέ κείμενα άπό τίς
ΕΣΤΙΑ
καί φοτογραφίες τού
ριο νά διατηρήσουν πολύ χαμηλά τά έπι τόκια λόγω τής άπειλής του πληθωρισμού
και ότι τό οίκονομικό κόστος τής πανδημίας μπορεϊ νά άποδειχθεί τολύ μεγαλύτερο. Μιλντας σέ έκδήλωση του Παγκοσμίου Όργανισμού Ύγείας, ή Γκόπινατ έξετίμησε ότι μία πιό μεταδοτική
μετάλλαξις του κορωνοϊου, όπως ή"Ομι
κρον , μπορεί νά κοστίσει έπί πλέον 5,3
τρισ. δολλάρια στήν οίκονομία , πέραν
άπό την σήμερα προβλεπόμενη ζημία
ύψους 12,5 τρισ. δολλαρίων.
" Όουνθέτης Σταμάτης
Στανουδάκης
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
μαζί Αοκτήστε το 9ο CD
πολη, είδικτερα στόν Βόσπορο , στό καράβι της
γραμμής πρός τήν Χάλκη-μού τόν είχε συστήσει
ΒΕEΤHOVEN
Συνέχεια στήν σελ. 2
ECENDARY RECOROIIGς
"Όλα αύτά βεβαίως δέν είχαν συμβεί έτσι ξαφ- ότότε άρχηγός της άξιωματικής Αντιπολίτευσης .
νικά, χωρίς αίτία και άφορμή . Ο Σταμάτης είχε πα
ραβιάσει έναν θεμελιδη κανόνα της μεταπολιτευτικής Έλλάδος . Δέν άνηκε στήν προοδευτι- ρίπου. Ο Σπανουδάκης μείωσε σταδιακς τήν δηκή παράταξη καί τό δήλωνε . Καί άκόμη χειρότερα: μόσια έκθεσή του ύπέρ της έλληνικής συντήρηΣτίς έκλογές του 2000 ή όρχήστρα του παιάνι - σης άλλά ταυτόχρονα άρχισε νά άναπτύσσει μέ τίς
ζε τις συνθέσεις του στίς πλατείες άνά τήν Ελλάδα, λίγο πρίν , λίγο μετά τίς προεκλογικές όμιλίες αύτής. Υπερασπιζόμενος τήν έλληνική ταυτότητα
του Κστα Καραμανλή , Σέ ρες που έκεινος διΑπό τότε πέρασαν είκοσι όλόκληρα χρόνια πεΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
300 μετατάξεις άπό
την ΕΥΠ στήν
Έλληνική Άστυνομία
13 Δεχεμβρίου 1981 :
Ή άπαγόρευσις του συνδικάτου
<Αλληλεγγύην άπό τού
κομμουνιστές, όπως την βίωσα
νότες του δράση στά εύρύτερα πνευματικά όρια
Συνέχειαστήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Ήπροσωπική
μαρτυρία τού
m δημοσιογράφου
του αύστριακού
περιοδικού
" profl" Otmar Lahodynsky στήν <Εστίαν
( σελ. 5
Πιό εύκολες άπό σήμερα
γονικές παροχές καί δωρες
Μόνο για τούς εύάλωτους
οί έπιδοτήσεις ρεύματος
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕ
0RDEAL
ΤΕΛΟΣ στίς έπισκέψεις στήν έφορία για γονικές παροχές και δωρεές άκινήτων μπαίνει άπό αύριο, καθς άνο .
γειή έφαρμογή για την ψηφιακή διεκπεραίωση τν ύποθέσεων, πού πλέον θά δλοκληρνονται στά γραφεία των
συμβολαιογράφων . Οι ήλεκτρονικές γονικές παροχές
καί δωρεές θά πραγματοποιούνται μέσω τής πλατφόρμας
myProperty και μάλιστα θά είναι ύποχρεωτική ή χρήσις
της για τις έν λόγο μεταβιβάσεις
ΤΟΝΤΟΜΠΝΟ άνατιμήσεων πού έξαπλνεται σέ βασικά είδη διατροφής πλήττει τά είσοδήματα τν νοι κοκυριν προκαλντας άλυσιδωτές παρενέργειες σέ
όλο τό φάσμα τής οίκονομίας καθς φρενάρει τήν κα
τανάλωση και έπιβαρύνει τό κόστος τν έπιχειρήσε
ων, έχει σημάνει συναγερμό στό οίκονομικό έπιτελείο.
