Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974).
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
. ΕΤΟΣ
1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 29- Κυριακή 30
Μαΐου 2021
Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος Υπομονής όσίας
Σελήνη 18 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 606-Δύσις ήλίου 8.40)
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 30β.
Αριθμ. φύλ.41969
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΙΔΟΥΤΙΣΗΜΑΪΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ..ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ!
του Αίγαίου
για νά νικήσει ο Μακρόν την Λέ Πέν!
Θυσιάζουν τά νησιά
00ν την
Έγκατάσταση χιλιάδων μεταναστν στίς
κπεριοχές τράνζιτ προαναγγέλλει στήν Φιγκαρόν
δάντιπρόεδρος τής ΕΕ Μαργαρίτης Σχοινάς για νά καθησυχάσει τούς Γάλλους
Του Μανλη Κοττάκη
ΘΑΤΟΓΡΑΨΟΥΜΕ όπως τό αίσθανόμα- Φιγκαρόν, προκειμένου νά διασκεδάσει
στε: έάν ή Εύρωπαϊκή Επιτροπή άποφασί- τiς άνησυχίες τν Γάλλων γιά την έπέλαζει νά καταστήσει τά έλληνικά νησιά του
Βορείου Αίγαίου κέντρα έγκλωβισμένων
μεταναστν προκειμένου νά άπομειωθεϊ
ή έπιρροή της Λέ Πένκαι του κινήματος
τν στρατηγν στήν Γαλλία στε νά κερδίσει ο Μακρόν τίς προεδρικές έκλογές, το - σκευάζονται δομές για νά ύποδεχθούν στό
τε είμαστε ...άξιοι της τύχης μας. Πς τεκ
μαίρεται αύτό; Από τό γεγονός ότι δΕλλην Εστίων έχει άφιερσει πρωτοσέλιδά της
άντιπρόεδρος τής Κομμισσιόν και έπίτρο- έπανειλημμένως-θά είναι τά προκεχωρηπος του εύρωπαϊκού τρόπου ζωής Μαργα- μένα φυλάκια της Εύρπης. Τό πλέον ένορίτης Σχοινάς έδωσε προσφάτως (21/5) μία χλητικό στήν ύπόθεση αυτή γιά την όποία
λίαν ένδιαφέρουσα συν έντευξη στήν με γάλη συντηρητική γαλλική έφημερίδα
έχουμε ούτως ή άλλως διαρκή ένημέρωση
| άπό την Χίο, τήν Λέσβο και την Σάμο είναι τοϋ φράκτη του Εβρου και τις δηλσεις τής
ότι μέ άφορμή τήν συνέντευξη του κυρί - Τασίας Χριστοδουλοπούλου ότι κοί μετα
ου Σχοινά έξέδωσε άνακοίνωση ό άρμόδι- νάστες λιάζονταν .
ος τομεάρχης τοϋ ΣΥΡΙΖΑ Μπουρνούς και
άπό τις διατυπσεις του και τις θέσεις τουπού έμεινανάναπάντητες- φαίνεται νά έχει
βγαίνει στόν Επίτροπο άπό τά δεξιά! Ζητντας-γιά πρτη φορά-έπιστροφές παράνομων μεταναστν στήν Τουρκία . Ποιός
Ο ΣΥΡΙΖΑ!! Στόν όποίο έξαπολύαμε έπιθέ
σεις στό παρελθόν μέ άφορμή τίς δηλσεις οντας τα! Γιά ποιό λόγο; Άκούσατε , άκούΤσίπρα, ότι κή θάλασσα δέν έχει σύνορω ,
τις δηλσεις Βίτσα περί κέλληνοποιήσεων Πακιστανν, τις δηλσεις Φίλη κατά
ση του 'Ισλάμ στίς συνοικίες των Παρισίων. Και αύτό πού περίπου τούς είπε είναι
ότι τά έλληνικά σύνορα και κατ ' έπέκτα. σιν τά έλληνικά νησιά έκεί πού ήδη κατα Φοβόμαστε ότι ότως τάμε οί μετανάστες θάλιάζονται στις πλατείες τν νησιν
και έπί ΝΔΓΟχι μόνον έπί ΣΥΡΙΖΑ! Μέ θύματα τούς κατοίκους τον άκριτικν μας νησιν! Τήν πληθυσμιακή σύνθεση τν όποί
ων θά άλλοισουν σέ μόνιμη βάση! Θυσιά μέλλον μεγάλους άριθμούς μεταναστν-ή
σατε! Γιά νά νικήσει ό Μακρόν την Λέ Πέν!
