Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
1 Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Παρασκευή
12 Μαρτίου 2021
Θεοφάνους του όμολογητου. Συμεν του νέου Θεολόγου.
Σελήνη 29ήμερων 1Ανατολή ήλίου 6.41-Δύσις 6.29
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 15β,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 13β
Αριθμ. φύλ . 41906
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΚΝΗΣΕΙΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΚΥΡΑΣ-ΤΕΧΕΡΑΝΗΣ
Πανικός Ερντογάν: Προσπαθεί νά διαλύσει
τόν άξονα Έλλάς-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος
Βολιδοσκοπεί Σίσι-Νετανυάχου για νά
συνεργασθούν μέ την Τουρκία
για τήν άξιοποίηση φυσικου άερίου
κου κόσμου. Αλλά καί άπό δημοσι
ριο θά μεταφέρεται στήν Εύρπη μέ εύματα έγκυρων ίσραηλινν ίστοσεσω Αίγύπτου και Ελλάδος (Κρήτη) λίδων πού άποκαλύπτουν κάτι χειρόχωρίς να περνάν άπό τόν σχεδιαζό- τερο : ό Σουλτάνος βολιδοσκοπεϊ τό
μενο σταθμό άποθήκευσής του στά Ίσραήλ μέσφ Αίγύπτου, ή όποία έχει
άναλάβει γιά λογαριασμό του τόν ρόλο του έμπίστου τρίτου μέ άποστολή
νά διερευνήσει τό άν μπορούν νά συπάγεται ότι τό ίσραηλινό φυσικό άέ
γού 'Εξωτερικν Νίκου Δένδια στό
Κάιρο και οί πληροφορίες μας δέν
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΑΝ οί ταίριαζαν μέ τήν άτμόσφαιρα.
άναγνστες μας κατά τήν διάρκεια Πράγματι οί αίγυπτιακοί χάρτες μέ
της έβδομάδος πού διανύσαμε, την τ οίκόπεδα πού έφάπτονται της θεήμέρα που διάβασαν στήν έφημε- ωρούμενης τουρκικής ύφαλοκρηρίδα μας τίς πληροφορίες μας για πίδας άπεσύρθησαν μετά τό διάβημα Δένδια, και αυτό έξενεύρισε τήν
Τουρκίας-Αίγύπτου στήν Χερσό-Άγκυρα όπως διεφάνη άπό τίς όργίνησο του Σινά και τό κλίμα προσέγ- λες δηλσεις Τσελίκ. Ωστόσο τό
γισης πού άρχισε νά διαμορφνεται στρατηγικό πλαίσιο δέν άλλαξε.
μεταξύ Ερντογάν και Σίσι. Ήταν , Ούδεμία νύξη έγινε δημοσίως γιά
βλέπετε, οί μέρες πού πραγματοποι-τήν άλλαγή της όδευσης του άγωήθηκε το έπιτυχές ς πρός τόν βα-γού EastMed προκειμένου νά παρασικό του στόχο ταξίδι του Υπουρ- κάμπτει την Κύπρο. Ίδέα πού συνεΤου Μανλη Κοττάκη
Βασιλικά τής Μεγαλονήσου.
Δυστυχς οί πληροφορίες μας
δτι είναι σέ έξέλιξη άπόπειρα συνεννόησης μεταξύ Τουρκίας-Αίγύ-νεργαστοϋν -καί οί τρείς χρες μαζίπτου έπιβεβαινονται. Όχι μόνο άπό για την συνεκμετάλλευση του φυσιτις δημόσιες δηλσεις του έξ άπορ-κου άερίου τής Μεσογείου! Πιό συρήτων συμβούλου τού Έρντογάν γκεκριμένα ρεπορτάζ της ίστοσελί
Ίμπραίμ Καλίν, δ όποιος κολάκευσε ας 11kDepka τής 22ας Φεβρουαρίου
την Αίγυπτο ς κκαρδιά του άραβιτίς ύπόγειες συνεννοήσεις μεταξύ
Ε ΌΝετανυάχου
* ΌΕρντογάν
Συνέχεια στήν σελ.3
του Βύρωνα Γ Πολύδωρα
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δεύτερο διάγγελμα.
Μητσοτάκη μέ φόντο
τις δημοσκοπήσεις
Έλληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί έλευθερίας
Ό Πατριδολάτρης
της Μαδουρής καί
δ Κωνσταντίνος
Άνωνύμου του Ελληνος
ΕΝΤΥΠΩΣΗ προκαλεί τό νέο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, τό δεύτερο μετά
τάγεγονότα στην Νέα Σμύρνη σέ διάστημα όλίγων ήμερν , πρός τόν έπιχειρηματικό κόσμο αυτήν τήν φορά , το όποίο πε ριείχε μέτρα στηρίξεως της οίκονομίας.
Έντύπωση προκαλείκαί ή ρα πού μετεδόθη, άρκετά νωρίς τό πρωί, κάτι πού ή
άντιπολίτευσις τό άπέδωσε στήν προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου νά άλλάξει
την άτζέντα . Τά μέτρα άνεκοινθη σαν ,
την ρα πού δλες οι δημοσκοπήσεις πα
ρουσιάζουν μιά φθορά τής Κυβερνήσεως
για πολλούς και διαφορετικούς λόγους
Οι έρευνες της GPO, της Alco και της
Pulse κατέγραψαν πτση μίας μονάδος
ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΑ πρόσφατα τήν Ελληνική Νομαρ- αίνα . Η έπαναστατική του προκήρυξη , το κάλεχίαν του Ανωνύμου του Ελληνος. Ένα άπό τά πιό
φωτισμένα κείμενα του νεοελληνικού διαφωτι- τάξης ή όμάδας , όπως έκανε ο Μάρξ μέ το < κομσμου. Ο όρος <Νομαρχία δέν πρέπει νά συγχέ-μουνιστικό μανιφέστον και τό προλεταριάτο του ,
εται μέ τήν διοικητική μονάδα που έχει κυριαρχήσει στήν έπιστημονική όρολογία και τήν πολιτι - τη Βαλκανική . Και ή .Χάρτα του , ή είκαστική άπει
κή ρητορική, έκ του νομου, τ.έ. βασικου στοιχείου κονιση του όράματος του έλευθέρου πολιτεύματος.
της παλιότερης διοικητικής διαίρεσης: κοινότητα
δήμος, έπαρχία, νομός, της πιό σωστής ς άντα- άρνειται τήν έφαρμογή, κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόποκρινόμενης στά γεωγραφικά, οίκονομικά , κοινωνικά καί διοικητικά δεδομένα. Έν προκειμένω τά Βαλκάνια. Όπως καί τό κορυφαίο άπό πλευράς πο"Νομαρχία σημαίνει πολίτευμα όπου θά άρχουν λιτικής in stricto sensu έργο του , ή Νέα Πολιτική Διοίοι νόμοι . Οι νόμοι πού θά γενννται σε συνθήκες κησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίκαί ύπό καθεστς έλευθερίας. Διό και ό ύπότιτλος του έργου καλείται κλόγος περί έλευθερίας . , που ορίζει καί δείχνει τό μέλλον τής πολιτικής ασυΘαυμάζω την Ελληνική Νομαρχία", όχι τόσο διαφορές φυλετικές και κουλτούρας μεταξύ τους,
γιά τή συνταγματική της ύφή καί τυπολογία, όπως άλλά τους έννει ή μεγάλη άναγωγή στά έλληνικά
κάνουν οί νετεροι συνταγματολόγοι, που μονομαχουν μέ τίς ύποσημεισεις και τίς γνμες άλλων νίζονται ς τοπόσημα στή Χάρτα, καί που άποτελοϋν
(βιβλιογραφία ) , σάν τούς νηπτικούς πατέρες, γιά τό φυσικό και ακοινόν πολιτιστικό τους ύπόστρωμα
νά μήν ταράξουν τήν κατεστημένη πολιτική τάξη όπως αύτό μάλιστα έμπλουτίστηκε μέ τά Χριστιανοκαί νηφαλιότητα, άλλά για τήν άνοιχτή έπαναστατικότητά της.
σμα για στρατολόγηση όχι μιας κάποιας κοινωνικής
Κανάρης
Γράφει ό
Έλευθέριος
άλλά ένός πλήθους αλαν ύπό τυραννίαν" σέ όλη
Δέν υπάρχει έχέφρων Ελληνας πολιτικός πού νά
ΓΣκιαδάς
πο, της πολιτικής πρότασης τής Χάρτας του Ρήγα για
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
ας, των Μεσογείων Νήσων καί της Βλαχομπογδανίας,
Ό Μαικήνας
Γιάννης
Κωστόπουλος
γκατοίκησης των λαν της Βαλκανικής πού έχουν
Συνέχεια στήν σελ. 3
και έλληνιστικά σημεία άναφοράς, όπως αύτά είκοτου Κστα Κόλμερ
ΠΕΝΝΙΕΣ
βυζαντινά χρματα.
