Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 6- Κυριακή 7Τ
Μαρτίου 2021
ΑΤΠΚΗ Νεφσεις και δυτικοί άνεμοι, Θερμοκρασία έως 19β,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
Άριθμ. φύλ 41901
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ψυχοσάββατον. Τον έν Αμορίω 42 μαρτύρων
Σελήνης Τελ Τέταρτο Ι Ανατολή ήλίου 6.50-Δύσις 6.24'
ΠΑΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙΟ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥΤΟΥΡΚΟΛΙΒΥΚΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΜΕΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑΠΑ ΤΗNDEFEΝDER
<Τρέμουν> οί Τούρκοι βάση
την ναυτική
τν ΗΠΑ
στήν Αλεξανδρούπολη !
Φοβούνται άμερικανική είσβολή-Αφοϋ ήγόρασαν ρωσσικούς πυραύλους S400
τρα θυμούνται ότι είναι . .. ομμαχοι μέ τήν Άμερική στό ΝΑΤΟ
Ελλάδαν . Όμιλεϊ λοιπόν τερί ένδεχομένη άμερικανι
κή είσβολή στην Τουρκία () , κάτι πού ναι μέν παραδέ
χεται ότι είναι άδιανόητον άλλά έπιμένει νά άνησυΚΟ ΣΤΡΑΤΟΣ τν ΗΠΑ στήν Αλεξανδρούπολη μας
ένοχλεϊν Αύτό δηλνει ό Τουρκος άπόστρατος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαγτσί, ό θεωρούμενος έμπνευστής της
θεωρίας της Γαλάζιας Πατρίδος) άλλά και του τουρκολιβυκού μνημονίου. Αφορμή γιά τις δηλσεις του
ή συγκέντρωσις άμερικανικν δυνάμεων στό λιμά νι τής Άλεξανδρουπόλεως, στό πλαίσιο της συμμαχικής άσκήσεως Defender Europe 2021. Ένοχλείται
δ έν λόγο ναύαρχος Γιαγτσί, διότι , δπως ύποστηρί ζει, μιλντας πρός την έφημερίδα Γενί Άκίτ, δ Πρόεδρος Μπάιντεν , είναι κφιλικά διακείμενος πρός την
χείν έξ αίτίας τν φιλικν πρός τήν Ελλάδα διαθέσε
ων του Αμερικανού Προέδρου.
Παραδέχεται βεβαίως ότι ή άσκησις αυτή είναι έπικεντρωμένη πρός μιάν ένδεχομένη άπειλή άπό πλευράς
Ρωσσίας , άλλά σημεινει: Είναι γεγονός πς μάς ένοχλεί ή δημιουργία βάσεως στήν Αλεξανδρούπολη καιί
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ε Αμερικανικά άρματα καί όχήματα άποβιβάζονται στήν Αλεξανδρούπολη
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΗΕστία>
έχει γενέθλια.
Γίνεται 145 έτν!
<Οποιος μετανάστης μπαίνει , θά μένει!>
Πολιτική θύελλα προκαλούν
Χάρρυ καί Μέγκαν
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΗ έλληνική έφημερίδα πανηγύριζε χθές μέ πρωτοσέλιδο τίτλο της γιατί ό Γάλλος έπί
κεφαλής της εύρωπαϊκής ύπηρεσίας Frontex Φραμπρίς Λετζέρι έπέρριψε έμμέσως στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την εύθύνη για τίς έπαναπροωθήσεις μεταναστν στόν Εβρο και στό Αίγαιο
άπό τόν Φεβρουάριο του 2020 καί
μετά. Θά προσπεράσω τό γεγονός ότι στούς καιρούς πού ζουμε-μέ την Τουρκία νά έργαλοποιεί σφαλίσει ότι θά συνεχίσει να έχει λόγο στήν χάραξη
τους πρόσφυγες και τούς μετανάστες γιά νά παίξει
άθλια παιχνίδια είς βάρος της έδαφικής μας άκεραιότητας-αύτό για τούς "Ελληνες δέν άποτελεί κατηγορία είς βάρος του Πρωθυπουργού τους, άλλά τοποθέτησε στήν θέση του τόν Γάλλο έπί κεφαλής
μαλλον εύσημα πρός αυτόν . Για τόν έξής άπλό λό-τής Frontex. Μέ τήν ρητή έντολή νά μήν ξεχνα ποτέ
γο: άν έχουν μηδενιστεϊ σήμερα οί μεταναστευτικές ότι τά έλληνικά σύνορα είναι τά εύρωπαϊκά σύνορα.
άλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής τηςΈνωσης άπό τήν νέα Επίτροπο, πρην Υπουργό της Σουηδίας, Υλβα Γιόχανσσον, ή όποία
είναι αδικαιωματίστρια- και δέν
δείχνει καμμία ίδιαίτερη διάθεση
νά κατανοήσει τίς έλληνικές εύα σθησίες . Δυστυχς, ή πατρίδα μας
τά έδωσε όλα γιά νά κερδίσει τήν σινιέ θέση κύρους, άντιπροέδρου τής
Κομμισσιόν, μέ τίς θολές άρμοδιότητες παρά νά δια" Η"Υβα Γιόχανσσον
( σελ. 5)
" ΌΓεργιος,
Δροσίνης
της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης όπως
συνέβαινε έπί των ήμερν του Δημητρίου Άβραμόπουλου. Ό όποιος ήταν έκείνος που έπέλεξε και
Πενταμερής
καί διεθνής
παράγων
φασιστική πολιτική όφείλεται. Τήν όποία άπέρρίπτε πων και πολιτικής στήν "Ενωση σέ μια έποχή που ή
μέ <κεντρες όμιλίες του τόν Οκτβριο του 2019 Τουρκία μεταφέρει σέ οίκισμούς τής Συρίας 3 έκα
και ο ίδιος ό κύριος Μητσοτάκης έως ότου άνακα- τομμύρια πρόσφυγες και μόνη όδός πρός τήν Δύση
λύψει τήν έθνική χρησιμότητά της.
του Αλέξανδρου Ν. Ζήνωνος*
Στίς 17 Μαρτίου θεσπίζεται
τό πιστοποιητικό
έμβολιασμού στήν ΕΕ
Η ΑΤΥΠΗ πενταμερής συνάντηση
για το Κυπριακό έχει ήδη όρισθει γιά
τά τέλη Απριλίου . Επανέρχεται έτσι
στό προσκή νιο ό ρόλος του λεγόμενου διεθνους παράγοντα", όπως
αυτός διαμορφνεται ύπό τά σημερινά δεδομένα.
γιά τά μελλοντικά μεταναστευτικά κύματα (μετά την
Τό μείζον έν προκειμένω όμως δέν είναι τί συ - αχρήστευση της Αφρικής λόγω κορωνοϊου ) , είναι
νέβη στό παρελθόν άλλά τί θά συμβεί στό μέλλον . το έδαφος της πατρίδας μας; Κινδυνεύει πρτον
Καί κατά τούτο είναι κρίσιμη τόσο ή άλλαγή στάσης γιατί ή Επίτροπος Γιόχανσσον άπειλεϊ τόν Γάλλο
του κυρίου Λετζέρι άπέναντι στήν Ελλάδα όσο καί ή
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
Συνέχεια στήν σελ. 3
Θά ήταν ίσως χρήσιμες κάποιες
σκέψεις έπ' αύτου , άσφαλς όχι
έξαντλητικές, σάν τροφή για σκέψη . Πρτος καθοριστικός παράγων
είναι άναμφίβολα ή Τουρκία . Τον Δεκέμβριο 2014 , μερικές βδομάδες μετά τήν άνάληψη των καθηκόντων
της , ή Federica Mogherini, τότε Υπατος
Έκπρόσωπος και Άντιπρόεδρος τής
Εύρωπαϊκής Επιτροπής, έπισκέφθηε
γιά πρτη φορά τήν Τουρκία και συναντήθηκε καί μέ τόν Πρόεδρο Erdogan .
Κατά τή συνάντηση έκείνη, ό Τουρκος
Πρόεδρος της δήλωσε άπερίφραστα
ότι "τίποτε δέν μπορεινά συμβεί στήν
Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τή συγκα τάθεση της Τουρκίας . Η Mogherini
ένημέρωσε τά Υπουργεία Εξωτερικν των κρατν μελν της ΕΕ. Σέ
συνάντηση λίγους μήνες άργότερα μέ
τούς Εύρωπαίους όμολόγους μου στό
Λουξεμβοϋργο, διαπίστωσα, όχι χωρίς
έκπληξη, πς έλάχιστοι είχαν συγκρατήσει τήν προειδοποίηση αύτή τού
Erdogan. Ό,τι άκολούθησε τά έπόμενα
χρόνια δέν άποτελει παρά ύλοποίηση
όσων ο Τουρκος Πρόεδρος είχε προαναγγείλει διά της Μοgherini
Κοιτική παρουσίασις
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
ΠΕΝΝΙΕΣ
Μειωμένη στρατιωτική
θηητεία μόνο σέ παραμεθόριο
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
La Revolution de 1821
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
et la Restauration des regnes
autochtones dans les
Η ΘΗΤΕΙΑ στόν Στρατό Ξηράς έξομοινεται μέ
τήν άντίστοιχη 12μηνη θητεία στήν Άεροπορία κα τό
Πολεμικό Ναυτικό , βάσει όσων προβλέπονται στήν
Κοινή Υπουργική Απόφαση πού έδημοσιεύθη στό
ΦΕΚ . Υπάρχουν όμως ύπόχρεοι πλήρους στρατεύ
σιμης, στρατιωτικής ύποχρεσεως πού άπολύονται
άπό τό Σμα μετά έννέα μήνες . Πρόκειται για όσους
έκπληρσουν μετά τό πέρας τής έκπαιδεύσες τους
Συνέχεια στήν σελ. 4
Principautes Roumaines
του Gheorge Cliveti
Τό βιβλίο άναφέρεται στήν Επανάσταση τού 1821 και στην έξ .
