Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27836
www.dimoprasion. gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Υψηλότερες
επικουρικές
συντάξεις φέρνει
το νέο νομοσχέδιο
Ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ΜμΕ
από το Ταμείο Ανάκαμψης
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας
διαβούλευσης, το νομοσχέδιο <ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενι άν
εισάγεται προς συζήτηση στις αρμόδιες
Επιτροπές της Βουλής και θα ψηφιστεί
από την Ολομέλεια της Βουλής μετά τις
θερινές διακοπές .
Η μεταρούθμιση του συστήματος Επιχουρικής Ασφάλισης είναι μια μεταρρύθμιση για τους νέους, που επιχειρεί να ανατρέψει την πεποίθηση των περισσοτέρων ότι κδεν θα πάρουν ποτέ σύνταξην,
σημεινουν στο υπουργείο Εογασίας . Το
νέο σύστημα θα λειτουργεί ως
εξής: αντί ενός γενικού ακορπαραμέτρου, έρευνα της Διεύθυνσης Οι κονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπε
ζας σε δείγμα 600 ΜμΕ, εξετάζει το βαθ
μό εξοικείωσης των ελληνικν μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις δράσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης και διερευνά τους
παράγοντες που θα προσδιορίσουν τι δυνατότητες απορρόφησης των σχετικν
χονδυλίων.
Δεδομένης της σημαντικής υστέρησης
σε όρους ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει τις ελληνικές μιχρές επιχειρήσεις ( όπως αποτυπθηκε στην πρόσφατη
σχετική μελέτη της ΕΤΕ) ο βαθμός αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων από τις
ΜμΕ θα κρίνει εν πολλοίς την ουσιαστι χή επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης.
Ξεκινντας από τα αποτελέσματα της
περιοδικής έρευνας πεδίου της ΕTΕ διαπιστνεται ότι οι προσδοκίες των ελληνικν ΜμΕ επανέρχονται σταδιακά σε ανοδική τροχιά, ύστερα από την έντονη χα
θίζηση της οιονομικής δραστηριότητας το
2020. Ειδικότερα , ο Δείκτης
Εμπιστοσύνης των ΜμΕ που ΕΗ,
Με βαρύτερες
Ποινές αδικήματα
του Ποινικού
Κδικα
Με το Ταμείο Ανάκαμψης να προσφέ.
ρει εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης για
τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ) , κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η διάθεση και η ετοιμότητά τους να αξιοποιή σουν αποτελεσματικά αυτή την ιστορική
συγκυρία .
Στοχεύοντας στην αξιολόγηση αυτής της
Με τις νέες τοοποποιήσεις που εν έχρυ
νε χθες το υπουργικό συμβούλιο στον
Ποινικό Κδικα και τον Κδικα ΠοινιΑυστηρά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας
κής Δικονομίας αυστηροποιούνται τα
βαριά ιδιαζόντως ειδεχθή εγκλήματα , τα
σεξουαλικά εγκλήματα και τα εγκλήματα
κατά των ανηλίκων και έμφυλης βίας και
παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος της υφ'
όρων απόλυσης των βαρυποινιτν και .
σοβιτν .
Οι τροπολογίες στους δύο Κδικες που
πρότεινε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας και ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο θα τε θούν άμεσα σε δημόσια διαβούλευση .
Με τις τροπολογίες επιδιαπό την ΑΑΔΕ
Συγκεκριμένες οδηγίες για τις ποινές
( αναστολή λειτουργίας και πρόστιμα).
που επιβάλλονται σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η έκδοση παραποιημένων στοιχείων δίνει με απόφαση του στους ελεγκτές της Α.Α.Δ.Ε. ο Διοικητής της ,
Γιργος Πιτσιλής.
Αναλυτικότερα, κατ εφαρμογή των ι .
σχυουσν διατάξεων νόμου, οι οδηγίες
του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορούν και
στην περίπτωση άσκησης βίας σε βάρος
των ελεγκτν από τους ελεγχόμενους ή
την παρεμπόδιση του ελέγχου , προβλέ
του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστνεται εκ νέου στην ίδια ή σε
άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η αναχριβής έκδοση τουλάχιστον τριν παραστατικν
γ. Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά
που εντός δύο φορολογικν ετν διαπιστνεται από τον ίδιο έλεγχο , η μη έκδοτοιν παραστατικν πλησης, σε οποια
δήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του
υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας τους
3. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματιχής εγκατάστασης σε περίπτωση παρε μπόδισης της διενέργειας του φορολογιχού ελέγχου
- Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάΣΕΛΑ 2
ΣΕΝΑ 3
ση ή η ανακριβής έκδο ση τουλάχιστον
Παραλλαγή του κορονοϊού υπάρχει για
χιλιάδες χρόνια στις νυχτερίδες
Ανησυχία για τις
αποδόσεις των
εμβολίων στην
Πορεία του χρόνου
ξαμενές πολλν κορονοϊν , εντοπίστηχε σε αυτές ένα ακόμη αξαδερφάκιν του
SARS-CoV-2.
Ενας συγγενικός κορονοϊός του
| SARS-CoV.2, ο οποίος ευθύνεται για την
| πανδημία της COVID-19 εντοπίστηκε
σε νυχτερίδες στη Βρετανία , οι οποίες
| τον αέτρεφανν για καρκετές χιλιάδες
χρόνιαν , ωστόσο δεν είναι σε θέση να
| περάσει ακόμα στον άνθρωπο. Εκτός αν
| μεταλλαχθεί.
