Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πς θα γίνει το ελληνικό 
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5927 Τετάρτη 03.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Τρία αιτήματα
discount 30% έναντι
Συν-Εργασία και άδειες
>>> ελ .
>>> ελ
από ΠΟΜΙΔΑ
για την
ταυτότητα
κτιρίου
Τα top picks της Optima Bank
για το χρηματιστήρο
Ποιοι και πότε πληρνονται επιδόματα ,
πότε υποβάλλονται ατήσεις
Η παράταση των μέτρων
κατά της πανδημίας , που
έχει ως συνέπειά της τη
δυσχέρεια ή και πλήρη
αδυναμία πρόσβασης των
πολιτν και των τεχνικν σε
όλες τις σχετικές δημόσιες
υπηρεσίες (πολεοδομίες,
υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, Δήμους
κλπ. ) σε συνδυασμό με την
αποκλειστική ισχύ της ταυ
τότητας κτιρίου από την
1.4.2021, μετατρέπε
εφιάλτη τις μεταβιβάσεις
ακινήτων και θέτει επιταχτ κά θέμα επανεξ έτασης της
έναρξης ισχύος του μέτρου
αυτού,
ΠΟΜΙΔΑ.
στον ένα χρόνο της
στον ένα γρόνο ης πον δημίας
υποστηρίζει
Δημόσιο:
Εξ ατίας αυτού η ΠΟΜΙΑ
με επιστολή της προς την
πολιτική ηγεσία ζήτησε τις
εξής τρείς αλλαγές στην
ισχύουσα ρύθμιση για την
ταυτότητα κτιρίου:
eτmρεσν
Να επιτραπεί η παράλληλη
ισχύς της βεβαίωσης μηχανι
χού καθόλη τη διάρκεια της
πανδημίας , στε να μην
παραλύσει η Κηματαγορά
και επηρεαστούν αρνητικά
οι συναλλαγές των ακινή
Σε σημαντικές εργασίες ματοπουηθεί κατά τις βρααναβάθμισης των
δομν της προβαίνει η
Γενική Γραμματεία Πληρ-είναι όσο γίνεται μικρότεοφοριακν Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου
Διακυβέρνησης.
δινές ρες του Σαββάτου
6 Μαρτίου 2021, στε να
υποΜε την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 στη χρα μας στα τέλη Φεβρουαρίου
του 2020, η πολιτεία σχεδίασε και υλοποίησε πληθρα παρεμβάσεων, με στόχο τη
στήριξη των νοικοκνριν και των επιχειρήσεων , σημεινει το υπουργείο Οικονο
μικν σε ανακοίνωσή του. Αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις έως το τέλος Φεβρουα
ρίου αγγίζουν τα 27 δια . ευρ. Ενδεικτικό, τα κυριότερα μέτρα είναι τα εξής:
Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Με τους 5 πρτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκατοβοίής, έχουν εκταμευθεί
6,8 δια ευρ σε 544.591 επιγειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
ρη η επίδραση από τη μη
διαθεσιμότητά τους.
Ψηφιακής
Κατόπιν τούτου , το Υπουργείο Ψηφιακής Διακεργασιν υβέρνησης ενημερνει ότι
κατά το χρονικό διάστημα
από Σάββατο 6 Μαρτίου
Να δοθεί η δυνετότητα ρύθ
μισης αυθαιρέτων κατηγορίας 5 μέσω αποκλει στικά
της υποβολής ταυτότητας
κτιρίου, μέσα στην προθε
σμία ισχύος του νόμου, με τις
νόμιμες προσαυ ξήσεις, και
Να αφαιρεθεί η μελέτη στα
τικής επάρκ ειας από τις
προύποθέσεις για έκδοση
ταυτότητας Δηρημένης
Ιδιοκτησίας>, δηλαδή μεμο-.
νωμένων
Στόχος
είναι η ολοκλήρωση της
μετάβασης σε νέες υποδομές που θα προσφέρουν 2021 και ρα 21:00 έως
αξιόπιστο και αποδοτικότερο περιβάλλον λειτουργίας των παρεχόμενων ( μεσημέρι) δεν θα είναι
υπηρεσιν
πολίτες , τις επιχειρήσεις κές
και τη Δημόσια Διοίχηση.
και Κυριακή 7Μαρτίου Αποζημισεις Ειδικού Σκοπού
που απασχολούν έως 20 άτομα
12:00
Έχουν ενταμιευτεί περίπου 500
εκατ. ευρ σε περισσότερους από
500.000
Αποζημισεις Ειδικού Σκοπού σε
εργαζομένους των
σύμβαση εργασίας τέθημε σε προ
οποίων η
διαθέσιμες οι ηλεκτρονι
υπηρεσίες
παρέχει η Γενική Γραμματεία μέσω των υποδομν
ελεύθερους
επαγγεπου
λματίες αι μιwρές επιγειρήσεις σωρινή αναστολή
διαμερισμάτων
Η αναβάθμιση είναι ποο
γραμματισμένο να πραγτης.
Created by Universal Document Converter