Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
9 Φεβρουαρίου 2021
Απόδοσις της έορτής της Υπαπαντης
Σελήνη 27ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7,20-Δύσις 557/
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί νοτιοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 27β.
ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ Νεφσεις και βροχές νότιοιάνεμοι Θερμοκρασία έως 16
Αριθμ. φύλ . 41879
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
PΕΣΙΤΑΛΦΙΛΟΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ
Διπλωματική μάχη Έλλάδος-Τουρκίας
για την (μή) έπικύρωση του λιβυκού μνημονίου
Τσχυρό χαρτί γιά τήν Αθήνα ή άκύρωσις τουμνημονίου άπό Εφετείο της Τουπόλεως
Πρόβλημα ή ίπουλη ίταλική συμφωνία για όριοθέτηση ΑΟΖ μέ τήν Λιβύη
τη συνέντευξή του στό πρακτορείο
Anadolu και ή πρωτοβουλία της θνές Δίκαιο των Συνθηκν τό δποιο
Τταλίας νά όριοθετήσει ΑΟΖ
μέ τήν Λιβύη χωρίς νά ένοχλεν τά
δρια του τουρκολιβυκού μνημονίου νά έχεικυρωθεί άπό τό κοινοβούλιο
άλλάζει δραματικά τά δεδομένα. Ό
νέος Λίβυος Πρωθυπουργός θά ζη- τερικής έννόμου τάξεως
τήσει ψήφοέμπιστοσύνης άπό τόλιβυκό κονοβούλιο σέ τρείς έβδομάδες τό άργότερο και βάσει τν πρ - Χαμίντ Νταμπάιμπα τής κυβερνήτων δηλσεν του δέν είναι διόλου
άπίθανο νά καταθέσει πρός κύρω - έξελέγη στίς 5 Φεβρουαρίου στό
συν αυτό τόπαράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο. Μέ άπτερο στόχονά θετου και τήν άντίθεσή του μέ τοΔιεΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ γεωπολιτικού θρίλ- τάσματα έλληνικής ΑΟΖ στό Καλερ λαμβάνει ή πρωτοφανής σε
ένταση διπλωματική μάχη παρασκηνίου μεταξύ Ελλάδος = Τουρ- φέροντά μας ήταν έσχάτως ίδιαικίας έπί λιβυκού έδάφους μετά τον
σχηματισμό προσωρινής κυβερνή- Λιβύης άκύρωσε προσφάτως ς πα σεως προκειμένου να μήν έπικυρω - ράνομο τό μνημόνιο Τουρκίας-Λ
θεί έκ τνύστέρων άπό τό Κοινοβούλιο της χρας τό γνωστό τουρκολιβυκό μνημόνιο . Το νομικς
άνυπόστατο κείμενο μέ τό όποτο
ή Άγκυρα έπιχειρεί νά κόφαρπάξευν άπό την Ελλάδα μέ άμφιβόλου πρωθυπουργίας στόν φιλότουρκο
έγκυρότητος διεθνή συμφωνία με γάλα τμήματα τής πλουσίας σέ κοιστελλόριζο και στήν Κρήτη. Εάν
και οί έξελίξεις γιά τά έθνικά συμ
άπαιτεί έκτός άπό τηνύπογραφή
μιας συμφωνίας μεταξύ τν κρατν
τέρως εύνοϊκές καθς έφετείο της
καίνά έχει καταστεί μέρος της έσωΟ Πρωθυπουργός Άμπντούλ
βύης, οί τελευταϊες έξελίξεις άνατρέπουν τόν έλληνικό σχεδιασμό .
Τόν θέτουν έν άμφιβόλο!
σεως τής Βθνικής Ενότητος , πού
Η άνάθεσις τής μεταβατικής
διπλωμάτη Άμπντούλ Χμίντ Νταμπάιμπα, δ όποιος έδωσε την πρ.