γερση στήν Μολδοβλαχία , καθς
και στόν ρόλο τν έντοπίων γιά
την κακή έξέλιξη της προσπαθείας του Αλεξάνδρου Υψηλάντου .
( σελ. 7)
.Η έπέτειος Της
συμπληρσεως τν 200 έτν
άππό τήν Επανάσταση τού 1821
στάθηκε ή άφορμή γιά τόν καλλιτέχνη Θόδωρο
Κοκκινίδη να φιλοτεχνήσει δύο
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ματα άγωνιστν
έμπλουτίζοντας
τό μουσείο του
στά Κηπιά Καβάλας Τού Δήμου Παγγαίου. Ο Θε όδωρος Κολοκοτρνης και ή Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είναι οί δύο ήρωικές προσωπικότητες του
άγνος πού δημιούργησε στό έργαστήριό του. Τό
μουσείο κέρινων όμοιωμάτων του Θόδωρου Κοκι
νίδη βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τήν Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου, δυτικά Της Καβάλας, στήν τοπική κοινότητα Κηπιν . Σ αύτό
παρουσιάζονται τά κέρινα όμοιματα 21 Ελλήνων καί 12 ξένων προσωπικοτήτων Οι έπόμενες
φιγούρες πού έτοιμάζειό καλλιτέχνης είναι ό Γργιος Καραίσκάκης καί ή Μαντ Μαυρογένους
Κιλελέρ, Πλαστήρας, Κωνσταντίνος καί Έζάλ
Παπανδρέου, στίς μέρες τής
παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ,
Aς παίξουμε σήμερα τίου τύ 1910 έξεγέρθηκαν πού άνοιξαν πύρ κατά τν
έκείνο τό παιγνίδι πού λέ γεται Τί συνέβη σάν σή- Θεσσαλίας. Ήταν ή άρχή ζωή τους έπτά διαδηλωτές .
μεραν Κοιτάζω κάθε μέρα γιά μιά μεγάλη άλυσίδα ματόν σχετικό πίνακα . Ίσως ζικν διαμαρτυριν τν
άπό συνήθεια , ίσως γιά να άγροτν κατά τν προβρ κάτι πού θά μέ ένδιέφε- νομίων τά όποια άπολάμ- Διονύση Σαββόπουλο , στόν
ρε νά άναφέρω στήν καθη- βαναν οί μεγαλοκτηματί - δ
μερινή μας έπικοινωνία. Σάν
σήμερα, λοπόν , στις 6 Μαροί άγρότες στό Κιλελέρ τής άγροτν και έχασαν τήν
Τό Κίλελέρν Τραγουδήθη- ρια κάγροτο-συνεταιριστι
κε τό 1971 ( σέ περίοδο πλή- κή έπανάσταση , μέ τά γνωστά άποτελέσματα Στίς 6
Μαρτίου του 1933 δ στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας
Διαχρονικός στρατηγικός στόχος και έπιδίωξη της Τουρκίας είναι
δ έλεγχος του "μαλακού της ύπογάστριουν και ή άποτροπή αυτου πού
ρους άνελευθερίας ) άπό τόν
δίσκο <Μπάλλο, ένα μνηs (τοιφλικάδες ) . Υπήρξε β μείο του < Βαλκανικού ρόκν . προκειμένουνά έμποδίσει τό
Τό θυμήθηκε και ό Άνδρέας
Συνέχεια στήν σελ . 6
Συνέχεια στήν σελ. 5
αη παρέμβαση τν άρχν ,
Συνέχεια στήν σελ. 5
6-03-2021