Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Διευθυντής (1898-1918 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
11 Νοεμβοίου 2020
Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου διακόνου
μαρτ. Θεοδρου όσ. του Στουδίτου
Σελήνη 26 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 702-Δύσις 5.16
ΑΤΙΚΗ Ασθενες βροχές Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μπωφόρ. (Εως 19β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφόσεις Ανεμοι μεταβλητοί έως4 μπωφόρ (Εως 16β ).
Αριθμ. φύλ . 41805
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΛΛΕΙΜΜΑ,ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΜΑΜΜΟΥΘ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Αγωνία
γιά την οίκονομία
το α έξάμη
νο τού 2021
Μέηύξημένο δανεισμό ή στίς άγορές
ή κάλυψις τν άναγκν του Προύπολογισμού-Νέα εξοδος
είναι δεσμευμένα άπό τόν Εύρωπαϊκό Μηγαίνει πίσω και ή άνάκαμψις. Χαρακτηρι - χανισμό Σταθερότητος πού άπαγορεύει τήν
στικό είναι ότι μέχρι στιγμής στήν χρα χρήση τους , για άλλους σκοπούς πλήν της
άποπληρωμής τοκοχρεολυσίων τν δανείων τού Μηχανισμού Στηρίξεως.Όπως είναι
άναμενόμενο, ή άνάγκη γιά πρόσθετες δα πάνες όδηγεί άναγκαστικς σέ ηύξημένο
θεί άπό την περασμένη άνοιξη, τόσο θά πη
ΕΞΙ δύσκολους μήνες έχει μπροστά της ή δημίας. Δέν είναι λίγοι οί παράγοντες που
έλληνική οίκονομία όπως παρεδέχθη άπό
τό βήμα της Βουλής δ άναπληρωτής ύπουργός Οίκονομικν Θεόδωρος Σκυλακάκης,
άφού τό σφοδρό δεύτερο κύμα της πανδημίας έχει άνατρέψει πλήρως τούς σχεδια- κυμανθεί στήν καλύτερη τν περιπτσεων
σμούς του οίκονομικού έπιτελείου και καταστήσει άβέβαιο τό ύψος της άνακάμ - μήνες του έπομένου έτους είναι μεγάλη
Ψεως για τό 2021. Oί κίνδυνοι πού έλλοχεύουν για την οίκονομία είναι πολλοί, οί
τηγές άβεβαιότητος άκόμη περισσότερες, ως στήν χρα όσο και τόν χρονικό δρίζοντα
έν ή εύρεσις ύγειονομικής λύσεως για έλεύσεως τν πόρων άπό τό Ταμείο Άνατην άντιμεττιση του κορωνοϊού θά άπαι- κάμψεως πού θά συμβάλλουν καθοριστικς
τήσει χρόνο , στε σταδιακς νά έπανα- στήν έπιστροφή τής οίκονομίας σέ άνάπτυφέρει τούς οίκονομικούς δεϊκτες έκει πού
εύρίσκοντο πρίν άπό τηνέπέλαση τής πανέκτιμούν ότι θά χρειασθούν τούλάχιστον
δύο έτη γιά ήν έπιστροφή της οίκονομίας
στά έπίπεδα του 2019.
έχουν είσρεύσει μόνο 2,5 δισ. εύρ άπό
κονδύλια του ΕΣΠΑ πού άλλαξαν χρήση,
στε νά καλύψουν μέτρα στηρίξεως.
Μέ τό 2020 νά κλείνει μέ φεση πού θά
Όλες οί παρεμβάσεις γιά την στήρι-π
ξη τής οίκονομίας μέχρι στιγμής και όσες οανεισμό, ο όποίος, λόγω τν διεθνν συνάπαιτηθούν γιά τούς πρτους μήνες του νέου έτους θά καλύπτονται σχεδόν έξ όλο-χ δ
κλήρου άπό την δεξαμενή των ταμειακων μίας, άπό τόν περασμένο Μάρτιο, είχε ως
διαθεσίμων , τού άνέρχονται στά 37 δισ.
