Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιeρντής- Νιλους Καριθάνος 1951-1974* Βιoκτήτpα- Εδότρια Στανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974- Αp φύλλου 630-12.127
0.50ε
| Απαγορεύσεις λόγω κορωνοίο . ..
Μια θέση στο βιβλίο
Γκίνες ως ο μεγαλύτερος
σε ηλικία πο δοσφαιριστής
διεκδικεί ο Δραμινός
Κλειστή η αγορά
Χωρίς εκδηλσεις
ο φεπνός εορτασμός
| Του Αγίου Πνεύματος
στο Βλα κα
Έγιναν τα πρτα
τεστ κορωνοϊού
σε ποδοσφαιριστές
της Δόξας Δράμας
Η κινητή μονάδα ΚOMY
της Δράμας στη Δόξα
της Δράμας
την ημέρα
κ. Πρόδρομος Μηνασίδης
Του Αγίου Πνεύματος
Το πράσινο φως έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικν
Ανοίγουν και στη Δράμα
οι παιδικές χαρές
Υπογράφη κε η σύμβαση με την ανά δοχο εταιρεία
Αρχίζει σύντομα το μεγάλο έργο
της Βιοκλιματικής Αναβάθμισης
στην περιοχή της 19ης Mαΐου
Με ευθύνη των δημοπικν αρχν η λεπουργία τους
τους μικρούς μας φΜους, καθς τις ατόμενες ημέρες θα μπορούνπλέο
ελεύθερα στις πaδικές χαρές . Τα παδιά που,
αφού rpoσορμό στηκαν από
λυτα στα αυστηρά μέτρα της
καραντίνος τους δύο πρτους
μήνες της άνοξης nλέον δεν
κραπούντα- ωλο μέσα και
κατακλύζουν κάθε στόγευμα.
τις πλατείες και τους δρόμους
με τα πoδήλατά τους, στολαμ
βάνοντας επλους μα κάποα ελευθερία!
Μετά την υπογειοποίηση καλωδίων από το ΔΕΛΔΗΕ εγκαθίσταται ο εργολάβος
Του θανόση Πολυμένη
ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ημέρες , υnο
γράφηκε η σύμβαση της αναδόχου
εταιρείας με το Δήμο Δράμας για
το μεγάλο έργο του Σχεδίου της Βκσ
μης Αστικής Ανάπτυξης (ΒAA) Πρόκεται
ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο έργο, που
σκοπό έχει αφeνός να ενσει τα δύο με γάλα πάρκα πρασίνου στην πόλη της
Δράμας: το δημοτικό κήτο και την Αγία
Βαρβάρ .
οΠρωνός Τύπος- παρακολουθεί την
πορεία του έργου από τον Ιανουάρο του
2017 μέχρι και σήμερα με αλλεπάλληλα
δημοσεύματα και ρeπαρτάζ καθς πpoκεται για ένα έργο το αποίο θα αλλάξει.
σε μεγάλο βαθμό το κέντρο της πόλης
Σημαντικό ρόλο στην ανάπλαση της
19ης Μaΐου και των πέρξοδν θα παίξει
το έργο της Βοκλιματοκής Αναβάθμισης,
που θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση
των υψηλν θερμαρασκν το καλακαίp, εν θα ναδεί κυριο έργα της διασύνδεσης των πηγν της Αγας Βαρξα την περιοχή, ως ένα σημείο μιας σύγχρονης πόλης , βάρας και του δημοτικού κήπου της πόλης , εν παρά .
μεπεζοδρόμηση, πράσνο και ήπια κυκλοφορία των οχη ληλα θα αναπτυχθούν και άλλα προγράμματα και έργα,
μάτων στην περοχ .
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ της Περιρέρeας nολnσμό της περισοής καθς και με την επιχρηματικό
Αν. Μακεδονίας-Θράκης και εντάχθηκε στις αρχές Φε
βρουαρίου του 2017, συναγωνζάμενο μάλιστα και άλ
λους Δήμους της Περιφέρειας , καθς τα χρήματα δεν τη δημουργία δομν στήρξης της επιχερηματικότητας.
επαρκούσαν για πληβρα Δήμων .
