Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ @
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μεγάλη Τετάρτη
28 Απριλίου 2021
Της άλειψάσης τόν Κύριον μύρω πόρνης γυναικός
Σελήνη 16ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.33-Δύσις 8.13
ΑΤΤΙΚΗ Αραιές νεφσεις μέ νοτίους άνέμους, Θερμοκρασία έως 24β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λίγες νεφσεις Ανεμοι άσθενείς Θερμοκρασία έως 22β.
Αριθμ. φύλ 41944
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ή Αχαδημία
Αθηνν βραβεύει φιλέλληνες
Στούς John Kery Jack Lang καί Charles Pictet τό Διεθνές Βραβείο Λόρδος Βύρων
τής Έταιρείας για τόν Ελληνισμό καί τόν Φιλελληνισμό
ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ John Kerry, Jack Lang καί
Charles Pictet θά άπονεμηθεί τό Διεθνές Βραβείο
Λόρδος Βύρων της Εταιρείας για τόν Ελληνισμό.
και τόν Φιλελληνισμό, κατά τήν έκτακτη πανηγυρική
συνεδρία τής Άκαδημίας Αθηνν , ή όποία θά
ματοποιηθεί σήμερα στίς 17.30 και θά μεταδοθεί διαδικτυακς . Το Βραβείο, το όποιο άπονέμεται άπό τό
2021 έτησίως, προβάλλει διεθνς τίς άξίες του Ελληνικού πολιτισμού και τόν διαρκή φιλελληνισμό ς
άρετή μέ εύεργετική έπίδραση στίς κοινωνίες δλου
του πολιτισμένου κόσμου . Τά βραβεία έφέτος θά άπονείμει ή πρό εδρος τής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου .
Olack Lang, τρην ύπουργός της Γαλλίας, είχε δι
ατελέσει κατά διαστήματα ύπουργός Πολιτισμού και
Παιδείας άπό τό 1981 έως τό 2002 και έθνικός άντιπρόσωπος της Γαλλίας σέ πολλά διεθνή fora . Παραμένει
διαχρονικά φιλέλλην .
O Charles Pictet, Ελβετός τραπεζίτης , άποτελεϊ
έναν άπό τούς μεγαλυτέρους Ελβετούς έπιχειρηματί
ες , Απόγονος τής οίκογενείας Pictet de Rochemont, ή
όποία ύπεστήριξε τόν Ιωάννη Καποδίστρια και τό φιπραγτη, συνεχίζει την οίκογενειακή παράδοση και είναι
γνωστός γιά τον φιλελληνισμό του .
Η ύποδοχή της Προέδρου τής Δημοκρατίας θα γί
νει άπό τόν πρόεδρο , άκαδημαϊκό Λουκά ΧριστοφόΌ John Kerry είναι γερουσιαστής, πρην ύπουρ
γός Εξωτερικν τν ΗΠΑ και άπόγονος του Thomas
Winthrop, προέδρου του έμβληματικού Φιλελληνικού
Κομμιτάτου τής Βοστνης . Καθ ' όλη τήν διάρκεια τής
πολιτικής σταδιοδρομίας του , είτε ς μέλος τής Γερουσίας είτε ς Υπουργός Εξωτερικν, ύπεστήριξε ένεργά την 'Ελλάδα τόσο στίς περιφερειακές συγκρούσεις της όσο και κατά τήν διάρκεια τής πρόσφατης οίκονομικής κρίσεως .
καί τόν γενικό γραμματέα της Άκαδημίας Αθηνν ,
άκαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό . Ο πρόεδρος της Έταιρείας για τόν Ελληνισμό και τόν Φιλελληνισμό , Κωνσταντίνος Βελέντζας , θά παρουσιάσει το έργο τής
Έταιρείας και θά άνακοινσει τά προσεχή βραβεία .
Τήν Τελετή θά τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους έκτός
1 άπό την Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, δ Πρωθυπουργός
Συνέχεια στήν σελ. 7
.John Κery
B Jack Lang
M Charles Pictet
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ό καρφσας
του καρφσαντος
στόν ΣΥΡΙΖΑ
Όλόγος τής παρηγορίας
ΑΚΟΥΩ αυτές τίς μέρες μέ προσοχή και σεβασμό το. Λαϊκό. Οόποιος γνωρίζει όμως άριστα τί συμβαί.
