Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) Ν Ηκει
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
15 Φεβρουαρίου 2021
Όνησίμου άποστόλου. Εύσεβίου όσίου, Μaωρος μάρτ.
Σελήνη 5 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.14-Δύσις 6.04
ΑΤΤΙΚΗ Χιονόνερο, χιονοπτσεις και βόρειοι ανεμοι . Θερμ. έως 6β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, χιονοπτσεις καί βόρειοι άνεμοι Θερμ έως 2β.
Αριθμ. φύλ .41884
Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
ΑΠΟΛΥΤΗΤΑΥΤΙΣΙΣ ΜΕΤΟΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΚΟΜΜΑΘΡΑΚΗΣ ΠΑΤΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ>!
Έθνικό έγκλημα ΣΥΡΙΖΑ: Ύπέρ
άναγνωρίσεως τουρχική μειονότητος
Ένζητεί τήν άποκαθήλωση χριστιανικν συμβόλων άπό όλες
καί ούδετεροθρησκεία-Οί θέσεις του στόν προσυνεδριακό διάλογο
τίς δημόσιες άρχές
Πομακικής . Συγκεκριμένα, ή άναφορά στό αίτησις άναιρέσεως του σωματείου αύτού .
σουλμανικής μειονότητος τής Θράκης στόν ζήτημα του συλλογικού αύτοπροσδιορισμού Καί παρεμβαίνει πρτον έναντίον τής ίδί τής νομοθεσίας πού ψήφισε ύπό τήν πί
εσιν πολιτειακν παραγόντων άλλά και της
o9), τό καταστατικό του όποίου άπερρίφθη ράδειγμα όλων τν άποφάσεων πού έχουν
δοθεί ένάντια στήν μουσουλμανική τουρκική μειονότητα της Θράκης παρά τίς άποφά
σεις της ΕΔΑΔ πού δικαινουν τήν μειονόΥΠΕΡ του δικαιματος τν μελν τής μουάπό τό Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης
συλλογικό έθνοτικό αυτοπροσδιορισμό είς καί όχι του άτομικού όπως άναγνωρίζει έως α
τρόπον στε αυτή είς τό μέλλον νά δύναται σήμερα ή Πολιτεία είναιή έξης: ΟΣΥΡνα χαρακτηρισθεί ς τουρκικήν , τάσσε
ται ό ΣΥΡΙΖΑ μέ τό κείμενο των θέσεν του
πού έδόθη στήν δημοσιότητα στό πλαίσιο
του προσυνεδριακού διαλόγου του . Μέ τό
ίδιο κείμενο (κλείνευν έν όψει και τής έντονης φημολογίας περί πρόωρων έκλογν πονηρά τό μάτι στήν μειονότητα ύποστηρίζοντας τήν καθιέρωση τής τουρκικής γλσσης
ς γλσσης έπιλογής στά σχολεία της πε ΖΑ στηρίζει τό δικαίωμα τού αυτοπροσδιορισμού όπως όρίζεται άπό τό εύρωπαϊκό νομικό κεκτημένο στήν βάση καί των έν έξελί
ξει δικαστικν άποφάσεων,
ΝΔδ ίδιος ς κυβέρνησις έπί Υπουργίας
Σταύρου Κοντονή, μέ την όποία δέν έπιτρέ .
πεται ή λειτουργία τέτοιων συλλόγων όταν
Τό Κόμμα Ισότητος Είρήνης Φιλίας (ΚΙ
ΕΦ) έθεσε τό ίδιο άκριβς θέμα, τού έθνοτι κού αύτοπροσδιορισμού αυτήν τήν Φορά μέ ητα μα Τετοια υπευθυνότης άπό τον ΣΥ
σκοπό την άναγνριση μακεδονικής μειοPΙΖΑ λοιπόν . Άπόλυτη ταύτισις μέ τό μειονοτικό κόμμα ΚΙΕΦ!
προκύπτουν θέματα άσφαλείας και δημοσί - νότητο. Εναρμονιζόμενο μέτίς πρόσφα Ταυτοχόνως συμβαίνει δμως κάτι έξορτες δηλσεις του Σκοπιανού Προέδρου Πενταρόφκσι ύπέρ Μακεδόνων ' Ελλάδος. γιστικό . Τήν ρα πού ό ΣΥΡΙΖΑ άναγνωρίΣυσχέτισε μάλιστα την ύπόθεση του πολιτι
στικού συλλόγου μέ τις έκκρεμείς δικαστι
κές άποφάσεις για την μουσουλμανική μειονότητα ς έξης Η άπόφαση αύτή ένάντια το
στήν μακεδονική μειονότητα είναι ένα πα
ας τάξεως , και δεύτερον (ταρεμβαίνει) όταν
Επί της ούσίας ή άξιωματική Αντιπολί - μόλις λίγες ήμέρες πρίν άπό τό μειονοτικό
κόμμα τής Θράκης ΚΙΕΦπαρενέβη ύπέρ του
ζει ότι πρέπει νά γίνονται άπό την Πολιτεία
γνωρίσεως τουρκικν συλλόγωνν όπως ή δικαιματος αυτοπροσδιορισμού ς Μακε - θετικές διακρίσεις ύπέρ τν μουσουλμάνων της Θράκης μέ βάση τό θρήσκευμα, την
τευσις έπιχειρεί να παρέμβει ύπέρ τής άνααύτοαποκαλουμένη Τουρκική" Ενωσις Ξάνδόνων ένός δηθεν πολιτιστικού συλλόγου
ίδια αυτή ρα έπιτίθεται έκ νέουκατά της
ριοχής της Θράκης δίδοντάς της προτεραιό - θη9 στήν κρίση της Όλομελείας του Αρεί- άπό τίς Σέρρες (Αδελφότητα γηγενν ντόπιων νομού Σερρν Κύριλλος καί ΜεθόδιΣυνέχεια στήν σελ. 3
τητα έναντι τής γλσσης τής Ρωμανίκαι της
ου Πάγου ένπιον του όποίου έκκρεμεϊ ή
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πρός μείωσιν
του τέλους
έπιτηδεύματος
Οι καρδιές του Εθνους
Έκτός συνυποσχετικοϋ
Χάγης ή κυριαρχία μας
στά 12 μίλια
Η καρδιά του Υψηλάντη-θέμα μέ το όποιο
άσχολήθη κε ό πρην άντιπρόεδρος της
Βουλής Γιργος Σούρλας στό πλαίσιο συγγραφικής του προσπάθειας
για τόν Ιερό Λόχο- δέν
είναι ή μόνη πού σζεται.
Σζονται και άλλες καρδιές του Εθνους. Σζεται ή καρδιά του Κανάρη
τοποθετημένη σέ λύκηθο
στήν Παλαιά Βουλή, στό
ΔΕΝ τό ήξερα . Μία άνάσα
άπό το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου στό Έκκλησάκι των
Παμμεγίστων Ταξιαρχν
στήν όδό Στησιχόρου 6
εύρίσκεται καλά φυλασσόμενη σέ λύκηθο έδω
καί δεκαετίες ή καρδιά
του ίδρυτή της Φιλικής
Έταιρείας Άλέξανδρου
Ύψηλάντη. Ταριχευμένη. Μεταφέρθηκε έκείκατόπιν τής έπιθυμίας
του νά ταφεϊ στήν Ελλάδα-τό 1859 άπό τόν Άγιο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Σζεται ή καρδιά του
Γεργιο τής Βιέννης τή μερίμνη της συζύγου του Μιαούλη σέ λύκηθο στό Μουσείο της"Ύδρας . ΣΜαρίας τό γένος Μουρούζη χωρίς να το νωρί- ζονται ταριχευμένα τά σπλάγχνα του Καποδίστρια
ζει ούδείς. Πικραμένη άπό τήν στάση πού έπε- θαμμένα μέσα στήν Εκκλησία του Άγίου Σπυρί| φύλαξε ή Ελληνική Πολιτεία στόν μεγάλο αυτό δωνος στό Ναύπλιο. Καί βεβαίως είναι θαμμένη
"Ελληνα ή Μαρία κλείδωσε και έκρυψε τήν καρδιά ταριχευμένη-μέ άπόφαση του Ίταλου φιλέλληνα
του σέ αύτόν τόν ναό-δίπλα άκριβς στό ίδρυ- φίλου του Βονιφάτιου Βοναφίν- στήν Ιερά Μονή
θέν τό 1855 άπό την βασίλισσα Άμαλίειο Οίκοτρο- Πλατυτέρας στήν Κέρκυρα ή σωρός του πρτου
φείο Θηλέων-κάτω άπό την μύτη της έξουσίας, κυβερνήτη μας, Ίωάννη Καποδίστρια .
καί δέν έπρόκειτο νά τήν έντοπίσει ποτε κανεις οι φιλελεύθεροι άς μήν φοβούνται! Δέν είση.
έάν ό φιλοπερίεργος άρχιμανδρίτης Κριεζής δέν
είχε άνακαλύψει τήν λήκυθο τυλιγμένη σε ένα Υουμαι την έκθεση της καρδίας τν Ελλήνων σε
πανί κατά τήν άπουσία του έφημερίου του ναου
Μούρτζινου.
ΤΗΝ ΚΑΙΜΑΚΩΤΗ μείωση έως και κατάργηση του τέλους έπιτηδεύματος έξετάζει τό οίκονομικό έπιτελείο για δσους
έχουν πληγεί άπό τήν πανδημία. Μοντέ
λο για την έφαρμογή του μέτρου άναμένεται νά είναι αυτό πού ίσχυσε πέρυσι γιά
τήν μειωμένη προκαταβολή φόρου , ήτου
άναλόγως πρός την πτση τζίρου πού
έχει μία έπιχείρησις ή ένας έπαγγελματίας να περιορίζεται ή νά καταργείται τό
τέλος έπιτηδεύματος πού καλείται νά κα
ταβάλλει και θά άφορά στά είσοδήματα
του 2020. Οί όριστικές άποφάσεις θά ληφθουν τόν Άπρίλιο, μέ βάση τίς ύγειονομικές συνθήκες και τά δημοσιονομικά δε δομένα . Σημεινεται ότι ή ύποχρέωσις
(σελ. 3 )
Οί σημερινές
Ψ παροχές,
μελλοντικοί φόρου
Μιαούλη σέ λύκηθο στό Μουσετο της"Ύδρας. Σ .
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Γιργου Κουρή
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΣΩΣΤΑ Ο πρωταρχικός κυβερνητικός στόχος στή διάρκεια της πανδημίας είναι νά σωθουν ζωές άκόμη και άν είναι σε βάρος της οίκονομίας . Η στήριξη του ίδιωτικού
τομέα καί των θέσεων έργασίας
είναι έπιβε βλη μένη . Μιά στήριξη
που έχει τή μορφή έπιχορηγή σεων , άπαλλαγν , βοηθημάτων καί
έν γένει παροχν , οί όποτες βέβαια γίνονται μέ δημόσιο δανεισμό έφόσον τά έσοδα του κράτους
σέ περίοδο ύφεσης είναι πενιχρά.
Άναπόφευκτα έπομένως συσσωρεύονται νέα χρέη στό ήδη υπάρχον τεράστιο χρέος, που τό 2020
ήταν 340 δισ. ή 209% του ΑΕΠ.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
λαϊκό προσκύνημα, άν και αυτό συνέβη τό 2019
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μέ χιουμορ έναντι όσων διακινούν θεωρί ες συνωμοσίας, μέ πρωταγωνιστή τόν πατέρα
της, συνόδευσε τήν είδηση ότι έμβολιάσθηκε κατά του κορωνοϊού ή κόρη του Μπίλ Γκαίητς.
Όπως άνέφερε ή Τζέννιφερ Γκαίητ, δυστιχς
τό έμβόλιο ΔΕΝ έμφύτευσε τόν ίδιοφυή πατέρα
της στό μυαλό της Μακάρι τό mRNA νά είχε
αυτή τή δύναμη > συμπλήρωσε μέ νόημα , κά
νοντας έμμεση άναφορά σέ όσους πιστεύουν ότι
τό έμβόλιο περιέχει κάποιου είδους τσι πάκιν
που έχει φτιάξει ό δισεκατομμυριοιχος ίδρυτής
τής Microsoft γιά νά . μπαίνει στό μυαλό τους
και νά παρακολουθεί τίς κινήσεις τους . Ή 24χρονη δευτεροετής φοιτήτρια Ίατρικής στή σχολή
Icahn School of Me dicine τού Mount Sinai έξέ φρασε τήν εύγνωμοσύνη της πού τής δόθηκε ή
δυνατότητα νά κάνει Τό έμβόλιο, εύχαριστντας
θερμά τους έπιστήμονες καί τό ίατρικό προσωπικό πού μάχονται στήν πρτη γραμμή κατά
του κορωνοϊού
Ποιοί προήχθησαν
στίς Χρίσεις τής ΕΛ.ΑΣ
Οι όμαδικές άγωγές
δικηγόρων για έπιστρεπτέα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ήσαν οί άλλαγές στήν ήγεσία της
ΕΛ.ΑΣ, καθς όλοκληρθηκαν οί κρίσεις τν Ταξιαρχν , Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων του Σματος . Ο μέχρι πρό τινος Αττικάρχης, Γεργιος Γιάννινας, προήχθη άπό ύποστράτηγος σέ άντιστράτηγος
καλύπτοντας την κενή θέση άπό τήν άποστρατεία του
έπιτελάρχου, Παναγιτη Ντζιοβάρα . Όκ Γιάννινας
τοποθετείται στήν θέση του Γενικού Επιθεωρητού
ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ δμαδικές θά άντιδράσουν οί δικηγορικοί
σύλλογοι τής χρας κατά της ΚοινήςΥπουργικής Άποφάσεως πού άφορά τήν λειτουργία τν δικαστηρίων. Τήν
άπόφαση έλαβε ή συντονιστική έπιτροτή τν προέδρων
της Ολομελείας τν Δικηγορικν Συλλόγων της χρας
ή όποία θεωρεί δτι άδίκως οί δικηγόροι άπεκλείσθησανκατά παράβασιν τής άρχής της ίσότητος-άπό τήν ένίσχυσήτους μέσω τής έπιστρεπτέας προκαταβολής 1,2 και 3.
Συνέχεια στήν σελ.4
Καί έπειδή τά χρέη πληρνονται, είναι θέμα χρόνου να έρθουν
οί φόροι . Το έλλειμμα του Προυπολογισμου τό περασμένο έτος της
βαθιάς πτσης της οίκονομίας δίνει τήν είκόνα του μεγέθους του
δανεισμου έφόσον αυτό καλύπτεται μέ άνάλογη έκδοση όμολόγων
πού προστίθεται στό ύπάρχον χρέος, Στό διάγραμμα βλέπουμε ένα
Συνέχεια στήν σελ.3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Μιά άγροτική κοινότητα της Νοτίου Κορέας
έχει γίνει διάσημη λόΥω του χρματός της . Το
νησί Banwol, στά άνοικτά της δυτικής άκτής Της
Νοτίου Κορέας, Εγινε γνωστό ς τό μβ νησί
άφού οί στέέγς περίπου 400 κτιρίων είναι βαμμέ
νες σέ μια ύπέροχη λιλά άπόχρωση. Επί πλέον
ύπάρχουν χωράφια λεβάντας, τηλέφωνικοί θάλαμοι στό χρμα του άμέθυστου καί μιά μεγάλη μβ
γέφυρα Καί μέ τά σύνορα τής χρας ούσιαστικά
κλειστά λόγω τής πανδημίας τού νέου κορωνοου, οί κάτοικοι άναμένουν τήν έλευση τοϋ καλοκαιριού . Μεταξύ Ίουνίου και Αύγούστου του 2020
πάνω άπό 100.000 έπισκέπτες πήγαν στό νησί
Banwol, 20% περισσότεροι άπό τό προηγούμενο έτος Άπό τό 2018, περισσότεροι άπό 490.000
Επισκέπτες έχουν έπισκεφθεί τά νησιά .
Ό άγιος Βαλεντίνος καί ή έλεύθερη ραδιοφωνία
Έπιτρέψτε μας, άγαπη- Τικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
τοί, νά θυμίσουμε ότι δ top - πού ξεφύτρωναν σάν μανιτά
τασμός της ήμέρας του Άγου Βαλεντίνου στήν Ελλάδα
είναι ένα εύρημα , έπιτυχημέ - Τικής σοβαρήρ ραδιοφωνί
ν άσφαλς , Τής άποκαλούμενης έλεύθερης ραδιοφωνop. Τόν άνακάλυψαν κάποιοι
τό 2020, άλλά καί τήν έξέλιξή του τά
τελευταία 8 χρόνια . Από τό 2012 καί
μετά τά σκληρά μέτρα περικοπν
και φόρων βοήθησαν στό συμμάζεμα των άνοιγμάτων του εύρύτερου Δημοσίου. Έτσι φτάσαμε τήν
τριετία 2017-2019 τό έλλειμμα της
Γενικής Κυβέρνησης νά έχει μετατραπεί σέ περίσσευμα, που ήταν
μικρό στήν άρχή άλλά σταδιακά
Αρού άνοίξατε τά άνθο πωλεία τού Άγίου Βαλεντί- νίκησε κατά κράτος ένα δικό
νου γιατί δέν άνοίγετε και
Τις ταβέρνες Τσικνοπέμπτη;
θινά. Ένα ξενόφερτο κέθιμο
μας πατροπαράδοτο . Φυσικά , όΕλληνας μπορεί νά
ρια έκείνα τά χρόνια, σπάζοντας τό μονοπλιο τής κρα
τα-ρητορικά άσφαλς-που άντιθέτως θά τόν παρεξηέτέθησαν στό διαδίκτυο πρός γούσε τό ταίρι του άν δέν
τόν ύπουργό Άδωνι Γεωγι- προσέφερε λουλούδια ή μία
U άδη . Χιουμοριστικά μέν , τά
μηνύματα , πλήν όμως άλη- Ημέρα τν έρωτευμένων .
ας. Τόν είχε πρωτοαναφερει
τό Εθνος του Άλέκου Φλιππόπουλου τό 1982, άλλά
δέν είχε γίνει in .
υποποιημένη καρδούλα τήν εύφάνταστοι παραγωγοί του
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 2
ραδιοφνου, όταν οί μή κρα15-2-2021