Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) Α
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
19 Φεβρουαρίου 2021
ΑΤΤΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άνεμοι Θερμοκρασία έως 13β.
Αριθμ. φύλ. 41888
Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
Φιλοθέης όσιομάρτυρος της Αθηναίας
Σελήνης Πρωτο Τέταρτο 1 Ανατολή ήλίου 7.09- Δύσις 6.08
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΩΡΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Πληρνουμε τό πιο άκριβό ρεύμα στήν Εύρπη
καί έχουμε τό πλέον άπαρχαιωμένο δίκτυο
Έναέριο τό 9% του δυκτύου τν 238.242 χιλιομέτρων διανομής τού ήλεκτρικού
Τρυπλασία τιμή άπό χρες Βαλκανίων , Σκανδιναβία καί Κεντρική Εύρπη!
νε περισσότερο έμφανή την (γύμνια τού
πεπαλαιωμένου δικτύου ήλεκτροδοτήσεως γραμμα έκσυγχρονισμού του δικτύου ύνου Πρωθυπουργός κατά τήν όμιλία του στήν
σχεδόν 75%, ένω έχει δρομολογηθεϊ πρόματος . Αντιλαμβανόμενος τό πρόβλημα, δ πρέπει γιά λόγους άσφαλείας νά είναι ύπότη πληρνουν οί "Ελληνες , την ρα πού
βινουν καταστάσεις όπως τίς πρόσφατες
χιονοπτσεις στήν Αττική, πού χιλιάδες χωμένο μέ τό άπόθεμα άκόμη και τν στοίκογένειες έμειναν γιά είκοσιτετράωρα λων του δικτύου νά είναι έξαιρετικά περιοχωρίς ρεύμα, στό έλεος τν άκραίων καιρικν φαινομένων.
γειων άνέφερε.
πού κατά 90% είναι έναέριο και ύποστελε- 3,5 δισεκατομμυρίων είς βάθος δεκαετίας .
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Όμά
Τό δέ παράδοξο είναι ότι ταρά τις μεγάΤο έκτεταμένο δίκτυο τν 238.242 χλμ . δος τής Νέας Δημοκρατίας προανήγγειλε λες άδυναμίες του συστήματος, οί"Ελληνες
καταναλωτές έξακολουθουν νά πληρνουν
άκριβότερο ρεύμα συγκριτικς πρός τούς
τήν υπογειοποίηση καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ σέ κρίσιμες περιοχές , όπου τά καλδια , για λόγους άσφαλείας , πρέπει νά
είναι
μέσω του όποίου φτάνει τό ρεύμα σε έκα .
τομμύρια νοικοκυριά και έπιχειρήσεις
δύσεις άνω τν 200 έκατ. εύρ έτησίως για στήν χρα μας παραμένει κατά τό μεγαΠολλοί άποδίδουν τίς εύθύνες στό δί - τήν συντήρηση του, ωστόσο μέχρι τροσφα - λύτερο μέρος του σέ δριακή κατάσταση ,
μέ τίς έργολαβίες νά άποτελούν τήν κετους κρίσεως, οί έπενδύσεις πού έγίνοντο ντρική πρακτική για την άντιμετπιση
χαρακτηριστικό ότι
τά 130 έκατομμύρια εύρ .Όπως έπεσήμα - συμφνως πρός τά έπίσημα στοιχεία , ή
νε άλλως τε και δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Ελλάς συμπεριλαμβάνεται στόν κατάλοτν χωρν τής ΕΕ όπου σημεινονται
οί περισσότερες διακοπές και βλάβες ρεύ,
ρισμένο.Όπως έκτιμάται, χρειάζεται έπενυπόγεια. Εχουμε ήδη προνοήσει νά υπολοίπους Εύρωπαίους πού διαθέτουν ύψη προτείνουμε για να έντάξουμε στό Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης μία σειρά άπό δράσεις
ύποδομν πού σχετίζονται μέ τήν κλιματι κή άλλαγή, ύψους σχεδόν ένός δισεκατομΚΕχουμε ήδη προνοήσει να λότερα είσοδήματα . Η τιμή τής κιλοβαττως και καθ' δλη την διάρκεια τής δεκαε ρας στήν Ελλάδα είναι 0,1292 εύρ πάνω
άπό την Γαλλία (0,1247 εύρ) , την Φινλανδία (0,1178 εύρ ) και τήν Σουηδία (0,1130
κτυο του Διαχειριστού Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, πού
είναι ίσως τό πιό άπαρχαιωμένο δίκτυο δι - ήσαν περιορισμένες και δέν ξεπερνούσαν
ανομής στήν Ευρπη και δέν κατάφερε νά
άντέξει τό βάρος τν είδικν συνθηκνν μυρίου εύρ , κάποιες άπό τίς όποιες έχουνευρω) αποκλισις δεν αφορα μόνο την
πού προεκλήθησαν άπό την κακοκαιρία. Ό
χιονιάς πού έκτύπησε δλη την χρα έκα- τήν τελευταία δεκαετία έμειθησαν κατά
τν βλαβν. Είναι
νά κάνουν και μέ ύπογειοποίηση καλωδίων σέ κρίσιμες περιοχές , όπου τάκαλδια
- μέση τιμή τής ΕΕ άλλά και τις γειτονικές
Συνέχεια στήν σελ. 2
Μητσοτάκης, οι έπενδύσεις στόν ΔΕΔΔΗΕ
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μπακογιάννη:
Ολοι έχουν εύθύνες
γιά τό πίνγκ πόνγ
Τό μοντέλο Απλς Προεδρεύομεν.
