Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
|Αυγούστου |
[Κοημερινή οικονομκή eιδική ερτμερίδα Διακηρύζων Δημοιροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7444
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΑΠΟzημισειs:
Το στοίκημα
tns άμεσηs
εκταμίευσηs
και ο ρόλos
του Ε9
Eispraxis:
Ηλεκτρονικός κλοιός για
τοus οφειλέτεs τns Εφορίαs
Η ΑΑΔΕ αποκτά νέο
σύστημα που θα παρακολουθεί το προφίλ και
την περιουσία
οφειλέτη - Αυτόματα η
είσπραξη οφειλν
Με τα ληξιπρόθεσμα
χρέη προς την Εφορία
να έχουν εκτιναχθεί
στα 109 δις . ευρ η
ΑΑΔΕ στήνει το Με.
γάλο Αδερφό που θα
βλέπει και θα παρακολουθεί το "rρoφίλ και
την περιουσιακή κατάσταση κάθε οφειλέτη.
Παράλληλα θα ανταλ.
λάσσει στοιχεία και
πληροφορίες με κράτη
- μέλη της Ε.Ε. αλλά κατασχέσεις , πλειστη
και με το Κτηματολό- ριασμοί περιουσιακν
γιο και το ΓΕΜΗ θα στοιχείων οφειλετν ) .
αποκτήσει η ΑΑΔΕ
μέχρι το τέλος του
έτους.
Την ίδια ρα , σχεδιά - φυσικν και νομικν
ζεται ένα σύστημα που
θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των
Να ξεκινήσει σε
λίγες μέρες μετά την
έναρξη των αιτήσεων
τος καταβολές των
πρτων
αποζημισεων φιλοδοξεί το
υπουργείο Οικονομικν στε να στείλει
έμπρακτα το μήνυμα
της κρατικής αρωγής
Υπενθυμίζεται ότι το
συνέχεια στην 11
ούνται νέοι μέθοδοι ελληνική φορολογική
και τελωνειακή διοί
κηση να αναπτύξει αυτοματοποιημένο
μηχανισμό για τη διαχείριση των οφειλν,
στε να είναι σε θέση
να εξασφαλίσει τη βέλ
τιστη συλλογή αυτν
των επιδόσεων.
Το νέο πληροφοριακό
σύστημα με την ονομασία Εispraxis" θα
δημόσιους φορείς με σκιαγραφεί το προφίλ
ροφορίεςς για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του εικόνα από
όλα τα πληροφοριακά
συστήματα της ΑΑΔΕ,
το Taxis , το Taxisnet , το
το Elnxis
καθς και από τρίτους
(Κτηματολόγιο,
και τεχνολογίες στο
πλαίσιο της αναγκαστι
κής είσπραξης οφει .
(δεσμεύσεις ,
Icisnet .
ΣυνταξιούΧΟΙ: Σε εκΤο έργο αφορά την
παρακολούθήση ληξ
πρόθεσμων οφελν
ΓΕΜΗ.
κρεμότητα
Πέντε Πακέτα
αυξήσεων και
αναδρομικν χρεν εν ενεργοποιΓια κάθε οφειλή θα
ηλε κτρονικός φάκελος ο
οποίος θα ενημερνετου κάθε οφειλέτη ται σε πραγματικό
συνέχεια στην 10
δημιουργείται
προσπων προς τους
έμφαση στη φορολο γία. Σκοπός του είναι η
καθς θα αντλεί πλη.
Πρωτογενές
έλλειμμα
Η αδυνα μία του
ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί
στις υποχρεσεις του
αποδεικνύει την αποκαρδιωτική εικόνα
που παρουσιάζει στην
κοινωνία ο ασφαλιστι.
κός φορ γεα στην 2
το πρτο επτάμηνο του 2021
Σελίδα 9