πλαίσιο τού Φόρουμ Πολιτικού Δ
αλόγου της Λιβύης ύπό τήν ήγεσα
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΕΌ Κυριάκος Μητσοτάκης
Ό Αμπντούλ Χαμίντ Νταμπάμπα ραπεύσει τήν κραυγαλέα παρανομία
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κόφτες στίς
άναστολές συμβάσεων
Ανατρέφου μεν τραυματισμένες ψυχές
Φωτινή Κολοκοτρνη
Μιά Σουλιτισσα
Έξετάζονται κριτήρα
γιά νά περιορισθεί τό κόστος
του Προύπολογισμού
πού έκτροσ τησε
ΤΙ ΕΙΝΑΙ οίκογένεια σήμερα; Ποιός ό όρισμός της;
Τί σημαίνει στήν πράξη ίσότητα μεταξύ άνδρν-μος και μετά ένομιμοποιήθη ή Μαλάμω! Συμβαίνει
γυναικν; Ποιά ή θέση του παιδιου έντός της οίκο - όμως ύπό συνθήκες καί τό άντίθετο: Καμμιά φορά
γένειας στίς μέρες μας καί ποιά τά δικαιματά του; ήέποχή τρέχει πιό γρήγορα άπό τούς άνθρπους
Ποιό είναι τό ίδανικό περιβάλλον γιά νά μεγαλ -καί άφήνει πίσω νόμους, άρχές καί ήγεσίες. Ζοϋμε
σει καί να άνατραφεί, στε νά έχει τίς λιγότερες θεωρ σέ μία τέτοια άρρύθμιστη έποχή κατά την
δυνατές άποκλίσεις ν; Ποιά ή ποινική άξιολόγη-διάρκεια της όποίας ή κοινωνία ύπερβαίνει τόν νοση για τήν άποπλάνηση άνηλίκου; Σέ πόσο χρό- μοθέτη καί διαμορφνει τετελεσμένα. Οί προκλήνο παραγράφεται ο βιασμός γυναίκας άπό άνδρα σεις, πλήθος, Καθημερινς. Τά πιό πρόσφατα παή και άνδρα άπό άνδρα; Οι έρωτήσεις που θέτω ραδείγματα: ή διαμάχη πού έχει ξεσπάσει για τήν
είσαγωγικς δέν προκύπτουν τυχαία. Ζουμε έδ συνεπιμέλεια τέκνων διαζευγμένων ζευγαριν . Η
καί καιρό σέ έντελς νέες συνθήκες και ή προ- έπωνυμία ή ή άνωνυμία της παρένθετης μητέρας
σέγγιση πού κάνουν οι άρμόδιες άρχές είναι για στήν ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τέκνου. Τό δι τήν ρα έπιεικς άποσπασματική. Ένω θά έπρε - καίωμα ένός άνδρα μέ γνωστό σεξουαλικό προπε νά είναι όλιστική>. Η σαφής όριοθέτηση των σανατολισμό να συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης
οχέσεων πού διέπουν το οίκογενειακό δίκαιο ύπό μέ μία γυναίκα μέ άντικειμενικό σκοπό νά υiοθε την μορφή ένός κδικος που θά έφαρμόζουν ad. τήσει παιδί και να γίνει πατέρας . οί δηλσεις του
hoc δικαστήρια και θά διδάσκουν σχολές γονέων Υπουργού Δικαιοσύνης ότι δύο παιδιά πού μεγα είναι παραπάνω άπό άπαραίτητη. Καμμιά φορά οί λνουν σέ μιά πυρηνική οίκογένεια μέ πατέρα και
άνθρωποι τρέχουν πιό μπροστά άπό την έποχή μητέρα έμφανίζουν μικρότερες άποκλίσεις στήν
τους και έκείνη δέν μπορει νά τούς παρακολου-ζωή τους . Η μονογονεϊκή οίκογένεια ς έπιλογή.