European Commission
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Γιάννη Βαληνάκη *
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σέ τουρκικά χέρια
ή Καλλιμάνης!
Βέτο στήν ΕΕ γιά τήν άρση τοΰ casus belli
Ο. Σουρής
έβαζε τον
Ρήγα καί τόν
Πατριάρχη
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ, είσηγμένη στό
Χρηματιστήριο τής Κωνσταντινουό λεως έταιρεία Dardanel Onentas Gida
Sanayi, περνα ή έλληνική έταιρεία κα
τεψυγμένων ίχθυρν Καλλιμάνης , μετά δύο χρόνια διαπραγματεύσεων . Συμφνως πρός πληροφορίες ή έξαγορά θά
όλοκληρωθεί μέσω της Dardanel Greece
SA. πού ίδρυσε στήν Κομοτηνή ό τουρκικός όμιλος έν μέσω πανδημίας, πέρυσι
τόν Σεπτέμβριο. Στελέχη τής έταιρείας
άνέφεραν δτι συνεφωνήθη έξαγορά του
χρέους 62,3 έκατ. εύρ για 6 έκατ. εύρ .
οί πισττριες τράπεζες προέκριναν τήν
πόληση τν δανείων της στούς Τούρκους έπιχειρηματίες, οί όποιοι δραστηριοποιούνται στήν άγορά κονσερβοποιημένων ψαριν . Η Dardanel πού άγοράζει
ΣΑΡΑΝΤΑ χρόνια μετά τήν ένταξή μας στήν ΕΕ , μητά άποτελέσματα . Καί δεύτερον , γιατί τά κατά
Έλλάδα καί Κύπρος είναι τά μόνα κράτη-μέλη που καιρούς κρίσιμα λάθη καίπαραλείψεις μας ένισχύδέν έχουν κατακτήσει τό κορυφαίο έπίτευγμα της
εύρωπαϊκής ένοποίησης: το αίσθημα άσφάλειας όρισμένων έταίρων, μεγεθύνοντας έτσι τά διαφυτου ποτέ πιά πόλεμος . Αν δ άρχιτέκτων της με - γόντα κέρδη μας . Το άποτέλεσμα είναι δυστυχς
γαλύτερης μεταπολεμικά διπλωματικής έπιτυχίας σήμερα πεντακάθαρο μπροστά μας: ή ΕΕ , άντί νά
της χρας Κωνσταντίνος Καραμανλής σοφά διείδε
τίς μεγάλες προοπτικές άποτροπηής μιας έπιθετικής λέγγυα δίπλα στήν άπειλούμενη Έλλάδα , άκολουΤουρκίας , τά άποτελέσματα τν 40 χρόνων είναι θεί στήν πράξη ίσες άποστάσεις μεταξύ θύτη καί
σαφς καττερα των δυνατοτήτων μας . Εστω και θύματος . Και ή χρα μας , υποκρινόμενη έπικοινωσήμερα όμως καλούμαστε μέ σχέδιο και κέξυπνες νιακά ότι τά έλληνοτουρκικά έγιναν εύρωτουρκικά,
κινήσεις , νά μετακινήσουμε την ΕΕ σέ θέση άποτε - παγιδεύθηκε σέ έπικίνδυνα άδιέξοδα άδυνατντας
λεσματικής στήριξης και άλληλεγγύης άνατρέπο- νά τά μετατρέψει πραγματικά σέ τέτοια, μέσα άπό
ντας τήν έπιθυμία όρισμένων έταίρων μας ( αί της έξυπνες πρωτοβουλίες .
Τουρκίας ) νά περιοριστεί σέ ρόλο Πόντιου Πιλάτου .
