Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

18oC, 15:00

21oC, 21:00

17oC - Υγρασία 35%-98% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 2-6μπ. Ανατολή ηλίου: 06:33 - Δύση ηλίου: 20:40

€0.80

το εισόδημα της μισθωτής εργασίας συμπιέζεται, η πίεση μεταφέρεται στο μικρεμπόριο. Τα δυο αυτά κοινωÌÜíôçò äåéíþí Όταν
νικά στρώματα είναι οικονομικά συγκοινωνούντα δοχεία στην τοπική μικροκλίμακα. Προβλεπόμενης μιας μικρής και
περιορισμένης τουριστικής περιόδου, το εισόδημα των εργαζόμενων εδώ, στον επισιτισμό - τουρισμό, θα μειωθεί. Η καταναλωτική αδυναμία ως
άλλος ιός θα «κολλήσει» αμέσως τη μικρή εμπορική επιχείρηση. Κι επειδή δεν προλαβαίνει κανείς να κάνει σε πρώτο χρόνο παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και αναπροσανατολισμούς, ακόμα και να το ήθελε, η μοναδική εφικτή αντιμετώπιση αφορά στη μεταφορά πόρων υπέρ της εργασίας. Το κατά πόσον αυτή η μεταφορά θα συνιστά στρατηγική αναδιανομής όσο και χρηματοδότηση παραγωγικής επανακατάρτισης, αυτό είναι ζητούμενο. Μπορεί να γίνει το αντικείμενο διαλόγου σε θεσμικό επίπεδο, επίδικο συλλογικών διαπραγματεύσεων, κοινωνική αναφορά.3»

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5112

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠ’ ΤΟ ΛΙΣΤΟΝ

Óôçí Üäåéá ìïõ êáñÝêëá ôþñá êÜôóå!

• Óõììåôï÷Þ
óôçí ðáíåõñùðáúêÞ
äéáìáñôõñßá áðü
ôçí ôïõñéóôéêÞ
ÊÝñêõñá
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το στίγμα της στην
Πανευρωπαϊκή συμβολική διαμαρτυρία των επαγγελματιών της
εστίασης, δίνει απόψε και η Κέρκυρα, με τους επιχειρηματίες να
γεμίζουν με άδειες καρέκλες &
τραπέζια το δημοφιλέστερο σημείο του νησιού.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με άδειες καρέκλες γέμισε, το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, το Λιστόν, το εμβληματικό σημείο της Κέρκυρας,
το οποίο έδωσε το κερκυραϊκό στίγμα στην πανευρωπαϊκή δράση της συμβολικής -«βουβής»- διαμαρτυρίας των επαγγελματιών
της εστίασης.

Êáôüðéí åïñôÞò ç áðüöáóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý
ãéá ôï íÝï íüìï ãéá ôï ðåñéâÜëëïí/×áôæçäÜêç >>
8

Σελίδα 5>>

Ç äéá÷åßñéóç ôùí áðïññéììÜôùí
ôçò ÊÝñêõñáò (âë. Óßóõöïò)
Ο ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ 7»

Áò ìç äïëïöïíÞóïõìå êáé ðÜëé
ôïí É. Êáðïäßóôñéá
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ 6»

Ñýèìéóç ãéá ôçí ðáñÜôáóç
åðéôáãþí æçôÜ ôï ÅðéìåëçôÞñéï

10(2)»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα