Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
19741997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
3 Νοεμβοίου 2020
Ακεψιμα, Ιωσήφ , Αειθαλά μαρτύρων
Σελήνη 18 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.53,-Δύσις 524
ΑΤΤΙΚΗ Νεφοσεις Ανεμοι βόρειοι έως 4μπωφόρ, (Εως 22β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί άσθενείς (Εως 19β )
Αριθμ. φύλ , 41798
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΠΡΟΤΩΝΕΥΘΥΝΩΝΤΟΥΣ ΕΘΕΣΕ ΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣΤΟΥΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
Νόμος καί τάξις στά πανεπιστήμια
Μητσοτάκης: Εσωτερικές κάμερες, σμα προστασίας ΑΕΙ καί ποινές στούς παραβάτες
τελούνται έντός τής πανεπιστημιακής κοινότητος. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι μέχρι νά προχωρήσουμε στίς άναΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ να άντιμε- φασισμού πρόκειται, άσχετα άν
τωπίσει τόν ίδιότυπο φασισμόν φορά άλλον ίδεολογικό μανδύα.
και τό παρακράτος μέ τό κάριστε - θά τελεισει. Καί καθς ή Ελλάρό προσωπείον είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης .
Η διαπόμπευσις του πρυτάνεως τούς έκφραστές του παρακράτους
τής ΑΣΟΕΕ άπό άναρχικούς, ό δημόσιος έξευτελισμός ένός έκπρο - κά θά τούς νικήσευν ήταν τό μήνυσπου τν έπιστημν , προεκάλεσε την κατακραυγή όλων των πολιτικν κομμάτων και τής κοινωνίας. Η χθεσινή τηλεδιάσκεψις του
Πρωθυπουργού μέ τούς πρυτάνεις
τν ΑΕΙ δέν ηταν άπλς μία τυπι
κή έπικοινωνία γιά νά τούς έκφρά - πιστήμια θά κινηθεί σέ τρείς άξο σει την συμπαράστασή του , άλλά
ή άρχή μιάς δύσκολης προσπάθειας προκειμένου να έφαρμοσθεί δ τήν αύστηροποίηση τν ποινν.
νόμος και ή τάξις στά πολύπαθα
έλληνικά πανεπιστήμια . Αύτός ίδρυση ένός σματος προστασίας
δίδιότυπος φασισμός, γιατί περί πανεπιστημιακν ίδρυμάτων . Θά λάβουν άπό τήν άστυνομία . Επίφορν στόν χρο τν ΑΕΙ.Όταν ,
δέ, θα άπαιτείται , οί φρουροί τν
πανεπιστημίων θά ζητούν και τήν
συνδρομή τής άστυνομίας .
Μαζί μέ τό νέο άστυνομικό γκαΐες άλλαγές θά πρέπει νά ένερσμα θά άναβαθμισθούν και τά μέ - γοποιηθοϋν διατάξεις πού ήδη
τρα άσφαλείας σέ όλα τά έπίπεδα.
Τό κυριτερο θά είναι ή ήλεκτρο - σταγμό ή μερικές φορές και τόν
νική κάρτα είσόδου , τήν δποία θά
φέρουν φοιτητές και προσωπικό
των ίδρυμάτων, για νά περνούν άπό
είδικές πύλες. Οί χροι τν ΑΕΙ
θά φωτισθούν , θά τοποθετηθούν καθοριστικό ρόλο στήν λειτουρπεριφράξεις και θά γίνει χρήσις γία τν πανεπιστημίων. Αναμένει ,
συγχρόνων τεχνικν μέσων όπως όπως είπε, προτάσεις τόσο άπό
κλειστά κυκλματα παρακολουθή - τούς πρυτάνεις όσο και άπό τούς
σεως τν χρων .
δα θάμπείστήν τρίτη δεκαετία του
21ου αίνα δέν θά φοβηθεϊ αύτούς
θά άναμετρηθεϊμαζί τους καί τελιίσχύουν, όμως συναντούν τόν διμα πού έστειλε σέ όλη την πανεπι
στημιακή κοινότητα .
Η άντιμετπισις τν άντιεξουσιαστν και όλων έκείνων πού λυφόβο έκείνων πού δφείλουν να τς
θέσουν σέ κίνηση . Καί σε αυτό
τό σημείο έθεσε πρό των εύθυνν
τους τούς πρυτάνεις , πού έχουν
μαίνονται έπί δεκαετίες τά πανενες την αύστηρή φύλαξη, την ένίσχυση τν μέτρων προστασίας καί
καθηγητές και τούς φοιτητές . ι
πρόκειται γιά άνδρες καί γυναϊκες
Οκ. Μητσοτάκης άνεκοίνωσε την πού άνήκουν στήν ΕΛ.ΑΣ. και θά
έχουν είδική έκπαίδευση πού θά
σης, θά φοροϋν είδικές στολές και
θά έχουν έδρα μέσα στις σχολές
στε να φροντίζουν στήν έγκαιρη αυστηροποίηση της ποινικής νοάποτροπή έγκληματικν συμπεριΌ τρίτος άξων άφορά τήν πρυτάνεις ζήτησαν άπό τόν Πρω
θυπουργό να νομοθετη θούν και
μοθεσίας γιά άδική ματα τά όποία
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Γενικό
Η φιλελεύθερη λύση γιά τά δημόσια ΑΕΙ
Έτελέσθησαν οί πρτες
προσευχές στό τζαμί
τν Αθηνν
lockdowη
στήν Θεσσαλονίκη
ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ κρούσματα κορωνοϊο .
πού ένετοπίσθησαν τά τελευταία 24ωρα
σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες είχαν ς
έπακόλουθο τήν έπιβολή ένός καθολικου lockdown στούς δύο νομούς τής Βορείου Ελλάδος. Η μοναδική διαφορά μέ
τήν άντίστοιχη περίοδο τήν άνοιξη είναι
ότι τά δημοτικά και τά γυμνάσια θά είναι
άνοικτά , έν τά λύκεια και ΑΕΙ τελικς
θά παραμείνουν κλειστά , παρά τήν άρχι
κή άνακοίνωση. Γιά δύο έβδομάδες oί
δύο περιοχές θά είναι ούσιαστικά άποκλεισμένες άφού άπό σήμερα άπαγορεύονται και οί διεθνείς άλλά και οί έσωτε ρικές πτήσεις άπό και πρός τό άεροδρόμιο <Μακεδονίαν , καθς οί Άρχές δέν
Συνέχεια στήν σελ.4
Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ του Οίκονομικού Πανεπιστημίου μοσίας Τάξεως Νίκου Τόσκα νά περιορίσει τήν άνοΑθηνν κύριος Μπουραντνης δέν διασύρθηκε μία στήν περιοχή , τελικς άνεχόταν όλη αυτή την
άπό τούς άναρχικούς έπειδή είναι <νεοφίλελεύθε- κατάσταση. Η λειτουργία της έλεύθερης άγοράς σέ
ρος, όπως τάχα ίσχυρίσθηκαν αύτοί πού του έπι - αύτή τήν περιοχή- γιά νά μιλήσουμε μέ όρους φ
τέθηκαν . Οί όποιοι δέν πρέπει νά είναι κάν φοιτη-λελευθερισμού- άντισταθμιζόταν άπό τήν άπουσία
τές του Οίκονομικού Πανεπιστημίου , το όποϊο είναι τν άναρχικν όμάδων άπό τόν δρόμο. Μέ τήν άνογνωστότερο στήν έλληνική κοινωνία ς ΑΣΟΕΕ. Ο χή στήν άνομία ο ΣΥΡΙΖΑ έξασφάλιζε τήν κοινωνιΠρύτανις ακτυπήθηκεν γιά νά λάβει άπό τρά, που κή είρήνη. Καίόταν καμμιά φορά έπιχειρείτο νά έπι βρίσκεται στήν άρχή της θητείας του ένα ίσχυρό βληθεί στοιχειδης τάξη ό πρτος που έλάμβανε
προειδοποιητικό μήνυμα . Μήνυμα ότι πρέπει νά τόμήνυμα-όπως ό Πρύτανις Μπουραντνης προάνεχθει έντός του κτιρίου της ΑΣΟΕΕ (τό όποιο χθές-ήταν ό Υπουργός Επικρατείας Άλέκος Φλαάπετέλεσε όρμητήριο για τά Δεκεμβριανά του μπουράρης. Ή οίκία που διατηρεί στήν περιοχή των
2008 κατά της κυβέρνησης Καραμανλη) τήν υπαρ- Έξαρχείων έγινε στό παρελθόν στόχος έπανειλημ
ξη καί δράση όμάδων που κινουνται στό περιθριο μένων έπιθέσεων . Σήμερα οί στόχοι είναι ένδεχοτου νόμου. Όμάδων οί όποίες ήταν δεκαετίες τ- μένως άλλοι, άλλά έπειδή είναι δύσκολα προσεγγίσιμοι, έπελέγη ό προσιτόςκύριος Πρύτανης προριοχής άπό τίς όποιες άποβλήθηκαν μετά τίς έπεμ- κειμένου νά έκτονωθεϊ στό πρόσωπό του τό μένος
βάσεις της ΕΛΑΣ έπί Χρυσοχοδη και τρα άναζη- γιά τήν λήξη καταλήψεων δεκαετιν. Σίγουρα, λοι πόν, δέν ήταν οί νεοφιλελεύθερες άπόψεις του
Πρυτάνεως αίτία για την έπίθεση πού δέχτηκε .
(σελ. 4)
Από τά Τάγματα
Έργασίας του
δασκάλου Κεμάλ
καί τά Νταχάου του
μαθητή Χίτλερ στόν
φασισμό τού Ερντογάν
ρα έγκατεστημένες μέσα στίς καταλήψεις της πετουν χρο .
Ποιός νεοφιλελευθερισμός και πράσινα άλογ
λοιπόν; Αυτό πού άποδείχθηκε άλλά κανείς δέν έχει
τήν τόλμη νά καταθέσει στόν δημόσιο διάλογο ήταν κάτι πού εύρύτερα ένοχλεί τήν Αριστερά, όχι τίς συότι στίς καταλήψεις του κέντρου των Αθηνων και γκεκριμένες όμάδες. Ήπρην ΑΣΟEE σήμερα είναι
των περιχρων γίνονταν μικρο-μπίζνες: άπό μπίζνες ένα άπό τά καλύτερα πανεπιστήμια της Εύρπης σέ
μέ μετανάστες και μωρομάνες πού πλήρωναν ένοίκιο έως διακίνηση, όπλα κ.λπ. Η Άριστερά παρά τίς
κατά καιρούς προσπάθειες του τέως Υπουργού ΔηΩστόσο ύπάρχει στό Οίκονομικό Πανεπιστήμιο
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
έπίπεδο άνθρωπίνου δυναμικο . Και καθηγητικού
και φοιτητικού. Το έπίπεδό της είναι πολύ ύψηλό.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Φ hύτωσε άπό τόν κορωνοιό γιά νά πάει άπό δυστυχημα στό δωμάτιό του! Όλόγος για τόν 26χρο
νο Κόννορ Ρήντ πού θεωρείται ότι ήτανό πρτος
Βρεταννός που είχε κόλλησε πέρυσι κορωνοϊό Ό
Ρήντ μολύνθηκε τόν Νοέμβριο του 2019 άπό τόν
κορωνοϊό όταν έργαζόταν σέ σχολείο τής Ούχάν
την μεγαλούπολη της Κίνας όπου πρωτοδιεγνσθη ή Coνid-19 στά τέλη του περασμένου χρόνου .
Η άστυνομία τής βορείου Ούαλίας δέν έδωσε λεπτομέρεες για τίς συνθήκες ύπό τις όποίς βρέθηκε νεχρό,
κατέστησε σαφές όμως ότιέπρόκειτο γιά δυστίχημα.
ΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ όπως και τά υπόλοιπα
Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθς καί τα άμέτρητα όλοκαυτματα στήν Έλλάδα, είναι τά μεγαλύτερα έγκλήματα τής Ναζιστικής
Γερμανίας έναντίον των Έλλήνων.
Άνάμεσα στά θύματα και οι δικοί μας
άνθρωποι πού είτε φυλακίστηκααν ,
είτε βασανίστηκαν , είτε έκτελέστηκαν . Καλάβρυτα, Βιάννου, Χορτιά
της , Πύργοι , Μεσόβουνο, Κερδύλια,
Συνέχεια στήν σελ. 3
Δεύτερη εύχαιρία γιά τά χρέη
στά άσφαλιστικά ταμεία
Ίδιωτικοποιούνται τά λιμάνια
Ήρακλείου καί Βόλου
ΕΥΚΑΙΡΙΑ γιά έπανένταξη σέ παλαιές ρυθμίσεις
όφειλν πρός τόν ΕΦΚΑ σέ όσους τίς έχασαν λόγω
τής πανδημίας παρέχει τό ,Υπ. Εργασίας μέ τροπολογία πού θά καταθέσει . Τουτοχρόνωος δίδει τήν δυνατότητα σέ έργοδότες, αύτοαπασχολουμένους και έλεύθερους έπαγγελματίες να έξοφλήσουν σε 12ή 24 δόσεις
τις άσφαλιστικές είσφορές τους, ή καταβολή τν όποίων είχε άνασταλεί έξ αίτίας της ύγειονομικής κρίσεω .
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
ΜΕΤΑ τό μεγάλο έπενδυτικό ένδιαφέρον πού έπαρουσιάσθη στούς τρείς διαγωνισμούς για τούς λιμένες πού
έχουν πραγματοποιηθεί, σειρά παίρνουν τά λιμάνια
'Ηρακλείουκαί Βόλου. Τό ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζει τήν άξοποίησή τους τό βέξάμηνο του 2021.Οί ύπ. Οίκονομικν
και Ναυτιλίας σέ κοινή δήλωσή τους έπιση μαίνουν ότι
τόμεγάλο ένδιαφέρον στούς διαγωνισμούς είναι ψήφος
έμπιστοσύνης στίς προοπτικές τής oίκονομίας.
. θά μπορούσε νά χαρακτηρισθεί ό . Εναντίον.
Όλη ή πολιτική σταδιοδρομία Του Νάιτζελ Φάρατζ
είναι έναντίον κάπποια καταστάσεως . Μετά τό κόμμα
έναντίον τής συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου
στήν ΕΕ ίδρύει τρα κόμμα έναντίον του Ιockdo wn!
Θά ύποστηρίζει πολιτική αστοχευμένης προστα
σία άπό τόν κορωνοίό άλλά μόνο για τους πιό
εύπαθείς, συύμφωνα μέ τά πρτα δημοσιεύματα. Οi
συνεργάτες του Φάρατζστό κόμμα Άνεξαρτησίας
του ΗΒ συσπειρνονται και πάλι γύρω του .
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν θέλεις μέτρα, δέν δίνεις περίοδο χάριτος
Ονομάζεται Υυχή 16ν (Pyche 16) καί είναι
ένας άστεροειδής διαμέτρου περίπου 200 χιλιομέ
τρων πού πλανάται μεταξύ Δία και Άρη σέ άπόσταση 370 έκατομμυρίων χιλιομέτρων άπό τήν Γή.
Ή ίδιαιτερότητά του και , ή αίτία που προξενεί τΕ
ράστιο ένδιαφέρον στούς έπιστήμονε, είναι ότι συάπό την άλλη στιγμή (πρέ
σθεί νά άποφασίσει Δέν καΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Νάμέ συμπαθά ή κυβέρνηση και οί σύμβουλοί της,
άλλά έκείνο τό κάπό Την Τρί - τήν Τρίτην ;
την δέν τό κατάλαβα . Δηλαδή βγαίνει κοτζάμ πρωθυ- άνακοίνωση άπό του E
πουργός τό Σάββατο (άντί σαλστε όσοι μπορέτε μέχρι γόνα άφήσει τράτον δύο
τής Παρασκευής που είχε τήν Τρίτη τά ξημερματα ήμερν γιά ξεφάντωμα πρίν
άρχικς όρισθεί ) και άνακοιννει μέτρα γιά τήν προστασία τν πολιτν έν μέ σω έκρήξεως τής πανδημίας,
τά όποία <οά Ισχύσουν άπό
πει νά) ίσχύουν. Έστω άπό τάλαβα έπίσης τήν κέπικήτά μεσάνυχτα τής ίδιας ήμέ, ρυξην τν καθαρμάτων τά
όποία-γιά πολλοστή φο13:00-15:00
ΤΙ άλλο λέει αύτή ή
ρας . Δέν γνωρίζω ποιός συμβούλευσε τόν πρωθυπουρ - ρά- διέλυσαν ένα Άντατο
έκπαιδευτικό Ίδρυμα, έξευτέ
λισαν τονπρύτανι και προκάλεσαν ζημιές σέ δημόσια περιουσία άνενόχλητοι.
Δύο αn' όλα!,
στήν πλειονότητά τους οί άστεροειδείς άπαρτίζονται άπό πάγο και πέτρα , ό Pyche 16 άποτελείται άπό σίδηρο , νικέλιο καί, ένδεχομένως χρυσό.
ΉΝASA έχει προγραμματίσει άποστολή μέστόχο Τήν έξερεύνησή του Ένα διαστημόπλοιο μέ τό
όνομα Psyche 16 θ έκτοξυθεί Τό 2022 καί θά προσεδαφισθεί στόν άστεροειδή περί τό 2026
τό κλείσιμο μέσαν . Έλπίκαι μετά θά δούμο. Τά μέτρα
- άν δέν κάνω λάθος-άνακοι- ζω νά μήν τους άκούσει τήν
ννονται τήν μιά στιγμή καί
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
έπόμενη φορά που θά χρειαΣυνέχεια στήν σελ. 4
3-11-2020 Ο