Τά τεράστια έθνικά πλεονεκτήματα που διανοί - ραμανλή, ή ίδια ή ένταξη στήν ΕΕ θά λειτουργουσε
γονταν άντικειμενικά και έξ όρισμού για τήν Ελλά- πρτα-πρτα άποτρεπτικά άπέναντι στά τουρκιδα τό 1981 άπαιτουσαν φυσικά για νά άποδσουν
έναν έθνικό σχεδιασμό. Λογικά, μέ μια έξυπνη έξάλλου οι έλληνικές δυνατότητες διπλωματικής
στρατηγική , μετά άπό 40 χρόνια θά είχαμε σήμερα ίσχύος: κάθε τρίτη χρα έπρεπε να συνυπολογίζει
πάνω άπ' όλα έξασφαλίσει κι έμείς το θεμελιδες τήν πιρροή μας στίς εύρωπαϊκές άποφάσεις καί τό
μεταπολεμικό έπίτευγμα . Γιατί όμως ή Ελλάδα και ή βέτο που πλέον διαθέταμε. Χάσαμε όμως ίστορικές
Κυπριακή Δημοκρατία είναι άκόμη καί σήμερα οί μό - εύκαιρίες, είδικά στή δεκαετία του '80 όταν οί τότε
νες χρες της ΕΕ πού άντιμετωπίζουν, χωρίς τή δέ - κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ έβλεπαν έχθρικά τήν ΕΟΚ και
ουσα στήρίξη, πρωτοφανη έπιθετικότητα στά σύνο-καθε προσπάθεια κοινής έξωτερικής πολιτικής καί
ρά τους; Πρτον, γιατί ή συχνή πρακτική των αυτο- ασφάλειας . Τό όξύμωρο είναι μάλιστα ότι θερησαν
σχεδιασμν δέν έπέτρεψε νά δρέψουμε τά έπιθυονταν διαχρονικά και άπό τά προφανη συμφέροντα
να νουθετούν
τούς Νεοέλληνες!
στέκεται άποτελεσματικά και άποτρεπτικά άλλητου Ελευθερίου
Γ Σχιαδά (σελ. 6)
Στή στρατηγική σύλληψη του Κωνσταντίνου Καέπίσκεψη, δημόσιος
έθνικισμός ..
Συνέχεια στήν σελ. 2
κά άναθεωρητικά σχέδια . Θά πολλαπλασιάζονταν
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Έπιστροφή σέ έχκλησίες
καί γυμναστήρια
ΧΩΡΙΣ άκόμη νά έχει καθίσει ή σκόνη άπό την ίδιωτική έπίσκεψη του
πασά-ύφυπουργού έξωτερικν τής
γειτονικής χρας στή Θράκη, έρχεται άπό πίσω καί ό Μέγας Δραγουμάνος, ό Υπουργός Εξωτερικν
καί νέος άπεσταλμένος του Σουλτάνου στήν ίδια περιοχή , έμπλουτίζοντας το γνωστό ρεπερτόριο καί έπισκέψεις σέ όθωμανικά μνημεία στήν
Καβάλα καί στήν Κρήτη!
Λεπτομέρειες στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Τό νέο ψηφιακό πιστοποιητικό
γιά την covid-19
Εως και 45% ό φόρος γιά τά
άναδρομικάτον συνταξιούχων
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Κάποιοι τό
θυμόμαστε νά
κοσμεΐ τόν περίβολο τύ Πολεμικού Μουσείου πρός την
λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.
Τρα τό ίστορικό καταδιωκτικό άεροσκάφος Spitfre M755 τής ΕΒΑ (Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας) άνακατεσκευάσθη
στήν Άγγλία και έπέστρεψε πετντας, Ξεκίνησε
τήν περασμένη Τρίτη άπό τό άεροδρόμιο Μπ
γκινγκ Χίλλ καί σήμερα συνοδευόμενο τιμητικά άπό
δύο μαχητικά F-16 προσγειθηκε στήν Κέρκυρα .
Από έκει πέταξε πρός τόν Άραξο. Ή άνακατασκευή
έγινε για λογαριασμό Τής Πολεμικής Αεροπορίας,
μέχρηματοδότηση του 1δρύματος clΚΑΡΟΣ, με
τά άπό πρωτοβουλία Του κ Πήτερ Λιβανός Τό κόστος ξεπέρασε τά δύο έκατ. εύρ καί άναμένεται νά
παρουσιασθεί έπισήμως άπό τήν Πολεμική Αεροπορία, Τήν έρχομένη έβδομάδα .