θήσει : ή Εύτυχία Παπαγιαννοπούλου έγραψε τήν Ακόμη καί τό κίνημα #metoo μέ τό όποτο καταγγέλ"Μαλάμω μέ την φούρια της καί μέ τά κουμπού- λονται καθημερινς άνδρες straight και άνδρες gay
ρια της, τήν δεκαετία του 1960, άλλά ό Μανλης γιά άνάρμοστες πράξεις στό μέτροπού διαμορφΧιτης τήν άπέρριψε γιατί δέν ταίριαζε μέ τά ήθη νει γενικευμένα στερεότυπα γιά τήν προσωπικό της έποχής . Τήν έρμήνευσε τελικς σέ μουσική τητα του άνδρός, σέ αυτήν τήν ένότητα θεμάτων
Σταμάτη Κραουνάκη ή Άλκηστις Πρωτοψάλτη τό
1985, δύο άκριβς χρόνια μετά τήν άναμόρφωση
του οίκογενειακού δικαίου . Πρτα άλλαξε ό νόΚΡΙΤΗΡΙΑ πού θά προσδιορίζουν ποι οι έργαζόμενοι θά τίθενται σέ άναστολές συμβάσεων στε να περιορισθεί τό
κόστος για τόν Προϋπολογισμό , άναζητεί τό οίκονομικό έπιτελείο, άναγνωρί
ζον ότι κοί άντοχές του προϋπολογισμού
είναι πεπερασμένες. Οί άναστολές συμ
βάσεων έργασίας έχουν κοστίσει τούλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια εύρ άπό τον
περασμένο Μάρτιο, έκ των όποίων τό
ένα δισεκατομμύριο άφορά τό δεύτερο
lockdown, δηλαδή τήν περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου . Τά ποσά αυτά άφορούν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Έλευθερίου.
ΓΣκιαδα
|Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Κύπρος: Και όλη
κατεχόμενη
καί όλη τουρκική;
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Ο ΣΥΡΙΖΑ έμπλέχεν
την Πρόεδρο μέ τόν Κουφοντίνα
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στή Λευκωσία του
πρωθυπουργού της Έλληνικής Δη μοκρατίας μέ τόν πρόεδρο της άντίστοιχης Κυπριακής είχε δύο είδήσεις
τίς όποιες ύποτίθεται δέ γνωρίζαμε:
πρτη, ότι κείσερχόμαστε σέ περίοδο
πυκνν έξελίξεων λόγω της άτυπης
πενταμερους διάσκεψης και υπάρχει
άνάγκη συντονισμού, στε άπό κοινου οί δύοχρες νά διεκδικήσουν την
έπανένωση της Κύπρου πρός όφελος
Έλληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων ,
στό πλαίσιο των ψηφισμάτων καί των
άποφάσεων του ΟΗΕν, καί ή δεύτερη,
πς πρόκειται νά γίνει άτυπη () σύνοδος για τό Κυπριακό υπό τήν αίγίδα
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ο συζήτη σης άνήκει. Και βεβαίως μήν λησμονείται ή
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συμμετοχή Ελλάδος
σέ φάρμακο του Ίσοαήλ
Διασύρουν
τό έλληνικό θέατρο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Οπρίγκηψ Παύλος
δέν ξέχασε τήν γιαγιά
του Βασίλισσα Φρειδερίκη καί Τίμησε τά
40χρόνια άπό τόν
θάνατό της. Έγραψε
στόν έπίσημο λογαριασμό στό Instagram
pavlosgreece : Φρειδερίκη άγαπητή Μητέρα , Γιαγιά , Βασίλισσα Aίω
νία σου ή μνήμη 1804 1917-6 02 1981. Frederika
beloved Mother, Grandmother, Queen Mayyor
memory remain etermal.>.
Η ΕΛΛΑΣ πρόκειται νά συμμετάσχει στίς κλινικές έρευνες ένός πολλά ύποσχόμενου φαρμάκου κα
τά του κορωνοϊου τό όποίο παρασκευάζει τό Ισραήλ. Αύτό συνεφωνήθη στήν χθεσινή συνάντηση τού
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Ισρα
ηλινό δμόλογό του Βενιαμίν Νετανυάχου, δπου είχε
τήν εύκαιρία παρουσία του έπί κεφαλής της έπιστημονικής όμάδος του Ίσραήλ Ναντίρ Άρμπερ νά
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ εύθύνης και λαμβάνοντας ύπ όψιν
τις πρόσφατες καταγγελίες έναντίον του Γιργου Κ μούλη άπό συναδέλφους του για άντιδεοντολογικές
πρακτικές και συμπεριφορές πού κάθε άλλο παρά τι μουν τήν Τέχνη και τούς άνθρπους της , το Φεστιβάλ Αθηνν άνεκοίνωσε χθές τήν διακοπή τής συνεργασίας του . Επρόκειτο νά έντάξει στό νέο πρόγραμμά του, τό όποιο εύρίσκεται ύπό διαμόρφωση, την
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. ΟΙ Γάλλοι, που έχουν κουραστεΐ άπό τό
αύστηρό Ιockdo wn στήν χρα τους , περνούν
τά σύνορα και συρρέουν στήν Μαδρίτη, όπου
τά μπάρ καί τά έστιατόρια είναι άνοικτά καί οί
πολίτες μπορούν να καθίσουν έξω μέχρι τίς 10
τό βράδυ . Τά πάντα είναι άνοικτά στήν Μαδρίτη . Άκόμη καί μέ άπαγόρευση της κικλοφορίας,
πάλι μπορεί κάποιος νά κάνει πολλά πράγματα.
(Ενιωσα τέτοια άνακούφιση όταν κάθισα στόν
έξωτερικό χρο του πρτου μπάρν λέει Γαλλίς τουρίστρια. Μέ τούς πολιτιστικούς χρους
στήν Γαλλία να είναι κλειστοί, Τά έστιατόρια να
μήν έπιτρέπεται να σερβίρουν καί μέ μία αύστηρή άπαγόρευση τής κυκλοφορίας μετά τις 6μ.μ.
όσοι θέλουw νά διασκεδάσουν πηγαίνουν στήν
πρωτεύουσα του νοτίου γείτονά τους.
Του κάνδρα παλαιάς κοπής,, μήν του μιλάτε έφ' έξής..
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τίλέμε, είνα έκείνος ό όποίος
ότον άκούει άπό μιά γυναίκα ποντας τήν γυναίκα όπως
κόχ περισσότερες άπό μία
φορές, άποσύρεται μέ εύγ - κάνδρας παλαιάς κοπής ν
νεια και δέν έπανέρχεται πρέπει κατ' άρχάς νά είναι
Ο άνδρας παλαιάς κοπήρ άνδρας! Και άνδρας σημαίνει
είναι εύγενής-είτε διά ζσης
είτε στό τηλέφωνο- καί δέν
ντας σέ βρωμόλογα είτε βλέ
<Άνδρας παλαιάς πιζε συνεχς μέ ένα κόχιν
κοπήρ. Άκούσαμε κάποιον
νά τό λέει χθές τό πρωί στό
ραδιόφωνο. Και έν συνεχεία κοπήρ , παρ, δτι τήν άκούνά λέει κάτι σάχλες , προσταθντος νά αίτολογήσει ούδόλως πληρούσε τά κρικάποιες άηδίες, τις όποίες-τήρια στε νά καταταγεί
προφανς-Βεγε στό τηλέ- στήν συγκεκριμένη κατηφωνο, άπευθυνόμενος σέ μιά γορία . Ο άνδρας παλαιάς άφήνει τον έαυτό του νά π
γυναίκα ή δόποία άντιμετ - κοπήρ, γιά νά γνωρίζουμε
τόν ...pωτα του Μάς άρε
σε ή φράση κάνδρος παλαάς
13:00-15:00
δ κυνηγός τό θήραμα Ο
Δύο αn' όλα!ν
σαμε άπό κάποιον ό όποίος
δταν στοματ τό αύτοκίνητο, κατεβαίνω και άνοίγω δ
ίδιος τήν πόρτα προκειμένου
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
σει χαμηλά έτε προσφεύγοΣυνέχεια στήν σελ. 4
9-2-2021