τά έπιχειρήματα όλων των πλευρν για τό θεολογκό ζήτημα που έχει προκύψει περί του τρόπου πού
θά έορτάσουμε τό Αγιο Πάσχα: Τό άν έπιτρεπονται τά περυσινά μέτρα, είκοσι πιστοί άνά Έκκλησία , δέν
δύο Θείες Λειτουργίες τήν ίδια ήμέρα ή οχισυμφυ- κάναμε Πάσχα . Καί άς λειτούργησαν οί Εκκλησιέ
να μέ τά όριζόμενα στούς Ιερούς κανόνες , τό άν
.η Εκκλησία μετατρέπεται σε έμπορική έπιχείρηση μας στην ωρα τους, μέ τούς κανόνες . Φέτος μέ έκαόταν λειτουργεί νωρίς το άπόγευμα, κ.λπ., κ.λπ. .
Γιά νά πω τήν άλήθεια δέν ένΟιωσα καί εύχάριστα τερα, αλλα θα κάνουμε. Ηλειτουργία της Άναστάσεόταν προχθές τό βράδυ γύρισα στο σπίτι απο την θάμείνει περισσότερος κόσμος στήν Εκκλησία; Συμ
έργασία μου, άνοιξα τόν τηλεοπτικό δέκτη μου κατά τίς 9 τό βράδυ και άντί για τήν Άκολουθίατής Με γάλης Δευτέρας έπεσαν για μία άκόμη φορά πά- Ανασταση γινόταν τά μεσάνυχτα καί ή λειτουργία
νω στήν Τζένη Καρέζη καί στόν Άλέκο Άλεξανδρά-εληγε στις 2.00 π.μ. άμφιβάλλει κανείς ότι ύπό προκη . Τούς συμπαθ άμφοτέρους και μάλιστα πολύ ,
άλλά τήν Μεγάλη Έβδομάδα νηστεύω, προσεύχο-σε . ..κορωνοπάρτι; Η Έκκλησία , όπως μέ ένημέρω μαι καί προσπαθ νά συγκεντρωθ γιά νά πάρω δύναμη άπό τά Πάθη του Κυρίου μας. Θυμήθηκα ότι ξιολογους και ρτησε . Και μετά συνεννοήθηκε έπιτά πράγματα έχουν άλλάξει μόλις άνακάλεσα στήν τυχως άπ' εύθείας μέ τόν Διευθυντή του Γραφείμνήμη τό άπογευματινό τηλέφωνο τής μητέρας μου
άπό το νησί <Πάω στήν Εκκλησία τρα! . Δέν έδω - μετα τα περυσινά άτυχήματα όρίστηκε άπό τόν Κυσα ίδιαίτερη σημασία τότε γιατί τή μάνα μου, που
τήν χάνεις, που τήν βρίσκεις , καλά να είναι, στήν Μαξιμου. Μετά τήν λήψη των άποφάσεων υπήρχαν
"Παναγία τήν Ελευθερτρια- θά την βρες . Γνω- ομως μερικά άκόμη έπιχειρήματα λίαν σοβαρά, ένδορίζω τά έκκλησιαστικά είς βάθος μέν, καταλαβαί - εκκλησιαστικά , τά όποια άκουσα καί έγ μέ προσονω ότι σέ κάθε θέμα πού άνακύπτει καθρεφτίζονται χή. Το σημαντικτερο έξ όλων ότι οί Ιεροί Κανόοί έσωτερικοί συσχετισμοί δέ, άλλά έπειδή σίγουρα νες δέν είναι λάστιχο γιά νά τους "οίκονομουμε
κάτι θα μου ξεφεύγει ρτησα έναν άνεξάρτητο τρίνει κάθε φορά.
ΥΠΟ κανονικάς συνθήκας κανείς δέν θά
είχε πληροφορηθεί τόσο γρήγορα τό τί
είπε δ γραμματεύς του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζυνακόπουλος σέ κομματική έκδήλωση τό περασμένο Σάββατο σχετικς
μέ τίς κέκκαθαρίσεις στόν δημόσιο τομέα.Ομως άποδεικνύεται ότι δ διχασμός
πού έλλοχεύει στό κόμμα έδ καί πολύ
καιρό δέν έξαιρεί κανέναν άπό τά πισωμαχαιρματα . Μόνο τυχαίο δέν είναι τό
γεγονός ότι κάποιο κομματικό στέλεχος
πού ήχογράφησε τόν κ. Τζανακόπουλο,
δλως τυχαίως τό διέρρευσε σέ ήλεκτρονικά μέσα ένημερσεως τού στηρίζουν
την Κυβέρνηση . Τόν ακάρφωσεν γιά νά
πλήξει κυρίως τόν Άλέξη Τσίπρα πού
Συνέχεια στήν σελ . 3
Ξεκινήσαμε τόν διάλογό μας μέ μία παραδοχή . Μέ
υπαγονται
πλεον
τό πιστούς στό προαύλιο, θά κάνουμε Πάσχα . Νωρίτερα, άλλά θά κάνουμε. Ήλειτουργία της Αναστάσεοι Είδιχες
Δυνάμεις
φωνήσαμε και σέ κάτι άλλο, δεύτερη παραδοχή . Εάν
υποθέσεις ή Άνάσταση θά μπορούσε νά έξελιχθεί
Πάσχα,
ή ύπέρβαση
της φθοράς
σε ό φίλος, δέν αυτοοχεδίασε. Κάλεσε τους λοιμωου πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ό όποίος
ριάκο Μητσοτάκη ς ό νέος σύνδεσμός της μέ τό
του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης
κ Χρυσοστόμου Γ .
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
τΟ ΠΑΣΧΑσηματοδοτεϊ τήν όμολογία
του ίστορικού γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού έκ νεκρν . 'Η Άνά
σταση είναι το Α καί το Ω τοϋ Χριστιανισμού. Είναι ή έορτή των έορτν και
ή πανήγυρις τν πανηγύρεων" , όπως
ψάλλει ή Ορθόδοξος Έκκλησία , ή
όποία είναι κή κατ' έξοχήν Έκκλησία
της Αναστάσεως.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Oι άνθρωποι πού έργάζονται σέ νυκτερινές
βάρδιες καί γενικτερα πέρα άπό τό σύνηθες πρω
ινό ράριο έχουν έως Τρείς φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νά νοσήσουν άπό Covid -19 συμφνως πρός
νέα βρετάννική μελέτη, Η ξρευνα δείχνει ότι ή δουλειά σέ βάρδιες , ίδίως τά βράδια , άποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, συνεπς θά πρέπει
νά ληφθεί ύπ' όψιν μελλοντικς άπό τις άρμόδιsύπηρεσίες δημοσίας ύγείας που λαμβάνουν μέ
τρα γιά τόν περιορισμό της πανδημίας . Οι έπιστήμονες έκτιμούν ότι οί βάρδιες, ίδίως οί νυκτερνέ, οι όποίες συνεπάγονται στέρηση υπνου , κακή
διατροφή καί διαταραχή του βιολογικού ρολογιού, έχουν πολλαπλές έπιπτσεις στόν όργανισμό, μεταξύ άλλων στό άνοσοποιητικό σύστημα. Αύτό αυξάνει, έπίσης , τήν πιθανότητα γιά μόλυνση άπό κορωνοϊό . Προηγούμενες μελέτες έχουν
δείξει ότι ή έργασία σέ βάρδιες , ίδίως Τά βράδια,
σχετίζεται μέ αύξημένους κινδύνους γιά τήν ύγεία
όπως διαβήτη, καρκίνο , άναπνευστικές παθήσεις
καί άλλες λοιμξεις.
S&PΕως καί 18% στό ΑΕΠ
άπό τό Ταμείο Άνακάμψεως
Υπέρ Ελλάδος-Κύπρου
τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ
Ο Χριστός άνεστήθη και <παρέστηκεν έαυτόν ζντα μετά τό παθείν αυτόν έν πολλοίς τεκμηρίοις, δι '
ήμερων τεσσαράκοντα όπτανόμενος
αυτοίς.> (Πράξ 1,3 )
ΜΕ ΣΤΟΧΟ τήν άλλαγή του παραγωγικού μοντέλου
της χρας και την μείωση του έπενδυτικού κενού, τό
έθνικό σχέδιο άνακάμψεως άπεστάλη στήν Κομμισσιόν προκειμένου να έγκριθεί άπό τά άρμόδια κοινοτι
κά όργανα . Ή στόχευσις του προγράμματος είναι τά 32
δισ. εύρ άπό έπιχορηγήσεις και δάνεια, νά αύξηθουν
στά 57,6 δισ. εύρ μέ τήν κινητοποίηση ίδιωτικν πόρων συνολικού ύψους 25,6 δισ. ευρ . Τά δάνεια ύψους
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΙΣ ΠΑΓΙΕΣ θέσεις Ελλάδος και Κύπρου έπανέλαβαν
of ΗΠΑ έν μέσω τν άτύπων συνομιλιν τού πραγματο
ποιούνται στήν Γενεύη . Κληθείς νά σχολιάσει τίς έξελίξεις, έκπρόσωπος του Σταίητ Ντηπάρτμεντ τόνισε ότι
οι ΗΠΑ συνεχίζουν νά ύποστηρίζουν μία κυπριακής
ήγεσίας διευθέτηση για έπανένωση της νήσου ς μία
διζωνική, δικοινοτική όμοσπονδία , πού θά φελήσει
όλους τούς Κυπρίους, δπως και την εύρύτερη περιοχή.>)
Συνέχεια στήν σελ 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
άγνες καί τά όνόματα
έχουμε φωνή!
