Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
27 Τουλίου 2021
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 36β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 35β.
Αριθμ. φύλ . 42018
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος του ίαματικο
Σελήνη 17 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.24-Δύσις ήλίου 8.39
ΣΥΝΕΡΑΤΕΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΝΑΝΤΕΧΟΥΝΤΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΤΗΣ
Παραιτήσεις καί έντασις
στήν Προεδρία της Δημοκρατίας
Τό άγνωστο έπεισόδιο μέ Δένδια
ή Πρόεδρος ήθελε νά έπιβάλει τόν διπλωματικό σύμβουλό της πρέσβυ στό Παρίσι!
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ άναταραχή έπικρατεί στούς διαδρόμους της Προ - δρικό Μέγαρο-έντυπωσιακές λήεδρίας της Δημοκρατίας, τέως άνακτόρων στήν δδόΗρδου του Αττικού μετά τήν άκύρωση της παρασημοφορήσεως του άκτιβιστού μαζί μέ την κυρία Σακελλαροπούδιασστου . Όπως άποκαλύπτει
σήμερα ή Εστίαν, έδκαι καιρό
ύπάρχουν τριβές άνάμεσα σέ στενούς συνεργάτες άλλά και τό διοι κητικό προσωπικό της Προεδρίας έκεί παρεμβαίνει όταν έπιθυμεί κακαι τόν σύντροφο της Προέδρου
και άμισθο σύμβουλό της , κύριο
Παύλο Κοτσνη. Οκύριος Κοτσ - βάσεις του έχουν ένοχλήσει τόν έπί
του Τύπου ύπεύθυνο τής Προεδρί-διαρροή στά ΜΜΕ, πού νά άποδίδειτήν εύθύνη γιά τά παράσημα στό
Υπουργείο Εξωτερικν. Οκύριος Δένδιας σήκωσε καί πάλι τό γάντισέ σημείο ρήξεως άπαντν στήν
τηθεί άπό τήν θέση του μή άνεχόμε - ΉρδουΑττικού μέ σχόλιο κύκλων
του"Όπως χαρακτηριστικς άνέφεραν πηγές του ' Υπουργείου 'Εξωτερικν κσχετικά μέ διαρροές συνεργατν τής Προεδρίας της Δημοκρατίας, συνεργάτες του Υπουργού
Έξωτερικν έτισημαίνουν σχετικά
νης, ο όποίος διαμένει στό Προεψεις του όποίου είδαμε άπό άέρος
στά πλάνα για τήν δεξίωση για την
άποκατάσταση της Δημοκρατίας
ας και παλαιό διευθυντικό στέλεχος
του Βήματος) και της ζΕλευθεροτυπίαςν κύριο Σήφη Πολυμίλη. Σέ
σημείο, πού νά σκέπτεται νά παραιλου, φέρεται ότι άναμιγνύεται στά
πόδια άλλων έμπειρων συνεργατν
της Προέδρου . Διατηρεϊ γραφείο
σέ όροφο του Προεδρικού και άπό
νος τίς παρεμβάσεις τοϋ τέως συμ
βούλου Επικρατείας καί έπιτυχημένου δικηγόρου Βρυξελλν , κυ
ρίου Κοτσνη .
τά τόν τρόπο πού έπιθυμεϊ σέ διάφορα τμήματα . Λέγεται πς οί παρεμ
Ε Ήκ Σακελλαροπούλου καί ό κ.
Κοτσνης
Η παραίτησις του κυρίου Πολυμίλη λέγεται πς ύπεβλήθη με
τά την έπιμονή Κοτσνη για νέα
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Θεμιστοκλέους
Τσαρλατάνου
οί άντιεμβολιαστές
ίατροί
Πρωτόγνωροι λιμένες
Παγκόσμιοι
πρωταθλητές οί φοιτητές
τής Νομικήs Κομοτηνής!
μας, ή Δήμητρα Γαλάνη συγκλόνισε τούς θεατές-οί μισοί έκ των
όποίων ήταν είκοσάρηδες-καί μέ
τό έκτόπισμά της άλλά και μέ τίς
λέξεις της . Μέλλον χωρίς μνήμη
δέν ύπάρχεν είπε ή Ήπειρτισσα
έκ Πρεβέζης Δήμητρα προσθέτοντας πς άφου αύτό δέν γίνεται
σωστά στήν έκπαίδευση είναι δι κό μας χρέος! Νά τσιγκλάμε τήν
ΥΠΑΡΧΟΥΝ τρεις τρόποι για νά μυήσεις τήν νέα γενιά τής πατρίδας μας
στό συγκλονιστικό παρελθόν της με ταπολίτευσης άλλά καί σέ όσα προηγήθηκαν πρίν άπό αύτό: ό πρωτος
είναι ο εύπεπτος", της μυθοπλασί
ας. Το σήριαλ της ΕΡΤΤά καλύτερά
μας χρόνια που ύπογράφει ή Ολγα
Μαλέα, θυγατέρα του άείμνηστου δι
ακεκριμένου δικηγόρου Τρύφωνος
Κουταλίδη , άποτελεί ένα ίδεδες ύπόδειγμα. Ζω- μνήμη Καί κάτι άκόμη: Νά θυμόμαστε πάντα πς
γραφίζει άλλοτε μέ χιούμορ και άλλοτε μέ μελαγ- δέν εμμαστε ούτε Δύση, ούτε Ανατολή! Είμαστε ή
χολία τά πολιτικά, ίδεολογικά και κοινωνικά πρότυ- Έλλάδα! Άνάμεσα σέ όλους. Στήν μέση b. Και έπει πα μιας όλόκληρης έποχής. Τίς σχέσεις των Ελλήνων μέ τήν έξουσία, των νέων άπέναντι στά κατεστημένα , τν γυναικν άπέναντι σέ άνδρες , τν σική , μέ Τσιτσάνη, μέ Ξαρχάκο και αδίχτυ- μέ Μάνο
νέων άπέναντι στήν μουσική και στόν έρωτα . Όλη Χατζιδάκι και Γκάτσο . Ο όποιος τήν ύπεραγαποϋ σε!
ή μεγάλη έπαναστατική άλλαγή της μεταπολίτευσης κυοφορήθηκε μέσα στίς σιωπές της δικτατορίας ή όποία έπιδίωξε τήν δυτική έξωστρέφεια play ist των ραδιοφωνικν σταθμν πλήν έξαιρέσενομίζοντας πς θά άπομακρύνει τούς νέους του
1974-φευ- άπό την λαγνείαν πρός τόν κομμουνισμό .Ένας άλλος τρόπος για νά πλησιάσεις τούς αλάνη κατάφερε και καθήλωσε τήν νεολαία μέ
νέους στό παρελθόν είναι ή μουσική . Τήν Παρα - τομάθημα ίστορίας. Έλάχιστα άπό τάνέα παιδιά πού
σκευή το βράδυ στό Δημοτικό Στάδιο Αίγινας άπό ειχαν έρθει νά παρακολουθήσουν στό πρτο μέρος
όπου άρχισε ή μουσική σκυταλοδρομία τωντριν της συναυλίας τόν άγαπτημένο τους-διανύοντας
ίστορικν πόλεων Αίγινας , Ναυπλίου, Αθηνν για
τόν έορτασμό των 200 έτων άπό τήν άνεξαρτησία
ΣΦΟΔΡΗ έπίθεση κατά τν άντι εμβολιαστν έξαπέλυσαν κατά την
χθεσινή συνέντευξη Τύπου ό
ΓΓΠρωτοβάθμιας
Φροντίδος Ύγεί ας Μάριος Θεμι στοκλέους και ή
πρόεδρος τής Επι
τροπής Εμβολιασμού κ. Θεοδωρίδου . Οι
συνήθως ήρεμοι, ς πρός τίς δηλσεις
τους, έκπρόσωποι του έμβολιαστικοϋ
( σελ. 3 )
τα ξενάγησε μαγευτικά τά νέα παιδιά στήν μνήμη
μέ ουτι και ήπειρτικη παραδοσιακή δημοτική μουΗ νέα παιδεία
Συνέχεια στήν σελ.4
του Εδάγελου Γαλούση*
Σπανίως θά άκούσεις σήμερα στίς λεγόμενες
ΚΑΠΟΙΑ πράγματα έχουν τά όρι
τους . "Ίσως κάποιοι , οι όποιοι ζέσταναν καρέκλες , όπου άναπάντεχα
βρέθηκαν , έπιθυμουν τήν έπιστροφή τους άδιαφορντας για τίς ύποσχέσεις πού δίνουν καί οί όποιες μό νον έκμαυλιστικές μπορούν νά θεω
ρηθούν γιά τά νέα παιδιά.