Η ΕΚΔΗΜΙΑ του Γιάννη Κωστόπουλου
(1938-2021) έδωσε τήν εύκαιρία σέ διαφόρους Τραπεζίτες" να προβάλλουν έαυτούς, ένθυμούμενοι τούς
δήθεν έπαίνους που τούς είχε άπονείμει ό έκλιπν, διά τίς έπιδόσεις τους
στήν άνάπτυξη (και καταστροφή) του
Τραπεζικοϋ συστήματος της χρας.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Μοιάζει ο Άννυμος της -Ελληνικής Νομαρχίας
Ο Ρήγας ύπήρξε ό Πατριάρχης -πρόδρο- με τον Ρηγα . Ισως διαφέρει κατά τουτο: στή στόχευμος του Νεοελληνικοϋ Διαφωτισμού . Ό Θούριός του ήταν το Πινδάρειο σάλπισμα τοϋ 18ου
ση του έχθροϋ. Μέ όξύτητα ίδιαίτερη ο Άνν υμος
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ
Τράμπ καί σύζυγος Της βάνκα Τράμπ, ό όποίος δι ετέλεσε στενός σύμβουλος του τέως Προέδρου τν
ΗΠΑ, σχεδιάζει να γράψει βιβλίο σχετικά μέ τις
έμπειρίες του στόν Λευκό Οίκο. Σέαυτό θά άναφερθεί, μεταξύ άλλων , και στόν ρόλο πού διεδραμάτιστις διαπραγματεύσεις γιά Τις συμφωνίς έξομαλύνσεως τον σχέσεων μεταςύ του Ίσραήλ καί άρα
βικν κρατν. Όπως έγινε γνωστό, τό βιβλίο βά
έπικεντρωθεί σέ μεγάλο βαθμό στήν Μέση Άνατολή και Τις συμφωνίs μέ τό Ίσραήλ στήν διαπραγμάτευση τν όποίων πρωτοστάτησε ό Κουσνερ.
Δέν έπιδικει νά ξεκαθαρίσει λογαριασμούς, άλλά
νά παράσχει ίστορικό περιεχόμενον τονίζουν καλά
ένημερωμένοι κύκλοι.
Κανείς-μά κανείς-δέν άνεφέρθη στήν ύποστήριξη τήν όποία είχαν
άνθρωποι τν γραμμάτων καί των
τεχνν άπό τόν έκλιπόντα, νετερο
Μαικήνα () . Τήν παράλειψη αύτή καλύπτει ή άναφορά δύο περιστατικν,
μεταξύ πολλν άλλων, στά όποϊα έτυχε νά είμαστε αύτόπτες και αυτήκοοι
μάρτυρες .
Πρτ' άπ' όλα , ή ήθική καί κυρίως
ύλική ένίσχυση που παρέσχε ο ένδημήσας ς πρόεδρος τής Τραπέζης Π στεως στόν δάσκαλό του , Ρένο Αποστολίδη μέ γενναία χορηγία , για τήν
μετάφραση και τόν σχολιασμό της
ίστορίας του Μεγάλου Άλεξάνδρου,
γραμμένης άπό τόν διάσημο Γερμανό ίστορικόν Ιωάννη Γουσταϋο Ντρόυσεν πού έδημοσιεύθη σέ δύο τόμους
τό 1988. Έπίσης, τήν έπιβοήθηση της
έκδοσης τν Ήρκου καί Στάντη Αποστολίδη τό 1992 της ίστορίας τν Διαδόχων του Μ. Άλεξάνδρου πού φτισε μία παρεξηγημένη έποχή τής
Έλληνιστικής περιόδου-πρό της Ρω.
μαϊκής κατακτήσεως της Ελλάδος.
