Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
13ημερη επιχείρηση
ασκούπαν της ΕΛΑΣ
στην Πελοπόννησο σελ 7
Τουχογραφίες, νότες
και πεντάγραμμα στα 900 μ.
υψόμετρο > σελ. 1
Ανανέωση Κούτση
και πρτες μεταγραφές
στον Αστέρα Βλαχιτη > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββοτο 18 Ιουλίου 2020 | Ετος 241 Αριθμός 5918 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731001253 Faxi 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Οι εισηγήσεις για τις παρεμβάσεις από Αρνα ως Λογκανίκο
Σπάρτης-Γυθείου
στη συνάντηση
Νίκα-Καραμανλή
Τον σχεδιασμό της Περιφέ Ζητούμενο οι αποδοτικές
επενδύσεις στον Ταυγετο
ρειας Πελοποννήσου ως
ηρος τα μεγάλα έργα υnοδομής , Προκειμένου η ηεριοχή
συτή να Βαδίσει σύμφωνα με
τις αναμφισβήτητες δυνοτότητες ou διαθέτει , nαρου σίασε ο Περιφερειάρχης
Παναγιτης Νίκας στον
υnouργό Υnoδομν και Με τοφορν Κστα Αχιλ Καραμανλή, ο οnοίος επισκέφθηκε
την Τρίπολη την Πέμπτη 16/7.
Ο Περιφερειάρχης είχε στο
γραφείο του συνεργασία με
τον υπουργό , ο onoioς συνοδευόταν από τον υφυπουργό
Απόδημου
Κστα Βλάση,
Τα συμπεράσματα από διαβούλευση για την ΟΧΕ στο Καστόρι
Ολοκληρθηκε η 1η δημόσια φορέων των πρην καποδι - λοσοφία και στο περιεχόμενο ένταξη στην ΟΧΕ λακωνικού
διαβούλευση για την Ολοκλη- στριοκν δήμων Μυστρά , Πελ- των ΟΧΕ, τονισε τη σημασία της Ταυγέτου , μεγάλων αναπτυξιαρωμένη Χωρική Επένδυση λάνας και Φάριδος , οι οποίοι απόφασης της Περιφέρειας Πε - κν naρεμβάσεων και όχι η
[ΟΧEΙ Τουγέτου , Πou διοργά- και ανταποκρίθηκαν με ιδιαί - λοποννήσου να χρηματοδοτήσει Πολυδιάσηαση των Πιστσεων
νωσε το Ινστιτούτο ΣΠόρτης την τερη θέρμη στην Πρόσκληση τις Ολοκληρωμένες χωρικές σε μικρά έργα ή μόνον σε άυλες
Τέταρτη 15 Ιουλίου στην ηλα - του Ινστιτούτου .
τεία του Καστορείου Δ . Σπάρ της Στη διαβούλευση είχον naρευρισκόμενους η Πρό - του Τούγέτου . Πρότεινε ο Προ - μενη αξία για την ανάπτυξη της
Προσκληθεί να Παρευρεθούνοι εδρος του νστιούτου Σπάρτης σανατολισμός
εκπρόσωποι των τοπικν κοι - κ. Ανοστασία Κανελλοηούλου εκ μέρους των τοπικν φο - κυση επενδυτν. .
νοτήτων και των συλλογικν αναφέρθηκε αναλυτικά στη φι- ρέων , "να είναι η επιλογή και
Ελληνισμού
γενικό
Επενδύσεις και ειδικά στην δράσεις nou δεν θα ηροσφέΣτην εισήγησή της Προς τους ορεινή και μειονεκτική περιοχή ρουν την απαραίτητη Προστιθέγραμματέα Μεταφορν Νίκο
Σταθόπουλο , άλλα στελέχη
του υπουργείου , καθς επί σης τον αναπληρωτή διευθύ νοντα σύμΒουλο του ΟΣΕ
θανόση Κοπαρά και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλή Νικολάου .
Ακολούθησε η unoγραφήoπό τον Περιφερειάρχη Πελοnονήσου . Νίκα και τον
Προτάσεων , περιοχής και για την προσέλ ουνέχεια σελ 9
Υπαιτιότητα του δήμου προσάπτει ο Τζ Φιλιππάκος
Ευθύνες για την υποστολή
α Γαλάζιων Σημαινν στη Μάνη
Ευθύνες στη Δημοτική Αρχή
Αν. Μάνης, για ολιγωρία και
nαραλείψεις , ως ηρος την
απλεια των -Γολάζιων Σημαιν αnό τις Παραλίες Μαυροβουνίου και Σελινίτσας
επιρρίπτει η δημοτική nαp ταξη της αντηολίτευσης-Ενω τική Κίνηση Μάνης. με
επικεφαλής τον Τζανέτο ΦλιπΠάκο . Υπενθυμίζεται ότι η Ελ.
ληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης αnoφάσισε φέτος
να anoνείμει -Γαλάζια Σημαίαν μόνο σε μία ηλοζ του
Δήμου Αν. Μάνης , αυτή του
Σκουταρίου .
διευθύνοντα σύμβουλο της
ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλή Νικολάουτου χρησιδανείου Προς την
Περιφέρεια της ανενεργού
μετρικής γραμμής αnό την
Κόρινθο μέχρι το Δερβένι
συνολικού μήκους περί τα 60
χιλιόμετρα , ο χρος της
οnoίας θα διαμορφωθεί σε
οικολογικό-nεριΒαλλοντικό
- nολιτιστικό Πάρκο , σε εφαρμογή του master plan (μά στερ ηλαν ) Που θα αρχίσει
σύντομα νο εκπονείται.
συνέχεια οελ. 7
ουνέχεια σελ 9
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γράμμα σ ' έναν όμηρο
του Σπύρου Μπαλτογιάννη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα