Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
19 Νοεμβοίου 2021
Αβδιού προφήτου, Βαρλαάμ μάρτ . Ηλιοδρου και Εύφημίας μαρτ.
Πανσέληνος 1 Άνατολή ήλίου 7.10-Δύσις ήλίου 5.11
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι Οερμοκρασία Εως 16β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νεφσεις και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ. 42116
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ> ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
Ελλην δικαστής ζητεί νά άναγνωρισθούν
σύλλογοι στήν Θράκη ς τουρκικον!
ΌΙωάννης Κτιστάκις, μέλος του Εύρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , στρέφεται κατά
τής άποφάσεως του Αρείου Πάγου!-Νερό στόν μύλο της έπιχειρηματολογίας τής Όμοστονδίας <Τούρκων Εύρπης
Κεντρική έπιλογή τοϋ Μαξίμου ό διορισμός του άντί τής διακεκρμένης καθηγήτριας Φωτεινης Παζαρτζή
Τού Εύθυμίου Π. Πέτρου
τουρκικν , των συλλόγων τν μουσουλμάνων της Θρά
κης! Εστράφη έτσι κατά άποφάσεων του Αρείου Πάγουπού έχουν τελεσιδίκως κλείσει αύτό τό ζήτημα τής
τουρκικής διεκδικήσεως , Yiοθέτησε τήν έπιχειρηματολογία τν τουρκικν σωματείων , την δποία μέ μεγά λη προσοχή είχε άπεργασθεί ή Άγκυρα.
ΕΙΝΑΙ "Ελλην δικαστής . Η Ελλάς τόν έστειλε στό
Εύρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρπου .
Τόν έτίμησε . Το Μέγαρο Μαξίμου τόν ύπεστήριξε
πάση δυνάμει παρ ' δτι τά προσόντα του είχαν χαρακτηρισθεί όριακν άπό τήν άρμόδια έπιτροπή έμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Εύρπης . Περίμενε
λοιπόν κανείς άπό έκείνον νά ύποστηρίζει τό δίκαιον
της Συνθήκης τής Λοζάννης. Αύτός όμως φέρεται νά
υποστηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας. Ο λόγος για τον
Ίωάννη Κτιστάκι, ό δποίος σέ διαδικτυακό κπάνελ
ήκούσθη ύποστηρίζων δτι ή Ελλάς πρέπει νά άναγνο
ρίσει τίς άποφάσεις πού ζητούν την άναγνριση σάν
Δέν είναι τυχαίον δτι θριαμβευτικά ένεφανίσθη στά
μέσα ένημερσεως ό πρόεδρος τής λεγομένης Εύρωπα κής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABΤI )
Χαλήτ Χαμπίμπογλου νά δηλσει: Όπως άνέφερεξε κάθαρα καί ό δικαστής άπό τή χρα μας στό ΕΔΔΑ,
Συνέχεια στήν σελ . 3
"Ο Τωάννης Κτιστάκις
Ηκαθηγήτρια Φωτ. Παζαρτζή
Ε ΌΧαλήτ Χαμπίμπογλου
του Μανλη Κοττάκη
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11
Ανεπιθύμητοι
οι άνεμβολίαστοι
σέ όλους τούς
κλειστούς χρους
ΕΣΤΙΑ
Έστίες άνάφλεξης τό 2022
παρουσιάζει ένα μεγάλο άφιέρωμα στόν λαϊκό μας ήρωα
ΤΑ ΝΕΑ είναι και καλά και κακά . Τά καλά νέα είναι Ελλάδος. Αύτή είναι ή θετική άνάγνωση των πραγότι οί Τουρκοι ένοχλουνται άφάνταστα άπό τήν παρουσία του άμερικανικού στρατου στήν Άλεξανμάτων , και μακάρι νά ίσχύει.
