Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
ΚΥΡ ΙΑΚΗΣ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-199)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη. Δημόκριτος
Κυριακή , 12 Δεκεμβρίου 2021
ΚΤων άγίων προτατόρων,,
Σπυρίδωνος Τριμυθούντος τοο θαυματουργο
Στην άνατολική Μακεδονία , τήν Θράκη, τά νησιά του Αγαίου , τά Δωδεκάνησα , τις Κυκλάδες και τήν Κρήτη
νεφσεις μέ βροχές και καταιγίδες. Χιόνια στά όρεινά της βόρειας χρα .
Αριθμός φύλλου 8
Τιμή:
ΚΑΙΡΟΣ
Όταν έθέριζε ή
Ελ.Γ. Σκιαδάς
Ισπανική γρίπτη στήν Θεσσαλονίκη.
33, 34, 39
Ζέζα Ζήκου:
στήν χρα τν Λωτοφάγων.
Ό Παπανδρέου
Σελ.16
οι Κυκλάδες τής
Βύρων Πολύδωρας:
καλλιτεχνίας.
Σελ. 24
ΕUθ. Π. Πέτρου;"
κος Σεμπαϊδήν Καραχότζα.
ΟΕλληνας ΠομάΣελ. 6
Κστας Καββαθάς:
τα ύδατα τής ένέργειας.
Τά άχαρτογράφηΣελ. 12
Βίκυ Φλέσσα:
Τί πταίει μέ τά
έπαγγελματικά Λύκεια.
Σελ. 31
Δημήτρης Καπράνος..
νέους ένεργειακούς δρόμους.
Η κρουαζιέρα σέ
Σελ.14
Αθανάσιος Σκορδάς:.
Ήλύσις τής άσκή
Σελ. 14
σεως.
Χαρίκλεια Δημακοπούλου οι άμοιβές τν άγωΤό παιδί τού Σημίτη έκλέγεται
άρχηγός μέστήριξη του Λαλιτη!
νιστν τού 21.
Σελ. 31
οί Γερμανοί έφυΓιργος Αποστολίδης
γαν γελντας άπό τά Καλάβρυτα!
Σελ. 30
Τομά Πικεττί .
των πυροδότη σε ή πανδημία .
Έκρηξη άνισοτή .
Σελ. 21
Στέλλα Θεοδρου.
Έρντογάν ρίχνει τό Κατάρ
Σωσίβιο στόν
Σελ. 19
του ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΑ ΚΗ
Κατερίνα Τζαβάρα:
άπό την μακροζωία.
οιό λεπτό νήμα άρα- λάκη υπεστήριξαν οι έχθρον νός ότι οί σχέσεις Κωνσταντίνου
γε έννει τίς έσωκομ - τν έσωκομματικν άντιπάλων Μητσοτάκη καί Άντνη Σαμαρά
Ανδρουλάκη έννει τούς ματικές έκλογές για άνάδειξη τους άλλά και οί ήγεσίες τν πο- ήταν τφ καιρφ έκείνφ χείριστες,
Μαθήματα ζωής
Σελ. 21
άρχηγού τής ΝΔ τό 2016 καί τις λιτικν άντιπάλων τους . Στήν ήτο λεπτομέρεια, Το άγχος Σακέχθρούς του Παπανδρέου έλογές για την άνάδειξη άρχη ύποστήριξη τής ύποψηφιότη-μαρά νά μήν κερδίσει ό αΚαρα
τας Μητσοτάκη ένωσαν τίς δυ - μανλικός ) Μεϊμαράκης ήταν με κοινό για τόν Κυριάκο Μητσο - νάμεις τους ό Άντνης Σαμαράς γαλύτερο άπό την ίστορική άντι .Κατρίνης-Κεφαλίδου τάκη και τόν Νίκο Ανδρουλά-και άλλοι κορυφαίοι τής κεντρο- πάθειά του για την οίκογένεια
κη; Εάν κανείς μπεί στόν κόπο δεξιάς παράταξης, διότι ήθε - Μητσοτάκη. Τήν υποψηφιότη οι υποψήφιοι νά συγκρίνει τίς δύο μάχες θά λαν νά άποφευχθεί πάση θυσία τα Ανδρουλάκη, ό όποίος όπως
διαπιστσει δτι τίς ύποψηφιό- ή έκλογή τού Καραμανλικού φαίνεται έκλέγεται άρχηγός του
Συνέχεια στήν 4η σελίδα
Σε δοκιμασία τό ΠΑΣΟΚ γου τού ΠΑΣΟΚ τό 2021; Τίτό
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Χριστίνα Βαγενά:
Το Ζάππειο
άνακτά
για την προεδρία τής Κ.Ο. τητες Μητσοτάκη και Ανδρου- Εύάγγελου Μεμαράκη. Τό γεγοτήν Αίγλη του
του MΑΚΗ
ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΥ
Διάλογο μέ τήν Τουρκία γιά τά νησιά
ζήτησε ό Πούτιν άπό τόν Μητσοτάκη!