εύρ. Όμως τά περιθρια για τήν χρήση
τους δέν είναι άπεριόριστα, δεδομένου όι
κοντά στό 10% ή άγωνία για τους πρτους
και άφορά τόσο τό μέγεθος τν έπιπτσε ων της πρωτόγνωρης ύγειονομικής κρίσε
θηκν στήν όμολογιακή άγορά , γίνεται μέ
χαμηλά έπιτόκια . Οί πιέσεις που δέχεται
κρατικός προϋπολογισμός λόγω της πανδη
άποτέλεσμα νά έκτροχιασθεί τό πρόγραμ
μα δανεισμού του ΟΔΔΗΧ και άπό τά περίπου 8 δισ. εύρ, πού ήταν δ άρχικός σχεδιΌάναπληρωτής ύπουργός Οίκονομικν πρέπει ή Κυβέρνησις νά διατηρεί και την
ξη. Είναι δεδομένο ότι όσο θά καθυστερουν
οι εύρωπαϊκοί πόροι, πού έχουν συμφωνη- Θεόδωρος Σκυλακάκης
έμπιστοσύνη τν άγορν . Περίπου 16 δισ.
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στό πειθαρχικό
Ίχανοί στήν χαρά , άνίκανοι στήν λύπη
του ΣΥΡΙΖΑ
Χαμηλή ή θνησιμότης
άλλά μεγάλη πίεσις
στίς έντατικές!
ό Πολάκης
Ο ΑΨΥΣΚρητικός, ό πρην ύπουργός Υγείας Παυλος Πολάκης πού έπι
μένει στήν άνυπακοή ς πρός τούς κανόνες προστασίας της δημοσίας ύγείας, θά
είναι ό πρτος πού θά παρουσιασθεί στό
νεοσυσταθέν πειθαρχικό όργανο το ΣΥPΙΖΑ. Η φωτογραφία μέ τό δείπνο σέ φ
λικό σπίτι, παρουσία πολλν άτόμων στά
Χανιά, άν καί προεκάλεσε πλήθος άντιδράσεων στήν κοινωνία, δέν ήνχλησε
τόν Άλέξη Τσίπρα πού έσπευσε νά τόν
δικαιολογήσει λέγοντας δτι ή έξήγησις
που έδωσε ήταν έπαρκής . Γιά τόν λόγο
αυτό ή ΝΔ ταυτίζει τούς κ.κ. Τσίπρα και
Πολάκη μέ τούς άρνητές τν έπιστημονικν δεδομένων .
ΤΑ ΔΙΑΡΚΗ έπεισόδια για την τήρηση των μέτρων Άλήθεια , τί θεωρεί ό Βαρουφάκης και οί λοιποί
της καραντίνας δυστυχς άναδεικνύουν τήν έθνι- καμπαλλέρος που διακηρύσσουν ότι ή πορεία του
κή μας άνωριμότητα άκόμη και όταν τό διακύβευ- Πολυεχνείου δέν μπαίνει σέ καραντίνα;"Ότι ο ίός θά
μα είναι ή ζωή, ή οίκογενειακή έπιχείρηση ή ή θέ - ύποκλιθεί στήν άριστερή τους άνωτερότητα, θάπαση έργασίας του διπλανού μας . Παρακολουθ ραμερίσει και θά τούς πεικίδού ή Βασιλίσσης Σοφίάπό χθές τίς διαμάχες που έχουν ξεσπάσει για ας σας, ίδού ή πρεσβεία σας καί ίδού ό Πάιατ σας";
δύο θέματα: Για τήν πορεία του Πολυτεχνείου Έδω δέν δίστασε να κτυπήσει μερικούς δεσποτάκαι για τό περίφημο δείπνο στήν οίκία Πολάκη. Οι δες, άνω του ένός , θά δειλιάσει στούς άθεους; Η
άντιδράσεις άμφοτέρων των πλευρν δείχνουν έπιπολαιότης καιί ή άνοησία τους είλικρινως μας ξ πως άντιλαμβάνονται την πανδημία σά νά άφορά Περνα. Τα ιδια έν μέρει όμως ίσχύουν καί για τήν
Δεξιά. Χάλασε τόν κόσμο μέ άνακοινσεις της
για τό δείπνο του κομπορρημονούντος Πολάκη , ό
ρει ότι ό κορωνοϊός ακολλάν μόνο στίς παρελά- όποίος τό μόνο που ξέρει νά κάνει είναι πράγματι
σεις και στήν Εκκλησία. Στίς πορείες και στά έφε - νά προκαλει . Απαράδεκτη άπόφαση ή δημοσιοποίτούς άλλους. Όχι τούς ίδίους . Η Άριστερά θεω
( σελ. 3)
τεία ό κορωνοϊός κάνει άπεργία . Ή Αριστερά χαηση της έπιλογής του, ή όποία όντως λειτουργεί ς