Bασιλιάς
του Γέλωτοφ
Υπάρχει όμως και ή άλλη τήν όποία είμαστε
δρούπολη, και τά διαβήματα πού έκαναν στίς ΗΠΑ υποχρεωμένοι νά έπισημάνουμε . Δεδομένου ότι
ΟΥΔΕΙΣ άνεμβολίαστος θά έπιτρέπεται νά είσέρχεται σέ κλειστούς χρους
από την προσεχή Δευτέρα , όπως έξή γειλε δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μ τσοτάκης , δ όποίος χθές άπηύθυνε μήνυμα άπό τηλεοράσεως . Ετόνισε ότι αυτή
κείναι μία άμεση ένέργεια προστασίας
και, άσφαλς , μία έμμεση προτροπή να
έμβολιαστούνο . Η είσοδος μέ rapid test
θά συνεχισθεί μόνον γιά τίς έκκλησίες
μακριά άπό τά φωτα τής δημοσιότητος ήταν έντοτά Βαλκάνια (μέ χρες αίχμής τήν Βοσνία καί τά
να. Λέγεται μάλιστα ότι ή διπλωματική τους υπη. Σκόπια), ή Ουκρανία (καί είδικτερα ή Κριμαία) , το
ρεσία είχε ζητήσει άπό τόν ΠρόεδροΕρντογάν να Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ή Σινική Θάλασσα και βεβαί μήν έγείρει ποτέ δημοσίως αυτό το θέμα γιά λόγους πρεστίζ, είς μάτην όμως. Ο Σουλτάνος άστραως ή Ανατολική Μεσόγειος, είναι δυνητικές έστί
ες άνάφλεξης του κόσμου του 2022, καλόν είναι
Ψε και βρόντηξε άπό όργή . Πίσω άπό τήν άμερικα- νά προσέχουμε τήν κινητικότητα που άναπτύσσεΕΣΤΙΑ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
νική παρουσία στήν Αλεξανδρούπολη φαίνεται νά
ται στήν περιοχή μας, Όπου τίποτε δέν είναι δεδούποκρύπτεται ή προοπτική μιας άρρητης συμφωνί- μένο. Αυτές τίς μέρες συμβαίνουν ένδιαφέρουσες
ας μεταξύ Έλλάδος και ΗΠΑ: ή έλληνική διπλωμα- έξελίξεις , και όσοι διακινουν τήν θεωρία τής άπομονωμένης Τουρκίας καλόν είναι νά τίς έχουν ύπ
σεως στήν περιοχή των Βαλκανίων καθς οίκοδο- όψιν τους. Τό γεγονός ότι ή συνάντηση Μπάιντενμει σχέσεις έμπιστοσύνης και μέ τήν Σερβική, και Ερντογάν έξελίχθη κε όπως μας είπθηκε άπό
μέ την Άλβανική , και μέ την Βουλγαρική άλλά καί άρμόδια χείλη σέ αδιάλογο κωφν, είναι καλό για
έμας , άλλά δέν άρκεί . Καί τουτο διότι : Πρτον , οί
Τουρκοι άνοιξαν γιά πρτη φορά μετά τό 2013 δί αυλο έπικοινωνίας μέ τούς Ίσραηλινούς. Η παρά
δοση των Ίσραηλινων κατασκόπων άπό τήν Άγκυτία άναλαμβάνει ρόλο έμπροσθοφυλακής της ΔύΈπίσης ο Πρωθυπουργός άνεκοίνωσε ότι τό πιστοποιητικό είσόδου σέκλει στούς χρους για έμβολιασμένους άνω
τν 60 έτν παύει νά ίσχύει έπτά μήνες
άπό την έκδοσή του , προκειμένου νά
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ατοκτήστε τό 5ο CD
μέτήν 9η συμφωνία το0 Βecthaven
μέ τήν Σκοπιανή κυβέρνηση.