ων τίς μελωδίες αύτν τν μεγάλων πού σηματοδότησαν τήν μεταπολίτευση μέ τό πολιτικό τραγούδι.
Ό Τατάρ άποκλείει τήν
έπιστροφή τής Αμμοχστου
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
στάδιο όμορφης ριμότητας-Μιχάλη Χατζηγιάννη
Συνέχεια στήν σελ. 3
Προφανς μόνον τήν ψήφο τους
θέλουν (καί των δικν τους ) , όταν
έξαγγέλλουν ότι όταν έρθουν πάλι στήν έξουσία θά καταργήσουν την
βάση είσαγωγής στά πανεπιστήμια. ,
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αύστηροποίησις ποινν
γιά είδεχθή έγκλήματα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μπετόβεν μέ έλληνικούς
χορούς τού '21
Κλαϊνε καί όδύρονται γιά τίς χιλιά
δες τά παιδιά πού θά μείνουν άπ έξω.
. Δέν τόν ήθελεν ό Πόντος τόν Ταγίπ Έρντογάν.
Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε προγραμματίσει έπίσκε
Ψη στήν Τραπεζούντα άλλά Τό πρόγραμμά του
άλλαξε έξ αίτίας τν έντονων βροχοπτσεων
όπότε Τό λικόπτερό του πραγματοποίησε άναγκαστική προσγείωση. Έτσι άπεβιβάσθη καί συνέχισε τό ταξίδι του όδικς . Οι πληροφορίςς άναφέρουν ότι ό Ερντογάν έπικοιννησε μέ τόν έπί
κεφαλής τού κιβερνντος κόμματος καί βουλευτή
Pζούντας , Μοιχάμεντ Άβτζί, προκειμένου νά ένη
μερσει ότι άκυρνεται ή συγκέντρωσις στήν πε
ριοχή Μπουγιούκιοι Ό άσχημος καιρός δέν μας
έπέτρεψε νά προσγειωθούμε στό Μαντενλί καί στό
Μπουγιούκο Στήν πραγματικότητα, δίν μάς έπ
τρεψε νά πάμε στήν Τραπεζούντα. Τρα έχουμε
προσγειωθεί στό κάντρο τής Ριζούνταφ. Στήν συνέχεια ό Ερντογάν άπεχρησε μέ άεροπλάνο .
.Οδευθύνων σύμβουλος της διαδικτυακής έταιρείας μεταφοράς φαγητού Deliveroo άνέφερε ότι
συχνά ύποδύεται τόν διανομέα , μέ σκοπό νά δοκιμάσει τό σύστημα . Πρόκειτα για τόν συνιδρυτή
Τής έταιρείας , Γουίλλ Σού, ό όποιος πραγματοποιτς ίδιαίτερες αυτές παραδόσεις μέ τό ποδήλατό
του για άγνστους πελάτες-μέμόνο μερικούς συ
ναδέλφους του, νά τόν άναγνωρίζουν κατά τήν διάρκεια τν γύρων του στό Λονδίνο . Κατά τήν δι άρκεια ένος έξαύτν κοντά στό σπίτι του στό ΝΟΤτινγκ Χλλ ό Γουλλκάντιμετωπίστηκε μέ άγένειαν
άπό τό προσωπικό σέ ένα άπό τά έστιατόρια, όταν
τους προειδοποίησε ότι τό φαγητό πού του είχαν
δσει νά παραδσει , ήταν κρύο.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ νά διορθσει τά λάθη του παρελθόντος είς ό,τι άφοράτό ποινικό σύστημα δηλνει
ή Κυβέρνησις . ΟΠρωθυπουργός άνέφερε στό χθεσι
νό Υπουργικό Συμβούλιο ότι θά παρακολουθείται ή
κοινωνική πραγματικότης, θά άπαντνται τά αίτήματα τν πολιτν και τά είδεχθή έγκλήματα είς τό έξης
θά άντιμετωπίζονται μέ αύστηρότητα. Ό ύπουργός
Δικαιοσύνης Κστας Τσιάρας παρουσίασε χθές τό
ΤΗΝ HPΩΙΚΗ Συμφωνία άρ. 3 τού Λούντβιχ βάν
Μπετόβεν μέ έπιλεγμένους Ελληνικούς Χορούς του
Νίκου Σκαλκτα άπό πόλεις και περιοχές σταθμούς
της Επαναστάσεως του 1821 θά έρμηνεύσει ή Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων στήν συναυλία πού
θά δσει τήν 1η Αύγούστου στό Κonzerthaus τού Βερολίνου . Τό πρόγραμμα της συναυλίας συνδέει τόν
Κολοκοτρνη μέ τόν Μπετόβεν, και τό έμπνεύσθηκε
Από την 10-ετια του '90 ή Εύρ πη έδήλωνε ότι ή Ελλάδα έχει πολλά
για τόν πληθυσμό της πανεπιστήμια.
Είχε μάλισταπροτείνει τίς συγχωνεύσεις και τό κλείσιμο πολλν τμημάτων . Ή ΝΔ έπεχείρησε άλλά άπέτυχε Υπήρξε και ή έναλλακτική. Νόμος
τής φύσης .
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 7
"Αν κάτι δέν μπορείς νά το συμμαζέψεις, το άφήνεις νά μεγαλσει στε
νά αύτοδιαλυθεί και συνθέτεις τό έπι θυμητό άπό τά κομμάτια του . Αύτό
άνέλαβε νά τό έφαρμόσει ό ΣΥΡΙΖΑ.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Κακοί σύμβουλο, κακές συμβουλές, λάθος άποτέλεσμα
λό είναι νά παρεμβαίνεις, Ζή
ούτε είναι του χαρακτήρα σομε άπό κοντά τήν περιπέ
τεια του κυρίου Σαρτζετάκη,
δ όποίο , μέχρι νά ταιριάξε στό κοστούμι του Προέδρου , ύπέπεσε σέ άρκετά
Δέν προσθέτουμε λέξη!
Έγραψε ή καλή και δροι τής Δημοκρατίας ήταν
έμπειρη συνάδελφος Λασκα- πολιτικοί, μέ έξαίρεση τόν
ρίνα Γερασίμου , μέ <πολλά Χρήστο Σαρτζετάκη και τήν
χιλιόμετρο στό Κοινοβουλευτικό και τό Πολιτικό ρε πορτάζ:
μας νά σχολιάζουμε και νά
νύν Πρόεδρο που προέρχο - άπαριθμούμε λάθη . Όταν,
δμως , βλέπεις νά κινδυνεύει
δο. Θά κάνει κι άλλες γκά- τόκύρος Τής άντατης βαθΤρα
εχουμέ φωνή!
νται άπό τόν δικαστικό κλά φες ή κυρία Σακελλαροπού- μίδας τής Πολιτειοκής Εξου- λάθη και προκάλεσε άρκε
τές συζητήσεις και σχόλια.
Τό πρτο που μαθαίνει
ένας πολιτικός είναι νά προσέχει τις κακοτοπιές γιά νά
μήν έκτίθεται . Όλοι οί Πρόε - άμαθουφ .
λου . Δέν γνωρίζει τό σπόρ
σίας και έχεις δημόσιο λό και είναι πολύ σκληρό γιά y , τόν όποίον συνοδεύει Ένας άνθρωπος μέ σπουδαία
Συνέχεια στήν σελ. 4
και ή σχετική έμπειρία, κα27-7-2021