Ταυτόχρονα , ο στόχος του Σχεδίου Βισιμης Αστικής υποδομν ενός χρου , στο οόγεια όπου θα δημιουργηΑνάπτυξης (BA), πέρα από τις βιοκλματικές συνθήκες θεί ένας χρος συνεργασίας και αντολλαγής ιδεν . Στότης περιοχής και όχι μόνο, είναι και η βελτίωση των συνθηκν υποδοχής οκονομκν και eπιχειρηματικν δρα - δέες και σε νέους ανθρπους που θέλουν να εκκολ στηριοτήτων στην πόλη της Δράμας Ταυτόχρονα , η φθούν οι δέες τους και μάλιστα θα υπάρξει και αντί
βελτίωση της περιβαλλοντικής και αισθητικής κατάστασης στο κέντρο της πόλης και η προθηση της επχειρη
ματικότητας, κυρίως στους τομείς του πολπισμού , του
ΦΩΤΟ Π.Τ.
το Υπουργείο Εσωτερν
προς τους Δήμους της χρας ,
στε να ανoξουν κα α naδκές χαρές τις
επόμενες ημέρες, χωρίς όμως προς το παρόν
να συγεκρμε ναποήσουν την ακpφή ηερομηνα .
στε να κατοστεί εφτή η εταναλεπουργία
τους,
Πότε ανοίγουν άμως
Όπως είνα νωστό , πάρκα και σχολεία
έχουν ήδη ανοει και ατομένουν αι παδκές
χορές. Παρ' όλο που το Υπ. Εσωτερνν ανάβει το πρσνο φως εντούτος στην σχετή
θα πρπε να υπεθυμίσουμε, ότι οι πaδ
κές χαρές έκλεσαν ήδη από τις πρτες ημέρες της καραντίνας και η οπoaoμοτε χρινη εκύκλιο δεν αναφέρετα ακρψής ημερομητους είχε αnaγopeutεί
-0ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
κής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας , περλαμβάνει ένα
ε εγκύκλο του Υn. Εσωτερικν
Μετο άνοηματων aδκν χαρν , το πλή
το άνοyματων naδκν χpν, Προυποτι θος τωνπαδιν της Δράμας αλλά και σε όλη
, θα εnανέλ0ουν πλέον στην πλήρη
κανονικότητα, αλλά κα θα χαρούν ιδαίτερα
την ηλήρωση όλων των αnaτήσεων ασφα
λείας , όπως αυτές περηγράφονται στο ισχύον
θεσμκό πλαίοο για την οργάνωση, τη λετουργία και την πιστοroησή τους, και εναnτη χρα .
τα ατοία θα έχουν άμεση σχέση με την ιστορία και τον
με το axνίδι.
Ο αρχκός προγραματισμός της κιβέρνηδιακρτκή ευχέρεια του οκείου nc irαν α παδικές χαρές να ανοίξουν σό
0.Τ.Α(Δήμων ) και σε aπόλυτη υνορτημη Tν η uviou, μα με τις σχολεία , όμς κάπι
τητα , το περβάλλον και άλλα.
Mεταξύ άλλων, το ούνολο του έργου ασχαλείται και με
αφενός των υφστάμενων υγεoνομιν συνθηκν που εmκpατούν ανά περοή αφετότέτοιο δεν έγε εpικτό , καθς noλλαί Δήμα
δεν ήταν ακό μα έτομαα ατό άποψη αnολuρου της Πστής τήρησης των μεπρων μάνσεων κα μέτρων ασφαλεί ας . Πλέον, το
Το Επμελητήριο Δράμας έχει αναλάβει την ανάπτυξη των
προστοσίος nou έχουν οριoeεί και ισχ ου .
Αυτό σημαίνα πρακτικά ότι οι Δήμα eα uoupγεio Εσωτερυκν ορίζε ότι είνaι στην
χος είνα , να έρθουν κοντά και να δοθεί στέγη σε νέες
ευpρεα των δήμον η απανλεπουργία για
τις παδκς χυρές , αρκεί
να τηρούνται αυστηρά τα
μέτρα προστασίας που
έχουν ορστεί και σχύου .
πρέπει να προχορήσουν ε λήψη μέτρων ,
στοιχη συμβουλευτική , δηλαδή επιτάχυνση αυτής της
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
τουρισμού και των ψηφακν εφαρμογν.
Το σχέδιο ΒAA
του Δήμου Δράμος
Το Σχέδιο Βσμης Αστ
Πράκεπαι αυσιαστικά για μα θερμοκοαίδα eπχepήσεων στην πόλη. Η ανάπτυξη ενός κέντρου νεοφυν επχερήσεων , το οποίο θα δίνει πληροφορίες στους
ειδιαφεράμενους που θέλουν να ξεκνήσουν μα νέα επχείρηση, στε να βοηθηθούν στα πρτα τους βήματα
Νέες υπερούγχρονες υπnρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
σελ.5η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnaκόνσης
ηεξλίξη στην tξταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξνικός Τομογράφος
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email [email protected]
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός αnόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
6985 643 791 / 2521 10 4962
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα