Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
Καραμανλής προς Μπάρτζκα
Eaινάaτέλος του 2021
το μεγάλοαρδευτίκό έργο
ΒεργίναΜέλίκη-Αιγνιο
Αναζωπύρωση λόγωισχυρν. ανέμων χθες το απόγευμα.
στηφωπατης Ζωοδόχου Πηγής
91θάκης 2, Βέροια 23310 23544
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
οurίoτηκεη πλατεία
στην είσοδο του Σέλίου!
Etετομότητα ΠΕ.Η πθίας, Δήτι, Πυροσβεστική, εθελοτές, φορείς
"ΕΥΝΑΓΕΡΜΟΣ"
και στην Ημαθία,
Αποζήμισει
σήμερα
απο τον
-Στην Ημαθία, 98.158,18 για 104 δικαιούχους
ειδοποίησης
έκτακτης
ανάγκης για
κίνδυνο
Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας
σε δάση και δασικές εκτασεις τουνομου;
πυρκαγιάς χθες
και στη Βέροα
Σελ 2
ένα εομλος
NΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
COFFΕΕ ISLΑND
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
Στην Εθνική Ελλάδος!
η Λένη Λαζαρίδου
ηλαισιωμένοs ano oμόδα όρ στων καθηγτν
Τα Πάντα, Παντού.
DELIVERY
Καθημερινά : 7.00 με 21.00
Σαβ/κα: 8.00 με 21.00
AcS ΑΛΕΙΑΝΔΡΕΙΑΣ
Βεtoonoύλου 113, Τηn: 23330-28050
AS BΕΡΟΙΑΣ
Γληροpoprθείe γo τα nραγρόμμαα σnoδν μα|
Θεαoλονίκns S0 ,Τηa 23310-75400
οΝΤΟΥ 25
ΤΗA 2331021022
Πλατεία Ρακτιβάν 4-Βέροι
Τηλ.: 23310 70070
ACS NAΟΥΣΑΣ
ΤHL 23310 21021
καμπίτη & Βορωνοs 28, Τn2332052244