Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 25- Κυριακή 26
Σεπτεμβρίου 2021
Εύφροσύνης όσίας και Παφνουτίου του πατρός αυτης
Σελήνη 18 ήμερν 1 Άνατολή ήλίου 7.15 -Δύσις ήλίου 7.17
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία μέ μετρίους βορείους άνέμους , Θερμ. έως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι νότιοι μέτριοι. Θερμ. έως 25β.
Άριθμ. φύλ. 42070
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑΤΑΕΚΑΝΕΟΕΛΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ
ΒΑΦΤΙΖΕΙΕΞΑΡΣΗ> ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ
Ίδού πς όμιλούν οί Οίκουμενικοί Πατριάρχες
στούς Τούρκους, Άρχιεπίσκοπε Άμερικής
Βαρθολομαίος Ήέληνιή μειονότης ύπέστη διωγιούς- Κατεπατήθη ή περιουσία της, νά της άποδοθε !
οί δελφίνοι βλέπουν μόνο τήν δόξα του άξιματος, όχι τούς άλάλητους στεναγιούς
ΤΑ όσα θλιβερά συνέβησαν στήν Υψίστου . Γιά νά θυμαται όποιος
Νέα Υόρκη, μάς ύπομιμνήσκουν περνάει δίπλα άπό αύτές , δτι δ
τό γεγονός τό θλιβερό, ότι ή ίστο-.
ρική έλληνοχριστιανική πρωτεύ- έχει τόν Σταυρό του μαρτυρίου ,
ουσα παραμένει ύπό κατοχήν. Οί
ίεράρχες τής κεφαλής της Ορθοδοξίας καθημερινς έκβάλλουν
τούς κάλαλήτους στεναγμούς κατά την έκφραση του Πατριάρχου
Βαρθολομαίου . Υπάρχουν πύλες
τού Πατριαρχείου στό Φανάρι πού
έκλεισαν δριστικς όταν κάτω
άπό τούς θόλους τους βρήκαν μαρτυρικό θάνατο οί λειτουργοί το
Είναι ίδιαίτερα βαρύ τό έργο
του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως , δ όποίος πρέπει νά πηδαλιου
χεί έπιδέξια τό πλοιο της Εκκλησίας έκπληρνοντας τούς σκοπούς
τής οίκουμενικής άποστολής του ,
χωρίς νά παραμελεί τήν άσφάλεια
του ποιμνίου του , τό όποίο παραμένει σέ όμηρεία υπό τόν τουρκικό
ζυγό . Τά τοποθετεί δλα αυτά στήν πραγματος, την δόξα , τήν τιμή , τό
προσήκουσα θέση ό Οίκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σέ
όμιλία του έπί τη συμπληρσει 30
έτν στήν κεφαλή της Ορθοδοξίας:
ΚΔέν είναι εύκολο τό έργον , υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλές
προκλήσεις , πολύ άλάλη τοι στεναγμοί Ο κόσμος βλέπει τή δόξα
του πατριαρχικού άξιματος, ίσως
και οι άδελφοί ίεράρχες , οί όπο ο
θά ήθελαν νά μέ διαδεχθούν, βλέπουν κυρίως αυτήν την όψη τοϋ
θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως
τόν όποίο αίρει ό έκάστοτε Οίκουμενικός Πατριάρχης."Ενα βάρος
πού μόνον δ ίδιος δ Πατριάρχης
γνωρίζει και πού πρέπει νά τό ύποπτεύονται έκείνοι πού βλέπουν ότι
οί έξελίξεις μπορεί νά όδηγήσουν
μια μέρα τά βήματά τους νά κρατήσουν σύμβολα πού κάποτε φεγγοβολούσαν σέ μία κραταιά αυτοκρατορία .