οΤό κρύο και ή συννεφιά δν τους άτπέτρεψαν. Στήν
ΓΠασκβη οί Σχωτσέζοι γιόρτασαν μέ μπύρες καί
κοκταίηλ τό άνοιγμα τν πάμπ, πού παρέμεναν
κλειστές άπό τόν Δεκέμβριο, λόγω Τής πανδημίας .
Ορισμένοι θαμνες Τής πάμπ The Coumting House,
στό κέντρο τής Γλασκβης περίμεναν στήν ούρά νά
άνοίξε, στίς 9 τό πρωί <Ημασταν οί πρτοι έδν
ύπερηφανεύτηκε ή Νικίτα Βάνs, 20 έτν, δευτεροετής φοιτήτρια δημοσιογραφίας καί νομικής Μαζί
μέτήν φίλη της, Τήν 19Χχρονη Σαρλότ Ταίηλορ, συζητούσαν τί θά παραγγελουν: Θλω μόνο μερικά
κοκταίηλ , μού λείπουνν είπε. Λόγω τής πανδημίας
τής Covid-19 oί πάμπείχαν κλείσει άπό τις 26 Δε
κμβρίου Πλέον μπορούν νάλειτουργήσουν, όπως
και όλα τά μή άναγκαίαν καταστήματα
Νά μή λησμονούμε τούς
που ήταν άφθαστη- δασκά- τήν περίοδο του Πολέμου,
λα βλέπεις-ήτον ή άφήγη- Τής Κατοχής και τής παραση. Δέν τήν εύρισκες εύκολα νοκής έσωτερικής αίματοχυσίας , Μού διηγόταν ότι δέν
oίκογένεια μέ πέντε καλλί- πνιγμένη μέ τό σχολείο το ίχαν δηλσει άπολεσθέντα
τόν άδελφό τους , τόν θείο
τέρα τενόρο! Μά, τ Θεφ, τήν πετύχαινες όρεξάτη τήν Άνδρέα , έφεδρο άνθυπολοΗ μητέρα μας ήταν ή στήν Μέση Άνατολή ) , στε
νά παίρνουν μία άκόμη με
ρίδα συσσιτίου , τό πς
έξανεμίσθηκε όλη ή περιουσία τους γιά νά μήν πεθάνουν άπό τήν πείνα, πουλντας ένα-ένα τά χρυσαΑνανεωμένη
και ακόμη πιο δυνατή!
μόνη στήνοίκογένεια πού
δέν είχε φωνητικές ίκανότη
τες.Ήτον θεόφαλτση, σέ μιά λάσκα, καθς ήταν πάντα
Η φωνή των Ποντίων, Των Μικρασιατων,
τωων Ορακν, του Ελληνισμού της Οικοιυμένης.
είναι εδα
φωνα παιδιά και έναν παόποίο διηύθυνε, άλλά όταν
Η Ιστορια, η Λοογραφια και ο Πολιτισμός,
βρίσκουν φιλοξενο "σπίτι'" στο.
άκουγες χωρίς νά τολμάς νά χαγό, ό όποιος ήταν άγνο - φικά και ό,τι άλλα τιμαλφή
έίχε ή χήρα μητέρα του , μού
Ppontoshews
δέν έχω ξανακούσει άνθρωε
πο που νά μήν έχει ούτε μία την διακόψεις Έτσι, έμα- ούμενος άπό τήν μάχη τν
θα άπίθανα πράγματα γιά όχυρν (έχε όμως διαφύγι
νότα σωστή! Έκεί , δμως,
Συνέχεια στήν σελ. 4
28-04-2021 ο
g" 771108 " 701137