Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Δωρεάν φόριση ηλεκτρικν .Χ. στα Leroy Merlin
με πράσινην ενέργεια Ηρωνα
>>> ΤΕΛ.
0ικοΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5921 Τριτη 23.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax : 2310242778 ΑΘΗΝΑ -ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587FAX :210-33046 05
Epsilon Net :
Αύξηση
καθαρν
κερδν 133%
το 2020
Λάμπρος Δημητρογιάννης
Εγκρίθηκε η λειτουργία 70<πράσινων
επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα
>>> ελ.
>>> ελ
Επιπλέον ελαφρύνσεις για τους
πληγέντες της Μήδειας
Ερχονται αλλαγές
Όμιλος
Epsilon Net κατά τη διά
χεια του 2020, ανταποκρίθηχε με επιτυχία στις προκλήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η παν
δημία . Με σταθερά βήματα
προχρησε στην υλοποίηση
του επενδυτικού του πλάνου,
αξιοποιντας την τεχνογνωσία και το χαρτοφυλάκιο
των προίόντων του
τομέα του business software
( εμπορικολογιστικές εφαρ
μογές , συστήματα ERP και
εφαρμογές μισθοδοσίας και
συστημάτων HRM) και
σημείωσε ση μαντική αύξηση
στο σύνολο των οικονομικν
μεγεθν του .
Εταιρειν
Eurobank Equities
Οτος αναφέρει σε σχετική
αναχοίνωση , με την ανάππυξη καινοτόμων πληροφοριακν συστημάτων για τις
ελληνικές επιχειρήσεις και
την παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιν, ο Όμιλος συμμε
τέχει καθοριστικά στον εν
εξελίξει
μετασχηματισμό της χρας,
ενισχύοντας τον στρετηγικό
του στόχο για συνεχή ανά
πυξη του μεριδίου αγοράς
με ταυτόχρονη επίτευξη
υψηλν επιδόσεων στα επόμενα έτη .
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι με τις πρόσφατες
στρατηγικές κινήσεις εξαγο-|
ρν των εταιρειν DATA
COMMUΝICATIOΝ Α.Ε.
Εδικός διαπρογμαεντής
των μετοχν της Perfomanes
Euroban
Eurobank
εταιρεία
Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοιννει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα
απόφαση
19/11/2019 συνεδρίασής πραγμάτευ σης (δηλαδή
της , η Επιτροπής Εισα- ταυτόχρονες εντολές αγο γωγν &
Αγορν του Χ.Α. εν έκρινε λογαριασμό στα ΣΜΕ επί
την απόχτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή
μετοχν
" Pertor ma ηce
Equities
Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει
στο σύστη μα συναλλαγν
του Χρηματιστη ρίου Αθη
νν εντολές ειδικής διαΗ
ψηφιακό
Μέσα από την αναμόρφωση των προγραμμάτων κατάρτισης του
ΟΑΕΔ, αλλά και μιας ευρύτερης παρέμβασης στην επιδοματική πολιτι
κή περνά ο δρόμος προς την επόμενη μέρα , τη νέα κανονικότητα στην
εγχρια αγορά εργασίας και ευρύτερη την ελληνική οικονομία. Ηδη, η
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επεξεργάζεται σχέδιο αλλαγν στο
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επίδομα ανεργίας σε
συνδυασμό με σημαντικές παρεμβάσεις στο σχεδιασμό αλά και την
υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης.
Λειτουργίας ράς και πόλησης ) για ίδιο
των μετοχν της εταιρίας
" Perfor ma n ce
Technologies A.Ε.".
εταιρίας
ΕΕΡERFORMΑNGE
Παρουσιάζοντας την Ψηφιακή πορεία της πανδημίας στη
αναβάθμιση του ΟΑΕA, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατ- νομικές επιπτσεις θα προκ
ζηδάκης συνέδεσε τις κυοφορ
ούμενες παρεμβάσεις με την
SINGULARLOGIC
Technologies A.Ε."
καθόρισε ως ημερομηνία
έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν
λόγω κινητν αξιν τη
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου
χρα και τις όποιες δημοσιοκαι
Α.Ε. , ο αριθμός των ενεργν
εγκαταστάσεων του Ομίλου
υπερδιπλασιάστηε
30.000 εγκαταστάσεις στις
αοχές του 2020 σε πάνω από
70.000 ενεργές εγκαταστά
σεις σήμερα .
ληθούν .
2021.
Created by Universal Document Converter