Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 AP . ΦΥΛΟΥ 1427 ΕΤΟΣ 330 ΤΗΛ.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤIΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail : ne [email protected]
Όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΡΙΣ ΛΥΣΗ
Σε δυνατό πονοχέφαλο, για την Λυτοδι . λειτουργία των ΣΜΑ. Τα θέματα αυτά ανα .
οίκηση της Ηπείρου έχει εξελιχθεί η διαχεί - δείχθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Περ
ριση των απορομμάτων .
Ναι μεν η Περιφέρειά μας βρίσκεται πολύ αποκλειστικά με το ζήτημα αυτό , μετά από αί
μπροστά από άλλες όσον αφορd την κατα .
σκευή χαι λειτουργία του Εργοστασίου και
την κατασκευή των Σταθμν Μεταφόρτωσης , ρειάρχης x. Αλεξ . Καχριμάνης αναχοίνωσε
όμως διατιστνοντα σημαντικές δυσλειτουρ την πρόθεσή του να απεμπλαχεί εντελς η
γίες οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με την Περιφέρεια Ηπείρου ατό τη διαχείριση των
Το εργοστάφερειακού Συμβουλίου , που ασχολήθηκε
μάτων θα
περάσει μελλοντικά
τημα των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης,
Κατά τη διάρχεια της συξήτησης ο Περιφε .
στο Φ0ΔΣΑ
ανακοίνωσε
ρειάρχης!!
μεταφορά των απορουμμάτων, όσο χαι με τη αποροιμμάτων,
Συνέχεκα στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Αρχές Απριλίου τα δωρεάντεστ κoτrίn
1ορωνοίού για τους πολίτες Εανς
ΝΑ 'ΤΑNΕ ΤΟ '21
Εμείς οι Ελληνες ό,τι χι αν χάνουμε φαι νόμαστε . Είμαστε ορατοί από μαχριά χαι
φτάσαμε Ψηλά επειδή πατήσαμε πάνω σε
μους γιγάντων . Οι πρόγονοί μας προσέγγι σαν δυσθερητα ύψη πολεμικής αρετής , αυ τοθυσίας , χαλλιέργειας , αυτοσυνειδησίας
και αντίληψης για τον ρόλο του Θεού στα ανθοπινα πράγματα .
Το 1821 είχε όλα
Στη μείωση του επιδημιολο- καταγορίες
γικού φορτίου θα συμβάλλει
ούμφωνα με την Κιβέρνηση η Εργαζομέτων θα
δωρεάν παροχή sciftcst σε
διο τον πληθυσμό στις αρχές λαβουν το επιδομα
Απριλίου . Οπως επανέλαβε η
Συνέχεια στη σrλίδα 23
Γράφει ο
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
τα παραπάνω αλλά
χι ακόμα ένα χαρα χτηριστικό γνρ σμα , που ο λαός μας
το νιθει , είναι χαραγμένο εντός το ,
Με χουνή απόφαση των
Υπουργείων Εργασίας
χαι Κοινωνικν Υποθ
σεων και Οικονομιχν,
που έχει προωθηθεί
προς δημοσίευση, επε .
χτείνεται το δίχτυ προ Ζηρού-Ιωαννιτν-Πωγωνίου . Εξω η Κόνιτσα
αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί εργα στηριακάν : το θαύμα , η θεία παρέμβαση
που γχρέμισε τους τοίχους του οθωμανι .
νους ειδιχν καηγο ρυν που έχουν πληγεί
ατό την πανδημία του
Εγxρίθηκαν οι πρτες
χρηματοδοτήσεις Δήμων
από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Με .
τανάστευσης χαι Ασύλου
στο πλαίοο της στήριξης
κού δεσμωτηρίου και επέτρεψε στο υπόδουλο έθνος μας να απο δράσει , να φτιάξει χράτος , να ορίσει μόνο του τα δικά του
Ειδικότερα, ανογει ο
δρόμος για χορήγηση
ατοημίωσης ειδικού
πράγματα.
Η μελέτη της Ιστορίας μάς έχει διδάξει ότι το 1821 ήταν μια
Συνέχεια στη σελίδα 3