Τά μέτρα πού εύρίσκονται στό τραπέζι κινούνται πρός
τήν κατεύθυνση έπιδοτήσεως του φυσικού άερίου άλλά
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Σμπότοξ άλλά καί άλλες ένέσεις όρμονων
πού κάνουν τάζα νά φαίνονται πιο ύγιήν
καταφεύγουν πολλοί κτηνοτρόφοι στήν Σαουδική Άραβία . Όμορφαίνοντας τά ζα οί
κτηνοτρόφοι έχουν άπτερο στόχο να βάλουν στή τσέπη τους μεγάλα ποσά κερδίζοντας σέ διαγωνισμούς όμορφιάς . Στόν παραδοσιακό διαγωνισμό όμορφιάς μέ καμήλες
πού διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο στό Ρυάντ
ή κριτική έπιτροπή άπέκλεισε 43 ζα , σέ
μία προσπάθεια νά βάλει φρένον στίς άθέμιτες καί άπάνθρωπες μεθόδους των κτηνοτρόφων τους που παραβίασαν τούς κανόνες του διαγωνισμουν . Τό 40ήμερο Φεστιβάλ
Καμήλας πού διοργαννει κάθε χρόνο ό Βασιλιάς της χρας Αμπντουλαζίζ, πραγμα
τοποιείται περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτευούσης Τής Σαουδικής
Άραβίας . Φέτος είναι ή έκτη χρονιά του διαγωνισμού μέ τους κτηνο τρόφους να βάζουν
τά δυνατά τους γιά νά λάβουν τό έπαθλο
τν 66 έκατομμυρίων δολλαρίων . Οι διοργανωτές του φετινού διαγωνισμού άντιμετπισαν 147 περιπτσεις παραβιάσεως κανόνων . Πρόκει ται γιά τόν μεγαλύτερο άριθμό άπό τήν έναρξη του φεστιβάλ.
Ήφωνή
των νέων
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ή διακυβέρνηση
τν μαζν
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
τής Μαρίας Κορνάρου*
Σάνσήμερα, πρίν άπό πενήντα τέσσερα όλόκληραχρόνια
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ πολιτική τής δι αχειρίσεως του κορωνοϊού ήταν έξ
άρχής ένοχη για μία άπό τις μεγαλύτερες άμαρτίες του δημοκρατικού
ήθικου κδικα , τον πατερναλισμό.
Πατερναλισμός σημαίνει άντιμετπιση του άλλου, έν προκειμένω του πολίτη, ς παιδιου. Ώς γνωστόν, τά παιδιά δέν έχουν την ριμότητα να κα ταλάβουν. Ούτε μποροϋν να κρίνουν
πλες Δυνάμεις) και τό Στρά- Ήταν έκείνος που , τελικά,
τευμα δέν ήταν τόσο βασιλικό όπως νόμιζε ό Κων- εξορία . Αργότερα, σέ συνέ
σταντίνο και οί γύρω του.
Σάν σήμερα , 13 Δεκεμ- στήν ούσία ήταν μιά ποβρίου του 1967 , δ Βασιλεύς
Κωνσταντίνος έπιχειρούσε
τό κάπονενοημένο διάβημαν,
πού κατέληξ στήν αύτοεξο- ματάφχε , δμως , είχαν πλή- Την 21η Απριλίου, στό Τα
ρία όλης τής Βασιλικής oikoγένειας στό ξωτερικό .
Η κάντεπανάστασις,
δπως όνομάσθηκε τό κκ νημα το Κωνσταντίνου,
τόν άκολούθησε στήν αύτολύ πρόχειρα προετοιμασι
νη και έντελς άνοργάνωτη προσπάθεια . Οι συνταγρη Ελεγχο τής καταστάσεως
( δΙωαννίδης μέ τήν ΕΣΑ έχε γκάσθηκε νά δρκίσει κυβέρήδη δημιουυργήσει ένα Ισχυ - νηση, ύπό τόν δικαστικό
ρό δίκτυο παροκολουθήσεων ( καί άνθρωπο τής έπιρροής
τν κύπόπτων στίς Ένοντευξή του , δήλωσε ότι έχοντας αίφνιδιασθί άπό τήν κνηση τν συνταγματαφχν
θέλησε νά κερδίσει χρόνο
δρκίζοντας μά κβέρνηση, μέ
δσο γίνεται περισσότερους
τόι, ό Κωνσταντίνος άνατου ) Κωνσταντίνο Κόλλια .
Συνόχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 8