Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
20 Νοεμβρίου 2021
Προεόρτια των είσοδίων τής Θεοτόκου
Σελήνη 16 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.11-Δύσις ήλίου 5.10
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 17β
Άριθμ. φύλ . 42117
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Η Αριστερά στοχοποιεί όποιον
καί άποθενει όποιον διαδηλνει
θρησκεύεται
Όργή της Εχκλησίας κατά Τσίτρα έπειδή τήν χαρακτήρισε κέκλογικό άκροατήριον τής ΝΔ
Ένόχλησις για την άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά άναλάβουν οί Έπίτροποι τόν έλεγχο πιστοποιητικν
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ έδωσε στήν Άριστερά την εύκαιρία νά βυσσοδομή- μπεριφορές τους . Δέν έχουν δμως
σει γιά μίαν άκόμη φορά κατά της
Έκκλησίας και τν θρησκευομένωνΌρθοδόξων Ελλήνων. Ούτε νέο
είναι, ούτε έκπληξη προκαλεί . Τά
πολιτικά λίκνα τής Άριστεράς ύπεστήριζαν άνέκαθεν ότι κή θρησκεία
είναι τό όπιο του λαούν. Καί δέν μπορούν βεβαίως νά συγχωρήσουν τό γε γονός, ότι δέν ύπήρξε ούτε ένα άρι στερό καθεστς πού νά κατόρθωσε
να έπιβισει , ένω οί Χριστιανικές ρίζοντας ότι κστίς έκκλησίες μεταΈκκλησίες μετά διξεις δεκαε
τιν στίς κομμουνιστικές χρες όχι ύποκρισία έξανίστανται ότι οί πιστοί
άπλς έπεβίωσαν άλλά έθριάμβευσαν. Κατανοητά λοιπόν πλήρως τά
κάπωθημέναν τν άριστερν , κατανοητές και οί συμπλεγματικές συΜέ τήν ίδια ύποκρισία δμως ίσότητα , καί τήν ίδια στιγμή νά γίνοέρχονται την ίδια στιγμή να κέξά- νται κήρυκες διακρίσεων είς βάρος
ρουν κάθε συγκέντρωση, κάθε δι - τν Ορθοδόξων Ελλήνων , άλλά καί
αδήλωση, κάθε όχλοκρατική έκδή- έν γένει δσων θρησκεύονται. Αύτή
λωση . Εκεΐ δέν μεταδίδεται δ κο- δμως ήταν πάντα ή Άριστερά.
ρωνοϊός"Ετσι τούλάχιστον θέλει νά
πιστεύει ή Άριστερά, ή δποία έπιδει .
κνύει γενικς άνευθυνότητα δσον τα προσχή ματα. ΌΆλέξης Τσίπρας
Πολυτεχνείο 2021:
Μεγαλείδης πορεία στη
μνήμη της εξέγερσης , Οι πιο
όμορφες εικόνες tης 48ης
επετείου
ούτε την στοιχειδη νοημοσύνη ,
πού θά τούς έπέτρεπε νά προβάλουν
μέ κάποιον πολιτικς άποδεκτό τρόπο τίς θέσεις τους, Όχι όμως. Τέτοιο
είναι τό μένος τους , πού δέν συγκρατούνται . Δέν χάνουν εύκαιρία να κατακεραυνσουνν κάθε θρησκευτική
έκδήλωση, κάθε έορτή ή έπέτειο γιά
νά έκβάλουν τήν χολή τους ύποστηΠλέον όμως δέν τηρούνται ούτε
Ε Ιδού πς έταρουσιάσθησαν τά δύο θέματα στά μέσα ένημερ- άφορά τήν προστασία τν πολιτν στο απαντητικό του μήνυμα πρός τόν
και της κοινωνίας. "Ολα είναι πρόθυ- ρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
μηνά τά δεχθεί . Μόνον ή Έκκλησία περιέλαβε άνοίκειες δηλσεις που
και ή θρησκεία τής φταίνε . Μέ διαφορά μόλις 20 ήμερν κατήγγελε Εκκλησίας, Ανερυθριάστως χαρατούς έορτασμούς τού Αγίου Δημητρι-τής ΝΔ τούς θρησκευόμενουςΕλλη.