Τουρκικά δολματα!
ΚΑΙ το σημερινό σημείωμα είναι άφιερωμένο στό "Έγιναν λοιπόν πολλά, πιστνονται στόν κύριο
κράτος καί στήν διαχείριση κρίσεων. Γράφω μέ Μητσοτάκη, χωρίς άμφιβολία, συνεπς δέν παραάφορμή όσα είπε χθές ό Πρωθυπουργός Κυριά -γράφεται και δέν διαγράφεται τίποτε. Άναγνωρίκος Μητσοτάκης στήν συνεδρίαση της Κοινοβου- ζεται . Ωστόσο πρέπει νά είπωθουν μερικά πράγλευτικής Όμάδας της ΝΔ περί ένοχλήσεως" γιά ματα περί της Μήδειας ν για νά είμαστε έν τάξει
τό πίνγκ πόνγκ εύθυνν μεταξύ άρμοδίων φορέων διότι σέ αυτήν τήν κρίση ό,τι και νά λέει ή Κυβέρστήν κρίση της Μήδειας , " γιά τάχρόνια προβλή-νηση δέν τά πήγε καλά. Αυτήν τήν στιγμή πού τυματαν στίς ύποδομές του ΔΕΔHE καί γιά τόρεκόρ πνονται αύτές οί γραμμές το ρευμα δέν είχε έπισαρακονταετίας στήν χιο νόπτωσην. Δέν ήταν βε- στρέψει άκόμη σέ πολλές περιοχές της Άνατοβαίως ρεκόρ-σύμφωνα μέ άρθρο του Κστα Λα - λικής Αττικής, ή όποία δεκαετίες τρα ύπερψηγουβάρδου στό meteo.gr- ή ίδια ποσότης χιονιού φίζει τήν συντηρητική παράταξη . Κόσμος άπλός ,
είχε πέσειν και τό 2008 έπί Υπουργίας Παυλό- λαϊκός, όχι τίποτε πλουτοκράτες, κοιμήθηκε χθές
πουλου καί Προεδρίας Αθανασόπουλου στήν ΔΕΗ βράδυ στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου στόν
-καί ούτε τό ρευμα κόπηκε , ούτε ή Εθνική Όδός Αγιο Στέφανο έπειδή έκεί ύπήρχε θέρμανση . Το
έκλεισε . Τέλος πάντων! Γράφω έχοντας στό πίσω γεγονός ότι δέν το έδειξε ή άνάλγητη και μπουμέρος τοϋ μυαλου μου τήν ύποδειγματική άντί- κωμένη άπό τήν γνωστή λίστα ίδιωτική τηλεόραδραση τού κράτους στήν διαχείριση άλλεπάλλη- στη, η όποία προέβαλλε συστηματικς τόν εύθυμο
λων κρίσεων όπως του προσφυγικου-μεταναστευ- χιονοπόλεμο κατοίκων σέ χαρίεσσα διάθεση στό
τικού τόν Φεβρουάριο του 2020 στόν "Εβρο, τήν κέντρο τν Αθηνων, δέν σημαίνει ότι δέν συνέ έπανάσταση των ψηφιακν ύπηρεσιν μέσα στήν βη, Συνέβη καί παρασυνέβη . Έχουμε καί λέμε λοιπανδημία , τήν ύποδειγματική έως σήμερα λειτουρ- πόν Κατ'άρχς ή μείωση των ύποδομν του ΔΕΔγία του συστήματος έμβολιασμου, τήν αυτοθυσία ΔΗΕ κατά 75% όφείλεται στά μνημόνια. Τά όποια
τής Πολιτικής Προστασίας σέ άλλες καταστροφές , ως γνωστόν τά ψήφισε όλος ό πολιτικός κόσμος
άκόμη καί την έξαιρετική άντίδραση των Ένόπλων πλην ΚΚΕ και Χρυσής Αύγής. Ούδείς άναμάρτητος
Δυνάμεων στό πρτο κυμα της τουρκικής προκλη- λοιπόν για τήν μείωση της χρηματοδότησης στόν
τικότητας . Ήπολιτική ήγεσία διόρισε τήν άξια ήγε - ΔΕΔΔΗΕ.Επειτα, τί σημαίνει ένόχληση γιά πίνγκ
σία του ΓΕΕΘΑ που διαχειρίστηκε μέ άποφασιστι - πονγκ μεταξύ των φορέων", Ανεξάρτητες Άρχές
κότητα τήν κρίση.
του Κστα Κόλμερ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της Τουρκικής προεδρί
ας Ίμπραχίμ Καλίν έθεσε θέμα νησιν
σέ πρόσφατη συνέντευξή του στό κρατικό κανάλι της γείτονος, ότι δηλαδή ή
Τουρκία διεκδικεί τά Ελληνικά νησιά του
βορειανατολικου Αίγαίου άπό Σαμοθράκής μέχρις Σάμου και θά διεκδικήσει τήν
/υμωα στήν έπομένη αδιερευνητική
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΑΣΤΡΑΨΕ και βρόντηξε ή Ντόρα
Μπακογιάννη κατά κυβερνητικν στελεχν σχετικά μέ τόν τρόπο πού διεχειρίσθησαν τήν Μήδειω. Άρχικς άφησε αίχμές για όσους κβγαίνουν πολύ
στήν τηλεόραση άντί να καθίσουν κάτωνάκάνουν τή δουλειά τους , Ηρνήθη
<Τραπεζιτισμόφ:
Τό τελευταϊο στάδιο
Συνέχεια στήν σελ .3
της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας
Ταινία για την Αγία Φλοθέη
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
τής κ. Παπαλιού
προβάλλεται διαδικτυακς
Σάν μιλάς, φοβέροί σεισμοί
ρημάζουνε τό πάν
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΜΠΟΛΙΒΑΡ Νίκου Έγγονόπουλου
ΠΩΣ νά χωρέσει τόση άναλγησία στά
στήθη, δέν λέω στίς ψυχές διότι δέν
έχω ίκανές ένδείξεις ότι διαθέτουν
τέτοιο άυλο είδος μέσα τους , ή στά
κρανία τους διότι για τό περιεχόμεν
τους ύπάρχουν άποδείξεις ότι είναι
στουπωμένα μέ calculus και πιθανότητες και άλγορίθμους και στατιστι
κές των λεγόμενων τεχνοκρατν ;
ΠΕΝΝΙΣ
Στήν Ιμβρο το Τσεσμέν
συνοδευόμενο άπό κο0βέττα
Οριστικό λουκέτο
στά ΑΕΙ λόγω πανδημίας
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πρωτόγνωρες καταστάσεις , έξ αίτίας πρωτόγνωρης εχνολογίας Μιά κυβερνητική προσπάθεια
διασφαλίσεως τν δικαιωμάτων πνευματικής ίδιοκτησία , όδήγησε σέ πόλεμο μέ τά social media.
Ή αύστραλιανή κνβέρνησις χαρακτήρισε σήμερα
καύθαίρετον Τόν άποκλεισμό άπό τό Facebook της
κοινής χρήσεως είδησεογραφικν άρθρων στήν χ
ρα, ένα μέτρο άντιποίνων πού υίοθετήθηκε άπό
τόν άμερικανικό κολοσσό άπέναντι σέ σχέδιο νόμου
στήν Αύστραλία που έχε στόχο νά ύποχρενει Τις
πλατφόρμε νά άμείβουν τά μέσα ένημερσεως γιά
τό είδησεογραφικό ύλικό που άναπαράγουν!
ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ χθές τό πρωί άπό την βάση του στήν
Κωνσταντινούπολη τό τουρκικό κεανογραφικό
ΚΤσεσμέν μέ κατεύθυνση τό κεντρικό Αίγαΐο όπου
έως τις άρχές Μαρτίου θά πραγματοποιήσει έρευνες .
Συμφνως πρός πληροφορίες της στίας, τό Τσε
σμέν έφθασε στήνΤμβρο συνοδευόμενο άπό κορβέττα . Το έλληνικό Υπουργείο Εξωτερικν προέβη σέ
διάβημα διαμαρτυρίας γιά την έκδοση τής τουρκικής
ΑΥΤΟ πού δέν πέτυχαν Παγκόσμιοι Πόλεμοι, Εμφύλιος, καταστροφές, τό πέτυχε ή πανδημία. Τά πανεπι
στήμια θά δλοκληρσουν την χρονιά χωρίς νά άνοί ξουν τά άμφιθέατρα , οί βιβλιοθήκες καί οί αίθουσες Ό
ύφυπουργός Παιδείας και άρμόδιος γιά θέματα άνωτά
της έκπαιδεύσεωςΑγγελος Συρίγος ούσιαστικά δήλωσε ότι είναι σχεδόν άδύνατον να έπιστρέψουν οί φοιτητές στίς πανεπιστημιακές αίθουσες. Ανέφερε ότι οί
Συνέχεια στήν σελ.4
Μία άδηλη άντιστροφή των πολιτικν όρων έχει λάβει χρα . Όσο πιό
σύνθετη καί πολύπλοκη γίνεται / έγινε
ή ζωή τν άνθρπων , τόσο πιό άδύνατοι έγιναν οί όροι της δημοκρατίας.
