Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
|t Ιδρυτής - Νικάαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σ αιρίδου L Συλιινή
ΑΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ. φύλλου 6880-12350
0,50 ε
Δηλσεις θεματικού αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Οικονομίας στον Π.Τ.
Καθυστερεί η εγκατάσταση
Στα 37 εκ ευρ ο συνολικός προ ύπολογισμός
Έναρξη υπο βολής προτάσεων
για επενδύσεις
που συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση ύδατος
Σάρωσαν τα μετάλλια
οι Δραμινοί αθλητές
στο Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα
μιχανημάτων για δειγματοληψία
Καθυστερεί αδικαιολόγητα
Το ζίτημα των κορωνοενισχύσεων
της πατάτας Κ. Νευροκοπίου
λυμάτων για κορωνοϊό στην ΑΜΘ
Μιλάει στον "Π.Τ." ο θεματικός
αντιπεριφερειάρχης Υγείας ΑΜΟ
Δηλσεις του δημάρχου Δοξάτου κ. Ζεκερίδη στον n.Τ)
Μετά από συνάντηση του υπ. Ανάπτυξης με το Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ
Χρήματα ενίσχυσης για ανάγκες
υπέρ Covid κατανέμονται
σε άλλα έξοδα στο Δ. Δοξάτου
Στον ΕΦΕΠΑΕ η διαχείριση
κονδυλίων ΕΣΠΑ μέσω της ΔΕΣΜ-ΟΣ
στην Αν . Μακεδονία - Θράκη
Ζεκερίδης: Ακρατος λαϊκισμός ότι μπορούσαν να χρησιμοπο ηθούν για συμβάσεις με γιατρούς για το πολυδύναμο και την ΤΟΜY
Καλαμπακίουν
Δαλακάκης: Δεν δίνουν ούτε ένα ευρ για την Υγεία. Θα μπορού σαν να αγοράσουν ένα iso box για το Πολυδύναμο Ιατρείο Δοξάτου.
>ΣτΟ πλαίσιο και η διαχείρι ση της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης προς επιχειρήσεις
- Ίδρυση παραρτήματος του ΕΦΕΠΑΕ στην Κομοτηνή για τη διαχείριση των κονδυ
λίων ΕΣΠΑ
Του Θανόση Πολυμένη
Ι ΔΙΑΤΕΡΟ ενδιαφέρον
| παρουσιάζρι μια απο1δοχή χρηματοδότησης από το Δημοτικό
Συμβούλιο Δοξάτου, για
ένα ποσό από το Υπουργείο Εσωτερικν στα
πλαίσια του Covid -1 .
Το θέμα αφορά τις
γνωστές χρηματοδοτήσεις που δίνει το Υπ.
Εσωτερικν προς τους
Δήμους , στα πλαίσια των εκτάκτων και
επιτακτικν αναγκν που προκαλούν του Δήμου Δοξάτου άπως αναφέρονται
από την εμφάνιση του κορωνοίού Coid- παρακάτω:
Ένα τέταιο ποσό , ύψους 60.200 ευρ, ευρ.
δόθηκε προς το Δήμο Δοξάτου, ο ατοίος Δικαστικά έξοδα-53.700 ευρ.
αποδέχθηκε την χρηματοδότηση και στη Συντήρηση και επσκευή λοτν μηχανη
συνέχεια προέβη στην σχετεκή αναμόρ- μάτων 1.000 ευρ.
φωση του προϋπολογισμού του , όπως Προμήθεια γραφeής ύλης και λοτά
οφελλει να κάνει Η αναμόρφωση αυτή υλικά γραφείων-3.000 ευρ.
έφτασε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμ - Προμήθεια εντύπων και υλκν μηχανοβούλιο για να εγκριθεί στις 20 Απρλίου γράφηση και πολλαπλν εκτυπσεωνκαι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μόλις τη
Δευτέρα 10Maίou . Συμφωνα με την αναμόρφωση αυτή , το ποσό των 60.200
-ΗΜΑΝΤΚΕΣ εξ λίξεις έχουμε στο
νωστό ζήτημα
1 της εταρείας ΔΕΣMΟΣ
της Περιφέρειας ΑνατοΙ λικής Μακεδονίας , η
αποία άτως φαίνετα.
1 αντιμετωπίζeι ζητήματα
1 δοίκησης. Όπως είναι
Ι γνωστό , τα ζητήματα
αυτά έχουν γνει αιτία
να καθυστερεί η διαχεί1 ριση προγραμμάτων
Ι ΕΣΠΑγια την ανταγωνιστικότητα , με κονδύλια
Ι ΕΣΠΑ nou διαχειρίζεται.
η ΔΕΣΜ-ΟΣ Μεταξύ αυτν , υπάρχει και το μεγάλο ζή - και μέχρι σήμερα έχουν καθυστερήσει σε μεγάλο
1 τημα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης που έχει καθυστε - βαθμά
ρήσει σημαντικά να δοθεί προς επιχειρήσεις, στα
1 πλαίσια του Covid-1 .
Αναλυτικότερα , το μεσημέρι της Τρίτη 11 Μαίοu , οι ΕΦΕΠΑΕ και αν δεν γίνει κάτι διαφορετικό , η εταιρεία
1 πέντε πφόεδρα των Ειμελητηρίων της Περpέρειας Αν
1 Μακεδονίας-eράκης κικ Τοψίδης, Γραβάνης , Αγγελί - Δηλσεις μετά τη συνάντηση έκανε ο υπ. Ανάπτυξης
1 δης , Μωραίτης και Δέμπας , συναντήθηκαν με τον κ.Γεωργιάδης, ο ατοίος τόνισε -Συναντηθήκαμε με την
υπουργό Ανάπτυξη κ . Γεωργιάδη και τον πρόεδρο του διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ και βρήκαμε άμεση λύση έτσι
Ενδιάμεσου Φορέα Επιχερησακού ΠρογράμματοςΑν- στε να εξασφαλιστεί πως τα χρήματα από τα ευρω ταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΒ κ.
Ι Μαρλαφέχα .
Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επίλυση των ξεκινήσει άμεσα η εκταμέευσή τους
θεμάτων που ανέκυψαν από τη δυσλεπουργία της αστ κής εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ στε να συνεχιστεί η απρόσκο- Μαρλαφέκας σημείωσε : Ως διούκηση του ΕΦΕΠΑΕ
πτη διαχείριση των ευρωπαϊκν προγραμμάτων στην προχωράμε στην άμεση έναρξη λειτουργίας παραρτήΠερφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η δαχειρστούμε το τρέχον ΕΣΠΑ προκεμένου το πρό άμε ση δημιουργία παραρτήματος του Ενδιάμεσου λημα που υπάρχει με την ΔΕΣΜΟΣ (Δαχειριστική
Φορέα Επιχεφησιακού Προγράμματος -Ανταγωνστικό- Έργων Στήριξης μικρν και μικρομεσαίων ειχειρήτητα και Επιχειρηματικότητα- (ΕΦΕΠΑΒ στην Περιφe σεων , Οικονομική-Συμβουλευτική ) Αναταλικής Μακεδορeα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και η μεταφορά νίας & Θράκης να μην έχει αντέτυπο στην αγορά και
σαυτό όλων των προγραμμάτων που μέχρι πρότινος τους δεκαιούχους κέτσινα πάρουν τα χρήματά τους και
δαχειριζόταν η αστική εταιρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ
Όπως επισημαίνουν τα
Επιμελητήρια ΑΜΘ με
κονή τους ανακοίνωση .
η εξέλιξη αυτή διασφα
AΑZει πλήρως τα συμφ ροντα της τοπικής
επιχειρηματικότητας,
αφού η αξιολόγηση των
ετενδυτικν προτάσεων
ευρ , μεταφέρεται σε διάφορα έξοδα
Έξοδα λοστν δημοσεύσεων- 1.000
Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι , επί της ουσίας τη
δαχείριση από -τα χέρια - της ΔΕΣΜ-ΟΣ αναλαμβάνει ο
θα οδηγηθεί πλέον προς την κατάργησή της
1.500 ευρν.
Σύνολο-60.200 ευρ .
παίκά προγράμματα στην Περφέρεια Ανατολικής Μα
κεδονίας & Θράκης και θα απορροφηθούν και θα
Από την πλευρά του , ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, κ.
ματος στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη έτσι στε να
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
να ενταχθούν στα επόμενα προγράμματαΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙOΝΘΡΑΚΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17-30-2030, εκτός aπόγευμα Τετάρτης
πραγματοπαιείται
ατό τον νέο φορέα εντός
της Περpέρειάς μας και
δεν θα χαθεί ούτε ένα
ευρ από τα τρέχοντα
πpογράμματαν.
Μεταξύ αυτν των
κονδυλίων που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΜΟΣ ΑΜe.
εναι και τα κονδύλια για
τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση στα πλαίσια του
Covid-19, που εδ και
μήνες περιμένουν ενα γωνίως οι επιχειρήσες
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιστρικής σχολής Α.Π.Ο.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. AΧΕΠΑ
στη Β' ΜNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Καθημιρνές: 1000-130 κα 18:00 20:00 (οτός Τετάρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάτα υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ' oίκov
φυσικού αερίου με έγυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!!
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφί5pων Αξωματικν 124, Δράμα, Τ.Κ. 66100
ΠΡΩΝΟΣ
E5 643 791 / 2521 104962
. ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα