Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5070- ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Μεγάλες ζημιές στο 2ο ΕΠΑΛ
• Άγνωστοι, αφού κατέστρεψαν τον συναγερμό,
προκάλεσαν ζημιές στο
κτίριο και αφαίρεσαν
είδη και χρήματα από το
κυλικείο...
• Όπως μας είπε ο διευθυντής του ΕΠΑΛ κ.
Τάσος Τσίρας, η ζημιά
που προκλήθηκε αποτιμάτε κοντά στα 1400€.

Δήμοι

Δήμοι
Θεοφ. Στάθης: Ενισχύουμε
την εξωστρέφεια και τον
πρωταγωνιστικό ρόλο μας
στη νέα εποχή

s

s

Óåë. 12

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Γ. Κωτσός: «Να προβλεφθεί αυξημένη μοριοδότηση στους αγρότες που
επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ

s

Óåë. 9

Óåë. 5