Οι άναγκαϊοι όροι, όπως: ή άρχή της
πλειοψηφίας, ή ίσότητα, ή ίσηγορί , ή
ίσοτιμία , ή ίσονομία , ή ίσοπολιτεία, ή
άρετή, ή φιλανθρωπία είναι όχι άπλά
ένα άξιακό καί ποιοτικό σύνολο όρων
και προϋποθέσεων γιά ένα εύρυθμο
πολίτευμα, άλλά ένα καταπίστευμα
| έπιταγν έπιβίωσης , κοινωνικής καί
προηγμένης. Χωρίς τή θέσπιση αυτν
των καταπιστευματικν όρων καμμία
κοινωνία δέν μπορεί νά έπιζήσει . Η
Σωκρατική διδασκαλία άποτελεϊ τό
πλήρες και άρτιο άρχιτεκτόνημα της.
δημοκρατικής κοινωνικής συμβίωσης.
Έμπλουτισμένο μάλιστα μέ το ύπέρτατο σταυραναστάσιμο δίδαγμα της
άγάπης τοϋ Χριστού.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Παρά θν'άλός
του Δημήτρη Καπράνου
. Τό Netilix άπετέλεσε διέξοδο γιά έκατομμύρια κα
τοίκους Τήν περίοδο τν lockdown. Τάστοιχεία δείχνουν αύξηση άγορν προϊόντων πού σχετίζονται
μέτς σειρέ, που προβάλλα ή πλατφόρμα. Σύμφωνα μέ δεδομένα του eBay, οί πωλήσεις τν σέτσκα
κιν κατέγραψαν αύξηση 130% , μετά τήν κυκλοφορία της σειράς Τό Γκάμπι Τής βασίλισσαν ( The
Queens Gambi ). Είναιή ίστορία Τής Μπέθ Χάρμον ένος όρφανού κοριτσιού μέ έμφυτπο ταλέντο στό
σκάκι, που ένεπνευσε πολλούς άνθρπους νά ξεκινήσουν νά μαθαίνουν τό παιγνίδι αύτό. Άλλη μία δημοφιλής σειρά ήταν Τό Στέμμαν (The Crown). Μέ
τήν κυκλοφορία του τέταρτου κύκλου του, οί Τηλεθ
απέ aύξησαν κατά 141% Τις άγορές τους σέ άναμνηστικά της βρεταννικής βασιλικής οίκογάεια .
Άς μιλήσουμε για την άνταγωνιστικότητα
και μέχρι τό μεσημέρι στίς
μάνι, όμως , of έργασίε στα
ματούν στίς τρες τό μεσημέ- τρείς, όπου τό λιμάνι σταAs μιλήσουμε λίγο γιά φθάνει τήν περασμένη Πέ
τήν άνταγωνιστικότητα τν λιμένων μας και άς έτούτα και μέ έκείνα (Εχουν ρ. E, άφού σταματάμε τήν ματά νά λειτουργεί , έχουν
δούμε γιατί οί έπενδύσεις δύ - προτεραιότητα τά κοντέσκολα θά φθάσουν στήν χ - ηνερ , τά κρουαζιερόπλοια ,
ρα μας , καθς οι έπενδυτές τάδεξαμενόπλοια και τελευπροτιμούν άλλεs, γειτονικές ταία τά φορτηγά ), τό πλοιο
χρες , όπου τά πράγματα πήρε πιλότο και τλικά έδεείναι κάπως καλύτερα Τό
φορτηγό πλοΐο Τόλμην στίς 12 τό μεσημέρι. Στό λμπτη πρωί στόν Πειραιά . Μέ
δουλειά στίς τρείς , άς άφή- άπομείνει καμμιά σαραντα
σουμε τήν έκφόρτωση γιά ριά κουλούρε σίδερο . Δη
ούριο άποφάσισον oί άρμό- λαδή μέ μιά-δυό ρες κπό
διοι για τήν φορτο εχpόρτω
ση στό λιμάνι.
στν τό βαπόρι θά είχε ξφορτσει. Όμως στίς τρείς
c κατεβαίνουν ρολλάν.
Πέρασαν 1.200 χρόνια μέχρι νά
άνανεσει (στρεβλά και κακέκτυπα)
Τήν έπομένη , Παρασκευή, άρχίζει ή έχφόρτωση
σε στό λιμάνι τής Ελευσίνας
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5
19-2-2021