Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Κυριακή
Αυγούστου
Καδημερινή οικονομική ειδική εGημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7129
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Πλήρns κάλυψη
εργοδοτικν
εισφορν
για όσουS
εντάσσονται στη
Συν-Εργασία
Μείωση έωs 100% τns Προκαταβολήs φόρου
Φορο-ανάσα για
4 στιs 5 επιχειρήσειs
- Ανάλογα με την πτση zίρου το Ποσοστό τηs μείωσns
με μελλοντικές φορο
λογικές υποχρεσεις
δότησης των εργοδο-ΑΑΔΕ τη διαδικασία (όπως έγινε και με την
έκπτωση 25%
όσους πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑτον
Τις επόμενες ημέρες
αναμένεται να τρέξει η
Την αύξηση της επ
για την ενσωμάτωση
της μείωσης έως κι
100% της προκαταβολής φόρου για το 2ό21
στα εκκαθαριστικά των
επιχειρήσεις και ελεύθερων επιχειρήσεων .
Μετά και τη νέα εκκαθάριση, οι φορολογού
μενοι θα μπορούν να
τικν εισφορν στο
100% για όσους εργαζομένους εντάσσονται στον μηχανισμό
- Συν-Εργασία από
τον Ιούλιο έως και τις
15 Οκτωβρίου που
λήγει το συγκεκριμένο
καθς και την επέ
συνέχεια στην 11
Αρίλιο).
Μετά και την ψήφιση
του φορολογικού νομοσχέδίου στη Βουλή .
η διαδικασία για την
εκκαθάριση του φόρου
εισοδήματος για όσες
έχουν
πληροφό-ήδη υποβάλει τις φοπρόγραμμα ,
δουν στην απροσωπο- επιχειρήσεις
Ποιημένη
ρηση- το νέο ποσό
ρολογικές τους δηλ - κές δραστηριότητες μηνο του 2020 έναντι
και είναι υποκείμενα
σε ΦΠΑ καθς επίσης
και τα νομικά πρόσωπα
και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε
ΦΠΑ θα δουν μείωση
της προ καταβολής 30%
φόρου, ανάλογα με
την πτση τζίρου που
είχαν το πρτο εξά.
Επίδομα φεής εν όσοι ήδη
αδείαs
έχουν πληρσει την
πρτη δόση, του
φόρου εισοδήματος της
θα μπορούν να συμψη.
σεις, με βάση και την
απόφαση για μείωση ή
ακόμα και μηδενισμό
του 1ου εξαμήνου του
2019.
Ειδικότερα:
για πτση τζίρου 5%15% , το ποσοστό με .
ωσης θα ανέλθει στο
φορου,
προκαταβολής
φίσουν το ποσό της χέρια της ΑΑΔΕ.
Τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρη.
ωμένη προκαταβολή ματικές ή και αγροτι
έλάφρυνσης που ποκύπτει από τη μει
για πτση τζίρου
15,01%25% , το ποσο
συνέχεια στην 10
Αναδρομικά
ο χρόνος_χορηγή σεως των αδειν καθορίζεται μετά από
συμφωνία ανάμεσα
στον μισθωτό και τον
εργοδότη .
Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγή.
σει την άδεια εντός
δύο μηνν από το
χρονικό σημείο κατά
το οποίο διατυπθηκε
το σχετικό αίτημα .
συνέχεια στην 2
σε 1 εκατ.ριο
συνταξιούχοus
Σελίδα 9