λάειν τόν κόσμο για 25 μαθητές μέσα στίς τάξεις έμμεση παρότρυνση για τήν παραβίαση τν μέτρων
και συμμετέχει όμοθυμαδόν σέ συγκεντρσεις τής καραντίνας. Εάν ήθελε νά ζήσει τήν ζωή ο τέ ως Υπουργός όπως λέει, άς άπολάμβάνε τό γεύμα
λείπουν ίατροί, λεωφορεία και έντατικές άπό το μέ τούς φίλους του, άς έξέθετε σέ κίνδυνο τήν δισύστημα , άλλά έτοιμάζεται νά κάνει πορεία γιά το κή του ύγεία καί των όμοτράπεζων του καί άς άφηνε
Πολυτεχνετο που θά έχει ς πιθανό άποτέλεσμα τούς άλλους στήν ήσυχία τους. Αυτός όμως μπουνά στείλει και άλλους δεκάδες άνθρπους στίς κιά και φλάς. Μαντινάδα και άνάρτηση.Όμηρος το
έντατικές. Τά άποτελέσματα άπό τήν ίχνηλάτη- κινητου καί του facebook. Λάθος! Θεωρ στόσο τς
ση του Εφετείου δείχνουν ότι μέρος της έκρηξης άντιδράσεις τής άπό έδω πλευράς γιά τόν Πολάκη
έντελς ύποκριτικές. Διότι γιά τά δικά της μυστικά
Ήσυνθηκολόγηση τν
Αρμενίων στό ΑρτσάχΝαγκόρνο Καραμπάχ
(Πιxρές) άλήθειες μέν,
(χρήσιμες ) για τόν
Έλληνισμό δέ ..
25.000 άτόμων στά δικαστήρια . Όλοφύρεται ότι
Συνέχεια στήν σελ . 3
Διεθνής διάκρισις
σέ έλληνική ταινία
κρουσμάτων στό Λεκανοπέδιο όφείλεται στήν συ- ε
γκέντρωση του Εφετείου . Δέκα μέρες μετά άπό δειπνα άνω των έξι δέν λέει τίποτε. Καί όταν καμμιά
αυτήν κόλλησαν δεκάδες νεαροί ίδιωτικοί υπάλ-φορά άποκαλύτονται καί γίνεται γνωστό ότι έξαιΣυνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Αρτσάχ-Ναγκόρνο
Καραμπάχ Άραγίκ Χαρουτουνιάν, ό
όποιος πολέμησε στήν πρτη γραμμή
ς άπλός στρατιτης (1), άμέσως μετά
τή συνθηκολόγηση μέ το Αζερμπαϊ
τζάν και βεβαίως μέ τηνήθική αυτουργό της είσβολής στήν Τουρκία , άναφέρει πικρές άλήθειες για τόν λαό του
καί πολύ χρήσιμες γιά τόν Ελληνισμό:
ληλοι 20-40 έτων οι όποιοι μετειχαν σέ αυτήν.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Μετά την προσεχή Άνοιξη
οί πρτοι έμβολιασμοί
Ο Ερντογάν προσχύνησεν
τόν Μπάιντεν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Στό Αφγανιστάν οί Ταλιμπάν συνεχίζουν νά προβαί
νουν σέ φρικαλές έπιθέσεις κατά τν γυνακν πού τολ
μούν νά όνειρευτούν θμα αύτήν Τήν φορά ήταν ή 33χρο
νη Χατέρα, ή όποία λίγο άφ ότου έφυγε άπό την δουλεά
της σε ένα άστυνομικό Τμήμα Της έπαρχίας Γκάζν , Τρείς
άνδρες που έπέβαιναν σέ μά μοτοσικλέττα τήν πιροβ
λησαν και τήν μαχαίρωσαν στά μάτια Η δια καί οί τοπΙκg άρχέ άποδίδουν Την έπίθεση σέ ένοπλους Ταλιμπάν
οι όποίοι ένήργησαν έπειτα άπό πληροφορία του διου
του πατέρα της δ ότοίος ήταν σφόδρα άντίθετος μέ τήν
έπαγγελματική σταδιοδρομία Τής κόρης του! Μακάρι νά
εχαύπηρετήσει στήν άστινομία τούλάχιστον ένα χρόνο,
Άν μού συνέβανε αύτό μετά, ά ήτν λιγότρο έπδυνο .
Συνέβη τόσο γρήγορα πήγα στή δουλειά και έζησα τό
όνειρό μου μόνο για τρες μήνε δήλωσε ή καρή γυναίκα
στό Reuters. Στό Αφγανιστάν του 2020 τό νάζήσεις Τό
όνειρό σου μπορε νά σέ σκοτσει ή νάσου έπιφέρει σοβ
ράΤραύματα όπως ή άπλεια Της όράσες σου Πράγμα
τούλάχιστον άσύλληπτο στόν πολιτισμένο κόσμο.
ΜΕΤΑ τούς πανηγυρισμούς σε όλον τόν κόσμο άπό
τήν άνακοίνωση της Prizer, ότι τό έμβόλιό της κατά
του κορωνοϊού έχει 90% άποτελεσματικότητα , τρα
έπικρατεί συγκρατημένη αίσιοδοξία ς πρός τήν ήμερομηνία ένάρξεως τν έμβολιασμν.Όπως όλα δείχνουν, οί μαζικοί έμβολιασμοί θά γίνουν λίγο πρίνάπό
τό καλοκαίρι του 2021.Ετσι έπιβεβαινεται δ Πρωθυπουργός πού έσπευσε χθές νά τονίσει ότι δέν πρέΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ μήνυμα και μάλιστα ίδιαιτέρως
έγκάρδιο άπέστειλε χθές στόν Τζό Μπάιντεν δ Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν . Στό μήνυμά του ό Τουρκος Πρόεδρος
προσφωνν τόν Τζό Μπάιντεν Αγαπητέ , έκλεγμένε
Πρόεδρεν, άναφέρεται στίς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ ,
κάνοντας λόγο ότι πρόκειται για στρατηγικής φύσε
ως , βασισμένες σέ καλά έδραιωμένα θεμέλιων , ένω
έπαναλαμβάνει τήν άποφασιστικότητα της χρας γιά
Δέν θέλαμε να πιστέψουμε ότι
ήταν άδύνατο νά πολεμήσουμε με
τίς δυνατότητες τοϋ άνθρπινου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ .4
Συνέχεια στήν σελ .5
ELLADA
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Έλληνική Ακτοπλοία, έχατό χρόνια προσφοράς
ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Στεκόμουν χθές τό άπό-ήΕνωση τν Ακτοπλοϊκν σιους δρόμους που έννουν
γευμα στό μπαλκόνι με - Εταιρειν.
γάλης ναυτιλιακής έταιρε ας, στήν Άκτή Μιαούλη ,
και κοίταζα μπροστά μου
τό λιμάνι . Γεμάτοι όλοι οί
προβλήτες, άπό βαπόρια
τής άκτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοια . Εκατό χρόνια
ζωής συμπληρνει τό 2021
τους τά πολύτιμα άγαθά.
Για σκεφθείτε πόσες φορές
δέν πάλεψαν τά βαπόρια
μέ τά κύματα (καί κάποια
νικήθηκαν σέ αύτό τό πε δίο) άψηφντας κινδύνους
και προβλήματα , μέ μοναδικό σκοπό να φθάσουν
στόν προρισμό του .
την νησιωτική μέ τήν ήπε ρωτική χρα .
Γιά σκεφθεϊτε τί θά
. ΣΤις ΗΠΑ πάντως έτοιμάζονται γιά τήν διαδοχή . Καί
αυτό δέν άφορά μόνο Τον Πράδρο καιί την Πρτη Κυρία
Στις 21 Τανουαρίου ή βάνκα Τράμπθά δσει Τήν θέση της
στήν 39χρονη Άσλε Μπάιντεν . Πρόκειτα γιά την μονα
δική κόρη του Μπάιντεν καί τόμοναδικό παιδί του μέ τν
ΤζΑ Μπάντεν Η 39χρονη Άσλεί είναι παντρεμένη μέ τον
δρα Χόγουαρντ Κρέν, 53 έτν, πλαστικό χειρουργό στό
έπάγγελμα, άσχολετα μέ ην κοινωνική έργασία καί δν
έχαι Τίποτε κοινό μέ Τήν βάνκα Δέν φαίνετα νά άπολαμ
βάνει Τό προσκήνιο καί κυρίω δέν άναζητείρόλο στήν κ
βέρνηση Τουύ πατέρα Της
13:00-15:00
Έκατό χρόνια πέρασαν άπό τότε που οί Έλληνες άκτοπλόοι άποφάσισαν ήταν τά νησιά μας χωρίς
νά δημιουργήσουν τόν δικό
τους φορέα, στε νά έκπροσωπηθεί δ κλάδος έκεϊνος
που χάραξε και έξοκολουθε άργότερα τό άτμόπλοιο,
νά έξυπηρετεί τους θαλάσ.Δύο απ'
τήν άκτοπλοΐα . Γιά σκεφθείτε πς περίμεναν oί
νησιτες μας τό καίκι και
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
που μετέφερε στό νησί
Συνέχεια στήν σελ. 4
11-11-2020
|9771108 "701137'