<Κουρεύονταιν έως 509%
τρείς γύροι τής έπιστρεπτέας
Ή Εύρπη ένέχρινε
καί έμβόλιο μονής δόσεως
ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ παρεμβάσεις στηρίξεως των
έπιχειρήσεων και των θέσεων έργασίας ύψους 2,5
δισ. εύρ προχρησε ή Κυβέρνησις, τήν ρα πού ή
οίκονομία και ή κοινωνία δοκιμάζονται παρενέργειες ένός παρατεταμένου lockdown, τού φθάνει τούς 5
μήνες. Τά 6 μέτρα πού άνεκοίνωσε άρχικς δ Πρω
θυπουργός και έξειδίκευσε τό οίκονομικό έπιτελείο
περιλαμβάνουν:
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ τής Johnson & Johnson κατά του κορωνοϊου ένέκρινε ό Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕMA) . Το άμερικανικό έμβόλιο είναι τό τέταρτο
πού παίρνει έγκριση στήν Εύρπη . Η ΕΕ έχει ήδη παραγγείλει 400 έκατ. δόσεις του έμβολίου τής Johnson
& Johnson , τό όποίο έχει τό πλεονέκτημα ότι χορηγείται σέ μία και μόνη δόση . Αύτό άναμένεται νά έπιταχύνει κατά πολύ τούς έμβολιασμούς στήνΕνωση. Το
Συνέχεια στήν σελ. 5
Ήδη άπό τόν Άπρίλιο του 2020, τό δρυμα
Smithsonian στις ΗΠΑ συλλέγει άντικείμενα που συνιστούν ντοκουμέντα τής πανδημίας καί τν κοινωνικν συνεπειν της. Μεταξύ άλλων , οί πλαστικές
σακκούλες σκουπιδιν που οί ύγειονομικοί στά άμερικανικά νοσοκομεία χρειάσθηκε νά φορούν ς προ
στατευτικό έξοπλισμό, όταν ύπήρχε άκόμη έλλειψς
τν κατάλληλων στολν, καθς καί πινακίδες πού
έφτιαχναν οί άνθρωποι γιά νά δείξουν ύποστήριξη
στους άγαπημένους τους, οί όποίοι νοσηλεύοντο σέ
σοβαρή κατάσταση. Στό μουσείο του Smithsonian
έτίθεται πλέον τό πρτο φιαλίδιο έμβολίου για τον
κορωνοίο, που τό έκανε μία νοσοκόμα μονάδος ΜΕΘ
τής Νέας Υόρκης στις 14 Δεκεμβρίου 2020. Τρα, τό
άδειο-πλέον- πρτο φιαλίδιο αύτου του έμβολίου
Pfizer/BioΝTech άπεκτήθη άπό τό μουσείο, Μαζί
μέτό φιαλίδιο θά έκτίθενται άλλα σχετικά άντικείμε
να, όπως ή κάρτα έμβολιασμού Της νοσοκόμας Σάντρα Λίντσεν, Τά ίατρικά ρούχα Της , τά ύλικά πού
χρειάσθηκαν γιά τήν διατήρηση τού έμβολίου σέ
πολύ χαμηλή θερμοκρασία σύριγγες κά
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν μαθαίνεις καί διδάσκεσαι πό τήν <Επαρχία
Παρακολουθ, όσο
μπορ , τόν παλμό τής ας-ξενοδόχος στό Ρέθυμνο . παράθυρα ή Ζωή Ράπτη,
Επαρχίας, όπως λέγαμε Ένεργός, δημοκρατικός, πο
παλαιότερα . Και διδάσκο- λίτης, γράφει καί κάνει έκπομαι . Καί μαθαίνω . Δέν είναι
μόνο Αθήνα ή Έλλάδα . Μέ
τόν Νίκο Μολδοβανίδη με
γαλσαμε μαζί, στόν Πειραιά . Οί πατεράδες μας φίλοι, άχριστο. Σήμερα είναι σαββατιάτικη πρωινή έκποΡάπτη μέσκαιότατο ύφος
και άνεξήγητη έπιθετικότητα . Έμένα μου θύμισε τόν
Άντρέα, δυστυχς , Τής περιόδου 2010 έως τό 2015 πού
άνέλαβε ύπουργείο .
έπιτυχημένος έπιχειρηματί - μπή τού "Μέγκα" . Στά δύο
ύφυπουργός ύγείας και δ
πρην ύπουργός ύγείας , ό
μπή στό τοπικό ραδιόφωνο . δικός μας Άνδρέας Εανθό .
Διαβάστε τό τελευταϊο του
άρθρο. Από τό Ρέθυμνο , μέ
Αν ρωτήσεις χίλια άτομα
θά μιλήσουν γιά τόν πράο
Ανδρέα καί τό μελίχιο ύφος
του . Σέ αυτή τήν περίπτωση δμως έκανε έπίθεση στήν
Ή δευτέρα άναφορά , άνέκδοτη
έως τρα λόγω έπιθυμίας του έκλιπόντος, άφορά στά άπομνημονεύματα του σπρατηγου Κυριάκου Παπαγεωργόπουλου (ΚΠ) (1908-1 996) που
Τότε που διηύθυνεν μέ
τήν καύλήν του και τους
ασυνεταίρουs τήν πλατεία
"Επεσε τό μάτι μου στήν
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
12-03-2021
9' 771108 "70144