Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

24oC, 21:00

€0.80

20oC - Υγρασία 52%-88% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:10

Áðü Öïñåßò êáëÜ ðÜìå

Η υπόθεση του διαβαθμικού ΦΟΔΣΑ και στα Ιόνια, μάλλον επιβλήθηκε λόγω της ικανότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να σπεύδει και να προτάσσει τα αιτήματά του. Στην
ελληνική πολυνησία η επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι αντικειμενικά πιο δύσκολη. Η δε οργανωτική/διοικητική διασύνδεση Κυκλάδων και Δωδεκανήσων υπηρετείται καλύτερα μάλλον από έναν περιφερειακό τέτοιο Φορέα. Η διαφορά του Ιονίου είναι πρόδηλη. Την συμπερίληψη του στο νέο διαβαθμικό πλαίσιο μόνον η εγγενώς μυωπική και έτσι διακομματική Αθήνα θα μπορούσε να επιννοήσει. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. 3»

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5137

ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Áíáêñßóåéò ãéá ôéò äéêïãñáößåò

Êáëïýíôáé
ïé áóôõíïìéêÝò
êáé ëéìåíéêÝò
Õðçñåóßåò
íá óõìâÜëïõí
óôçí áíÜêôçóç
ôùí óôïé÷åßùí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη διενέργεια προανάκρισης ώστε να εξακριβωθεί τις
απέγιναν οι πεντακόσιες τόσες
δικογραφίες που αναζητούνται,
διέταξαν οι εισαγγελείς Εφετών
και Πρωτοδικών Κερκύρας.
Η δημοσιότητα του θέματος από
την «Ενημέρωση» προκάλεσε αίσθηση αν και οι παροικούντες
την Ιερουσαλήμ γνώριζαν από
καιρό το θέμα.
Σελίδα 5>>

Äéïñßóôçêå ïãêïëüãïò óôï Íïóïêïìåßï

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε,
την Δευτέρα 15 Ιουνίου, η
πρόσληψη της κ. Αννας
Μουζακίτη, Ογκολόγου Ιατρού στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, ως μόνιμης ιατρού,
μετά από διαδικασίες δύο
ετών. Αφήσατε τη θέση κενή και την Κλινική ορφανή
για μήνες λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σε
ανακοίνωσή του. 9»

Îåêßíçóáí
ïé äéåèíåßò ðôÞóåéò
áðü êáé ðñïò
ôçí ÅëëÜäá >>
5

«26 ÷ñüíéá ìåôÜ...»
Ôï áöéÝñùìá
ôçò Ö.Å. ÌÜíôæáñïò
óôï ÌÜío >>
11

Óõìöþíçóáí üôé
äéáöùíïýí ìå ôï
íÝï ðåñéöåñåéáêü
ÖÏÄÓÁ >>
7

Ç íÝá
äéïßêçóç ôïõ
ðåñéöåñåéáêïý
ÖÏÄÓÁ >>
3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα