Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
2 Φεβρουαρίου 2021
Η Υπαπαντή του Ιησου Χριστού
Σελήνη 20ήμερων ! Ανατολή ήλίου 727-Δύσις 5.49
ΑΓΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφόσεις και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία εος 16β.
Αριθμ φύλ. 41873
ΤΕτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΟ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝΤΟΥ 21 ΛΙΟΝΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑΙΩΝ
Έθνικός Εύεργέτης γιά παράσημο:
για π
23 έκ. εύρ καί
60 άποβατικά στίς "Ένοπλες Δυνάμεις!
Όνετερος βετεράνος τού Β Παγκοσμίου Πολέμου Ίάκωβος Τσούνης
διαθέτει όλη τήν κινητή καί άκίνητη περιουσία του στό Στράτευμα
3."Ένα συνοδευτικό σημείωμα μέ τά
λητος άπό την ζωήν, δπως ξεκίνησα στήν ποσά και τούς έξοπλισμούς πού δρισε δ
κύριος Τσούνης τήν τελευταία είκοσαετία στίς 4Άγιεςν όπως τις άποκαλεϊ Ένοπού ύπογράφει ς ένας μικρός και άσημα - πλες Δυνάμεις. Όταν τόν περασμένο Τού
ντος άνθρωπάκος άλλά γνήσιος άπόγονος νιο ή Εστίων ένημερθηκε γιά τό άστρονομικό ποσόν άπό τόν Υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο, τόν ύφυπουργό Άλκιβιάδη
ή τελευταία έπιθυμία μου, να φύγω ξυπόΑΠΟΔΕΚΤΗΣ μιας έπιστολής , ή άνά - νείας. Ο άνθρωπος πού μεγάλωσε μέ πατριγνωσις της δποίας του έπεφύλασσε μεγά - κές νουθεσίες του τύπου ανά μήν ξεχνας τίς
λη έκπληξη και ζωηρή συγκίνηση, ύπήρξε ρίζες σουν , <νά μάθεις νά ντρέπεσαν, τά
χθές ό διευθυντής τής Εστίας Μανλης λεφτά πού έχεις δέν σου άνήκκουν. Ο φάΚοττάκης. Άποστολεύς της ήτο δ άπόγονος κελος πού ένεχείρισε στόν Διευθυντή της
τν άγωνιστν του 1821 Λιονταίων και Πε τμεζαίων, νετερος έν ζωή βετεράνος τού
Β Παγκοσμίου Πολέμου (πλαστογράφησε την ταυτότητά του σέ ήλικία 16 έτν για ευθυντή της Εστίας μέ τήν όποία , πέρα
νά σπεύσει στό άλβανικό μέτωπο), διακεκριμένος έπιχειρηματίας και έφοπλιστής: μερίδος , τόν ένημέρωνε για τά συνημμένα
0 97χρονος σήμερα , συνδρομητής της έγγραφα πρός τόν ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο
ΚΕστίαςν κύριοςΙάκωβος Τσούνης. Όυίός Φλρο, στά όποια περιγράφει έν όλίγοις
ένός έντίμου δασάρχου δημοσίου ύπαλλή- τήν έπιθυμία του νά διαθέσει τό ύπόλοιπον
λου, γεννηθείς έν Πάτραις τό 1925, τό δε κατο τρίτο τέκνο μιας πολυτέκνου οίκογεάρχήν. πεινντας, της σταδιοδρομίας τουν
σημεινει συγκινητικάδ κύριος Τσούνης
Εστίας) άγγελιαφόρος του άποστολέως
κυρίου Τσούνη περιείχ :
τν πολεμιστν του 1821..
2. Προσωπική έπιστολή -παρακαταθήκη του ίδίου πρός τούςΈλληνες και τίς Στεφανή καί τόν άρχηγό ΓΕΕΘΑ ΚωνΈλληνίδες , τήν δημοσιεύουμε σέ παρακείμενη στήλη, μέ τήν όποία τονίζει ότι
ή έλευθερία πού κερδίσαμε μέ κάθε κόστος ήταν κδευτέρας κατηγορίας γιατί
κάκολουθοϋμε την άσυδοσία ς έλευθερίαν και ς Ελευθερία Ελλήνων Πολιορκημένωνν
1. Μία προσωπική έπιστολή στόν Δι σταντίνο Φλρο μετά άπό έκδήλωση στήν
Αθηναϊκή Λέσχη , άν και έξεπλάγη εύχάριστα, σεβάσθηκε τά προσωπικά δεδομένα
του δωρητοϋ και τρα διαθέτου, και έκανε
άόριστη άναφορά στά μηδενικά του ποσού.
Σήμερα όμως, και παρά την παροιμιδη
τν έπαίνων του γιά την ποιότητα της έφητής κινητής και τής άκίνητης περιουσίας
του στίς"Ενοπλες Δυνάμεις , Αύτή είναι
Συνέχεια στήν σελ.3
Ε Όκ Τάχωβος Τσούνης
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συμπληρωματικός
προϋπολογισμός
3 δισ. άπό το ΥΠΟΙΚ
Έσωστρέφεια καί ύπερηφάνεια
Έξωτερική πολιτική
καί ΕΛΙΑΜΕΠ
ΣΥΜΠΑΗΡΩΜΑΤΙΚΟ τροϋπολογι σμό υψους 3 δισ. εύρ έτοιμάζεται νά καταθέσει έντός του Μαρτίου το Υπουργείο Οίκονομικν προκειμένου νά άντιμετωπίσει τίς αύξημένες δαπάνες πού
άπαιτούνται για την άντιμετπιση τν
παρενεργειν άπό τήν ραγδαία έξάπλωση τής πανδημίας COVID-19. Συμφνως πρός πληροφορίες , μέχρι καί
τόν Απρίλιο-Μάιο άπαιτούνται μέτρα
τούλάχιστον 10 δισ. εύρ γιά νά ένισχυ
θούν όσοι πλήττονται άπό τά παρατεταμένα περιοριστικά μέτρα. Ό ύπουργός
Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας ύπεγράμμισε χθές ότι οί πόροι πού θά διατεθούν φέτος γιά τήν στήριξη νοικοκυριν
Συνέχεια στήν σελ. 2
το ξέρω! Είναι δύσκολο. Το νά ζείς άνεργος έπί έκει οι άριθμοί θά είναι πολύ μεγαλύτεροι άπό τόν
μήνες (τυπικς σέ άναστολή ) , μέ τήν έπιχείρησή άριθμό των ήμερησίων κρουσμάτων. Χρια βεβαίως
σου κλειστή, μέ τό άγχος άν θά μπορέσεις νά τά φέ- ή συλλογική διάθεση του "Εθνους πού μετράται
ρεις βόλτα, νά πληρσεις τούς λογαριασμούς ρεύ- σέ κατάθλιψη και Ψυχοφάρμακα . Αύτή δέν μπορεί
ματος, τηλεφνου, νεροϋ , έφορίας και κάθε δα- νά ποσοτικοποιηθεί σέ ήμερήσιο δελτίο . Τήν νοιπάνη πού προκύπτει άπό τόν οίκογενειακό προϋ- θεις όμως όταν αίφνης διαβάζεις ότι ένα νέο ζευγάπολογισμό και νά έρχεται κάποιος και νά σου λέει ριπηδά άπό τόν τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στά
ότι "πρέπει νά δείξεις ψυχραιμία τούς έπόμενους Ίωάννινα καί άκόμη τά αίτιαν του άπονεννοημένου
δύο μήνες, είναι πράγματι δύσκολο. Τά νεϋρα δέν έχουν γίνει γνωστά.
όλων είναι στό όριο. Εχουμε τελεισειν σου λένε. Δέν είμαστε άκόμη βεβαίως στό σημείο τν Γάλλων , των 'Ίταλν, των Ούγγρων και άλλων Έθνν η ανικανότη τα της Εύρπης νά έξασφαλίσει τόν
πού όργαννουν διαδηλσεις μέ κάθε άφορμή ζη- απαιτούμενο άριθμό έμβολίων σέ συνδυασμό μέ
τντας τήν ζωή τους πίσω, δέν βρισκόμαστε άκόμη την δικη μας έλληνική άρνηση έγκαιρης άναζήτηστό σημείο νά έρχονται οί ίδιοκτήτες ρεστωράν και σης απ' ευθείας συμφωνιν μέ τίς φαρμακευτικές
νά άνοίγουν δύο ρες τίς έπιχειρήσεις τους για νά εταιρειες-μή τυχόν και κατηγορηθουμε ότι ύπονονοισουν ότι τό κακό όνειρο έφυγε, πέταξε. πήνε μευουμε τήν εύρωπαϊκή ίδέα-τοποθετεϊ πλέον τήν
μακριά , άλλά όλοι είναι , είμαστε στά όριά μας , Γιά ενικη ανοσια στά τέλη του 2021 καί καθυστερεί τήν
νά καταφέρουμε νά περάσουμε αύτόν τόν μεγάλο εναρξη της έπιχείρησης άνάταξη. Σέ σημείο πουνά
κάβο πού μας έτυχεν όμως χρειαζόμαστε καθα - ερωταται: Μήπως για τήν άνάπτυξη πρέπει νά παμε
ρό μυαλό. Και έμείς και ή Πολιτεία . Διότι πλησιάζει απο τον δύσκολο δρόμο; Τά δεδομένα λοιπόν των
ή ρα, δέν άργει, πού δίπλα στό ήμερήσιο δελτίο
των κρουσμάτων καί των άπωλειν της πανδημίας
θά προστεθεϊ και ένα νέο δελτίο: Αύτό που θά περιλαμβάνει τόν άριθμό των έπιχειρήσεων πού κλεί νουν, τόν άριθμό των έργαζομένων πού έγγράφο-το πρωτο. Η οίκονομία καί οι ζωές μας μεταλλάσονται στίς λίστες άνεργίας, τίς έπιπτσεις πού έχει
ή οίκονομική κρίση στήν κοινωνική όμαλότητα. Καί
του Ανδρέα Σταλίδη*
ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ τήν πατρίδα. Προσπαθουμε να βρουμε λύσεις και έντιμους
συμβιβασμούς γιά μία είρηνική συμβίωση μέ τούς γείτονες και να διασφαλίσουμε τήν άκεραιότητα της χρας καί
τήν εύημερία τν Ελλήνων .
Σέ όλα αύτά προσθέσατε παρακαλ καί τό έξής:
Συνέχεια στήν σελ 8
Που παραπέμπο μεν
τούς ρυψάσπιδες
του Ζακβου Κ Τσούνη *
δύο έπόμενων μηνν είναι άπολύτως συγκεκριμένα: ό κίνδυνος διάδοσης της μετάλλαξης του ίου κι νητοποιεί τούς είδικούς που προειδοποιουν γιά τρί το κυμα πανδημίας καί είσηγουνται όλικό Ιοckdown,
ΑΓΑΠΗΤΕΣ Έλληνίδες και"Ελληνες,
ΠΕΝΝΙΕΣ
1. Είς το προκεχωρημένον έτος
της ήλικίας μου, περίτά 97 έτη, θέλησα νά άπευθυνθ σέ έσας.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
νται ραγδαίως έπί τόάρνητικτερο, σέ σημείο πού
Συνέχεια στήν σελ. 3
2. Ξεκινντας άνυπό δητος καί
πεινν, διά την άναζήτησιν καλυτέρας τύχης, προσέφυγα στόν διεθνή
έπαγγελματικό στίβο διά την βελτίωσιν της ζωής μου.
. Καλές είναι οί τηλεδιασκέψεις, έμπεριέχουν όμως
καί κινδύνους . Έτσι σέμπελάδες μπήκε ένας δικηγόρος στό Περού , ό όποίος κατελήφθη νά κάνει
σέξ κατά τήν διάρκεια μιάς live streaming άκροαματικής διαδικασίας στήν όποία συμμετείχε. Ό Χe
κτορ Σιπριάνο Παρέδες Ρόμπλες έχει γίνει viral στό
Περού γιά Τις έπιδόσεις του . Τοκακό γιά τόν ίδιο
είναι ότι καίό τοπικός δικηγορικός σύλλογος ξεκίνησε έρευνα για τις πράξεις του, και τό μέλλον του
στόν νομικό κλάδο είναι άβέβαιον. Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σάλο στό Περού, συνέβη
κατά τήν διάρκεια μιάς άκροαματικής διαδικασίας
που άφορούσε στήν δράση συμμορίας.
. Ό Βρεταννός άπόστρατος λοχαγός Τόμ Μούρ.
ήλικίας 100 έτν, που κατάφερε νά συγκεντρσει
έκατομμύριαλίρες για τόσύστημα ύγείας τής χρας Του κάνοντας γύρους στόν κήπο του κατά τό
περσινό Ιockdown, είσήχθη στό νοσοκομείο, άφού
διεγνσθη θετικός στόν κορωνοϊό. Ο βετεράνος του
B Παγκοσμίου Πολέμου προσείλκυσε τό ένδιαφέ
ρον τής κοινής γνμης τόν περασμένο Απρίλιο μέ
τους γύρους του έν όψι τν 100ν γενεθλίων του
στό πρτο κύμα Τής πανδημίας Covid-19 κατα
φέρνοντας νά συγκεντρσει περισσότερες άπό 30
έκατομμύρια λίρες γιά τό βρεταννικό σύστημα ύγεια. Ο Κάπταιν Τόμν κατέρριψε δύο παγκόσμια ρε
κόρ Γκίννες και χρίσθηκε ίππότης άπό τήν βασίλισσα Ελισάβετ τόν περασμένο Ίούλιο.
. Κάποτε ή είκόνα έθεωρείτο-καί ήταν-Τεκμήριο
αύθεντικότη τος. Όχι πλέον όμως , Τρα ένεφανίσθησαν τά deep fakevideos . Πρόκειται γιά βί
ντεο τά όποία μέ τήν συνδρομή ένός ήθοποιού καί
της τεχνητής νοημοσύνης άντικαθιστούν τό πρόσωπο τού ήθοποιού μέ αύτό ένός άλλου άνθρπου, μέ άπόλυτη άκρίβεια στήν άποτύπωση τής
είκόνας καί της φωνής γιά νά έξαπατούν καί να
χειραγωγουν τό κοινό.
Οι μεταλλάξεις καθυστερούν
τήν άνοσία τής άγέλης
Ο Στ. Φασουλής
ένσαρχνει τόν Μολιέρο
3. Παρά τό γεγονός ότι θά μπορουσα νά σας άναφέρω λεπτομέρειες του άτελείωτου έκείνου άγνα
μου είς τήν Έλλάδα καί το έξωτερικόν, δέν θά τό κάνω διότι δέν τό έπι τρέπει ό χρος καί ό χρόνος.
H EΜΦΑΝΙΣΙΣ νέων, πιό λοιμογόνων μεταλλάξεων
του κορωνοϊο , πού ίσως διαπερνούν τις άμυνες άπό τά
έμβόλια, άπειλεϊ νά παρατείνει και φέτος τήν ύγειονομική κρίση μέ έπιστήμονες νά προειδοποιούν-έν μέσφ
έναλλαγής αίσιόδοξων καί άποθαρρυντικν μηνυμάτων- δτι ή πανδημία άπέχει του νά άποτελέσει παρελθόν, όπως σημεινει σέ άνάλυσή της ή cWashington
Posty. Τά εύρήματα άναλύσεων πού δημοσιεύθηκαν
ΤΟ Εθνικό Θέατρο συνεχίζει τόν προγραμματισμό του
για τό 2021 παρουσιάζοντας ένα άπό τά σημαντικτε
ρα θεατρικά έργα του Ρσσου συγγραφέως Μιχαήλ
Μπουλγκάκωφ (1891-1940), <Μολιέρος), σέ σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού καί μέ τόν Σταμάτη Φασουλή
στόν όμνυμο ρόλο. Η παράστασις κάνει πρεμιέρα τό
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου (7μ.μ.) σέ live streaming άπό
την Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.
4. Μπορείτε όμως νά άναγνσετε
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Πίτα μέ γύρο ή τρείς στόν γύρον ..
Ποιός είναι ό Γιακουμά- όποία , όμως, δέν κατόρθωσε κός κεντρικός κυνηγός στήν
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
As μιλήσουμε σήμερα γιά
ποδόσφαιρο. Πίτα μέ γύ- κη ; Ένα Ελληνόπουλο, που
ρο , που όνομάζεται Για- προσπάθησε νά κάνει καριέκουμάκη σερβίρεται πλέον
στήν Όλλανδία! Η σπεσιαλιτέ όφείλεται στόν ποδοσφαιριστή τής όμάδας Φέν
λο Γιργο Γιακουμάκη, δ
άποίος είναι πρτος σκόρερ Επισκοπής, άκολούως άπο- ριέρα στήν Φένλο, έν έλήστήν Όλλανδία μέ 21 γκόλ!
νά βρεί θέση. Παραχωρήθη- Έθνική μας όμάδα !
κε δανεικός στόν ΟΦΗρα13:00-15:00
Έδ, δηλαδή, όπου στίς
ρα στό έλληνικό έπαγγελ- κλείου , έπέστρεψε στήν ΑΕΚ, όμάδες μας άγωνίζονται δι ματικό ποδόσφαιρο. Επαξε στόν αΠλατανιάν Χανίων,
έν συνεχεία παραχωρήθη- νίας. Έκεί τόν έπεσήμαναν οί λουργούν οί μάνατζερνκαι
κε δανεικός στήν όμάδα τής Ολλανδοί και τρα κάνει καάλλά έστάλη κδανεικός άφοροι άλλοδαποί μέτριοι
στήν Γκόρνικ Ζάμπζε Πολω - Εως κακοί, έδ, όπου μεγαΔύο αn' όλα!
οί ποδοσφαιρικές έπιχειρήσεις (περί αύτού πρόκειτα ,
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
κτήθηκε άπό τήν ΑΕΚ, στήν θη και άγωνίζεται ς βασιΣυνέχεια στήν σελ. 4
2-2-2021