νά είσαι Οίκουμενικός Πατριάρχης δέν είναι μικρό πράγμα , άλλά
ύπάρχουν άπό την άλλη πλευρά, ή
Συνέχεια στήν σελ .4
Η ΌΆοχιεπισκοπος
Αμερικής Έλπιδοφοος
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
οίμνηστήρες
τής ΔΕΗ
Ίσλάμ στήν Θεολογική τής Χάλκης;
Ο Ελπιδοφόρος, ό Καλίν καί τό Κυπριακό
,Τό αδόγμα
Τράμπν
γκυριαρχεί
ΑΠΟ τήν περασμένη άνοιξη ή διοίκησις τής ΔEΗ σέ συνεργασία μέ την Κυ βέρνηση και έπενδυτικές τράπεζες σχε
δίαζαν τήν έμμεση ίδιωτικοποίηση τής
είσηγμένης . Τό τελικό σχέδιο κκλείδωσε> τόν Ιούλιο καί άπό τότε ξεκίνησαν
σειρά έπαφν μέ funds και θεσμικούς
έπενδυτές , προκειμένου να βολιδοσκοπηθεί τό ένδιαφέρον τους για νά συμμε
τάσχουν στήν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τής έταιρείας . Συμφνως πρός πηγές τής ΔΕΗ, οι συζητήσεις άνέδειξαν
τό ίσχυρό ένδιαφέρον πού έκδηλνεται
άπό έπενδυτές γιά νά είσέλθουν στό μετοχικό κεφάλαιο της έπιχειρήσεως .Όπως
σημεινει ή διοίκησις της ΔΕΗ κατόπιν
είδικής διαδικασίας πού ήκολούθησε γιά
ΣΥΝΤΟΜΟ μάθημα πατριδογνωσί
ας ς είσαγωγή: Κάθε φορά που
έμφανίζεται σε δεξίωση στό έξωτερικό ό Πρόεδρος τής Κυπριακής
Δημοκρατίας , ό Ερντογάν άκυρνει τήν συμμετοχή του. Τήν αύτή
άκριβς ρητή έντολή έχουν και
οι 'Ύπουργοί του : νά έξαφανίζονται στήν θέα του Άναστασιάδη.
Επί δεκαετίες άντιστοίχως τό ιδιο
άκριβς πράττουμε καί έμείς. Κατά
μείζονα λόγο . Μέ έξαίρεση την μάλλον τυχαία συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά- στασιάδης. Μετά τό μάθημα πατριδογνωσίας, έπί
κη μέ τόν Τουρκοκύπριο ήγέτη Τατάρ , κατά τήν διάρκεια ένός μπρέκφαστ στήν κουζίνα ξενοδοχεί - ξερους και υποκρίνονται πς δέν καταλαβαίνουν
ου στίς Βρυξέλλες καί τήν έπίσημη συνάντηση του ποιός είναι ο πραγματικός άντίκτυπος της άπότέως Γραμματέα του ΑΚΕΛΆνδρου Κυπριανου μέ φασης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφότόν Τουρκο 'Υπουργό Εξωτερικν Μεχμούτ Τσα
βούσογλου στήν Άγκυρα πρό τριετίας , είναι παγία στήν Νέα'Ύόρκη, άπέναντι άπό τόν ΟΗE, παρόντος
ή πρακτική Ελλαδιτν και Κυπρίων άξιωματούχων του Τουρκοκύπριου ήγέτη Τατάρ (και σπεύδουν
νά γυρίζουν τήν πλάτη στούς είσβολείς όπου τούς νά προτάξουν τά στήθη τους για νά τόν ύποστηαπετυχαίνουν" , Είναι στοιχειδης πράξη έθνικού ρίξουν ) ή άσχετοι και άνιστόρητοι είναι ή μειοδόαύτοσεβασμο0. Υπάρχουν πράγματα σέ αυτή την
ζωή πού δέν τά γιατρεύει ποτέ ο χρόνος! Η άπο- Έλπιδοφόρου στήν έκδήλωση δέν ήτανή συνάμασίας: βρίσκεται σέ πλήρη έξέλιξη
όργιδες παρασκήνιο για τήν άνατροπή τν ψηφισμάτων του OΗΕ
πού προβλέπουν διζωνική-δικοι
νοτική όμοσπονδία ύπέρ της χαλαρής συνομοσπονδίας που προω
θουν ύπουλα οί φίλοι μας οιΑγγλοι,
στά Ήνωμένα "Εθνη. ο Υπουργός
Έξωτερικν Νίκος Δένδιας καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στήν
Νέα 'Υόρκη γιά τήν άνατροπή τν
βρεταννικν σχεδίων, Το ίδιο καί ό Πρόεδρος Ανατης Μβνας
Καλίν
(σελ.6)
Τό μέγα λάθος
του Κστα
Μπακογιάννη
του πρακτέου τρα : όσοι λοιπόν κάνουν τούς άνήΣυνέχεια στήν σελ. 2
ρου να παραστεί στά έγκαίνια τουρκικού κτιρίου
Ό έλληνισμός, ό μοναδικός
<-ισμός πού γέννησε
την Δημοχρατία
καί έθρεψε την Ανθρωπιά
τής Ζέζας Ζήκου
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ πάνε άντίθετα
στόν χρόνο καί στήν Ίστορία , όπως
τούλάχιστον τήν έννοούν νεοφιλελεύθεροι και μαρξιστές, δηλαδή ς
μία γραμμική καί άναπόφευκτη πορεία της κοινωνίας καί του άνθρπου πρός τά έμπρός . Ή λήθη είναι
τό τελευταΐο στάδιο όλοκλήρωσης
μιας γενοκτονίας ή μιάς έθνικής τρα
γωδίας-όπως πιστεύουν καί διακηρύσσουν σύμφωνα μέ την άθλια θεωρία τους-πού έξυτηρετεί τά ύπουλα σχέδιά τους . Νά ξεχαστούν άπό
όλους, σάν να μή συνέβησαν ποτέ . 'Η
θλιβερή είκόνα του δημάρχου Αθηναίων Κστα Μπακογιάννη νά ύποδέχεται χωρίς τήν πρέπουσα εύπρέπεια μιάς σεμνής τελετής τόν δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης , Έκρέμ
"μάμογλου, άνοίγει ξανά πληγές που
αίμορραγουν άκόμη άπό τό τουρκι
κόπογκρόμ της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου του 1955.