ΒΕETHOVEN
Μέ τήν τελευταία , ύπό τήν έννοια ότι δέν άποτέλεσε έκείνη τήν πηγή τν προβλημάτων της,
άλλά κυρίως τά Τίρανα, ή Αγκυρα και ή Σόφια."Εναντι αύτής της έξυπηρετήσεως νά καλύψει τό κενό ραστήν Ιερουσαλήμάποτέλεσε για τόν Ερντογάν
ίσχύος πού άφησαν οί ΗΠΑ πίσω τους άλλά καί του την ίδανική άφορμή που άναζητούσε για νά μιλήάνοίγματος της διπλωματικής μας βεντάλιας στόν
Άραβικό κόσμο καί τήν Αφρική , ή Αθήνα λέγεται ότι ομίλησε και μέ τόν Πρόεδρο καί μέ τόν πρωθυέξασφάλισε έγγυήσεις άσφαλείας άπό τίς ΗΠΑ. Στό πουργό . Δεύτερον , τά "Ήνωμένα Αραβικά Έμιράτα
μέτρο του δυνατου βεβαίως . Επί της ήπειρωτικής
iEENOARY ΝECOROS
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΠΕΝΝΙΕΣ
σει μέ την ήγεσία του Ίσραήλ . Καί τά κατάφερε .
Η Λυδία Κονιόρδου έομηνεύει
Συχελιανό για τήν Έλευσίν 2123
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ενα άρωματοπωλείο στήν Θεσσαλονίκη άπεφάσισε νά μπλοκάρειν τους έμβολιασμένους καί νά
τους έξυπηρετεί, όπως καί τους άνεμβολίαστους
μέ τήν μέθοδο click away. Oi ίδιοκτήτες Τής έπιχειρήσεως, μάλιστα , άνέβασαν φωτογραφία μέ τήν
σχετική τους άνακοίνωση στήν όποία σημεινουν:
ΚΕίναι άδύνατον νά δεχτούμε τόν όποιοδήποτε διαχωρισμό τν άνθρπων . Είναι άδύνατον νά δε χτούμε νά κάνουμε τύς έλεγκτές ρωτντας προσωπικά δεδομέναω . Καί συνεχίζουν: <Αγαπημένοι
μας πελάτες! Στό κατάστημά μας θά σας έξυτηρε
τούμε όλους άπό τήν πόρτα μέ μόνη έπίδειξη τό
χαμόγελό σαν.
Τέλος οί καυστήρε
θερμάνσεως πετρελαίου
άπό τό 2030
Αλληθωρίζει
τουρκικά
ό Πέδρο Σάντσεθ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ στόχους γιά την μείωση τν έκπομπν
άερίων του θερμοκηπίου, στε έως τό 2050 ή 'Ελλάς
νά καταστεί κλιματικς ούδέτερη, προβλέπει δ νέος
κλιματικός νόμος που παρουσίασε ό ύπουργός Περιβάλλοντος και Ένέργειας Κστας Σκρέκας . Ταυτοχρόνως θεσπίζονται και ένδιάμεσοι στόχοι για μείωση
ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ στήνΆγκυρα τόν Ισπανό Πρω θυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, δ Τούρκος Πρόεδρος Τα γίπ Ερντογάν προανήγγειλε τήν άγορά ένός δεύτερου
άεροπλανοφόρου και πιθανς και ένός ύποβρυχίου ,
έπιχειρντας νά δημιουργήσει άντίβαρο στήν έλληνο-γαλλική συμφωνία άμυντικής συνεργασίας .
