Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
Προβλέψεις για ταµείο

ΣΕΛ. 30-31

ΕΞΤΡΑ ΕΝΘΕΤΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

732108

ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

772732

ΣΕΛ. 4

Η ΣΟΥ∆Α ΕΝΙΣΧΥΕΙ
ΤΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

9

«Το brand Ελλάδα
παραµένει ισχυρό»

ΣΕΛ. 3

14

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Καθώς εγκρίνονται όλο
και περισσότερα εµβόλια
κατά της Covid-19,
αυξάνονται σταδιακά
οι συνδυασµοί διαφορ
ετικών εµβολίων
που αρχίζουν να δοκιµά
ζονται

EI∆ΙΚΟ Ε
Ξ Τ ΡΑ Ε Ν
ΘΕΤΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΕ
ΙΑ

Η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη
για τη διασφάλιση της
πρόσβα
του κοινού σε ασφαλή
και αποτελεσµατικά εµβόλια σης
κατά της νόσου Covid19 στην Ε.Ε.

Τελικά

ΜΙΑ,
ΔΥΟ
Ή ΤΡΕΙΣ

δόσεις εµβολίου;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
3 AΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 23

18

Ουρολογία

Υπογονιµότητα: Πιθαν

Π Α Ν Ε Λ Λ Α ∆ Ι Κ Η E Β ∆ Ο Μ Α ∆ Ι Α Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η - Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

ές αιτίες και αντιµετώπισ

η

16-17

Οφθαλµολογία

Το πολύ Webex «χαλά

ει» τα µάτια των παιδιώ

19

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΕΛ. 10-11

ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ #METOO
ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Αποκλειστική δήλωση
του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
Άδωνη Γεωργιάδη

«ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ε∆ΡΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΜΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Κίνδυνος για νέο
«βουβό» Πάσχα
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 26

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΜΕΣΩ ΟΑΕ∆

ΣΕΛ. 2

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

10 ερωτήσεις-απαντήσεις
για το επίδοµα µητρότητας

ΣΕΛ. 24-25

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΜΑ∆ΗΣ: «Να είµαστε συµπαραστάτες στους δηµότες»

ΣΕΛ. 27

ν