τες . Ας έπιλέξουν. Τό πρόβλημα μέ τήν παρουσία
Του Δρος Εύριπίδη Στ. Στυλιανίδη*
ους έχει έπιπρόσθετη σημασία αύτήν τήν έποχή
για έναν έξαιρετικς σημαντικό λόγο, έθνικής σηΣυνέχεια στήν σελ. 4
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
Κοιτική παρουσίασι
Ό Σταυρος
Ξαρχάκος
τό δημοτικό
τραγούδι
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η ΕΜΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
1821-1830
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ή Ελληνκή Έπανάσταση
1821-1830
του Όμοτ. Καθηγητού
του Ιονίου Πανεπιστημίου
. Μία πρωτότυτη κίνηση ύπέρ του έμβολίου Υιά
τόν κορωνοιό έκανε γραφείο τελετν στήν Βόρειο
Καρολίνα κΜήν έμβολιαστείτε γράφει ή διαφήμισις στά όχήματα του γραφείου τελετν, έχοντα
σαφέστατο στόχο να δείξει πς όποιος δέν έμβολιάζεται έχει άρκετές πιθανότητες νά τούς έπισκεφθεί
ς πελάτης. Αύτό γίνεται κατανοητό και στήν ήλε
κτρονική πλατφόρμα τους , όπου τό σύνθημα είναι
άκόμη πιό καλό: Εμβολιαστείτε τρα, άν όι τά
λέμε σύντομα. Μάλιστα άν κάποιος έκανε κλίκ πάνω στό Εμβολιαστείτεν, Τότε θά μετεφέρετο άμέ
σως στήν ίστοσελίδα τού ύπουργείου Ύγείας τής
Βορείου Καρολίνας όπου και θά μπορούσε νά πρoγραμματίσει τό ραντεβού του γιά τό έμβόλιο.
Λεπτομέρ8ες στήν σελ. Π
Λεπτομέρειες στήν σελ. 9
Απελπισία πιό βαθιά και άπό τς
άπελπισίες τίς διαχρονικές , ή διαπίστωση τής έλλειψης σεβασμου στόν
Συνέχεια στήν σελ. 6
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μέμία άδεια έπαιτείας, ή Ελλάς εύγνωμονούσα
Σάν σήμερα , 25 Σεπτεμ βρίου του 1849, άπεβίω - θέση έπαιτείας , στό σημείο
σε, στόν Πειραιά , δ Νικήτας
Σταματελόπουλος , όΝικηταράφ τής Επαναστάσεως
του 1821. Η Ίστορία άναφέρει ότι δ Νικηταράς έφυγε λος είναι μία άπό τίς πλέ
άπό τήν ζωή τυφλός , πάμπτωχος και έπαίτης, καθς ή Πολιτεία του είχε δι αθέσει- ς προνόμιο-μία φόβος και τρόμος γιά τους τική άλλά καί στήν έπιχειρηματικότητα . Απέτυχε καί
λό , δημοφιλέστατος στούς στίς δύο περιπτσεις , καθς
πολεμιστές του και-όπως στήν μέν πολιτική δέν μπορούσε νά άνταγωνισθεί τους
..Τολιτικούς, στήν δέ έπιχερηματικότητα βρέθηκε πολύ
σύντομα ύπό τό βάρος τν
τραπεζικν δανείων . . .
έχθρούς , στρατηγικό μυαDont
όπου βρίσκεται σήμερα δ
ναός τής Εύαγγελιστρίας,
στόν Πειραιά
vaccinated.
κον Witmore ov
Funeral Home
Ελεγαν-δίκαιος στήν διανομή τν λαφύρων.
έχουμέφωνή!
Ο ΣταματελόπουΌταν ή μεγάλη περιπέτεια τελείωσε μέ τήν ν κη τν Ελλήνων , ό Νικη
ταράς άνεμίχθη στήν πολι1803-004-034%
Ανανεωομένη κιοκόμη πιο δυνατή!
ον δραματικές μορφές του
άπελευθερωτικού άγνος.
Άδάμαστος πολεμιστής ,
P pontosvews.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ . 12
25-09-2021 .