Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

974 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

s

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888