Συνέχεια στήν σελ.4
(σελ7)
Ή Φιγαλία
καί ό Ναός της,
στό Σήμερα
. Ενας έργαζόμενος καταγγέλλει τόν έργοδότη
του άφού άνεκάλυψε ότι πείραζε τό ρολό, μέ άππο τέλεσμα κάτι τέτοιο νά έπηρεάζει τόν μισθό του Ό
έργαζόμενος ίσχυρίζεται ότι τό άφεντικό του Εβαζε κάθε μέρα 15 λεπτά μπροστά τόρολό, που εχε
ς συνέπεια έως καί μία ρα άπλήρωτης έργασί
aς κάθε έβδομάδα . Σύμφωνα μέ τήν καταγγελία, δ
έργοδότης είχε πεί στούς ύπαλλήλους του νά τηγαίνουν 10-15 λεπτά ένωρίτερα κάθε μέρα, προκειμένου νά προετοιμάζονται. Ωστόσο, παρ ' ότιοί
έργαζόμενοι πήγαναν στίς 6.45 κάθε μέρα , άρχισαν να παρατηρούν ότι τό άφεντικό τους πήγαιε
τό ρολόι στίς 7. Όταν παρατήρησαν ότι κάτι τέ
τοιο γινόταν κατ' έξακολούθησιν άρχισαν νά πη
γαίνουν στίς 7 κάθε πρωί Το άφεντικό όμως ς
άντίποινα βαζε τ ολόι στίς 710. Πς νά τό
άντιμετωπίσω αύτό ; Χάνω πάνω άπό μία ρα
έργασίας κάθε έβδομάδα έδ καί μήνε έγραψεό
έργαζόμενος, ό όποιoς έλαβε ένα κύμα συμπαραστάσεως , Oι περισσότεροι τόν συνεβούλεψαν νά
μαζέψει άποδείξεις προτού καταγγείλει τό άφεντικό του στό υπουργείο Εργασίας
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΜΕΡΟΣ '
Θά έμβολιαζόταν ή Άθανασία του Αίγάλεω καί ό Καματερός
Μέ κοίταζε μέ συγκατάβαση . Απορ μέ έσένα,
που είσαι άνθρωπος εύφυής καί μορφωμένος καί δέ χεσαι έτσι, άδιαμαρτύρη
τα, όλο αύτό τό παραμύθι μέ τά έμβόλιαν Δέν μιλούσα μέ κανέναν τυχαiο . Μέ
Επιχειρηματία , άνθρωπο τής
κπιάτσαφ , που χτίζει περιουσία και που διαχειρίζεται
oίκτο . Μά, Τί λές καημένε;
Τέσσερα " ράπιντ τέστ τήν
έρδομάδα κάνω ν μού λέa, δ
άφελής , πού άκόμη δέν έχει ξη κάρνητικόν . Άν , δμως ,
καταλάβει δτι έάν τό ρά- αύριο δείξει <θετικόν και δ ν
πιντο στό όποίο θά ύποβληθε αύριο, δείξει θετικός, θά
έχει αύτομάτως θέσει ύποΨηφιότητα γιά κάποιον θά λαμο Νοσοκομείου (άπλό ή
κέντατικήν)! Καταλαβαίνε
Ο ΝΑΟΣ του Επικουρίου Απόλλωνος,
που γιάτρεψε τούς Φιγαλιείς, δεσπόζει στό τοπίο του Λυκαίου όρους καί
άτενίζει τίς θάλασσες πρός Νότον και
Δυτικά. Τόν έχτιζαν γιά τήν εύγνωμοσύνη τους πρός τόν Θεό , γιά δέκα
χρόνια. Άπό τό 421 έως τό 411 π.Χ. Οί
κτήτορες του Ναου ,οί άρχαίοι Φιγα
λιείς, άνέθεσαν στόν Ικτίνο, στόν ίδιο
άρχιτέκτονα που είχε χτίσει τόν Παρθεννα τής Άθήνας , την άρχιτεκτονική μελέτη και έφαρμογή του Ναου.
άριστα τίς πιχειρήσεις του
συζητούσα .
Τε που έχουμε φθάσει; Πάνε
και κάνουν τέστ και ήσυχάζουν μόλις έμφονισθε ή ένδειΚι έσύ , άνθρωπος πού
συναντάτα μέ πολλού , που
ταξίδεύει , πού έχα κόσμο στό
γραφείο του, πς μπορες καί
λειτουργείς άνεμβολίαστος;
τόν ρτησα, πιστεύοντας ότι
κάνω ρελάνs . Αύτή τήν φορά μέ κοίταξε και μέ όλίγον
είναι έμβολιασμένοι , θά τρe
χουν καί δέν θά φθάνουν!
Μά έίνοι δυνατόν νά μήν
έμβολιάζεσαι; ΤΙ συμβαίνει
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5