"Ετσιή Ελλάδα θά πρέπει νά άπολογηθεί γιά άκόμη μία φορά , τρα
στόν <ίδιωτικό> έπισκέπτη Τσαβούσογλου, γιά τή μειονότητα, για τόν
μουφτή, γιά τά άνθρπινα δικαιματα , για τούς συλλόγους καί τά σωματεία καί γιά τά λοιπά τοουρκικά αίτήματα . Βεβαίως είναι άναμενόμενα όλα
αύτά όταν άντί νά μιλήσεις γιά τόν
δάσκαλο του Χίτλερ Μουσταφα Κεμάλ, τόν προτείνεις γιά Νόμπελ Είρήνης (!!!! , του χαρίζεις ένα ψεύτικο
σπίτι στή Θεσσαλονίκη και άφου θαυμάζεις το κέργον του, βινεις τά παλιά και τά νέα μαθήματα έξόντωσης τν λαν: Σμύρνη, Τραπεζούντα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ χθές γιά πρτη φορά πανευρωπαϊκς τό νέο ψηφιακό τιστοποιητικό για την
covid-19 μέ τόν Πρωθυπουργό νά τό χαρακτηρίζει
ς μία σήμαντική εύρωπαϊκή κατάκτη σην. Παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ
Μισέλ, δ Κυριάκος Μητσοτάκης έξέφρασε τήν ίκα
νοποίησή του έπειδή ή Ελλάς πρωτοστάτησε στε
τό πιστοποιητικό νά γίνει πραγματικότης και νά
Συνέχεια στήν σελ. 4
HΥΞΗΜΕΝΟ φόρο θά κληθουν νά πληρσουν περισσότεροι άπό 1.100.000 συνταξιούχοι οί όποιοι τόν
Όκτβριο του 2020 έλαβαν τά άναδρομικά της περιόδου 'Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016. Στά ποσά πού είσέπραξαν θά έπιβληθούν φορολογικοί συντελεστές πού ξεκινούν άπό 22% και φθάνουν έως 45%, έν στήν περί
πτωση πούτά συνολικά είσοδήματα τν συνταξιούχων
ύπερβαίνουν τις 12.000 εύρ για τά έτη 2015 και 2016,
Συνέχεια στήν σελ. 2
Παρά θίν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 7
Ήπολυτέλεια τής άπλότητας καί τό διαδίκτυο
Αύτό τόν καιρό έτοιμάζω Τής Ανατολικής Μεσογείου . σιλείς τής Ελλάδος, ήγέτες λές , σημαντικές λεπτομέένα βιβλίο μέ τήν ίστορία τής Άκόμη , γίνεται έτενής άναμεγάλης ναυτιλιακής οίκογ φορά σε μεγάλα έθνικά θέμα - καλλιτέχνες έπιφανείς , πολινειας τν Ποταμιάνων. Πρό- τα , μέ κυριότερο τό Κυπρια- τικοί , βιομήχανοι , οίκονομι- Φθινόπωρο καί πιστεύω ότι
κειται γιά μία συγκλονιστι- κό , στό όποίο δ Άνδρέας Ποκή περιπέτεια , που άρχίζει τομιάνος διαδρομάτισε πρωάπό τά την έποχή τν ίστιοφόρων και φθάνει στά χρό- Από ίς σελίδες του βιβλίου τά τελευταία 45 χρόνια τής
νια τής έλληνικής παντοδυναμίας στήν κρουαζιέρα
ρειες. Ελπίζω τό βιβλίο νά
είναι στά βιβλιοπωλεία τό
πολλν χωρν του κόσμου,
έχουμε φωνή!
κοί παράγοντες.
είναι καλό νά μαθαίνονται
σημαντικά πράγματα πού
Άκόμη καί έγ , πού
.Ο Τζό Μπάιντεν , ό όποιος θά έπισκεφθεϊ τό
Λονδίνο τόν Τούνιο, θά είναι ό 13ος Πρόεδρος τν
ΗΠΑ, τόν όποιο θά ύποδεχθεί ή βασίλισσα Ελισάβετ. Ο πρτος Πρόεδρος μέ τόν όποiο συνηντήθη
τεύοντα και σημαντικό ρόλο . έχω ζήσει άπό πολύ κοντά κάποιοι , πολύ σημαντικοί
ie άνθρωποι, όπως ό Άνδρ
as Ποταμιάνος, κρατούν στά
Ανανεωμενη καακομη Πιο υνατή!
περνούν σημαντικά πρόσω-καύτοκρατορίαςν τν Πο
πα. Πρόεδροι τν ΗΠΑ, ΒαP pontos ews
ταμιάνων, άγνοούσα πολΣυνέχεια στήν σελ. 8
Συνόχεια στήν σελ. 12
29-05-2021