ου και θριαμβολογούσε γιά την πο ρεία τού Πολυτεχνείου. Είναι , σύν νες! Λέγει συγκεκριμένα άναφερότοίς άλλοις, άστείο νά άκούει κανείς
τούς άπολογητές της να δμιλούν για
Θεσσαλονίκη: Απίστευτος
συνωστισμός στον Αγιο
Δημήτριο . nιστοί φιλούν
την εικόνα χωρίς μάσκες
εύλόγως προεκάλεσαν την όργή τής
δίδεται ό κορωνοϊόρ. Μέ περισσή
κτηρίζει κέκλογικό άκροατήριον
κπροσκυνούν τίς είκόνες, δτι αδέν
φορούν μάσκερ , ότι στίς έκκλησίες
άδέν τηρούνται μέτρω.
μενος στόν Κυριάκο Μητσοτάκη:
Συνέχεια στήν σελ.3
Καθολικό lockdown
του Μανλη Κοττάκη
ΣΤΙΣ 28/11
ΕΚΔΟ Σ1Σ ΤΗΣ ΚΥΡΙ ΑΚΗΣ
στίς προηγμένες
χρες της Δύσεως
Αρχηγοί στήν δημοπρασία
ΕΣΤΙΑ
οΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ που άκολουθούνείναι πραγματικοί . τάκη αύτόν νά έκλέξουμε . Συμφέρει ο Λοβέρδος
Πραγματοποιήθηκαν σέ ίστορικό ρεστωράν των βορείων προαστίων στό όποιο συχνάζει ή πολιτική καί ρει ό Παπανδρέου; Ο Παπανδρέου. Ό Ανδρουλάοίκονομική έλίτ της πατρίδας μας. Στό σεπαρέν για κης; Αύτός! Όποιος! Καί μετά θά πάμε νά κάνουμε
άνεμβολίαστους. Σέ μιά μεγάλη ροτόντα γύρω άπό
την όποία κάθονταν σέ καρέκλες φέρ φορζέ , κει μήλιο του ίδιοκτήτου άπό το γάμο της Αννας Μαρίας μέ τόν βασιλέα Κωνσταντίνο , οι έκπρόσωποι ΚΚΕ, τέτοια παιχνίδια δέν περνουν εύκολα Σκληδύο ίστορικν οίκογενειν της χρας που δραστη-ρή πόρτα ό Περισσός. Ό τακουστής που μάς με
ριοποιούνται στόν τομέα της ναυτιλίας. Συντηρητι τέφερε τούς διαλόγους μάς έξήγησε βεβαίως ότι ο
κές οίκογένειες έννοείται , πιστές στήν φιλελευθέ - τόνος που έπικράτησε στήν συζήτηση ήταν ό τόνος
ρα παράταξη. Οίκογένειες μέ έκτόπισμα που χαι- τής ίλαρότητος. Όχι της σοβαρότητος. Δέν περρουν γενικής έκτιμήσεως . Ότανή συζήτηση για την νουσαν οί άνθρωποι τήν ρα τους έκπονντας μυCosco, τά λιμάνια, τά κονταίηνερ έξαντλήθηκε κάποια στιγμή, τό ένδιαφέρον των έφοπλιστων έπικεντρθηκε στίς έξελίξεις στό ΠΑΣΟΚ.
Μεγάλο άφιέρωμα γιά τά ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ!
όπως νομίζω; Νά έκλέξουμε τόν,
ΚΑΘΟΛΙΚΟ lockdown και γιά έμβολιασμένους έπιβάλλει ή Αύστρία άπό
την Δευτέρα , όπως άνεκοίνωσε χθές δ
Αύστριακός Καγκελλάριος Άλεξάντερ
Σάλενμπεργκ. Έτσι γίνεται ή πρτη χ
ρα τής Δύσεως πού έπαναφέρει τήν άπαγόρευση κυκλοφορίας , ένω είναι καί ή
πρτη εύρωπαϊκή χρα πού έπιβάλλει
την ύποχρεωτικότητα τοϋ έμβολιασμού
γιά όλους άπό την 1η Φεβρουαρίου του
2022. Γιά περισσότερο άπό μία έβδομάδα ,
οι αύστριακές άρχές καταγράφουν πάνω
άπό 10.000 νέα κρούσματα κορωνοϊου την
ήμέρα . Οίκλινικές βρίσκονται στά δριά
τους . Η κατάστασις είναι ίδιαίτερα δραματική στό Σάλτσμπουργκ και τήν Ανω
Βέρδο. Συμφ Ποιοί πρόδωσαν
Τήν πατρίδα
στους Γερμανούς
γιά χρήματα & έξουσία!