Σελίς 25
Aίμίλιος Χειλάκης:
οι άπιστίες
της Αριστεράς
καί της Δεξιάς
Στήν διαιτησία μέ την Gazprom γιά τίς τιμές του φυσικού άερίου
των ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ - ΜΥPΝΑΣ ΝιΚΟΛΑΪΔΟΥ- ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΤΣΑΛΑ ΚΗ|
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
| λήρης καλν λόγων κι εύχολογίων για Ρωσσίας στήν Ελληνική Επανάσταση και τήν
την ίστορικότητα τν διμερν σχέσε- συγκρότησιν του νέου έλληνικού κράτους , εύρέων και την θρησκευτική συμπόρευση, άλλά μέ θη ένπιον ένός Βλαντιμήρ Πούτιν , ό όποιος μέ
άδεια χέρια ς πρός τά ένεργειακά και τά φλέ- άτεγκτο τρόπο άρνήθηκε νά συναινέσει στά δύο
γοντα θέματα του Αίγαίου καί της Άνατολικής κεντρικά ζητήματα τής έλληνικής πλευράς.
Μεσογείου , έπέστρεψε άπό την Ρωσσία ό Πρωθυπουργός. Ό κ. Μητσοτάκης , δταν τελείωσαν ή συνάντη σις Μητσοτάκη-Πούτιν ύπήρξε άπό
οί διπλωματικές άβρότητες περί τού ρόλου τής
Σελίς 27
Τά δρια τον Τνευματικν
στήν ζωή μας
Είδικτερα , για τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις,
Άλκηστις: Επίθεσις
μέ πολιτισμόν
συνέχεια στήν 7η σελίδα
τν Άρχ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΜΙΩΤΗ
ΓΙΩΡΓΟΥΜΠΑΡΛΑ
Ένα βήμα μπροστά άπό τήν έποχή
μέ Καβάφη, Ελύτη, Παλαμά
Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Σελ. 26
Ημετάκλησις τν πνευμάτων στήν οίκία Μητσοτάκη στήν Γλυφάδα
Κεραμέως: Πρτη φορά γυναίκα σέ συνεδρίαση τής Τεράς Συνόδου Σλiς 8
τής ΝικΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μανλης Κοττάκης: Η άρχή του τέλους
της έλευθεροτυπίας
ά σχέδιά της για τό 2022 και τά όνειρά
της για τόν Ελληνισμό ξεδιπλνει στήν
έκ βαθέων συνέντευξη πού παρεχρησε στην
Εστία τής Κυριακής ή Πρέσβειρα του πο λιτισμού μας Άλκηστις Πρωτοψάλτη . Σήμε
ρα θά έρμηνεύσει σέ διαδικτυακή έκδήλωση
Σελ.16
Ίσυρό σόκ
στήν οίκονομία άπό
τήν έκρηξη πληθωρισμού
και έπιτοκίων δανεισμού
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
Διαμαντής Σεϊτανίδης: Καλά μυαλά , κύριε
Καπουτζίδη!
0ι έμβολιασμένο
μεταδίδουν
έπί 3 έως 5 ήμέρες τόν ί !
Σελ. 2
Δημήτρης θωμάς: Οι δεξιές ίδέες γοητεύουν ξανά την Γαλλία
νιον έν μετέχει μέ τό τραγούδι Φόςν στήν
ταινία γιά την κΣμύρνην της Μιμής Ντενίση
πού θά άρχίσει νά προβάλλεται στούς κινημα τογράφους στίς 23 Δεκεμβρίου.
Σελ. 19
τής ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Δολοπλόκος: Ο Κόκκαλης βάζει τήν Intralot
στόν δείκτη Nasda
συνέχεια στήν 28η σελίδα
Σελίς 4
Σελίς 6
Σελ. 8
9"772732907100