Και εν οι νυχτερίδες παραμένουν μία
| από τις πιθανές πηγές εξάπλωσης της
| πανδημίας COVID -19 σε ολόκληρο τον
| πλανήτη, καθς θεωρούνται φυσικές κδεπουν τα ακόλουθα:
1. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματιχής εγκατάστασης σε περιπτσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατι
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως
αυτός ο νέος ιός είναι απίθανο να αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για τον άνθρωπο ,
εκτός εάν μεταλλαχθεί , ξεκαθαρίζει το
Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας,
οι ερευνητές του οποίου πήραν δείγματα
κοπράνων από περισσότερες από 50 μι
χρορινόλοφες νυχτερίδες σε
διάφορα ση μεία της Βρετανί - ΣΕΛΙΔΑ 2
Σοκ έχουν προκαλέσει σε εμβολιασμέ
-Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο
έλεγχος και διαπιστθηκαν παραβάσεις
που επισύρουν αναστολή λειτουργίας της
επαγγελματικής εγκατά στα σης, αναστέλλεται:
νους με το εμβόλιο των Pizer-BioNTech
τα δεδομένα που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ , που εμφανίζουν
σταδιακά μεγάλη πτση της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου σκευάσματος έναντι της μόλυνσης από τον κορονοϊό-την περίοδο μεταξύ της 20ης
Ιουνίου και της 17ης Ιουλίου σημείωσε
μείωση 39%.
Εν λοιπόν η μετάλλαξη Δέλτα επελαύνει, η απόδοση του εμβολίου κατακρη
μνίζεται ανά μήνα: 64% καταγραφόταν από 6 ΙουνίουΣΕΛΛΑ 2
α. Αμεσα για 48 ρες, εφόσον διαπι
στνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 παραστατικν
πλησης ή αν η καθαρή αξία των αγαθν
ή των υπηρεσιν που εκδόθηκαν χωρίς
παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρ,
β. Αμελλητί για 96 ρες, εφόσον εντός
ww.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ελβετικό ενδιαφέρον για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου
  Την προοπτική σταδιακής επανεργοποίησης του ιστορικού μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, που είναι το μακρύτερο ανάλογο δίκτυο στην Ευρώπη, συζήτησαν ο Πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γιάννος Γραμματίδης με τον Πρέσβη της Ελβετίας κ. Stefan Estermann. Το δίκτυο θα μπορούσε δυνητικά να εξυπηρετήσει τόσο πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές, όσο και τοπικές επιβατικές ανάγκες. Ο Ελβετός Πρέσβης ενημέρωσε τον κ. Γραμματίδη για την απόφαση της Ελβετικής πλευράς να υποστηρίξει την ολοκλήρωση μίας λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας που βρίσκεται ήδη σε εξέλ�
 • Αλ. Τσίπρας: Γνωρίζαμε ότι θα είχαμε πολιτικό “τέλος” με τη συμφωνία των Πρεσπών
  Την συγκίνησή του για τις «ιστορικές στιγμές» που μοιράστηκε με τον ομόλογό του από την Βόρεια Μακεδονία, Ζόραν Ζάεφ εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας τη συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.   Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους 153 βουλευτές που στήριξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών στο ελληνικό κοινοβούλιο όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το Ποτάμι ή τότε ανεξάρτητους βουλευτές. Σχολίασε, επίσης, ότι όταν έγινε η συμφωνία δεν είχαν απλά «ωριμάσει οι συνθήκες», αλλά �
 • Ένας χρόνος από την καταστροφή του υποβρυχίου «Τιτάν»
  Η καταστροφή του «Τιτάν» με πέντε νεκρούς στον Βόρειο Ατλαντικό συγκλόνισε την υφήλιο. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, υπάρχουν ήδη σχέδια για νέες αποστολές στον «Τιτανικό». Τον περασμένο Ιούνιο, τα νέα διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο πολύ γρήγορα: ένα βαθυσκάφος με πέντε επιβαίνοντες που είχε ξεκινήσει να εξερευνήσει το ναυάγιο του «Τιτανικού» στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανόαγνοείται. Για αρκετές ημέρες, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φοβούνταν για τις ζωές των αγνοουμένων. Ταυτόχρονα γίνονταν πολλές και ζωηρές συζητήσεις για το νόημα τέτοιων επικίνδυνων και εξ�
 • Στ. Κασσελάκης: Δεν υπάρχει τίποτα «αντρικό» στην παραδοχή του εγκλήματος, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Κούγιας
  «Δεν υπάρχει τίποτα “αντρικό” στην παραδοχή του εγκλήματος, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Κούγιας. Δεν υπάρχει τίποτα “αντρικό” στην κακοποίηση», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη σχετική αναφορά του δικηγόρου για τον Απόστολο Λύτρα.   Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημειώνει ότι «δεν μπορεί να ζούμε σε μια κοινωνία που η έμφυλη βία είναι πλέον καθημερινότητα και οι υπερασπιστές των κακοποιητών έχουν καθημερινό τηλεοπτικό στασίδι». Το άρθρο Στ. Κασσελάκης: Δεν υπάρχει τίποτα «αντρικό» στην πα�
 • Δραματική η αύξηση ανισοτήτων παγκοσμίως
  Το ΔΝΤ προειδοποιεί Ο διεθνής οργανισμός είπε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν μια σειρά πολιτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας. Φορολογικά μέτρα κοινωνικής προστασίας έχουν «μείζονα ρόλο να διαδραματίσουν» για την αντιστάθμιση των κινδύνων που τίθενται από την τεχνητή νοημοσύνη, και κυρίως την αύξηση των ανισοτήτων, αναφέρει σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνολογικές ανακαλύψεις όπως η ατμομηχανή, αναφέρει το ΔΝΤ, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη– π