τό ίδιο καί στά ύπόλοιπα κόμματα.
Ή παρέα έπιδοκίμαζε, άν και υπηρξαν σέ αύτήν
κάποιοι πού θεωροϋσαν ότι σέ κόμματα δπως στό
ΜΙ ΤΑ ΠΔΡΑΣΚΗΝΙΑ!
ΕΣΤΙΑ
Αποχτήστε το 60 CD
στικά σχέδια έπί χάρτου γιά νά κλέψουν τήν άρχηγία άπό τόν Παπανδρέου όπως έκείνος φοβάται.
Θέμα συζήτησης έψαχναν, άστείσμούς έκαναν, γιά
νάχωνέψουν τό παγιάρ, τήν τάρτα πράσο καί τό φιναντήσεως . Τρα που τά κόμματα έκλέγουν άρχη- λέντέ παρί. Ώστε νά μείνει χρος για προφιτερόλ
γούς άπό τήν βάση, νά πάμε να γραφτουμε μέ τούς καί για κρέπ σουζέτ. Μεταφέρω δμως αύτή τήν χα
φλους μας μαζικά σέ αύτά. Στό ΠΑΣΟΚ στόν ΣΥ- λαρή συζήτηση των ίσχυρν της ναυτιλίας μας πού
κατ ' ούσίαν άστειεύονται μέ τήν κατάσταση που έπι ψηφίζουμε κάθε φορά άρχηγό αύτόν πού συμφέ - κρατεί στά κόμματα για έναν και μοναδικό λόγο. Δ ότι άποδίδει πιστά τήν άντίληψη πού ύπάρχει σέ δλη
Ύπό τήν διεύθυνσιν τού Charies Munch & Sei Ow
& μέ τήν όρχήστρα Βoston Symphory Orchest
ΒΕΕTHOVEN
"Εχωμιά ραία ίδέα!ν είπε ό άμφιτρύων τής συLΕΒENDARYRECOROINGS
Συνέχεια στήν σελ. 2
PIΖΑ, στό ΚΚΕ , σέ όλα . Καί εύκαιρίας δοθείσης νά
Οι κέξ άπορρήτων
του Καραμανλή
ρει τόν Κυριάκο! Καί αύτόν πού βλάπτει τόν Τσ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
πρα . Μέ αύτόν έχουμε πρόβλημα άλλως τε Νά, στό Τήν κοινωνία, άπό τά πιό ψηλά μέχρι τά πιό χαμηλά
ΠΑΣΟΚ καλή ρα , μπορουμε νά γράψουμε χίλιους στρματα , γιά το πολιτικό μας σύστημα . Ή ίδιότης
δικούς μας . Δέν κοστίζει τίποτε . Τζάμπα είναι . Και του μέλους κόμματος ήταν κάποτε ίερή . Σήμαινε
Συνέχεια στήν σελ. 3
Εμφύλιο> στήν Γαλλία γιά
τήν προσθήκη της ούδέτερης
άντωνυμίας  μέ ρτησε ό Τάκης
Λαμπρίας , όταν τελείωσε
τό τηλεφνημά του μέ τον
ύπουργό Βιομηχανίας . Ση
κνω τούς μους μου , και
είδα τόν Λαμπρία νά έκνευρακολουθείς τήν πολιτική
τότε;>. Η συζήτηση έμεινε
στή μέση , γιατί τόν φναξε ό Καραμανλής . Ντράπηκα γιά τήν άσχετοσύνη μου
καί άρχισα νά ρωτάω πο ός είνα ό Κονοφάγος . Βouλευτής Πρεβέζη , μού επε δ
ένος Πρύτανης του Πολυτε
. Τό Εθνικό Μουσείο του Ρiο ντέ Τζανέιρο άνεκοίνωσε ότι άνεκαλύφθη ένα νέο είδος πολύ σπάνιουν δεινοσαύρου, ένα θηριόποδο χωρίς δόντια πού
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ 3
Συνέχεια στήν σελ. 8
20-11-2021